Algimanto pamokomasis žodis – Dukros Kūrėjos gimimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 03 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš atstovauju Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – šitoje planetoje. Paties Kūrėjo įgaliotas sakau dvasinius mokymus. Lietuviškai sakau juos mūsų gyvojoje šventovėje, turinčioje Kūrėjo vardą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje – kurią aš pats ir įkūriau, kaip ir Kūrėjo religiją – gyvąją, apreikštąją – taip pat Kūrėjo įgaliojimu. Visa tai pasireiškia dabar pradiniame etape, pradiniame žingsnelyje. Bet gyvoji, apreikštoji religija, perteikta Kūrėjo, yra tokia, kad ji atveria mūsų Širdį, mūsų dvasinę asmenybę, būtent taip, kaip iš vidaus veikia Pats Kūrėjas. Ir viduje įvyksta energiniai kokybiniai Šuoliai – įvyksta Energinis Transmutavimas – kada viduje tampa savaime aišku, kad yra atrastas Pats Kūrėjas – Realus, Tikras – iki tol visiškai nepažintas, dabar realiai ima pulsuoti daug aukštesnis energinių virpesių dažnis.
Viskas kūrinijoje yra iš energinių dažnių.
Ir kada aš studijuoju perteiktą Urantijos Knygos Epochinį Apreiškimą, turintį daugiau negu du tūkstančius puslapių – Apreiškimą iš aukščiau – dvasinių asmenybių, kurios pateikia mums savo Dokumentus daug plačiau ir giliau, atskleidžiančius tiek Patį Kūrėją, tiek Jo pasireiškimą kūrinijoje, tiek ir pačios kūrinijos Tikrovę -- tada aš matau, koks yra Išminties energinių virpesių pasireiškimas visoje kūrinijoje, kurios neaprėpia akys. Bet štai iš Apreiškimo kyla sampratos mano pasąmonėje ir sąmonėje – Apreiškimas suteikia tą kosminę Įžvalgą, kada žvelgi taip, kaip Kūrėjas skatina žvelgti tavo protą – o tai priklauso nuo gyvo atsivėrimo Kūrėjui gelmės.
Tai štai Urantijos Knygoje, studijuodamas įvairius tarpusavio ryšius tarp dvasinių asmenybių, aš matau jų, pirmiausia, Brolystės pasireiškimą, bet dar giliau pažvelgus, aš taip pat matau Kūrėjo tolimą Išmintį, numatančią toli milijardams, trilijonams metų į priekį, koks bus pasireiškimas tų Asmenybių, kurios yra kuriamos tuo akimirksniu. Ir štai, kada mes kalbame ten, sakykim, tie, kurie lanko katalikų sektos bažnyčią, girdi apie Šventąją Dvasią, girdi ir apie Tiesos Dvasią, bet nesupranta, kuo jos skiriasi – o tai yra skirtingos dvasinės Grandinės. Tai štai aš, studijuodamas Urantijos Knygos Dokumentą, skirtą Sūnaus Kūrėjo Partnerės atsiradimui, kuri pavadinta Urantijos Knygoje, kaip Vietinės Visatos – Motina Dvasia – o aš vadinu ją – Dukra Kūrėja – jinai yra Sūnaus Kūrėjo Partnerė, jinai – Dukra Kūrėja – jeigu yra Sūnus Kūrėjas, gerai, kada yra jo Partnerė Dukra Kūrėja – tai štai tas atsiradimas, aprašytas Urantijos Knygoje, kaip Dukros Kūrėjos gimimas, man atrodo, paliudija Energijos virpesių transmutacijas, kaip jos vykdomos Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Štai, kada Pirmasis Šaltinis ir Centras, ir Antrasis Šaltinis ir Centras, ką mes vadiname – Visų Tėvas ir Amžinoji Motina – kiekvienas – Savo viduje pajunta atitinkamą, identišką Asmenybės sukūrimo Idėją, kuri niekada iki tol nebuvo nė Viename kilusi, ir būtent, tokios Asmenybės, kuri turi ateityje numatytą funkciją sukurti Vietinę Visatą, tą pačią akimirką atsiranda iš Energijos transmutacijos – Sūnus Kūrėjas. O Trečiajame Rojaus Trejybės Šaltinyje ir Centre, kurį aš vadinu – Begaline Motina – lygiai taip pat, tą pačią akimirką, kyla būsimoji šito Sūnaus Kūrėjo Partnerė – atsiranda tas energinis virpesių Transmutacinis Kamuolys – Energinis Kamuolys – toje Begalinėje Motinoje. Šitos energinės virpesių Transmutacijos yra realios, bet jos ne visada užbaigiamos. Kada Sūnus Kūrėjas veikia su Energijos Centrais, kurdamas būsimą Vietinę Visatą, įvairias materines išraiškas, Energines Grandines, jų tam tikrą sustygavimą, štai šitame darbe jis betarpiškai bendradarbiauja su Energijos Centrais, bet kada jisai pareiškia jau pasirengimą kurti šitoje Vietinėje Visatoje gyvybę štai tada jo Partnerė turėtų pradėt egzistuot, kaip Asmuo. Ir štai šita Energinė Transmutacija užima tam tikrą Procesą, į kurį įsijungia Septynios Pagrindinės Dvasios, arba kaip aš vadinu – Septynios Pagrindinės Asmenybės – kurios kontroliuoja Septynias Supervisatas, šituos milžiniškus kosminius darinius, ir jos visos sudaro Kosminį Protą, kada veikia drauge. Tai štai toji Pagrindinė Asmenybė, kurios Supervisatoje numatyta naujos Visatos sukūrimas, ir įvairių gyvybių kategorijų pasireiškimas, pranyksta Rojaus Trejybės Dievybių Energiniame Švytėjime Rojaus – Rojaus Būstinėje – Dieviškojoje dalyje, kur yra Kūrėjų Buveinė, tuo tarpu kitos Šešios Pagrindinės Asmenybės susirenka arti Rojaus, ir palaiko šitą Procesą. Ir kada po kurio laiko išnykusi Pagrindinė Asmenybė vėl pasirodo savo bičiulių betarpiškoje akivaizdoje – tų Šešių Pagrindinių Asmenybių akivaizdoje – įvyksta milžiniškas Energinis Blyksnio išsiveržimas – ir jo spindėjimas yra nusidriekiantis iš Rojaus iki pat tos Supervisatos, kurioje šita naujoji Vietinė Visata organizuojama – Būstinės – iki Sostinės jis yra pastebimas. Štai energiniai virpesiai, kada sugrįžta toji Pagrindinė Asmenybė iš Kūrėjo dvasinio Švytėjimo apkabinimo, jie turi tą nuostabų energinių virpesių proveržį, kuris išsilieja milžiniška Šviesa, ir štai tada pradeda atsirasti Sūnaus Kūrėjo Partnerė, kaip Asmenybė. Jinai paskleidžia ir savo Šventąją Dvasią toje Visatoje, kurioje ji bus Sūnaus Kūrėjo lygiavertė Partnerė. Bet iki pat paskutiniojo savęs padovanojimo Kūrėjo Sūnaus – tai yra, savęs padovanojimo bejėgiu kūdikiu, gimstant iš moters įsčių, ir užbaigus šitą savęs padovanojimą – tik tada jo Partnerė – Dukra Kūrėja – yra matoma visoms Asmenybėms, kurios betarpiškai su ja bendrauja – iki tol jinai yra matoma kaip Asmenybė Sūnui Kūrėjui – ir natūralu – Begalinei Motinai – nes būtent ji yra Jos pasireiškimas Vietinėje Visatoje. Lygiai taip pat jinai yra matoma ir Pagrindinei Asmenybei, mūsų, sakykim, atveju, Pagrindinei Asmenybei numeris – Septyni – nes yra ir kilusi būtent, kada šitoji Pagrindinė Asmenybė buvo išnykusi Dievybių dvasinio Švytėjimo Glėbyje.
Tai štai, kada mes mąstome apie tokius unikalius energinių virpesių Transmutavimus – kokybiškus Šuolius – pasikeičiant tų virpesių išraiškai – tai yra milžiniško poveikio, milžiniškos Galios Energiniai Blyksniai – tačiau pats mechanizmas, kaip visa tai įvyksta, štai kada Pagrindinė Asmenybė numeris – Septyni – pranyko dvasiniame Dievybių Švytėjime, kokia vyksta Transmutacija tuo metu net ir toje pačioje Septintojoje Pagrindinėje Asmenybėje, niekas negali suvokt ir šito mechanizmo paaiškint, išskyrus Rojaus Trejybės Dievybes ir pačią Pagrindinę Asmenybę, kuri tuo metu ir buvo pranykusi šitame Energiniame Dievybių Švytėjime. Todėl šitas paslaptingas energinių virpesių kokybinis Šuolis niekada nebus atskleistas niekam kitam, išskyrus tiems, kurie yra jį patyrę. Bet jis įvyks, jis yra Tikrovėje. Ir tokių transmutacinių energinių virpesių įvairių Procesų vyksta ne vienas – mes jų negalime pažinti. Mes ir tą patį mirties reiškinį pažinsime, ko nepažįsta tos dvasinės kategorijos, net paties aukščiausio dažnio virpesiais pasireiškiančios, nes jos neturi materialaus apvalkalo – tai yra, paties žemiausio energinių virpesių kūno formos – ir niekada nepatiria mirties reiškinio – tuo tarpu mes, išsilaisvindami iš šito materialaus žemų energinių virpesių pavidalo, pereisim per vadinamuosius mirties vartus – mirties šitam materialiam pavidalui. Tuo tarpu energinė mūsų dvasinė asmenybė – ji nesunaikinama – ji vėl pažadinama, ir įgyja naują aukštesnio energinio dažnio virpesių pavidalą, kuris atitinka tos asmenybės energinių virpesių Gyvąjį vidinį dvasinį Turinį. Šiandien, nesvarbu, koks būtų mūsų vidinis virpesių Turinys, mes turim tą patį materialų, vadinamą žmogaus kūną. Jis neatspindi tiek ryškiai mūsų vidinio asmenybės gyvojo Turinio, nors yra tam tikri bruožai, kurie, turint gilią kosminę Įžvalgą, puikiai matomi, žvelgiant net ir į materialų mirtingojo pavidalą.
Štai, ką aš jums dabar pasakiau – tai yra praplėtimas mūsų sampratų, kaip Kūrėjas veikia, kad visa kūrinija būtų užtikrinta, jog yra Kūrėjo sumanymai, ir tų sumanymų Įgyvendintojai, turintys atitinkamą statusą, atitinkamą kvalifikaciją, atitinkamus sugebėjimus, kad šitas Kūrėjo Sumanymas – Evoliucinis Planas – būtų įgyvendintas taip, kaip Kūrėjas ir yra sumanęs. Nėra galimybės koreguot Jo Planą – jis yra Paties Kūrėjo sumanytas – niekas nepajėgus suvokt šito Plano tolimesnę perspektyvą. Ir kada kuriama ir Sūnaus Kūrėjo Partnerė, tai net ir iki kurimo momento, kaip aš iš pradžių minėjau, kad tiktai mintis, kuri sutapo Pirmų Dviejų Šaltinių ir Centrų, kas susieta su naujos Asmenybės kūrimu, kuri ateityje veiks kuriant Vietinę Visatą – ir tą pačią akimirką atsiranda ta Asmenybė. Ir Trečiajame Rojaus Trejybės Šaltinyje ir Centre taip pat kyla identiška sąvoka, bet iš Šito Šaltinio vidaus, ir atsiranda Jo viduje dar nepasireiškianti išorėje būsimoji Sūnaus Kūrėjo Partnerė – Dukra Kūrėja. Štai iš anksto pasirūpinama, kad būtų atitinkami Kūrėjo Sumanymo Įgyvendintojai, ir ne bet kokie – tobuli.
Štai kodėl mes dalyvaujame Kūrėjo Sumanyme, įgyvendindami savuoju asmeniniu indėliu Evoliucinį Planą. Štai kodėl mes turime ir remtis į Tą Tobulą Vedlį, kuris yra mūsų viduje, į Gerąjį Locmaną – Minties Derintoją – nes jis yra Kūrėjo pasireiškimas mūsų viduje. Jo dvasinė Kokybė yra tie patys Kūrėjo virpesiai – savo dažniu jie atitinka Minties Derintoją, koks jis yra kaip Kūrėjo pasireiškimas mūsų asmenybėje. Patyrimu jis yra skirtingas, taip – Kūrėjas yra laikantis Savyje Visumos Glėbį, Minties Derintojas – jis kaupia savo asmeninį patyrimą, kaip jisai veda kiekvieną mirtingąjį, kurio prote jis apsigyvena, turiu minty, kiekvieną, jeigu buvo tie mirtingieji, kurie atstūmė Kūrėją, nusigręžė nuo Jo, tuomet toji asmenybė nebėra pažadinama, kaip savarankiškai panaudojanti laisvą valią tapatybė, tiesiog asmenybė nusėda, kaip iki tol važiavęs automobilis – arba gyva sistema -- išmontuota, nebesurinkta, kad galėtų savarankiškai priimti sprendimus, arba veikti. Ji nusėda dabar besiasmeninančioje vienintelėje, Patirtinėje Būtybėje, kuri vadinasi Aukščiausioji Būtybė. Tai štai, Minties Derintojas tuos patyrimus neišbarsto – jis perteikia kitam protui, kurio viduje apsigyveno. Ir jeigu tokių atstumiančių Kūrėją yra ne vienas, kurio prote tam Minties Derintojui teko gyvent, tai gerąsias tų asmenybių savybes jis perkelia tai asmenybei, kuri neatstumia Kūrėjo, ir susilieja su Minties Derintoju savaja asmenybe. Ir štai tada Dieviškumas tampa suvienytas su mirtingojo, turėjusio patį žemiausio energinio dažnio virpesių materialų pavidalą, bet asmenybę, kaip Dovaną gavus iš Paties Kūrėjo, štai toji asmenybė ir yra suteikiama Minties Derintojui, kuris yra ikiasmenis, bet turi savyje visą Kūrėjo Kokybę.
Štai, mano mylimieji, tokie dalykai mūsų suvokimui, mūsų protui yra sudėtingi, bet per atsivėrimą Kūrėjui, per dvasinę Įžvalgą, mes jau dabar pajėgūs šiuos teiginius apsvarstyt, paanalizuot, ir net kai kuriuos Širdimi patirt – patirt -- toli dar, kol mes būsime Kūrėjo Buveinėje, mūsų Tikruosiuose Namuose, kūrinijos geografiniame centre – Rojuje – kur yra amžinybė, bet per gyvą atsivėrimą komunijos akimirkomis – gyvojo bendravimo su Kūrėju akimirkomis – mes jau dabar pradedam paragaut amžinybę – mes esam iškeliami virš aplinkos materijos, virš laiko. Šitame gyvajame ryšyje pranokstame ir laiką, ir materiją. Štai tai ir yra amžinybė, nes Rojuje nėra ir laiko – jis yra belaikis. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal