Algimanto pamokomasis žodis – Studijuodami Urantijos Knygą, astronomai savąjį mokslą iškeltų į nepaprastas aukštumas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 01 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Aš sakau pamokomąjį žodį mūsų gyvojoje, vienintelėje pasaulyje šventovėje, turinčioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardą. Mano vardas Algimantas.
Jau įpusėjo žiema, galima sakyt kvėpuot pradeda pavasario šviesa. Šiandien sausio dvidešimt trečioji, du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų. Gyvenam tą gyvenimą skaičiuodami metus – o metai yra mūsų gyventojams planetoje – jau yra milijonas metų, žengiant Evoliuciniu keliu, kartų kartomis. Reiškia, tie metų skaičiavimai trūkinėja, jeigu mes dabar skaičiuojame tiktai du tūkstantuosius metus.
Iš tikrųjų mes turim nuostabų, gyvą, Epochinį Apreiškimą -- Urantijos Knygą. Skaitydamas apie visatos fizinę struktūrą, aš vis mąstau – kodėl astronomai nestudijuoja šitos knygos? Juk ten tokia milžiniška pagalba yra teikiama jiems, iš mūsų dvasinių brolių, kurių nemato materialus žvilgsnis, bet kuris iš jų padėties mums perteikia informaciją apie astronominės, fizinės visatos formavimą, apie visą struktūrą – kaip organizuota visata, kaip ji yra segmentuojama į atskirus darinius, kurių kiekviename yra savo Vadovas. Vadovas – tai yra Vedlys, šviesus asmuo, tam segmentui teikiantis visas savo pastangas, nukreiptas į Kūrėją, ir per šitą gyvą ryšį su Kūrėju, atiduodantis save to segmento Gerovei, to segmento labui – tai yra kiekvieno Vedlio pareiga. Ir jeigu būtų kosminė Išmintis – kuri įmanoma tik atradus Kūrėją savo viduje – kuris yra Išminties Šaltinis – kiekvieno iš mūsų astronomų viduje, jie tada galėtų savo astronomijos mokslą iškelt į nepaprastas aukštumas, bet tos aukštumos būtų taip pat skleidžiamos ir mokykloje – mokykloje – mokiniams, nuo pat mažiausių klasių, kad jau vaikas žinotų, kur jis gyvena, kokia yra visata. Aišku, kiekvienam amžiui būtų pateikiama pagal jo sampratą suprantamais teiginiais, suprantamom frazėm, kategorijom, terminais, bet jis turėtų supratimą, kad jis gyvena ne šiaip šitame izoliuotame pasaulyje, bet jis gyvena Kūrėjo sumanytoje iš Meilės, virpesių Visatoje. Viskas yra iš virpesių, viskas yra iš Kūrėjo Energijos – ir saulė, ir planeta, ir gyvūnija, visa gamta, ir mes esam energinis pasireiškimas -- Kūrėjo Meilės Energijos pasireiškimas.
Tai štai, mūsų Vietinė Visata, turinti Nebadono vardą, yra viena jauniausių apskritai. Vietinių Visatų terminas astronomams nėra suprantamas. Jie žino Visatą kaip vieną matomą danguje erdvę, prismaigstytą šviesulių – jie tą vadina Visata. Bet visa tai segmentuojama į atskirus, mažesnius darinius. Štai tie mažesni dariniai yra Vietinės Visatos lygio, ir ne šiaip sau tie dariniai yra automatiškai atsiradę -- ne, jie yra sukuriami, sukuriami tokių būtybių, kaip mūsų Jėzus Kristus, drauge su Partnere, mūsų atveju – Nebadono Vietinės Visatos atveju – Nebadonija, jo Partnere Dukra Kūrėja. Bet tokių kaip Jėzus yra septyni šimtai tūkstančių ir jis yra jau daugiau negu šeši šimtai tūkstantasis.
Įsivaizduokit, ką daryt kunigui, išgirdusiam tokį skaičių – nieko sau, Jėzus, vienintelis sūnus – pasirodo yra šeši šimtai vienuolika tūkstančių šimtas dvidešimt pirmasis kūrinijoj. Nieko sau, kokie yra sektantai, šitaip drįstantys sakyti. O mūsų, jeigu paimsime pasaulį – ta apgyvendintų planetų pati žemiausia grandis – tai yra žmonėmis apgyvendintos planetos, ir kiekviena planeta yra fizinėje atitinkamoje struktūroje – mes tą suprantame kaip Saulės sistemą. Tai štai mūsų Vietinė Sistema – kadangi mūsų planeta yra labai jauna – visa yra fizinė sistema labai jauna, nes visa Vietinė Sistema taip pat yra jauna, kadangi visa mūsų Vietinė Visata, taip pat yra jauna, jeigu iš septynių šimtų tūkstančių Visatų, ji yra daugiau negu šeši šimtai tūkstantoji, tai natūralu, kad prieš ją buvo sukurtos daugiau negu šeši šimtai tūkstančių kitų Visatų, kol atėjo laikas štai šitame kosmoso sklype, duot užduotį sukurti Vietinę Visatą mūsų Jėzui iš Nazareto, kuris turi dvasinį statusą – Sūnus Kūrėjas -- Sūnus dėl to, kad jisai yra sukurtas Kūrėjo, o Kūrėjas dėl to, kad jis pats kuria tą gyvastį savojoje sukurtoje Vietinėje Visatoje -- Nebadono Visatoj -- ir tą daro drauge su savo Partnere Nebadonija. Tai štai šita Vietinė Visata – labai jauna, ir pravartu tą būtų žinoti mūsų astronomams.
Dar daugiau, mūsų Vietinė Visata, kaip ir kitos Vietinės Visatos, turi turėt po dešimt milijonų pasaulių su žmonėmis – dešimt milijonų – kiekviena iš septynių šimtų tūkstančių vietinių visatų. Tai reiškia septyni trilijonai planetų su žmonėmis, o mūsų Vietinėje Visatoje, kadangi ji labai jauna, tai dar nėra tiek planetų, apgyvendintų mirtingaisiais. O juk mirtingieji atsiranda ne taip, kaip būtų atgabenti iš kosminės erdvės tokie, kokie jau yra dabar -- išsivystę. Ne, atgabenama gyvybės plazma, arba sukuriama toje Vietinės Visatos planetoje gyvybės plazma, o tai mažesnė fizine materija -- jos, sakykim, apimtis mažesnė negu bakterijos, negu viruso, ir dar iki to reikia su ta gyvybės plazma atlikt eksperimentus, pasižiūrėt, kaip ta gyvybės plazma vystysis atitinkamom fizinėm sąlygom, kurios egzistuoja toje planetoje, kur numatyta jos implantavimas-įterpimas ir dar tai priklauso nuo gyvybės kategorijos, kuri sumanyta toje planetoje, kad pradėtų Evoliucinio Plano įgyvendinimą, ir vystytųsi per atitinkamus evoliucinius šuolius be jungiamųjų grandžių, pereinant nuo primityviosios augalinės gyvybės, per gyvulinę gyvybę, per tą laukinį žmogaus vystymosi aršios agresijos ilgalaikį etapą, iki pat žmogaus, kuris atvertų save Kūrėjui ir atsiduotų Kūrėjo vedimui šlovindamas Kūrėją Jėzaus iš Nazareto lygiu. Štai visa ta Evoliucija turi nueit nuo gyvybės plazmos įterpimo į tą pasaulį.
Tai štai iš tų dešimties milijonų planetų su žmonėmis mūsų Visatoje yra tiktai trys milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt tūkstančių šimtas viena planeta. O mūsų Vietinėje Sistemoje yra penki šimtai fizinių saulės sistemų, kurios turi planetas su žmonėmis. Tai penkiose iš jų yra net keturios planetos apgyvendintos žmonėmis, o iš tų keturių, viena turi penkis pasaulius su žmonėmis. Keturiasdešimt šešios sistemos turi po du pasaulius su žmonėmis, o likusios sistemos – iš tų daugiau negu penkių šimtų – tiktai po vieną pasaulį, kuriame gyvena žmonės.
Todėl, jeigu – aš taip mąstau – astronomai žinotų visa tai, kas pateikiama šitame unikaliame Epochiniame Urantijos Knygos Apreiškime, jie tuščiai nešvaistytų daugybės lėšų. Neieškotų, kur užmegst ryšį su kokia nors kosmose esančia gyvybės forma, išmesdami į balą trilijonus dolerių, eurų, jie paprasčiausiai žinotų, kad egzistuoja milžiniški skaičiai tų planetų, kuriose yra gyvybė – trilijonai planetų, bet tada jie studijuotų Apreiškimo informacinius klodus, ir jie suprastų, kad kūrinija -- tai ne tai, ką fiksuoja net į kosmosą paleisti palydovai, turintys teleskopą Hubble, ir siunčiantys įvairius impulsus, iš kurių paskiau kompiuterinės grafikos metodais pateikia čia vaizdinius, ir aiškindami, kad čia nuotrauka – tai nėra nuotrauka, tai -- kompiuterinės grafikos vaizdiniai, bet tai neatskleidžia tos informacijos -- tos nuotraukos – tariamos nuotraukos -- visos šitos nuostabios informacijos gelmės.
O kada mes sužinom, kaip yra tvarkoma kūrinija, kaip tie vadovai pagal savo kvalifikaciją tvarkosi savajame segmente, viso segmento Gerovei, tai štai, mes turim šitą Apreiškimą – Meilės Galia – tai jis parodo, koks yra įvairiuose pasauliuose Meilės Galios pasireiškimas, tai yra, kokiu būdu gyvena ir veikia mūsų dvasiniai broliai ir sesės, nepriklausomai nuo dvasinio statuso. Net ir tiesiogiai iš Kūrėjo kilusios asmenybės veikia ta pačia Meilės Galia. Tai yra Kūrėjo Meilės Galia, kurios negali pranokt niekas. Ir Kūrėjo Evoliucinis Planas numato, kad šita Meilės Galia užtvindys visą kūriniją, ir šitą pasaulį, kad brolystė taptų kasdienė aplinka – brolystė, kur kiekvienas veikia savo asmeniniu įnašu Meilės Galios pasireiškimu savojoje aplinkoje, atsidavęs Kūrėjo vedimui iš vidaus, kurį yra atradęs savyje.
Štai, Meilės Galia tai yra atsakymas, kaip ištirpint visas šiandien egzistuojančias problemas Kūrėjo Meilės Energijos virpesiuose, patiriamuose savo viduje -- asmenybėje, ne šitame kūne. Šitas kūnas yra tiktai išorinė forma tarpusavio bendravimui. Bet asmenybė patiria šitos Meilės Galios virpesius savo viduje. Nors patyrimas eina materialių smegenų pagalba, bet jis yra iš tikrųjų dvasinėje asmenybėje, ne šitame kūne – ne širdyje, ne smegenyse, ne kepenyse – tai yra dvasinėje asmenybėje. O materialios smegenys -- tai tik priemonė, panaudojama, kad būtų pajuntama Meilės energinių virpesių galios sąmonė – sąmonė -- ir tuo pačiu apvaloma pasąmonė, kad ji mums būtų kuo mažiau užteršta – užteršta ritualais, dogmomis, baime, įvairiomis ydomis, kad ir pasąmonėj viešpatautų Kūrėjo Meilės Galios aukščiausio dažnio energiniai virpesiai.
Tai štai, visa tai svarbu žinot kuo jaunesniame amžiuje ir šitos knygos, kaip ir Kūrėjo kitos knygos – Akimirkos Amžinybė, Gyvoji Tyla -- Kristaus apreiškimas -- Kalbu Jums Vėl -- pirmiausia turi būt studijuojami mokyklose, darželiuose, šeimoje – pirmiausia. Ne matematika, ne biologija, ne bet kokie kitokie mokslai, bet štai nuo šito prasideda, o visa tai jau ant šito pamato kuriama -- ir matematika, ir biologija.
Dabar matot, kas dedasi, kai viskas yra be šito pamato, be dvasinio pamato. Viskas yra sutraukyta, dėl to turite tą aplinką, pavadintą saviizoliacine karantino aplinka, kur žmogiškumas visas suskaidytas, suaižėjęs, jisai politiškai primestas žmonėms. Tai yra prieš Kūrėjo Valią, dėl to, kad tie mirtingieji, kurie yra valdžioje, jie netinkami – netinkami valdžiai. Jie sudarko valdžią ir suteršia, korumpuoja patį valdžios institutą, dėl to, kad jie neturi šitų knygų, neskaito jų, nesidomi, jie nežino, kad Kūrėjas yra ir jų viduje, jie nėra atradę Kūrėjo, jie yra einantys prieš Evoliucinį Kūrėjo Planą, bet jie nežino, kas yra Kūrėjo Evoliucinis Planas.
Štai dėl ko reikalingi Dvasiniai Mokytojai, kad apšviestų ir juos. Be dvasinės Šviesos, kurią skleidžia Kūrėjo sūnus ar dukra, atradęs Kūrėją savo viduje, neįmanoma išvengti ateities skaudžių, chaotiškų pasekmių, karčių pasekmių.
Štai, išsigelbėjimas yra Išmintis, Kosminė Įžvalga, Meilės Galia. Iš Kūrėjo viskas yra suteikta, tereikia tik ištiest ranką, paimt šituos šaltinius, atsiverst mūsų svetainę, perskaityt mokymus, pasiklausyt mūsų gyvųjų pamaldų, pasiklausyt mano sakomų mokymų -- viskas prieinama, reikia tik – netingėt. O mūsų vedliai tingi, tingi lavint protą. Jis dabar yra užkietėjęs, sustabarėjęs, siaurakaktis. Jis turi būt Kosminės Įžvalgos išplėstas, elastingas, lankstus, šviesus, ir visą laiką motyvuotas Kūrėjo Meilės Galia, ir visą laiką veikiantis tik taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Tai -- aksioma. Ir taip bus. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal