Amžinosios Motinos mokymas-paaiškinimas - Kodėl mes taip skirtingai suprantame, kas yra gėris, meilė, tiesa, teisingumas? Kaip tokią padėtį ištaisyti? 2021 03 26 12 val.40 min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, ir trokštu iš Tavęs mokymo-paaiškinimo - kodėl mes taip skirtingai suprantame, kas yra gėris, meilė, tiesa, teisingumas, dėl to nėra jokio apjungiančio pagrindo, kad ištarus šiuos žodžius būtų suprantami visiems vienodai, na panašiai, kai sakome saulėta diena, mes suprantame vienodai saulėtą dieną, nors saulė įvairiose pasaulio vietose skirtingai veikia aplinką, priklausomai nuo klimatinių aplinkos sąlygų. Kodėl tos vertybės neturi vienprasmio supratimo įvairiuose pasaulio kraštuose? Ir kaip tokią padėtį ištaisyti?

Amžinoji Motina:

 

Mano mylimas sūnau, esu Antrasis Šaltinis ir Centras, tavo su Meile vadinamas Amžinąja Motina, tariu tau šį mokymą, ir reiškiu tau pritarimą, tavo veiksmams Meilės Galia ir Tiesos Kryptimi. Mano šitos dvasinės amžinosios vertybės yra be pradžios ir pabaigos, bet jų pasireiškimas prasidėjo nuo Manosios Meilės ir Tiesos paskleidimo iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Didžiosios Krūtinės į išorę iš jos virpesių sutelkimo Centro - pavadinto Rojumi - į Visatą erdvėje. Ir tas pasireiškimas kosminėje Visatoje per Manuosius Sūnus ir Dukras buvo Manojo Tobulumo Veiksmas ir Vyksmas tobulai tų Sūnų ir Dukrų Krūtinėje jaučiant Mano tobulą Meilę ir Tiesą, nes jų visų kilmė buvo tiesiogiai iš Manęs. Tačiau kosminė Visata vis augo, plėtėsi, gausėjo Manųjų Sūnų ir Dukrų gretos, ir net tokio statuso Manųjų vaikų, kurie jau panaudojo Mano jiems suteiktas kūrybines galias ir savo ruožtu kūrė kitus Manuosius Sūnus ir Dukras, tik jau toliau nuo Manęs esančius ir pasireiškiančius kosminėje Visatoje. Būtent dėl įsiterpiančio didesnio kosminio nuotolio erdvėje ir dvasioje - kilmės samprata - tokių Manųjų vaikų sąmonėje radosi seklesnės Manosios Meilės ir Tiesos, Teisingumo ir Gėrio sampratos negu tų Manųjų vaikų, tiesiogiai kilusių iš Manęs, sąmonėje. Manosios Visatos plėtimas tuo lygiu neapsiribojo, nes Aš panorau dar labiau nuo Manęs nutolusias planetas panaudoti Manosios kūrinijos Evoliucinio Šviesos Plano įgyvendinimui, ir dėl to Aš sumaniau tam panaudoti net pačias tolimiausias nuo Manosios Buveinės - Rojaus - nutolusias toli kosmose planetas gyvybės modeliavimui ir eksperimentavimui, kuriuos atlikti aš įgaliojau įvairias Mano Sūnų ir Dukrų žemesnes kategorijas, bet kad jos taip pat suvoktų ir puoselėtų Manosios Meilės, Tiesos, Gėrio, Teisingumo, ir visų Mano amžinųjų vertybių pasireiškimą savuoju lygiu. Aš net materialiems Savo sūnums ir dukroms - mirtingiesiems - numačiau aktyvų dalyvavimą Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo procese, pasinaudojant Mano jiems suteikiamomis tiek dvasinėmis, tiek intelektualiomis, tiek materialiomis priemonėmis. Galimybes jiems suteikiau taip pat, net per kartų kartas ir įvairiose civilizacijose savaip suprantant, aiškinant, ir taikant Mano amžinąsias vertybes savo kasdienėje aplinkoje, bet jų didžiausias nuotolis nuo Manojo gyvųjų energinių virpesių sutelkimo Centro, jų silpnesniam intelektui, lyginant su Mano Sūnumis ir Dukromis, kurie turi dvasinį nemirtingumo apvalkalą, įžvalgą, ir patyrimą, labai toli nuo Manęs klaidžiodami tamsoje, taip pat klaidingai suvokė Manosios Šviesos reiškinių sampratas ir amžinųjų vertybių prasmę, jas pritaikant savo kasdieniame gyvenime.
Tačiau didžiausias Manųjų vertybių išsklaidymas ir skirtingas supratimas yra jauniausiose planetose, kuriose Manoji Šviesa evoliucinio proceso dėka dar tik pradeda žengti pirmuosius žingsnius nors kiek saugesniu tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo keliu, ir vis tik iki vieningo Manųjų vertybių supratimo tokių Mano vaikų laukia ilgas Manųjų vertybių sampratų gilinimas ir taikymas patyrimų kaupimo keliu. Ir kol tie gyvenimo patyrimai nėra atremti į Manąjį vedimą iš vidaus, tol ir meilė, tiesa, teisingumas, gėris bus suvokiami skirtingai savojo intelekto supratimu. Čia iškyla didžiulė problema tiems mirtingiesiems, kurie nėra atradę Manęs savo viduje, tai jų protas nėra apšviestas Manųjų dvasinių virpesių iš vidaus, dėl to jų sąmonę valdo gyvulinės kilmės labai siauro požiūrio ir mąstymo žvėries instinktų protas, dėl to tokio proto suvaldyti, kad jis pažabotų savo savanaudiškumą jam pačiam niekaip nepavyksta, ir jeigu nebūtų jo viduje gyvulinės baimės, tai toks protas taptų brutalus, o dažnai net apimtas neapykantos ir agresijos visiems tiems, kurie trukdo tokio proto siekiams, kad jie įgyvendinti būtų taip, kaip nori būtent šis protas.
Štai kodėl Aš tokį laukinišką-žvėrišką protą vis maldau suteikęs, kaip ir visiems aukštesnio lygio žinduoliams, Pagalbines Proto Dvasias, o mirtinguosius, pasiekusius aukštesnio išsivystymo už žvėris, apdovanojau Garbinimo ir Išminties Pagalbinėmis Proto Dvasiomis. Ir būtent jų dėka ypač suaktyvėja Manųjų Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio sampratų glaudesnis suvokimas tarp skirtingų genčių. Tačiau aktyvesnieji genčių nariai pradeda dalintis savo meilės, tiesos, teisingumo, gėrio sampratomis, kurias pirmą kartą išgirsta ir tie, kurie tokio supratimo nepasiekė, vis tiek ir jie gauna išplėstą sampratą, kuri nugrimzta į pasąmonę, bet neišnyksta, o Pagalbinių Proto Dvasių poveikis pasiekia ir jų pasąmonę stipresniu pasireiškimu, nes kiekviena platesnė mintis tuo pačiu atveria ir Pagalbinėms Proto Dvasioms kanalą paveikti mirtingojo pasąmonę Šviesos kryptimi.
Tam, kad Manosios Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio sampratos priartėtų prie Mano suteiktų Visatai, per Manuosius tobulus Sūnus ir Dukras, mirtingieji turi dėti ilgalaikes, nuoseklias, ir nuolatines gyvas pastangas, siekiant Mane atrasti savo viduje. Kito kelio Aš nesu numatęs, kad Mano sūnūs ir dukros galėtų patirti vienodas Manųjų vertybių sampratas, ir tarpusavyje susikalbėti, patiriant savo viduje giluminį dvasinį Mano Pamatą, ant kurio kiekvienas stato savo asmeninio gyvenimo namą - sienos ir jų forma yra skirtingos, bet Pamatas esu AŠ - gyvas, realus, ir tikras, ir dargi atrandamas kiekvieno viduje, jeigu tik yra nuoširdus siekis Mane atrasti. Kuo ryškiau Manieji vaikai pajaučia gyvą ryšį su Manimi, tuo stipriau tokie Mano vaikai ir pagarsins savo sampratas vis artimesnes Manųjų Vertybių sampratoms.
Manasis požiūris į Savo Vertybes nekinta, nes Manosios Vertybės taip pat nekinta, kinta Manųjų vaikų sampratos, jos vis labiau artėja link Manųjų sampratų. Tačiau net ir tobuli Manieji Sūnūs ir Dukros niekada negalės pasiekti Manųjų sampratų visuminio suvokimo, kurį Aš vis tiek pagilinsiu ir išplėsiu. Kada jūs galite Manąją Begalybę savuoju protu įsivaizduoti kaip begalinę skaičių seką, ir kiek ją beilgintumėte ir nutęstumėte, vis tiek galėsite pridėti dar iki tol nepridėtą vienetą, tačiau jūs negalite suvokti net ir to vieneto prasmės, nes esate pradiniame taške, iš kurio niekur nepajudėjote, kada pradėjote šią skaičių seką dėlioti, kai šita seka savo sumos išraiška jau yra kitas skaičius, kurio esmės nematote likdami savajame būties taške, o persikelti į to papildomo vieneto vietą jūsų materialus protas negali. Juk ir begalybės skaičių seka jūsų protą pranoksta, kai tas skaičius nebeturi jokios matematinės taikomosios išraiškos, nes savo patyrimu jis nebeturi sugalvoto atitinkamo net matematinio termino, o net ir tokiu atveju, tai tik Manojo Begalybės Kelio tik pats pradinis žingsnis į Manąją Begalybę.
Štai kodėl ir Manųjų amžinųjų vertybių sampratos bus dar daugiau skirtingai suprantamos tose planetose, net tose Vietinėse Sistemose, kurios patyrė maištą prieš Mane, kaip Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio Šaltinį ir Centrą. Štai jūs dabar patys ir patiriate, ką reiškia gyvenimas maištą patyrusioje planetoje. Jūs vartojate tokius žodžius, o jiems suteikiate visiškai kitokį turinį, kiekviena karta turi trūkinėjantį ryšį su praeities kartomis. Deja, Manojo Pamato nepanaudojo nė viena karta po Manojo Sūnaus Kūrėjo, jums žinomo Jėzaus iš Nazareto tapatybe, pakilimo, įvykdžius savęs padovanojimo misiją Urantijoje, jam pakilus pas Mane, ir gavus užsitarnautą aukščiausiąją Galią ir Šlovę vadovauti savojoje Vietinėje Visatoje savuoju vardu. Štai kodėl Jėzaus palikti gyvieji mokymai, nenušvitus asmenybei gilumine Manąja Samprata, gyvulinio proto vedimu ji pridaro daug klaidų, net save iškelia virš kitų dvasinių Manųjų vaikų, o Manosios Gyvosios Tiesos atskleisti nepajėgia, todėl ir kartos viena po kitos ne tik negali išsaugoti net ir tokių nenušvitusių dvasioje gilumine samprata Manųjų vaikų suteikiamų mokymų lygio, ir degraduoja vis žemyn, su kiekviena nauja karta ir kiekvienoje naujoje kartoje, net ir biologine prasme, ne tik dvasine prasme, nes Manoji kūrinijos materija vis tik paklūsta Mano Dvasiai, bet ne atvirkščiai, nors jums gali kitaip atrodyti, žvelgiant į aplinką dabartiniu jūsų požiūriu, kada jūsų begalinė skaičių seka dar labai trumpa, ir žvelgiate ne iš Manosios Begalybės Horizonto Šviesos, Tiesos, ir Tikrovės.
Mirtingojo gyvulinės kilmės materialaus mąstymo protui meilės, tiesos, teisingumo, gėrio sampratos yra suvokiamos tik intelektualia prasme. O tai yra tik išorinis tų reiškinių ir vertybių apibūdinimas be Gyvojo Turinio. Todėl tokie mirtingieji ir priima sprendimą savo intelektualiu supratimu jungtis į grupes, nes grupėje materialus protas įgyja didesnį pasitikėjimą ir savisvarbą, dėl to jis netrunka pastebėti, kad tą metodą galima panaudoti savajai naudai gauti - susieti kuo daugiau grupėje panašaus mąstymo narių, ir siekti politinių tikslų - šalies užvaldymo. Tuo tarpu toks protas, pasiekus valdžią, savo meilės, tiesos, teisingumo, gėrio sampratas pradeda įgyvendinti visumos atžvilgiu, tas pačias savo intelektu suvoktas sampratas jau įtraukia į mokymo programas, į įstatymų teiginius, į įvairius kodeksus, ir daugybę poįstatyminių aktų, ir net į propagandą ir ideologiją, privalomą visiems, net su tokiomis sampratomis nesutinkantiems. Ir toks evoliucinis etapas suvokiamas kaip natūralus, ir dėl to pagrindinis kitų Manųjų vaikų siekis yra dar daugiau surasti kelių, kaip paveikti aplinką, kad per kitus rinkimus susigrąžintų prarastas vietas šalies valdžioje. Dėl to jūs nuolat reformuojate reformas, kad nebesuvokiate pačių reformų esmės, kuria esu Aš - stabilumo ir tęstinumo Garantas visose vystymosi pakopose tarp visų mirtingųjų, kaip ir tarp visų ir sielos tapatybę turinčių Manųjų vaikų morontijoje, kaip ir tarp Manųjų vaikų ir amžinojoje dvasioje - esu jų nekintantis Pamatas. Be Manęs, atrasto savyje, jūs niekada nesuartinsite savo požiūrio net į santykinai akivaizdžius dalykus - meilę, tiesą, teisingumą, gėrį - ir jūsų vis labiau aižėjantys tarpusavio santykiai tik dar labiau aštrės ir jūsų dabartinės sampratos dar labiau išsibarstys kaip duženos vis tolyn nuo jūsų - urantų - loginių, ir ypač dvasinių sampratų, kad toji nukrypimų ir iškrypimų gausėjanti sklaida jums mes realų Iššūkį - ką daryti, kaip gyventi toliau? - Atsakymas Mano jums jau suteiktas tiek šitame mokyme, tiek Mano kituose apreiškimuose, tiek Algimanto, Manojo ambasadoriaus, mokymuose.
Jūsų planeta nėra palikta tarsi našlaitė tamsoje be Manojo Dvasinio Mokytojo žmonijai. Aš žaidžiu Evoliucijos Žaidimą kūrinijoje, ir būtent Aš pasirinkau vieną iš jūsų, kad jis atstovautų Man, net ir taip, kaip Aš atstovauti Man atsiunčiu Savo Sūnus žmogiškuoju pavidalu iš aukščiau, kad nusileidę mokytų Manosios Šviesos ir skelbtų Mano Gyvą Žodį visiems nuoširdiems Tiesos ieškotojams. Šįkart aš pasirinkau vieną iš jūsų kaip Pranašą, net ir kaip tą, kuris išdrįso pagarsinti Mano Gyvu Žodžiu ir Mano Gyvą Žodį - išplėstą Manojo Sūnaus Kūrėjo, nusileidusio pas jus Jėzaus iš Nazareto tapatybe, Evangeliją - Dievo Tėvystę ir žmonių Brolystę - ne tik Mano Tėvystę, bet ir Motinystę - Tėvo, Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, o dar papildomai pasiekus ir AŠ ESU Visuminės Dievybės Asmenį - Visuminį Šaltinį ir Centrą, ir Brolystę jis išplėtė iki visos kūrinijos Brolystės. Tačiau jo laukė dar didesnis Iššūkis - paskelbti ir savo Evangeliją. Tai buvo jam milžiniškos svarbos ir didžiulės įtampos Iššūkis - Aš esu realus, tikras, ir kiekvieno viduje, ir Mane galima atrasti. - Ir štai atradus Mane, pritaikoma Algimanto Evangelija Mane atradusio sūnaus ar dukros sąmonėje, ir būtent toks gyvas patyrimas suteikia tokią sąmonės būseną, kad visi yra tarpusavyje broliai ir sesės dvasioje, ir net visoje žmonijoje, ir net kūrinijoje. Ir toks mirtingojo sąmonės patyrimas asmenybės dvasiniu protu šias abi Evangelijas sulieja į patyrimą su Manimi dvasioje, ir tada ateina vidinis suvokimas, kad šios abi Evangelijos ir gali būti pateiktos drauge, kad pavirstų mirtingojo asmeniškai patiriama Realybe, iš Potencialo pavirtusia Aktualybe. Ir šitų abiejų Evangelijų pagarsinimas ir susiejimas vienos su kita palengvins Manosios Šviesos aiškinimą tiems Mano vaikams, kurie tokios dvasinės žinios net negirdėjo. Tai didžiulė pagalbinė priemonė Dvasiniams Mokytojams. Ir būtent šios dvi Evangelijos irgi prisidės prie Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio vertybių mirtingojo sampratų viduje priartinimo prie Manųjų sampratų, kurias Aš ir perteikiu per Savo Dvasią - Minties Derintoją - veikiančią jus iš vidaus, veikiančią jūsų pažadintą dvasinę asmenybę. Tuo tarpu Dvasinio Mokytojo priedermė padėti plėsti mirtingojo proto sampratas, kad jis mažiau bijotų, nebūtų toks nesukalbamas, ir net piktas, greitai suirztantis, kad dieviškoji asmenybė kuo anksčiau pabustų Manąja Meile, Tiesa, Teisingumu, Gėriu savo pasireiškimu kiekvienoje veiklos sferoje ir visų Gerovei.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Amžinoji Motina, už tokį atsakymą, kuris suteiks ir kitiems, jį nuoširdžiai skaitantiems, gilesnį suvokimą apie mūsų aplinkos mąstymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU Valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal