Begalinės Motinos atsakymas-mokymas apie sugrįžimą į ankstesnę padėtį, kai sprendimus galėjome priimti ramybės būsenoje iki karantino? - mano priimtas anglų kalba 2021 03 05 — 11val.45min.— išverčiau į lietuvių kalbą — 2021 03 06 — 22 val.40 min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi Evoliucijos Šaltinis ir Centras, Evoliucijos, kuri yra pilna gyvasties ir patyrimų mūsų labui, nes būtent Tu esi Evoliucijos Autorius ir Režisierius iš Savosios Meilės Galios ir Tikrovės Įžvalgos, pranokstančios Visatos Ribas, aš garbinu ir šlovinu Tave, ir pateikiu šį klausimą − Ar kada nors mes sugrįšime į ankstesnę mūsų sąmoningų sprendimų priėmimo būseną proto ramybėje?

Begalinė Motina:


Mano mylimiausias sūnau, Aš esu tavo Begalinė Motina, net kaip ir visų Motina. Aš giriu tavo drąsias pastangas tyrinėjant Mano ryšį su tavimi, ir šituo atskleidžiant visą laiką augantį pasitikėjimą Manimi, net ir taip, kaip ir savimi. Tiktai šitoje gyvoje proto būsenoje tu išlieki savo sąmonėje ir pasąmonėje ir jauti tikrovę iš Manęs, besiformuojančią tavo viduje, kuri tave iškelia vis aukščiau virš pažeistos ir baimingos aplinkos. O ji atsirado dėl milžiniškos baimės, veikiančios pasąmonėje tų Mano vaikų, kurie turi neribotą materialią galią ir planetos, kurioje jūs gyvenate, gamtos turtus, ir kurie jiems nepriklauso, bet jie yra būtent tie nustatantys žaidimo taisykles civilizacijai, ir nustato jas prieš Mano Valią. Nors Aš esu Valios Energijos Visagalis Šaltinis ir Centras, bet Aš ja pasireiškiu per Manosios Meilės veikimą kiekvienoje Širdyje, nuoširdžiai atvertoje Man. Manosios Meilės Galia veikia vienpusio eismo prospekte − išleista iš Manęs, ji privalo sugrįžti pas Mane apskritimu, nes Mano Meilės Trauka veikia Mano nuoširdaus vaiko širdyje − tikrovėje Mano tikro vaiko viduje, kai bręstanti asmenybė nuolat vis labiau plečia savo kosminę įžvalgą ir vis stipriau patiria Manosios Meilės Galios veikimą savo proto viduje, taip pat ir Mano savęs padovanojimą — Minties Derintoją — skirtą Mūsų pačiam intymiausiam abipusiam ir gyvam bendravimui ir bendram, kaip Bendrakūrėjams, gerų darbų kūrimui Mano visų vaikų labui. Tai toks nuostabus jūsų proto patyrimas, kad jūs vis labiau išreiškiate savo dėkingumą Man už visas tas dovanas, gautas iš Manęs — net ir praėjusių patyrimų forma.
O Aš žinau, ką sakau — būk toks, koks esi — Mano orus ir kilnus ambasadorius, ir neturėk net baimės šešėlio nė vienam ir niekam, nes Aš esu tavyje, ir tave vis stiprinu, tiek protą, tiek dvasią, kad juos vytųsi tavo fizinis kūnas. Būk tikras, kaip tikras esu Aš, tavoji misija tikrai tęsis kelis šimtmečius, ir tu pamatysi daug permainų, bet tie įgyti patyrimai tikrai turės didžiulės svarbos susitvarkyti su tais iššūkiais, kurie iškils ateityje žmonijai, nors tu jau esi jiems pasirengęs net ir dabar, nes tu jau prieš daugelį metų kalbėjai apie šios akimirkos ateitį, net ir apie labai smarkiai apribotą laisvę tiesiog panorėjus išeiti iš savo gyvenamųjų namų ir tam išėjimui leidimo gavimą. Daug vandens nutekėjo nuo to momento, bet Manieji vaikai, net ir tie, kurie klausėsi tavo žodžių, nekreipė didelio dėmesio į juos, ir laikė juos tavo fantazija. Jie negalėjo numatyti jokios tikrovės, kuri bus tuo ateities momentu, kadangi jie neturėjo jokios kosminės įžvalgos bent jau suvokti mintį bet kam apriboti laisvę judėti savo mieste ar kokioje nors teritorijoje šalies viduje, kadangi tai atrodė taip nenatūralu ir nerealu. Bet tie žodžiai, kuriuos tu sakei iš širdies, kad perspėtum tuos, kurie klausėsi tavo mokymo, buvo Mano žodžiai, nes tavo dvasinė klausa buvo jau pakankamai švari, kad priimtų tuos žodžius iš Manęs, nors tu dar nebuvai pasiekęs tokio pobūdžio jų supratimo, kad jie ateina iš Manęs, ir juos priskyrei savo paties proto natūraliam suvokimui. Tas praeities momentas buvo beveik prieš trisdešimt metų, ir jeigu jį pamatavus jūsų gyvenimo trukme dabartinėje kartoje, tai jis sudarytų reikšmingą laiko atkarpą, o dabar turėk omeny, kad Mano vaikai, kurie buvo neatsivėrę Man ir siekė savo pačių išskirtinai materialių interesų, ir kurie neturėjo jokio ketinimo net pagalvoti apie Mano Tikrovę, padovanotą taip pat ir jiems, visą laiką degradavo, ir degraduoja. Taigi, būdamas Evoliucijos ir Proto Šaltinis ir Centras, Aš nukreipiau visus, Mano Meilės Galia, laikytis Manojo Kelio — Manojo Vektoriaus — atsiverkite Man ir drauge su Manimi kurkite Gėrį Man jus globojant ir vedant iš vidaus, kitaip tikrai susidursite su niekuo kitu, kaip tik su pasireiškiančia proto degradacija. Ši degradacija tikrai apims visą civilizaciją, ir tikrai jos greitis visą laiką vis labiau spartės, kadangi daug lengviau bet kuriam nepastebėti jokio jovalo purviname ir sujauktame kambaryje, nes jis yra toks pat, kaip ir tokio žmogaus aplinka, o jeigu toks žmogus atsitiktinai atsidurtų kur nors rūmų spindesyje, tai jo protas pajaustų nepatogumą, nes jis nežinotų, kaip elgtis, kad būtų lygus su tais, kurie džiaugiasi bendravimu, o jų lūpos rodo plačias šypsenas, dėl to šis keistas ir svetimas šíai draugijai užklydėlis ima trokšti sugrįžti į savo įprastą gyvenimo būdą, kadangi jis žino, kaip tvarkytis su savo kasdienio gyvenimo aplinka. Bet ir aplinka visą laiką keičiasi, kadangi materija turi polinkį savo formą keisti, ir patirti energinę transformaciją savo viduje, o jeigu paliekama neprižiūrėta ir šitaip apleista, tai pavirsta į rūdis ar dulkes. Bet lygiai tas pats dėsnis veikia ir proto viduje. Joks protas negali likti stagnacijos padėtyje statiškoje kūrinijos vietoje, nes vienintelė tokia vieta yra Mano gyvenamoji buveinė - Rojus. Tuo tarpu viskas, be Rojaus, yra judėjime aplink Rojų, ir kaip Energijos Šaltinis ir Centras, Energiją paskleidžiantis iš Savęs į Laiko ir Erdvės Kūriniją, Aš taip pat esu Nejudantis ir Statiškas, nes Manoji Energija juda Manosios Traukos Glėbio viduje, kad sugrįžtų pas Mane.
Atsižvelgiant į šitą išgirstą informaciją, nė vienas, ir niekas negali likti statinėje energinėje padėtyje, nes viskas yra judėjime — protas kinta — arba auga Manojoje Meilėje ir Šviesoje, kada asmenybės protas atranda Mane savyje, arba priešingu atveju degraduoja net ir iki civilizacijos planetoje sunaikinimo laipsnio.
Jūsų dabartinė apgailėtina padėtis kilo dėl tų sprendimų, kuriuos priėmė Mano vaikai, kurie yra užkulisiuose, ir žmonijai nematomi, ir kurie springsta nuo materialių turtų ir galios, bet jie geidžia daugiau — jie geidžia pakeisti Evoliucijos Urantijoje kursą tarytum jie būtų Visagalis Viešpats — jie geidžia visiškai kontroliuoti žmoniją tiesiog iš savosios tuštybės ir nesugebėjimo pajausti ir pamatyti toliau savo nosies, nors jie ir skraido po šitą planetą, materialia prasme, kada tik užsigeidžia, bet dvasiškai ir intelektualiai jie visą laiką degradavo ir degraduoja, ir šitoji sėkla jiems buvo perduota kaip gimininga atšaka iš tų kartų protėvių, kurie buvo aktyviai įsitraukę į maištą prieš Mane, sukurstytame ir įvykdytame neištikimų Mano Sūnų. Dėl to šitos beprotystės baimės šaknies atšakos šiandien kontroliuoja jūsų — ir Mano — planetą, ir jūs galite tai pakeisti tiktai drauge su Manimi. Tie Mano sūnūs, kurie ignoruoja Mane, tikrai degraduos savo protu, nes jie ignoruoja tiek tavo mokymus, tiek Mano Gyvąjį Žodį ir Mano Meilės Energiją, ir jūs turite turėti omeny — nors jūs tą ir žinote gerai — kad nėra jokios kitos jėgos, pranokstančios Mano Meilės Galią, todėl prisipildykite Manosios Meilės Galios, ir tada būsite pajėgūs sustabdyti šitą degradavimą, trunkantį tūkstančius metų, kadangi jūs taip pat gerai žinote, kokia brangi Man — ir jums — yra šita planeta — kaip vienintelė Manojo Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus savęs padovanojimo vieta, kad jis užsidirbtų savo paties teisės ir vardo Aukščiausiąjį Suverenumą Jo Vietinėje Visatoje.
Taigi, jūs nebegalite sugrįžti į jūsų ankstesnę padėtį iš savo dabartinės beprotiškos pseudopandemijos padėties, kurią pradėjo tie esantys užkulisiuose, kurie yra pilni baimės ir neturi Manosios Išminties ir Meilės. Deja, jūs turite pereití per šias žiaurias ir karčias pasekmes, kurios bus ateityje, tačiau jos tikrai užgrūdins jūsų charakterį dar labiau, ir išgrįs kelią, ir paruoš jus, tam, kad prisiimtumėte ant savo pečių naujus iššūkius, kuriuos Aš jums — ir kiekvienam iš jūsų — parengiau. Jūs negalite sugrįžti į tekantį vandenį upėje, nors jūs ir galite stovėti toje pačioje vietoje, bet net ir toji pati vieta tikrai bus pasikeitusi — ir šituo bus skirtinga — viskas yra judėjime — net Everesto Kalnas, bet jūs negalite pastebėti jo judėjimo viduje, kuris tikrai veikia jo judėjimą taip pat ir išorėje.
Kai dėl Mano vaikų, tai padėtis yra net sudėtingesnė, kadangi jie savo pasąmonėje ir sąmonėje nešiojasi didžiulę baimę, ir kurios negalima išvalyti jų asmenybės dieviškajam protui iš pradžių neatradus savo viduje Manęs. Kadangi jie nežino šitos tiesos, tai jie net ir nemėgina atrasti Mane, dėl to jų baimė bus tiesiog paslėpta nuo jų sąmoningo proto tikrai tiktai laikinai, nes jis yra įsitraukęs į įvairių klausimų sprendimą tuo metu, kai siekia materialių interesų. Taigi, kada jie yra mažiau įsitraukę į šitą juos apsėdusį savanaudiškų ir materialių interesų vaikymąsi, bet visiškai ignoruoja Mano buvimą jų viduje ir Mano pasireiškimą išorėje, tuomet tikrovėje net ir vienu laipteliu palypėjimas Evoliucijoje yra neįmanomas, tuo tarpu judėjimas vyksta be perstojo, ir, deja, šis judėjimas yra žemyn, ir jis yra vadinamas degradacija.
Štai kodėl jūs tikrai niekada nebeatstatysite savo nutrauktų santykių į ankstesnį lygį net jeigu jūs ir negalėsite sau paliudyti jokių didelių skirtumų, panašiai, kaip jūs nematote jokio skirtumo ir upėje tekančiame vandenyje, kai į tą vietą sugrįžtate po kurio laiko.
Taigi, dėk atkaklias ir nuoširdžias pastangas komunijoje su Manimi ir veik drauge su Manimi, net ir taip, kaip Aš vedu iš vidaus. Nebijok, kad ir kas iškiltų išorinėse sąlygose tavo kūnui ir protui. Aš esu tavo viduje visą laiką, tiesiog pajusk savo saugumą, kurį Aš užtikrinu tavo asmenybei, ir saugau tavo protą nuo pakrikimo, esant Mano neištikimų vaikų pakrikusio proto sąlygoms, o juos galėtum pavadinti, ir pavadintum, išdykusiais mažais vaikais, jeigu nebūtų taip, kad jie keistų Mano Evoliucinį Kursą šitoje planetoje į iškraipymą ir civilizacijos sunaikinimą. Šiuo metu tu jau susidūri su tikru ir realiu susirėmimu tarp Manosios Meilės Šviesos ir beprotybės maišto tamsos. Tu esi Manojo Vektoriaus nurodanti viršūnė į Mane, būk vertas savojo statuso, ir būk tikras, kad tu iš tiesų užbaigsi savo misiją net ir taip, kaip ją sumaniau Aš tau.

Algimantas:

Ačiū Tau, mano mylima Begaline Motina, už Tavo atsakymą-mokymą. Aš myliu Tave Tavosios Meilės Galia, kurią patiriu savo viduje. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal