Algimanto pamokomasis žodis - Dabarties sujauktis turės pasitraukti atradus Kūrėją savyje kiekvienam - pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2021 05 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau dvasinius mokymus Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje, vienintelėje pasaulyje apreikštoje Šventovėje, kaip ir gyvojoje vienintelėje pasaulyje apreikštoje religijoje – Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU - vardo religijoje, kuri apims visą pasaulį, visą – visą - planetą. Tokia yra Kūrėjo Valia, kad Jo kūrinijos religija įsiviešpatautų visame pasaulyje.
Religija – tai nėra dogmatinis Dievo propagavimas, kažkokių įsakymų laikymasis, baimė, kad nubaus tas pats Dievas, kupinas įtūžio, įniršio. Religija – tai yra Tikrovė – Tikrovė, pasireiškianti Brolystėje. Viskas yra iš Kūrėjo Energijos, viskas yra tarpusavyje susieta visoje kūrinijoje – nėra izoliuotų atskirų segmentų, kurie galėtų vystytis – yra tam tikri apribojimai maištaujančių planetų, maištaujančių Vietinių Sistemų, kada prieš Kūrėją sukyla tų darinių vadovai, tačiau suteikta laisva valia nepažeidžiama. Kiekvienas turi laisvą valią panaudoti pagal savąją dvasinę Šviesos būseną viduje. Šviesos būsena neleidžia pasireikšti prieš Tėvą nukreiptoms mintims – maištaut prieš Kūrėją, skleist blogį. Šiandien maištauja prieš Kūrėją pasaulio prezidentai, premjerai, Lietuvos premjerė maištauja prieš Kūrėją, parlamento vadovė maištauja prieš Kūrėją, maištauja Lietuvos prezidentas, kaip ir kitų šalių prezidentai, nes jie neturėjo savo gyvenime Dvasinio Mokytojo. Jie nežino, kas yra Kūrėjas, kas yra Kūrėjo Valia, nežino, kas yra vykdyt Kūrėjo Valią visumos Gerovei, todėl juos labai lengva paveikt - tą ir daro, tą daro didesni dariniai. Didesni dariniai – tai yra galingesnės valstybės. Lietuva nėra tokia valstybė, kuri galėtų diktuot pasauliui materialios civilizacijos madas. Aš šiandien išgirdau per radiją žinią, kad Panevėžyje bus statoma nauja autobusų stotis, įsivaizduokit, kokia žinia – Panevėžyje bus nauja autobusų stotis! – ir priduria, kad jau apie tai svarsto daugiau negu trisdešimt metų. Įsivaizduojate, daugiau negu trisdešimt metų masto! Kinai per metus pastato ištisus dangoraižių miestus – miestus, ne kvartalus – per metus! Per dieną pakloja asfalto dangą – nuostabaus, lygaus asfalto, kokio Lietuva net nesapnavo – per dieną pakloja 750 metrų dangos! Utenos kelią į Vilnių remontuos 20 metų, įsivaizduojate! Tai, kaip Lietuva gali diktuot kokias nors madas materialios civilizacijos poreikių? Aišku, ne tokie visiškai masteliai – mūsų mąstymas yra per daug sustabarėjęs, mes neturime savarankiškumo, mes esam baudžiauninkai Širdyje – mes bijom atsakomybės priimt sprendimus, kurie suteiktų Gerbūvį šitoje visuomenėje visumai. Todėl Lietuva visą laiką bus tarp atsilikusių, tarp tų, kurie su ištiesta ranka maldaus išmaldos iš Briuselio įvairių biurokratų, ir trimituos, kad jie atvežė daug pinigų Lietuvai. Tie pinigai neuždirbti!
Mes turim Kūrėjo teikiamą pagalbą. Ypač daug yra arti mūsų esančių angelų įvairių grupių. Ir aš mąstau – yra angelai, kurie mums perteikia etikos sampratas, Tiesos aiškinimą moralę skatinant. Kiek mes pajaučiame etiškumo, moralės, tiesos savo aplinkoje, kiek mes atsiliepiame į tuos paskatinimus iš šalia mūsų esančių angelų, kiek mes esame moralūs, etiški, ir Tiesa gyvenantys kasdieniame gyvenime? Nėra Lietuvoje Tiesos, nėra Lietuvoje moralės. Šiandien vyksta kažkoks šeimų gynimo maršas. Kvailystė, aišku, bet tai yra žaidimas – tai yra žmogiškas žaidimas – kada vartotojiška civilizacija iškelia į tą viršūnę vietoje Kūrėjo, vietoje Kūrėjo Meilės, iškelia įvairius maršus, įvairias nusikalstamas ydas, įvairias veikas, kurios ateina į Lietuvą iš Amerikos – Jungtinių Amerikos Valstijų – kaip juodųjų gyvybė svarbi – kada ta visa procese dalyvaujanti masė žmonių yra nusikaltėliai, paleidžiami iš kalėjimo, įsijungia į protesto demonstracijas, daužo vitrinas, siaubia parduotuves, vagia – vagia daiktus. Ir tokie išveda į gatves vis daugiau ir daugiau žmonių įvairiuose miestuose, sujaukia tą gyvenseną, sujaukia bendradarbiavimą apskritai tarp žmonių, kurio ir taip labai stigo. Dabar atsirado pseudopandemija, ir jos priedangoje žmonės baudžiami – sveiki žmonės izoliuojami – dar sugalvoja kažkokius pasus – pasus, kur bus diskriminuojami žmonės – sveiki žmonės diskriminuojami. Tai yra beprotybė! Kur čia yra etika, kur čia yra moralė, kur čia yra Tiesa, Teisingumas?!
Angelai veikia, kad skatintų Gerbūvį visumos labui.
Lietuva turi parlamentą - tiesiog nemokšų sankaupą, kurie yra neparengti tokiai veiklai! Na, kaip jie gali būti parengti, jeigu niekas tokių nerengia – kiekviena sfera turi atitinkamą kvalifikaciją – parlamento narys turi turėt kvalifikaciją, prezidentas, premjeras turi turėt kvalifikaciją, o ne šiaip atėjo iš gatvės, apmulkindamas kitus žmones, kurie atidavė balsą už jį, kadangi jis buvo įtrauktas į partinius sąrašus, ir tapo parlamento nariu – ir nežino, ką reikia daryti. Tada Lietuva kuria įstatymus, kurie praktiškai nukreipti prieš žmonių Gerovę. Jie supainioja viską, sujaukia, ir tada konstitucinis teismas sako, kad ne, čia pažeidžia konstituciją. Štai, taip yra grupuotės, kurios viena kitai kanda į gerklę – vieni kuria įstatymus, kurie kitiems nepatinka, ir sako – Čia prieštarauja konstitucijai. – Tai yra dėl to, kad jie yra nekvalifikuoti, įstatymai nekvalifikuoti! Apskritai, Lietuva kartoja Rusijos Putino įstatymų visas tendencijas! Įstatymai numato kiekvieną elementarų veiksmą apriboti jo veiklos sferą, su didžiausiom smulkmenom uždraudžiant daryti tą ar kitką. Aš šiandien girdžiu, irgi per radiją – priėmė kažkokią pataisą mokesčių įstatyme, kaip reikia apmokėti už darbą lauko sąlygomis – kiekvieną išrašo niuansą. Ar tai yra įstatymas, kuris neleidžia darbdaviui jokios laisvos valios? Kaip gali žiūrėt tas darbdavys? – kaip jisai pasižiūrėjo, kaip jisai mirktelėjo, kaip atsimerkė. Viskas pagal reglamentą, pagal įstatymą, pagal instrukciją! Negali vystytis civilizacija įstatymų, instrukcijų, nurodymų dėka! Tiktai Kūrėjo, atrasto savo Širdyje, laisvos valios pasireiškimu, vystoma civilizacija, visa kita veda į degradavimą! Dabar degradacija jau akivaizdžiai matoma visose pasaulio šalyse. Protas degraduoja nebe metais – valandomis! Ir tokio degraduojančio proto veiksmai taip pat neša karčius vaisius!
Ir aš mąstau – kaip angelams žvelgt į mūsų aplinką, juk jie Kūrėjo yra suteikti mums, kad padėtų, net vadinasi – planetiniai Pagalbininkai – žmonijai padedantys specialiai sukurti angelai, gavę atitinkamą parengimą, atitinkamą kvalifikaciją, mums modeliuoja aplinkybes, kad mums kiltų vis tiktai gilesnės sampratos ir apie moralę, apie etiką, apie Tiesos supratimą, ir gyvenimą Tiesa. Juk Evoliucijos Pamatas yra Kūrėjas – Šaltinis ir Centras. Visa mums teikiama angelų pagalba orientuota tik į Kūrėją – kaip gali mirtingasis atsigręžti į Kūrėją savo viduje. Dar net nesant Kūrėjo dvasiai mūsų viduje, mes jau turėjome Septynias Pagalbines Proto Dvasias, kurios veikia iš vidaus mus, tai – Intuicijos, Supratimo, Drąsos, Žinių, Patarimo, Garbinimo, Išminties. Tos Pagalbinės Proto Dvasios mums teikia tokius impulsus, kad mes atsigręžtume į Kūrėją, ne į bažnyčią, ką siūlo Paulius – būkite ištikimi bažnyčiai – į Kūrėją – esantį, kaip Visumos Šaltinį, kuris neturi kūno, bet yra Asmenybės Šaltinis – ir Pats yra Asmenybė – ir Jį galima atrast mūsų viduje, nes po Jėzaus Misijos užbaigimo mums nepelnytai buvo suteikta Kūrėjo Dvasia – Minties Derintojas – dėl to mes ir galime atrasti Kūrėją savo viduje. Štai mums yra tokia pagalba teikiama, kad mes gyventume Brolystėje bendradarbiaudami, kurdami Gerbūvį visuomenėje – štai čia Lietuva turi ateitį, štai čia jinai demonstruos pasauliui madas – kas yra gyvenimas su Kūrėju, kokios bus visuomenėje sąlygos. Čia aš tam esu, mano mylimieji, atstovaudamas Rojaus Trejybei! Tai yra manoji Misija, kad Lietuva būtų visam pasauliui dvasios Pamatas, kaip atrast Kūrėją kiekvienam savyje – savo Širdyje. Tam aš ir ruošiu Dvasinius Mokytojus – visam pasauliui. Ir tai yra pradinis etapas Lietuvoje, kad nebūtų tokios - kokia dabar yra – maišalynės, kai viskas sujaukta kaip jovalas. Ir žmonės kupini nerimo, apriboti, kaip nusikaltėliai negali judėti laisvai - bet tai yra, kad jų mąstymas yra paveiktas - štai kokia yra nusikaltėlių, nematomų mums, bet primetančių savo gyvenimo sąlygas – visi šitie veiksmai – už juos reikės atsakyt prieš Kūrėją visiems, nė vienas neišvengs atsakomybės! Tą aš sakau, nes aš žinau, ką sakau.
Būkit palaiminti tie, kurie jau dabar atradot Kūrėją savo viduje. Būkit palaiminti tie, kurie nuoširdžiai ieškot Kūrėjo. Būkit palaiminti tie, kurie žengiate nuoširdžiai ieškodami – ieškodami atsparos ne aplink – materialioje civilizacijoje – bet viduje – dvasioje, kad būtų ištaisyta tai, ką mato jūsų dvasinis žvilgsnis, kaip neteisingus veiksmus materialiame pasaulyje, kad teisingi veiksmai įsiviešpatautų visur – šeimoje, mokykloje, politikoje, versle, gatvėje. Jie įsiviešpataus – tokia yra Kūrėjo Valia – kada kiekvienas atras Kūrėją savo viduje – ir bus tokia karta. Mes žengiame pirmąjį žingsnį vardan tos kartos, kuri dar negimė. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal