Algimanto pamokomais žodis – Kas ta yra tobula tvarka kūrinijoje ir žodžių – apsireiškimas, pasireiškimas - ir - apreiškimas - paaiškinimas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 05 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes esame gyvojoje šventovėje. Mano vardas Algimantas - vedu dvasinę gyvąją komuniją, tą gyvąjį bendravimą gyvojoje Kūrėjo vardo šventovėje - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - Keturių Asmenybių vardu pavadinta šventovė.
Girdėdamas garbinimo komunijos gyvus žodžius iš tikrųjų jauti pakylėjimą, ypač dabar, kada mes Kaune, po pusės metų susitikom akivaizdžiai, ne per Skaipą. Iš tikrųjų - tai yra gyvas, vidinis mano Širdies pulsavimas, tiesiog Meilė manyje trykšta - trykšta - ir aš džiaugiuosi tuo mūsų akivaizdžiu susitikimu. Ir aišku, mes Gyvajame Kelyje patyrimais, ta energine įžvalgos skvarba paliudijame save – kokie mes esame iš tikrųjų – kiek mes turime nuoširdumo, atkaklumo, ištvermės, nes visi tie išoriniai iššūkiai-kliūtys yra skirti sustiprinti mūsų charakterį, stiprinti mūsų atsivėrimą Kūrėjui, Jo pažinimą.
Aš šiandien paniręs į Kūrėjo garbinimą, klausydamas jūsų atvertos Širdies, tiesiog – Giesmės, pajutau kaip jūs trokštate aplenkti laiką, kai kurie. Ir jūs kalbate apie tobulą kūrinijos tvarką – reiškia jūsų Širdis trokšta tobulumo, kurio stinga čia.
Taip pat jūs sakot – mes matom apsireiškimą - apsireiškimą - Kūrėjo, ir mes patys galim būti apsireiškimu. Štai tie niuansai, kuriuos aš norėčiau dabar jums paaiškinti, nes tą, ką jūs sakot, tai yra ne taip Tikrovėje. Yra skirtumas tarp apsireiškimo, pasireiškimo, ir apreiškimo. Labai sąskambiu artimi žodžiai, bet savo išraiška jie labai smarkiai skiriasi. Ir taip pat aš noriu vieną kitą žodį pasakyti ir apie tobulą tvarką kūrinijoje. Pradėsiu nuo tos tvarkos.
Kūrinijoje yra tobula tvarka tiktai Rojuje - ir Havonoje - visur kitur kosminėje erdvėje - Laiko ir Erdvės Visatose - tobulumo nėra. Tobulumą savyje visuminiai turi tik Kūrėjas Keturiuose Asmenyse - ir tie, kurie pasiekia Kūrėją evoliucinių patyrimų dėka, eidami iš žemesnių pasaulių per patyrimą, per stipresnį įtikėjimą, per užduočių atlikimą, vis labiau įgyja didesnį tobulumo atspalvį. Kada jie pasiekia Havoną, jų grupinis mokymas yra pakeičiamas individualiu, kadangi tobulume visur pasireiškia individualūs laisvos valios priimti sprendimai, visumos labui, ir Meilės Galia. Ten, kur yra organizuota grupė, jau tobulumui pasireikšti yra iš esmės neįmanoma, kadangi kiekvienas turi savąjį supratimą, nes kiekvieno asmens skirtingas patyrimas kaupiant įvairius mūsų aplinkybėse įvairių kitų brolių ir sesių dvasioje patyrimus - pasireiškimus tų patyrimų. Ir jūs patys esate pajutę, kada esat vienas arba viena - priėmus sprendimą, jums reikia remtis į savo sampratas, savo ankstesnius patyrimus. Tie, kurie yra įtikėję, siekia atsiremti į Kūrėją, bet jūs neturit kito, su kuriuo galėtumėte aptarti problemą, bet jeigu atsiranda kitas, ar kita, su kuriuo galima aptarti, jūs labai greitai galite pastebėti, kad skiriasi jūsų samprata to, ką jūs paaiškinot – ko jūs norėtumėte ir dabar dedate savo pastangas šitą norą įgyvendinti. Jeigu dar prie jūsų prisijungia trečias, ketvirtas, jie turi savus patyrimus ir savas asmenines sampratas į tą patį dalyką, kokį jūs norite dabar įgyvendinti, nesvarbu, ar bus, sakykim, jūsų paties vaiko ugdymas, kaip pasielgti tokiomis aplinkybėmis, ir pamatysite, kad su keturiais tarpusavyje sutarti jau sunkiau negu dviems. Todėl ir tobulumas kolektyvinis, iš esmės neįmanomas. Kada yra atsivėrimas per Kūrėją, tada yra dvasiniai Kūrėjo mums siunčiami virpesiai ir juos mes patiriam nuoširdžiai bendraudami su Kūrėju, mes patiriam, ir tada ta būsena mus suartina, bet tik per Kūrėją, o mus tarpusavyje per Minties Derintojų veikimą ir kiek tą veikimą mes viduje patys paliudijame.
Tai štai, didžiausią laisvos valios pasireiškimą turi toliausia nuo Kūrėjo esantys sūnūs – Lanonandekai - jie vadovauja planetoms, kur gyvena mirtingieji, ir Vietinėms Sistemoms. Jie yra toliausia, dėl to gali pridaryti skausmingų klaidų. Štai mūsų sistemos buvęs vadovas net sukurstė maištą prieš Kūrėją, neigdamas Tėvo buvimą ir apkaltindamas savo Sūnų Kūrėją, kuris įsikūnijo po daugybės tūkstančių metų kaip Jėzus iš Nazareto būtent mūsų pasaulyje, kad šitas Sūnus Kūrėjas manipuliuoja protu, to paties Satanijos Sistemos vadovo, Liuciferio, protu, ir prisidengdamas neegzistuojančio Tėvo vardu mėgina paveikti juos - Vietinių Sistemų vadovus - ir tie vadovai – trisdešimt septynių planetų – prisijungia prie Liuciferio ir Šėtono sukurstyto maišto prieš Tėvą. Reiškia jų tobulumo samprata negalėjo išsiskleisti Šviesa, kad jie sakytų – tu, ką, beprotybę nori propaguoti, nėra Tėvo?! – jeigu tu nejauti savyje Tėvo, atsiverk giliau, pajausk Jį, kad tavo Įtikėjimas sustiprėtų, jo tau stinga! – Juk šita asmenybė, kaip ir visi kiti Lanonandekai, būdami toliausia, valdydami žemiausius kūrinijos darinius, jie neturi patyrimo, kas yra Rojus - jie niekada nekeliavo už Vietinės Visatos ribų. Todėl net perėję visą sielos tapatybės vystymosi etapą, tapę jau ta dvasine išraiška savo materialiu pavidalu, trumpalaikį gyvenimą patyrę šitame pasaulyje, sielos tapatybės lygiu, morontiniame etape patyrę ilgalaikį vystymosi ir Kūrėjo pažinimo ir kūrinijos supratimo etapą, ir tapę jau amžinąją dvasia, turinčia dvasinį, tai yra, aukštesnio energinio dažnio virpesių pavidalą-formą, mums, kitaip pasakius, išoriniam bendravimui reikalingą – mes būsim toli toli nuo tobulumo. Laukia visa Supervisata, su didžiaisiais, mažaisiais sektoriais ir pačios Supervisatos centriniais pasauliais, ir juos įsisavinę, tiek mokymo, tiek praktinio teorinių žinių taikymo ilgalaikį, tūkstančius metų užtruksiantį etapą, mes būsim labai dar toli nuo tobulumo.
Kada mes nueisime per visus vieną milijardą Havonos pasaulių – o tai užtruks kiekviename ne vieną tūkstantį metų – paskaičiuokit – kiek reikės tuos milijardus padidinti, kol mes pasieksime Kūrėjo buveinę Rojų, stovėsime akivaizdoje – betarpiškoje Kūrėjo akivaizdoje – virpesiais atpažinsime Rojaus Trejybę-AŠ ESU, ir būsime ištobulinti tiktai kaip ribiniai - tie Kūrėjo sūnūs ir dukros, kurie įgyvendino paskirtą Likimą pasiekti Rojų, ir tada Kūrėjas mums suteiks naują Likimą – pasiekti Kūrėjo pažinimą visais lygiais kaip absonitui. Dabar absonitai yra tiktai Havonos vietiniai gyventojai - tai yra tos, sakykim, Šviesos Centrinės Dieviškosios Visatos vietiniai gyventojai - bet absonitinis tobulumo supratimas, ir to tobulumo išreiškimas savo sprendimais-veiksmais toli gražu nėra visuminis tobulumas. Mes negalim kalbėti apie visuminį - arba pilnatvės - tobulumą. Laukia absoliuto lygiai, kuriais mes eidami vystysime savo asmenybės potencialus – tiksliau, potencialų nereik vystyti, bet tuos potencialus atskleisime aktualais, ir pasiekę tokį dvasios statusą, kurio nėra dabar pasiekusi nė viena asmenybė visoje kūrinijoje, kas įvardijama, kad tai bus septinto lygio dvasinės asmenybės, kurių nėra šiandien nė vienos, ir tai bus tiktai tas tobulumo lygis, kurį mes turėsime pasiekę absoliuto santykyje su Kūrėju ir su kūrinija, bet atsiras viršabsoliutus lygis - ir taip iki begalybės. O Kūrėjas yra Tobulumo ne tiktai Pasireiškimas, bet Šaltinis. Pasireiškimas visuomet yra siauresnis už Šaltinį. Kada jūs matote tekantį vandenį, tai nėra šaltinis, čia yra šaltinio pasireiškimas. Šaltinis yra nematomas, kažkur gelmėje, ir jis nepritrūksta to vandens, o mes šaltiniu vadinam ištekantį vandenį.
Ir dabar noriu tada pereiti prie apsireiškimo, pasireiškimo, ir apreiškimo.
Kada Kristus apsireiškė apaštalams - jau prisikėlęs - tai štai, jūs matot jo apsireiškimą. Tas apsireiškimas liudija matomu pavidalu, kada Energijos Reguliuotojai, Fiziniai Kontrolieriai leido tuos jo aukštesnio energinio dažnio virpesius nužeminti iki tų, kurie buvo toje grupėje regos energinio dažnio virpesių imlumo lygio, kad jie galėtų pamatyti tą apsireiškusį, buvusį jų Jėzų, kad jie atpažintų jį. Jiems buvo sunku atpažinti tą pasireiškiančią formą – tada padėdavo balsas - moduliacija to garso - kuris priminė jį buvusį prieš nukryžiavimą. Štai, apsireiškimas – kai Kūrėjas pateikia tam tikrą matomą vaizdinį – gali būti Minties Derintojo teikiama projekcija jūsų protui, gali būti ir sapnas, turintis didžiulės prasmės būtent jūsų asmenybei, ir tai bus apsireiškimas per sapną, kokį suteikia Minties Derintojas, kad perteiktų informaciją - svarbią jums - ir prie jūsų proto kitaip jis negali prisibelsti sąmonės būsenoje. Žodžiu, apsireiškimai - tai yra pasirodymai įvairia forma to, ką sumanęs Kūrėjas – save pateikti arba savo kokius nors vaikus.
Dabar – pasireiškimai. Štai, mes kalbam apie Jėzų, jis sugrįžo pas Tėvą, užbaigęs misiją šitame pasaulyje. Paliudijo Tėvas, kad misija sėkmingai įgyvendinta ir jam suteikia aukštesnį statusą – Šeimininko Sūnaus Kūrėjo statusą - kada jis ne valdo mūsų Vietinę Visatą, kai taip pat buvo pasakyta, kad Valdovas yra Kūrėjas, ne, jis ne valdovas, jis yra Vadovas. Valdovas – jis valdo ir neleidžia kitiems turėti laisvos valios, vykdyk tik jo įsakymus. Vadovas – jisai atskleidžia save, pripildo Meilės Galia, ir palieka laisvos valios sprendimą, bet jis pasako – jeigu tu eisi tuo keliu, tau bus skausmas, kančia, pasirinksi šitą išmintingą Šviesos Kelią – turėsi mano paramą, sustiprinimą ir amžinybę - rinkis. Gali atsisakyti to kelio. Valdovas šito neleidžia. Štai kodėl aš keičiu tą žodį, net Urantijos Knygoje minimą tą Valdovą į tą tikresnį – Vadovą. Kiekvienam dariniui, kurį Kūrėjas sumanęs visai kūrinijai, ir yra tie, kurie kvalifikuoti vadovauti, bet ne valdyti - valdymas netinkamas žodis yra. Kūrinija Meilės Galia yra pripildyta, ir jai vadovauja taip pat Meilės vieninteliu Įstatymu ir Vadovai.
Tai štai, pasireiškimą sudaro Kristaus dvasia - Tiesos Dvasia. Sūnaus Kūrėjo Partnerės, Nebadonijos, Dvasia yra Šventosios Dvasios pasireiškimas mūsų visatoje. Štai – pasireiškimas – tai yra tai, kada tas įgaliotas, kuris atstovauja tam, kuris jį įgaliojo kalbėti, veikti Jo vardu – Tiesos Dvasia nuo savęs nesako nė vienos sampratos. Šventoji Dvasia - ji gydo, ji veikia, bet ne savo vardu, ji veikia to vardu, kam ji sumanyta, kad atstovautų, kad pasireikštų jo vardu ir jo veiksmu.
Tai štai, pasireiškimas yra kada tie įgaliojimai suteikti ir yra tarsi išskleista vėduoklė - štai - ji siaura - kada išskleidžia, apima daug erdvės. Tai tas, kuris kontroliuoja apačioj – jis yra tas asmuo, asmenybė. Jis negali pasiekti visų, tada jis turi savąjį pasireiškimą – Tiesos Dvasią - Jėzus-Sūnus Kūrėjas, dabar jau Šeimininkas Sūnus Kūrėjas – jo Partnerė – Šventąją Dvasią. Štai pasiunčia savąjį pasireiškimą, ir jis išsiskleidžia. Juk, prisimenate, Kristus sakė – Aš turiu išeiti, bet aš atsiųsiu jums pagalbininką, Tiesos Dvasią, ir ji eis pirma jūsų, ji padės jums, o aš, sako, aš negaliu visiems iš karto padėti, bet per savąjį pagalbininką aš būsiu su visais. Ir skausme ir džiaugsme – aš būsiu su jumis.
Štai, kada yra pasireiškimas, mes taip pat galime pasireikšti irgi Kūrėjo savybėmis Gėrio priimtais sprendimais ir jų įgyvendinimu. Tada mes taip pat tampame Kūrėjo charakterio savybių pasireiškimu. Mes tampame Viena Dvasioje su Pačiu Kūrėju. Ne puolame ant kelių prieš Kūrėją iš baimės, bet oriai prisiglaudžiame prie Kūrėjo krūtinės ir pajuntame tą Galią energiniais virpesiais ir vidus pripildomas tiek Meilės, kad mes trokštam tada pasireikšti tomis savybėmis, kurias mes patiriame viduje. Tas charakteris iš mūsų asmenybės ima pulsuoti Galia, kad jūs negalit išlaikyti savo viduje tų Meilės virpesių, ir tada jūs irgi tampate Kūrėjo pasireiškimu, Jėzaus pasireiškimu, matomu dar žemesniu lygiu negu Tiesos Dvasios pasireiškimas ir Šventosios Dvasios pasireiškimas. Jūsų darbus jau mato, ir tada pagal jus sprendžia – štai koks yra Kūrėjas, štai koks yra tas Vedlys.
O apreiškimas, na, jūs patys matot – štai yra perteikta informacija, Kūrėjo mokymai, jie ateina, kaip jie buvo priimti, ateina tą akimirką - tai yra informacija, perteikta iš aukštesnio šaltinio. Tas šaltinis gali būti ir Dvasiniai Mokytojai - kas Mokymo Misijoje yra skelbiama - bet gali būti ir paties Jėzaus perteikti mokymai. Gali būti kitų Dvasinių Sūnų, Melkizedekų arba angelų, perteikti mokymai – čia priklauso nuo mirtingojo, kaip jisai atsivėręs kam, iš ko jis trokšta priimti tuos mokymus, kiek jis yra apvalęs - per gyvą ryšį su Kūrėju - savo pasąmonę, tiek tada bus tie apreiškimai - ta iš aukščiau perduota informacija - sklandesnė, tyresnė, švaresnė, su mažesniais pasąmonės teršalais. O kadangi mes turim Epochinį Apreiškimą - Urantijos Knygos Apreiškimą - štai ten žmogaus protas nepanaudotas, dėl to niekas ir nežino, kaip atsirasdavo rankraštis, kokiu būdu buvo materializuojama tos Urantijos Knygos Dokumentų autorių mintys.
Tai štai jums atsakymas į jūsų tartus žodžius-teiginius, kas mane taip, viduje, tiesiog virpesius tam tikra prasme išbalansuoja, kada aš girdžiu, kaip pavartojami žodžiai ne pagal reikšmę. Dėl to aš ir norėjau jums paaiškinti, kad turėtumėt supratimą. Amen. Taškas. Nors ne – daugtaškis – bus dar daug aiškinimų. Bet čia gi mes mokomės, kaip Dvasiniai Mokytojai. Tokios žinios reikalingos.Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal