Algimanto pamokomasis žodis – Tai ką aš sakau – yra Tiesa – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 03 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš sakau dvasinius mokymus, ruošiu Dvasinius Mokytojus ne tiktai Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Dvasiniai Mokytojai yra esminė kategorija bet kuriame pasaulyje, Dvasinis Mokytojas perteikia Kūrėjo dvasinę Šviesą, kuri įtakoja visos žmonijos vystymąsi visose planetose - septyni trilijonai planetų apgyvendinti tokia gyvybe, kurią mes vadiname žmogumi. Dvasinio Mokytojo statusas šitame pasaulyje kol kas neegzistuoja, nors jis yra svarbiausias, dėl to štai tą suvokdamas ir pradėjau prieš daugybę metų eiti Gyvuoju Keliu, Dvasiniu Keliu, atradęs Kūrėją savo viduje, tapęs Kūrėjo ambasadoriumi visai planetai, prisiekęs Kūrėjui, davęs Ištikimybės Priesaiką, ir Jo įgaliotas skelbti Jo Gyvąjį Žodį visiems, ne tik čia gyvenantiems Lietuvoje – visam pasauliui.
Tai, ką aš sakau, yra Tiesa. Nedaug žmonių tą gali suprasti, dar mažiau gali paliudyti tuos žodžius, teiginius savuoju patyrimu. Tačiau ateityje mano žodžiai skambės net ir vaikams kaip akivaizdi Tiesa, akivaizdi Tikrovė, nes jie tuos teiginius bus taip pat įsisavinę ir jiems tai bus natūralūs patyrimai, natūrali Tikrovė, o gyvas bendravimas su Kūrėju, atrastu savo viduje, bus neatsiejama patirtis, neatsiejama jų gyvenimo prasmės dalis. Be Kūrėjo negali žmogus egzistuoti prasmingai, be Kūrėjo, kuris yra Meilės Šaltinis ir Centras, Prasmės Šaltinis ir Centras, nėra Gėrio - Gėris yra iš Kūrėjo, kadangi Kūrėjas yra Gėrio Šaltinis ir Centras. Žmogaus savanaudiškumas neturi krantų, neturi apribojimų. Gyvulinis protas yra savanaudis savaime, o atitinkamomis aplinkybėmis jisai tampa žvėrimi, dėl to jis žudo, naikina, naikina apgaule kitus, naikina nusikaltimais, siekdamas, iš baimės, naudos tiktai sau, kitų sąskaita. Ir kada mes einame Gyvuoju Keliu, atrandame Kūrėją, atsiranda vidinis dvasinis asmens gimimas – tai ir vadinasi gimimas iš dvasios. Ir tada savaime prisipildo Kūrėjo Meilės gyvų energinių virpesių būsena, jeigu mes atveriam save Kūrėjui, atrastam mūsų viduje, ir šitas gyvas energinių virpesių proveržis mus tiesiog veiktų iš vidaus, kaip ir Kūrėjui kažkada sukėlė milžinišką spaudimą, kad Jis ėmėsi Savo Evoliucinio Sumanymo įgyvendinimo pagal Kūrėjo Evoliucinį Planą – kurti kosmose Supervisatas, Visatas ir joje gausybę savo miriadų vaikų, kad jie taip pat patirtų tą Meilės Galios spaudimą savo viduje ir negalėtų jo išlaikyti, ir kaip asmenybės pradėtų daryti Gėrio darbus drauge su Pačiu Kūrėju – Meilės Galios Šaltiniu, bendradarbiaudami tarpusavyje Brolystėje, kurtų Gerovę visumai, kaip Pats Kūrėjas kuria Meilės Galia visos kūrinijos labui tą Gėrį, kurį mes atkartojame kaip aidas savo aplinkoje savo veiksmais.
Svarbu Dvasiniam Mokytojui gyvasis ryšys su Kūrėju, kad jisai pradėtų pajausti Paties Kūrėjo jam teikiamus teiginius, kad jam toji išmintis, kurią jis gali perskaityti knygose, būtų kaip tolimas savosios tam tikros praeities kaip dabartinę akimirką pasiekiantis aidas. Tie teiginiai, tuo metu, buvo kaip laiptelis augti ir stotis ant aukštesnio ir didesnio laipto – dabar gi jau Kūrėjas perteikia tuos teiginius, kuriuos atkartoja Dvasinis Mokytojas, jau iš Paties Kūrėjo, todėl knygų teiginiai Dvasiniam Mokytojui nebėra svarbūs, jam svarbūs yra tie teiginiai, kuriuos jis pajunta esančius iš Kūrėjo savyje, ir pradeda įdiegti juos savuoju gyvenimu, kad tuos teiginius paverstų įsisavintais darbais, kad tie teiginiai jam suteiktų patyrimą, kad jis patikrintų tų teiginių tikroviškumą, nes pripildytas Dvasinis Mokytojas patyrimų ne tiktai perteikia gautą vieną, kitą, dešimtą teiginį iš Kūrėjo, bet jisai paliudija tų teiginių tikroviškumą savuoju patyrimu. Tai patvirtinimas, kad tas teiginys galioja ir tiems, kurie jo žodžių klausosi, nes visi Kūrėjo perteikiami mokymai-teiginiai yra ir skirti įsisavinimui, kad jie būtų taikomi kasdieniame gyvenime, kasdienėje aplinkoje, bet visuomet visumos Gerovei - ne savosios šeimos, ne savojo asmens – visumos Gerovei.
Mums sunku dabar įsivaizduoti, kad visuma - tai yra visa kūrinijos apimtis, kada mes jos neaprėpiam savo žvilgsniu, bet dvasinės asmenybės kosmine Įžvalga mes išplečiame suvokimą, ir tuo pačiu mums kūrinija tampa ir artima, ir sava, ir aprėpiama, net ir taip, kaip Kūrėjui, laikančiam Savajame Glėbyje visą kūriniją, ji yra sava, nes gimusi iš Jo Meilės Galios energinių virpesių. Tuo tarpu mums ji yra sava dėl to, kad ir mes kilome iš Kūrėjo, kaip dvasinės asmenybės, ir atradę Patį Kūrėją savyje, nes Kūrėjas, mums padovanojo savo dvasią, pavadintą Minties Derintoju, ir turėdami šitą susiliejimą dvasioje, kaip Kristus, tai ir mes susiliejimu esame viena dvasioje su Rojaus Trejybe ir Visumine Dievybe AŠ ESU.
Štai šitie Keturi Asmenys tampa VIENA dvasioje mūsų viduje Minties Derintojo dėka. Štai šitas gyvybinis susiliejimas yra milžiniškos galios energinis blyksnis. Gimimas iš dvasios - tai yra milžiniškas patyrimas bet kokiam mirtingajam, kadangi tai yra energijos tokia galinga išraiška, daug aukštesnio energinio dažnio virpesiais, kokio iki tol tas mirtingasis nebuvo patyręs, nors jis ir meldėsi, palaikė komuniją su Kūrėju, bet toji akimirka, kada jis patyrė gimimą iš dvasios, tai tas pats, kaip iš įsčių kūdikis patenka į šitą pasaulio aplinką, taip ir gimęs iš dvasios patenka į daug aukštesnių energinių dažnių bendrą energinį lauką – Kūrėjo energinį lauką. Štai tada jis pajunta tą Kūrėjo Meilę ir mylavimą daug aukštesniu energiniu dažniu ir daug stipresne energinių virpesių Potvynio Galia, ir tada yra pojūtis dalintis visa kuo, ką Kūrėjas teikia – dalintis, kad būtų geriau visumai.
Štai tokia Išmintimi ir turi vadovautis ne tiktai Dvasiniai Mokytojai, bet ir tie, kurie laiko save mokytojais įprastose mokyklose, tie, kurie vadovauja visuomenei, tie, kurie laiko save religiniais vadovais – jie turi patirt tą gimimą iš dvasios, kad galėtų vesti kitus į Šviesą visumos Gerovei. Priešingu atveju - tai jie nežino, kur vesti žmones, jie yra kaip akli, kaip kurti, jie neturi krypties, nejaučia vektoriaus – tai kur jie gali nuvesti, būdami akli ir kurti – veda į prarają! Juk reikia jausti tą vedimą, kokį diktuoja Kūrėjas iš vidaus, kad būtų įgyvendintas Kūrėjo Evoliucinis Planas, numatantis Brolystę visame pasaulyje.
Paklauskit bet kurio žmogaus – ar jis nori, kad būtų darna ir santarvė visame pasaulyje, ar jis pasirenka konfliktus, karus, neapykantos apraiškas, nusikalstamumą, žiaurumus, natūralu, kiekvienas norės būtent, kad būtų Ramybė, Darna, Savitarpio Supratimas, Gėris ir jo galimybės saviraiškai. Karai, konfliktai – visa tai sunaikina, sudrasko.
Šiandien kas yra? – yra globalinis karas tų politikų, kurie neišmintingi - nėra atradę Kūrėjo savo viduje - ir neišmintingais sprendimais jie visame pasaulyje sinchronizuoti, todėl sutraukyti tarpusavio ryšiai tarp šalių, net ir tas pats, koks buvo, sakykim, masinis turizmas, kaip, sakyčiau, irgi viena iš ydų – keliauti vardan keliavimo – ne prasmingai pažinti tuos kraštus, kad kaip asmenybė galėtų prisipildyti daugiau Meilės, Gėrio pažindama kitus kraštus, ir prasmingiau pasireikšti savojoje aplinkoje, bet tiesiog, kad dar pripliusuoti vieną aplankytą šalį – pasigirti kitiems, kurie galbūt ne tiek daug aplankė šalių. Ir toks keliavimas yra ydingas, jis neugdo charakterio, nepraplečia asmenybės polėkio kurti daugiau gėrio negu iki tos kelionės. Tačiau dabar net ir tokie tarpvalstybiniai ryšiai yra sutraukyti, pažeisti verslo ryšiai, nors ir tas verslas yra žalingas, jis konkurencijos pagrindu naikina kitus konkurentus vardan didesnio savojo pelno – nėra bendradarbiavimo visų Gerovei, bet ir tokie, sakykim, santykinai net ir priešiški ryšiai tarp įvairių kompanijų nutraukti. Mokyklos neturi normalaus vaikų ugdymo proceso, nebėra akių, kurios betarpiškai žvelgtų kitoms akims tiesiai žiūrėdami vienas į kitą, veidas į veidą, kad bendradarbiaudami mokytųsi, kaip siekti kokių nors užduočių įgyvendinimo kolektyve. Visi santykiai sutraukyti, ir, atrodo, kad tiktai mostelėjus kokia nors komanda, štai dabar jau nebėra tokių aplinkybių grėsmingų – tariamai grėsmingų – galima pradėti vėl iki tol buvusį normalų mūsų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą - ne, šitaip neatsistato veikla. Galima atidaryti duris, kad pirkėjas užeitų į parduotuvę, tačiau negalima iš to pirkėjo, įžengusio į parduotuvę, išgarinti baimės, kuri buvo suformuota per šituos metus tų kvailų politikų kvailų sprendimų, dėl pseudopandemijos sutraukyti visi tarpusavio santykiai, jie neatsistato net ir leidus toliau veikti įmonėms, skraidyti iš šalies į šalį. Žmogaus pasąmonė paveikta per metus ji neatsistatys apskritai. O tokiomis aplinkybėmis augantys vaikai, kada jie pasieks tokio amžiaus, būdami visiškai neišmanėliai, nes mokymosi procesas nebeegzistuoja. Dabartinis procesas mokymosi - tai nėra mokymosi procesas. Apskritai, čia yra patyčios iš mokymosi proceso. Tai tie neišmanėliai gaus diplomus, atestatus, bet jie liks neišmanėliais. Jie nemokės kitaip tarpusavyje bendrauti, o tuo labiau bendradarbiauti, ir tada chaosas yra neišvengiamas, sujauktis bus milžiniška. Tai bus pasekmės dėl šitų metų trukusio kvailybės proceso visame pasaulyje.
Ir mane stebina – žmogus, siekiantis Tiesos, užimdamas tokias pareigas, davęs Ištikimybės Priesaiką Tautai – jis tyli, jis nepasako nė žodžio, kad čia yra beprotybė! Tai dabartinė padėtis be Dvasinio Mokytojo negali būti ištaisyta niekaip, nes šitame procese Kūrėjas turi būti Centrinis – Centrinis Asmuo – tik Jis gali apraminti tą suaižėjusią, pilną baimės mirtingojo pasąmonę ir sąmonę, ypač sąmonę, nes jos lygiu priimami sprendimai, o baimės aplinkoje žmogus patiria stresą – centrinė nervų sistema patiria milžinišką apkrovimą, ir nebegali būti jokio išmintingo sprendimo, tiesiog neįmanoma tokiai centrinei nervų sistemai priimti išmintingą sprendimą. Kūrėjas sumanė Evoliuciją, kad sprendimai būtų priimami drauge su Kūrėju Palaimos ir Ramybės būsenoje. Tokia yra Kūrėjo sumanyta Evoliucija.
Ir, įsivaizduokit, urantai – mes dabar esame kaip gelbėjimosi šiaudas tam Pačiam Kūrėjui – Pačiam Kūrėjui - mes esame kaip gelbėjimosi šiaudas, nes žmonija, kokia yra dabar kvailių, įvairiomis machinacijomis, apgaule, patekusių per kažkokias neaiškias grupuotes, pavadintas partijomis, į valdžios postus visame pasaulyje, priveda žmones prie bankroto – turiu minty – bankroto evoliucine prasme, kad tokią planetą jau reikėtų deportuoti. Einančius Gyvuoju Keliu, Dvasiniu Šviesos Keliu, drauge su Kūrėju, atrastu savo viduje, reikėtų dematerializuoti, perkelti į panašią planetą - pagal išorines sąlygas - atmosferos slėgio, temperatūros, planetos dydžio, tankio, kurioje būtų šitam organizmui palankios sąlygos toliau vystytis, štai ten jau baigtų mirtingajam numatytą savo vystymosi dalį, o čia palikti visus, kurie neina Gyvuoju Keliu – tegu jie savo beprotybėje susinaikina per ligas, per katastrofas, per vieni kitų žudymus – tai būtų evoliucinė viena iš galimybių vėl iš naujo - apvalius planetą, susinaikinus visai žmonijai - vėl iš naujo įterpti gyvybės plazmą, pakoregavus cheminę formulę, kad vėl toji evoliucinė gyvybė pasiektų mirtingojo statusą, ir jau be maišto prieš Kūrėją pasekmių galėtų toliau evoliuciškai vystytis Šviesos keliu.
Tai štai, dabar mes esame kaip šiaudas Kūrėjui, kad tokios deportacijos iš šitos planetos mums nebūtų suteikta, kad mes šitomis aplinkybėmis, atradę Kūrėją savo viduje, patirdami Jo vedimą, išliktume tuo išsigelbėjimo šiaudeliu, per kurį Rojaus Trejybė-AŠ ESU kvėpuoja, kvėpuoja, kad Jinai savo Evoliucinį Planą įgyvendintų be deportavimo, o natūralia evoliucine išraiška. Vis tiktai, kad šitoji žmonija būtų apšviesta Dvasinių Mokytojų, kuriuos aš kaip tik ir rengiu, apšviesta taip, kad palaipsniui visi tie puskvailiai politikai būtų vis labiau nušvintančių žmonių visiškai nušluoti, tiesiog jie būtų kaip atgyvena istorijos sąvartyne. Ir išmintingi per kartų kartas gimę Šviesesni protai ateitų kiekvienoje sferoje vadovauti siekdami Gerovės visumai.
Štai šitoje planetoje įvyko Sūnaus Kūrėjo savęs padovanojimas, Jėzaus iš Nazareto tapatybe. Šita planeta iš tikrųjų turi vienintelės planetos statusą visoje Visatoje – o joje numatyta, kad bus dešimt milijonų planetų su žmonėmis – ir tiktai vienoje vienintelėje planetoje toks Sūnaus Kūrėjo, vieno iš Dviejų Vietinės Visatos Sukūrėjų, įsikūnijimas mirtingojo pavidalu, materialaus žmogaus kūdikio išraiška gimimu, natūraliu vystymusi – suaugimu – patyrimų sukaupimu, ir savosios misijos užbaigimu. Antros tokios planetos niekada nebus, kad šitas pats Sūnus Kūrėjas ateitų, gimtų bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių, išaugtų, patirtų tą mirtingojo statuso gyvenimą, kad galėtų apšviesti žmones. Kitos tokios planetos su tokiu patyrimu nebus sukurta. Reiškia, šitoji planeta turi bet kokiomis aplinkybėmis vis tiktai išlikti evoliuciškai sėkminga planeta su ta gyvybės plazma, kuri buvo įdiegta trijuose vandenyno vietose sūriame vandenyje. Štai net ir dabar tas pats sūringumas yra kiekviename mūsų kūno vidiniame kampelyje. Jeigu jūs prapjausite kur nors odą – palaižysite – yra sūrus prieskonis – tos pačios koncentracijos sūringumas, koks buvo tuo metu, kada buvo įterpta gyvybės plazma.
Tai štai, kad būtų patvirtinta, jog tas Evoliucinis Žingsnis vis tiktai pasiteisino - gyvybė buvo sukurta, evoliuciškai išsivystė! Taip, planetos Dvasinis Vadovas patyrė beprotystę – sukėlė šitame pasaulyje maištą prieš visų Tėvą, prisijungdamas prie Liuciferio ir Šėtono maišto Satanijos Vietinėje Sistemoje, kuriai priklausė ir mūsų planeta ir dar šeši šimtai devynios planetos apgyvendintos žmonėmis. Tai štai, mes turime tą Kūrėjui išgelbstintį šiaudo visą na, kaip priemonę - būtent mes esame tas gyvasis gelbstintis šiaudas, gelbstintis Kūrėją, gelbstintis, kad nereikėtų mūsų deportuot į kitą planetą, o panaudojant mus kaip Dvasinius Mokytojus, šitoji pati Evoliucinė Banga, kilusi iš tos gyvybės plazmos, pasiektų nušvitimą visoje žmonijoje! Štai mūsų kokia yra gyvenimo Prasmė!
Būkit su Kūrėju, atrastu savo viduje - kvėpuokit Juo, kurkit Gėrį drauge su Juo, atsidavę vedimui iš vidaus, ir mes pasieksim tai, ką numatė Kūrėja! Šviesa bus visoje žmonijoje! Brolystė žydės Gyvu Meilės Galios mūsų veiksmų Žydinčiu Sodu visumos Gerovei! Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal