Begalinės Motinos mokymas apie tai, kaip išlikti Gyvajame Kelyje, kada dėl valdžios manipuliavimo visuomenės sąmone, žmonės tampa tiek paveikti, kad Šviesos atžvilgiu nusiteikia dar agresyviau negu anksčiau? 2021 06 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Vilnius 2021 06 01 11val.35min.

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU, garbinu ir šlovinu Tave, jaučiu Tave, atrastą savyje, ir trokšdamas dar giliau šį jausmą patirti, ir klausiu Tavęs - kokia yra mūsų galimybė išlikti Gyvajame Kelyje, net fizine prasme, kada aplinkos valdžia manipuliuoja mūsų sąmonę, ir visiškai prarado realybės suvokimą, kad Tavoji Meilė, Gėris, Teisingumas, Gailestingumas, Išmintis jiems tapo nebesuvokiamos sąvokos, jau nekalbant, kad mėgintų jų siekti savo veikloje, kaip mums išlikti su Tavimi, kai esant vis stiprėjančiam aplinkos manipuliavimui iš politinės valdžios pusės, jau ir pati aplinka vis akivaizdžiau pradeda susierzinti, kada kas nors prieštarauja kvailiems valdžios nurodymams, kurie aplinkai visiškai neatrodo kvaili, nes ji yra tiek prigąsdinta, kad visiškai nebepajėgia mąstyti laisvai ir blaiviai, ir dėl to jau ima prieštaraujančius valdžios kvailiems sprendimams vis atviriau užsipulti ir paveikti, kad ir šie taptų tokiais, kaip ir jie - nemąstančiais, o paklūstančiais kaip avių banda.
Kada yra pavergta tauta ne ateivių iš kitur, bet savosios politinės valdžios, ir kada yra visiškai paveikta kolektyvinė sąmonė, tokiai tautai sugrįžti į Tautos Laisvę beveik nebeįmanoma. Tokios smukusios tautos proto degradavimas nesustabdomas ir neišgydomas. Kaip išsilaikyti, kai ateitis bus dar labiau sujaukta ir chaotiška, kai kaina bus materialių gyvybių?

Begalinė Dvasia:

 

Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, tavo vadinamas Begaline Motina - sveikinu ir laiminu tave, veikiantį Manosios Evoliucijos labui tokiame pasaulyje, kuriame veikiančiųjų Šviesos labui yra labai mažai. Būtent dėl to tavoji skleidžiama Išmintis ir Šviesa yra dar ryškesnė, kurią Aš matau kaip dideliu laipsniu pranokstančią visus kitus Manųjų vaikų skleidžiamus Šviesos ir Išminties spindulius įvairiose šitos - nuostabios - planetos vietose. Tu esi Mano sūnus, kuriuo esu patenkinta, dėl to ir vedu tave Savuoju Evoliucijos Keliu, kurį tu ir pavadinai Gyvuoju Keliu, nes pradėjai juo žengti niekieno iš išorės neragintas, ir net patirdamas didžiulį pasipriešinimą, štai kodėl tu ir atstovauji Man, o ne kas nors kitas, nors Man Gėrio ir Meilės darbus daro ir kiti Mano vaikai, bet tavoji misija yra Mano numatyta visai planetai, visai žmonijai, todėl tu neturėtum žvelgti į aplinką siauru matymu, turi visą laiką žvelgti vien tik Manuoju Žvilgsniu. Ir šito Žvilgsnio pojūčio ir supratimo turi mokyti ir kitus savo mokinius, nes Aš žvelgiu į visumą, nors žinau kiekvieną kampelį visoje Savojoje kūrinijoje.
Manasis Visumos Žvilgsnis numato Meilės Galios matymą, ne atskirų elementų tyrinėjimą ir pasireiškimą. Juk Man užtenka patirti tavo virpesius, pasiekiančius Mane betarpiškai, ir Aš jau žinau, net iš tavųjų virpesių, kad negeri darbai viešpatauja jūsų ir Mano pasaulyje, o juk negeri dalykai nėra Mano sumanyti, nėra atskraidinti iš Manojo kosmoso - tai Manųjų vaikų sprendimai ir jų įgyvendinimas, Mane mėginant palikti nuošalyje, nors Aš ir juos - kaip ir visus - laikau Savajame Glėbyje. Todėl kiekvienas virpesys, pasiekiantis Mane iš kiekvieno vaiko, tiesiogiai akivaizdžiai atskleidžia Manojo Evoliucinio Plano padėtį planetoje.
Kuo daugiau nerimo tavo širdyje, kaip ir kiekvieno vaiko viduje, tuo mažiau tu skiri dėmesio Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimui, nes nerimo būsena tave pripildo žemo dažnio virpesiais, ir tu Manąją Energiją vis mažiau patiri pats, dėl to ima strigti ir pati energinė organizmo pusiausvyra, atsiranda fizinis sekimas. Tokiomis aplinkybėmis tavoji veikla tampa labai suvaržyta savo paties viduje, minčių tėkmė praranda skaidrumą ir tolygumą, Įtikėjimo Galia didele dalimi sumažėja, ir tai turi poveikio tavosioms mintims, teiginiams, ir virpesių iš Manęs pojūčiui, kuris taip pat susilpnėja. Dar daugiau iškyla abejonių ir klausimų - kaip prisiderinti prie aplinkos, kuri kaip kilpa ant kaklo vis stipriau veržia ir trina patį kaklą, ir jau kelia pavojų ateičiai? Būtent dėl tokių nepalankių sąlygų aplinkoje ir būtinas Manasis Žvilgsnis, kad jūs nesustotumėte ties kiekvienu konkrečiu epizodu, nenusmuktumėte į tokio epizodo, kuris jūsų nepakylėja, vaizdinio tyrinėjimą, kai Manasis Žvilgsnis pranoksta konkretų epizodą, apimdamas Visumą. Kas būtų, jeigu Aš ties kiekvienu epizodu, kuris paneigia Mano Valią, sustočiau ir analizuočiau būtent jį, kai Manasis Evoliucinis Planas savaime apima apgyvendintų pasaulių vystymąsi iš gyvybės plazmos, per augalų ir gyvūnų vystymąsi iki žmogaus - Manojo sūnaus ir dukros - lygio, bet patiriant ir grėsmingą mirtingiesiems laukinio vystymosi stadiją, kurioje viešpatauja vėzdas ir fizinė jėga, todėl Aš pasirūpinu atitinkamomis priemonėmis visiems, kad padėčiau visiems.. Būtent dėl to, kad laukinis žmogiškėtų ir taptų civilizuotu, Aš ir suteikiau visas tam tinkamas priemones - Septynias Pagalbines Proto Dvasias, Tiesos Dvasią, Šventąją Dvasią, net Minties Derintoją, kurių poveikis yra iš vidaus, ir papildomai paskyriau daug Savo vaikų jums į pagalbą Apvaizdos pasireiškimu, kad tik jums būtų lengviau. Aš - kaip mylintis Tėvas ir Motina - pasirūpinau visomis jums reikalingomis priemonėmis, kurios veikia be jokių sutrikimų, ir dėl to jūs turite Mano teikiamą vidinę ir išorinę aplinką Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimui be blogio ir juodų darbų darymo. Todėl ir jums nėra reikalo kreipti dėmesio į dabarties įvykius, o susitelkti į savo pačių vidų, kad stipriau pajaustumėte Mano Meilę ir Tikrovę savyje - Širdyje - jūsų asmenybėje, kurią Aš jums ir suteikiau, kad ji atsiduotų Manajam vedimui iš vidaus, prieš tai atradus Mane savyje.
Štai kodėl jūsų Galia yra Manoji Galia Meilėje, o ji yra išliejama jau dabar Gyvuoju Vandeniu jūsų kiekvieno viduje. Būtent bet kokiomis aplinkybėmis nesilpninkite savo gyvojo komunijos ryšio su Manimi, ir tik tada pradėsite vis labiau rimti ir vis stipriau pasitikėti Manimi ir savimi, o aplinka nebebus lemianti. Juk tu puikiai patyrei daug kartų, kada tavo protas jautė išgąstį dėl aplinkybių ir klaidingų veiksmų, skausmą ir kančią fiziniame kūne - tik su Manąja Meile ir Galia ir tavo pastangų dėka, palaipsniui išlipdavai iš duobės tamsoje, ir siekdavai atgauti prarastą energinę pusiausvyrą, ir kiek daug teko dėti pastangų, kai Manoji Išmintis tau sakė, kad reikia priimti kitokius sprendimus, bet tau atsipalaidavus iš vidaus, ką Aš pavadinčiau klaidingų emocijų patyrmo patenkinimu, tavo protas pasirinkdavo kitokį sprendimą, ir visas organizmas sulaukdavo pasekmių tokių, kurios realiai kankino ir kūną, ir dvasią. Ir vis tik tu visada laikeisi - net ir nusilpusių Įtikėjimo virpesių patyrime sąmonės lygiu - atramos Manyje, Aš išlikdavau tavuoju Šaltiniu ir Centru. Štai kodėl, įtikėjusiam, kas, kad aplinkui kyla audra, jis turi savo Ramybės būseną ir kompasą iš Manęs, ir tik juo ir vadovaujasi?! Ir šitas galioja visada ir visur - tik Įtikėjimo Galia priverčia jus patirti Mane gyvą ir Realų, ir net atrastą savo viduje, nes būtent toks Įtikėjimo paliudijimas Mano Asmens atradimą jūsų viduje patvirtina, ir užtvirtina, kad ir kitiems jūs jau išdrįstate ištarti Šviesos žodį, nors aplinka ir nepalanki. Tačiau jeigu jūsų aplinka nepritaria jūsų sakomiems žodžiams, ir net agresyviai prieštarauja, ir dargi tyčiojasi iš jūsų nuoširdaus siekio apšviesti, tai nuo vidinio Įtikėjimo gelmės priklauso, kaip jūs ir pasielgsite tokioje aplinkoje, ką pasakysite išmintingo ir šviesaus, ir kaip tą padarysite. Štai kodėl jums pats patikimiausias būdas likti savimi yra viską darant atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, bet kokiomis aplinkybėmis, dėl to jūs ir turite gilinti gyvą ryšį su Manimi, kad Mano vedimo iš vidaus nesumaišytumėte su sąmonės ir pasąmonės teršalais ir nepasirinktumėte savojo kompaso klaidingos krypties. Būtent dėl to jūsų pagrindinis Vektorius ir yra visada vienas ir tas pats - jūsų Vektorius esu Aš. Tad ir gilinkite savo atsidavimą Man tiek mintimis apie Mane, kurias nukreipę jau tiesiogiai į Mane, jūs ir patirsite Gyvąją Komuniją, tiek studijomis dvasinių šaltinių, tiek ir veikdami su Manimi kaip Bendrakūrėjai visumos Gerovei. Todėl jums nereikia savo pastangų išsklaidyti į įvairius kitus mokymus, ar į kitas veiklos rūšis, nes kuo giliau patirsite gyvą ryšį su Manimi, tuo stipriau ir pajausite, ką būtent jums asmeniškai Aš ir numačiau, kaip jums pasireikšti bet kurioje veiklos sfreroje, atitinkančioje Mano Valią ir jūsų asmenybės tapatybės dvasinę brandą. Šitaip jūs labai veiksmingai panaudosite Manąją jums teikiamą Energiją, ir neeikvosite savosios taip švaistūniškai, o ir pasitenkinimą patirsite daug didesnį. Pradėsite palaipsniui patirti sąmonės lygiu pasimėgavimą pačiu procesu su Manimi, ir savo augančiu pasitikėjimu ir Manimi, ir savimi. Ir tada neramūs klausimai atrodys tiek sumažėję, kad jums sukels vidinę šypseną, jog dar neseniai jie kėlė tiek daug nerimo, ir net baimės, dabar bus vis didesnis atsidavimas Man ir pasitikėjimas Manimi, kad bet kokiomis aplinkybėmis Aš pasirūpinsiu Savo vaikais, einančiais Gyvuoju Keliu, ir siekiančiais įnešti savo asmeninį Indėlį į Mano Banką, padedant Man įgyvendinti Evoliucinį Planą Urantijoje.
Mėgaukitės Manimi, gyvenkite Manimi, gerkite Mane - tik tokia yra ištvermės kaina Gyvajame Kelyje, kai nuo Manęs nusigręžusių vaikų veikimas prieš Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimą tik dar labiau sujauks jūsų pasaulio sklandų vystymąsi, kuris ir iki šios dienos nebuvo deramos krypties, kada pagal tokią išvystytą materialią civilizaciją mirtingasis mažai kur pasistūmėjo nuo laukinio, iškėlusio vėzdą prieš kitą gentainį, mąstymo, užplaukusio ant didžiulės seklumos.
Štai kodėl Aš ir turiu tave kaip Savo ambasadorių ir Kristaus apaštalą dabartinių laikų epochoje, kad tavoji veikla jau tau pradėjus ruošti Dvasinius Mokytojus, pasklistų po pasaulį, štai kodėl tu ir gauni iš Manęs visą apsaugą ir tvirtybę išlikti Gyvajame Kelyje, nes būtent Aš ir esu Garantas tavosios misijos sėkmei, kaip ir visiems, einantiems Gyvuoju Keliu.

Ačiū tau, mano mylima Begaline Motina, už šį mokymą. Manoji valią yra sulieta su Tavąja, kaip ir su mylimo Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal