Tėvo mokymas-atsakymas – Koks vakcinavimo poveikis, ką jis mums gali padaryti, net ir ateities kartoms? Gyvoji Šventovė, Kaunas 2012 06 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas


Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, esu pasirengęs perteikti Tavąjį Mokymą, atsakant į Dalios klausimą – kas yra su tais skiepais dabar, ką jie mums gali padaryti ir ateities kartoms, koks jų poveikis yra?

Tėvas:


Mano mylimas sūnau, Aš esu visų Tėvas, esu kiekvieno iš jūsų viduje. Kuo giliau atsiveriate Man, tuo stipriau patiriate Mano gyvą Energiją, tekančią jūsų viduje. Ir šita Energija pagal savąjį vis aukštėjantį dažnį jūs galite mėgautis, maitintis – jūs galite šita Energija save pakylėti, energine prasme, pakylėti virš aplinkos, tuo pačiu jūs iškeliate save virš bet kokios ligos. Visos ligos turi vieną priežastį – klaidingi sprendimai jūsų kasdienėje aplinkoje savo paties asmens atžvilgiu. Tos klaidos atsispindi jūsų būsenoje. Būsena yra jūsų virpesių dažnio pasireiškimas. Todėl gerdami Manuosius aukščiausio energinio dažnio virpesius jūs gaunate iš Manęs Garantiją, kad jūsų kūnas bus sveikas, stiprus, nepažeistas traumų, su sąlyga, jeigu jūs visą laiką liksite gyvame ryšyje su Manimi. Jūs turite jausti visą laiką būseną, kad jūs esate gyvame ryšyje su Manimi, tik tada jūs priimsite išmintingus sprendimus. Jūs nežengsite nė vieno žingsnio ten, kur yra pavojus, ir tą jausite virpesių vidine būsena savyje. Aš diktuoju jums Išmintį virpesiais, ir tuo pačiu tų virpesių pažeidimas po kurio laiko leidžia jūsų kūnui patirti skausmą, patirti ligą. Tai yra jūsų klaidingų sprendimų pasekmė!
Dabartiniai jūsų skiepai neturi nieko bendro su jūsų aukštų energinių dažnių virpesių būsenos formavimu – tai yra įsikišimas į Mano jums suteiktą materialią Šventovę – mirtingojo materialų kūną. Įsikišimas - tai yra tas pats, kaip revoliucija – jis nėra reikalingas. Reikalinga psichologiškai apmaldyt jūsų baimę – visi tie jūsų broliai ir sesės dvasioje, eilėje laukiantys skiepų – jie - kupini baimės ! Todėl jie tikisi, kad sulaukę to išganymo, kada jiems švirkštas bus įbestas, suleista ta atitinkama dozė, jie pajaus atsipalaidavimą – štai, atėjo apsauga, štai jie garantuoti tolimesniu savo laisvėjimu keliaujant, dirbant įvairius darbus, ir viduje jaučiant nusiraminimą. Ir būtent šitas nusiraminimas kelia energinio dažnio virpesius į aukštesnį lygį, ir dėl to jūs turite tą efektą – placebo efektą. Skiepai yra placebo efektas. Jis neduoda nieko, ko jūs iš jų tikėtumėtės – bet kokia iš šalies įsikišanti cheminė sudėtis nenumatyta Mano, kad būtų padedanti vystytis šitam pavidalui. Aš vystau šitą pavidalą nuo pat kūdikystės, nuo pat vaisiaus užmezgimo energiniais virpesiais iš vidaus, bet kokia intervencija iš išorės – tai yra revoliucinis įsikišimas. Jisai nėra veiksmingas, jis duoda vėlesnes pasekmes, kurios prieštarauja Mano numatytam šitam vystymuisi - materialiam kūnui. Kaip jūs galite sukurti skiepus nuo viruso nežinodami apskritai, koks tas virusas, nes jisai jau yra pakitęs? Dėl to atsiranda nauji samprotavimai apie atskiras viruso varijacijas, kurioms apibūdinimus jūs suteikiate pagal vietovę, kur pastebi pirmą kartą tokį viruso pasireiškimo atvejį. Manoji Evoliucija yra judėjimas pirmyn! Virusai keičiasi, priklausomai, kokia yra terpė – judėjimas yra kas sekundę! Jūs kuriate tą tariamą vakciną atsilikdami, kaip šešėlis, sekantis paskui bėgantį bet kokį judantį objektą. Šešėlis negali prisivyti to objekto – jis visada bus priešingoje pusėje negu į jį krintanti šviesa. Todėl tai, ką jūs mėginate sukurti chemine išraiška, yra mėginimas įvardinti rytojų vakar diena. Lygiai tas pats ir su skiepais nuo gripo. Nėra skiepų nuo gripo – yra placebo efektas. Jūs negalite sukurti praėjusių metų gripo pagrindu vakcinos, ir tikėtis, kad šių metų gripas bus tokio paties štamo pagrindu. Jis bus pasikeitęs. Apskritai, jūsų genetika vystosi visiškai klaidinga kryptimi, o kadangi tai labai uždara sfera, ir finansai visi skiriami iš valstybės, bet kokioje šalyje, tai reikia tiems dirbantiems turėti įvairių programų – beverčių, betikslių programų, kad būtų užsitikrinamas ateities sotus gyvenimas. materialia prasme. Ir kadangi toje srityje dirbančių yra nedaug, tai niekas negali jiems priešpastatyti argumentų, kad jų darbas yra betikslis. Negalima sukurti nė vienos ląstelės, negalima sukurti nė vieno atomo! Žmogus nėra Kūrėjas. Jis gali tiktai reprodukuoti – atkartoti, kas jau yra. Todėl bet kokie genetiniai samprotavimai apie klonavimą, kurio neįmanoma apskritai atlikti anatominei ląstelei – tai yra klaidingos nuostatos! Bet visi moksliniai autoritetai pripažįsta tokius dalykus, ir niekas neišdrįsta tai paneigti, ir rizikuoti savo karjera, savo materialiu gerbūviu, ir kita vertus, nežino, kadangi nesidomi Manimi, nesidomi Dvasiniais Šaltiniais. Todėl jūsų mokslo vektorius yra klaidingas – genetika yra degraduojanti, neturinti po savim tvirto pamato, kaip ir psichiatrija, kaip ir visa medicina neturi Pamato Širdyje. Dėl to ją galima valdyti – valdyti, pažeidžiant Hipokrato priesaiką, kurią susigalvojate jūs daktarams – bet ji, jau dabar nebetenka prasmės.
Turite jūs, Mano mylimieji, Garantiją iš Manęs, dvasine prasme – jūs gyvenate Tikrovės gyvenimą, kurioje skiepų būti negali. Jūs esate apsaugoti tiktai Mano energinių virpesių Gyvuoju Vandeniu. Jeigu jūs maitinsitės Manimi, jūs turėsite vidinę Ramybę, ir tokia Ramybė – tai yra aukšto energinio dažnio virpesių energinis Laukas, kuriame nėra terpės virusui – jūsų aplinka viduje yra nepriimtina virusams. Todėl domėtis tuo, ką jums siūlo įvairūs jūsų materialūs šaltiniai, nėra išmintingas kelias. Tai jus tiktai supainios, ir tuo pačiu atims iš jūsų pasitikėjimą Manimi, ir Energiją jūsų viduje – ir vien dėl to, jūs silpninsite save, o tuo pačiu ir imuninę sistemą. Imuninė sistema yra stiprinama tiktai tada, kada Aš esu jūsų Centras, esantis viduje. Toji būsena formuojama jūsų pastangų dėka per gyvą bendravimą su Manimi. Tai nėra dvasinės studijos, tai nėra Manęs garbinimas – tai yra gyva būsena, veikiant su Manimi. Ir būtent veikloje auga jūsų pasitikėjimas ir Manimi, ir savimi, nors teoriškai jūs galit šito neišmanyti, bet pasitikėjimas gimsta praktikoje. Ir tada jūs galite pasakyti – Aš šito nežinau, kodėl, bet aš šitą jaučiu, ir aš sakau - yra būtent taip, ką aš jaučiu. – Štai, kada jūs pranokstate žinias savąja būsena – tai yra ta apsauga nuo bet ko, kas sukelia kančią jūsų dabartinėje planetoje, gyvenančioje prieš Manąją Valią. Ir tada, kad galėtų tie, kurie nusigręžę nuo Manęs, bet užimti savais darbais – milijonai žmonių – kad galėtų pateisint savo veiksmus, ir užsitikrint duonos kąsnį, jums pirš įvairiausias išeities sampratas, kurios bus neatremtos į Mane – ir dėl to klaidingos. Mokslas negali būti kaip išimtinė sfera be Manęs – o mokslas neigia Mano egzistavimą – tai argi dėl to jūs Manim nebepasitikit, netikit, kad Aš esu Realus, Tikras, kad šiandien mokslas viešpatauja šitoje planetoje? Tai yra klaidingas žmonijos vystymosi vektorius! Dėl to jis ir atvedė į degradavimo tokią akimirką, kada jau net ir neinančiam Gyvuoju Keliu, bet nors kiek plačiau žvelgiančiam tapo aišku – pasaulis sutrikęs, nebėra to, kas buvo prieš akimirką, ir kai dar nebuvo taip akivaizdu. Todėl jūsų moksliniai išeities iš dabartinės viruso tariamai apimto pasaulio padėties siūlomi sprendimai yra skirti jūsų proto manipuliavimui.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąją, ir Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal