33. Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas apie savęs kankinimą, atsižadėjimą, pasninkavimą 2008 02 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu iš meilės ir laisva valia, garbinu, nes Tu suteiki didesnę išmintį kiekvienai sielai, kuri Tau atsiveria pati. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

 

Mylimas Tėve, mano sielos sesė paprašė atsakyti jai į esminį klausimą – ar reikėtų melstis, pasninkauti, savęs atsižadėti, sunkiu darbu užsidėti atgailos naštą už Urantijos sielos brolius ir seses, neinančius šviesos keliu. Jeigu šį atsakymą galiu paviešinti visiems, tai aš esu pasirengęs Tavo atsakymą tuoj pat užrašyti.

----------------------------------------------------------------

Mylimieji Mano vaikai, kaip man skaudu jus matyti norinčius kankintis už kitus, kaip sau apsunkinti gyvenimą, kuris yra Mano jums visiems suteikta dovana, kad patirtumėte Mano malonę palaimoje ir meilėje.

Tai ar jūs galėtumėte Mane matyti tokį negailestingą, kad Aš iš jūsų prašyčiau nors menkiausios savęs atsižadėjimo akimirkos. Priešingai, Aš jums visą laiką sakau ir nuolat raginu, tapkite savimi, savo tikruoju savimi, tuo jūsų aš, kurį padovanojau jums Aš kaip asmenybės dovaną.

Ir šitai jūsų dieviškai dovanai, jūsų asmenybei, iš Manęs tėra tik viena vienintelė palaima, kurią jūs patiriate atsivėrę Man – tai Manoji meilė, kurią atsivėrusi Man siela ima vis giliau patirti savyje ir ją spinduliuoti į aplinką savo tikrais, gyvais, iš savosios sielos gelmės pasklindančiais virpesiais. Jie yra tikri, realūs, dėl to, kad jie pasklinda iš Manęs ir pasiekia jūsų atsivėrusią sielą, kuri užmezgusi gyvą ryšį su Manimi, ir pati trokšta juos siųsti visiems.

Štai  šitokios jūsų maldos už savo vaikus, jūsų sielos brolius Aš prašau iš kiekvieno iš jūsų.

Tik šitoks jūsų asmeninis atsivėrimas Man turi ne tik prasmės jums, kiekvienam, bet ir visai Urantijos planetai, ir net visai kūrinijai, nes būtent taip jūs sušildote savo aplinkinius, sušildote visą žmoniją, sušildote Mane.

O savęs atsižadėdami, save kankindami pasninkavimu, jūs tik save kankinate tiek, kad imate prarasti net ir tą nedidelį meilės pojūtį savo artimiems žemiškosios šeimos nariams, nes jūs manote, kad tie šeimos nariai, kurie nenori sutikti su jūsų tokia nuostata, yra neverti Mano meilės, Mano jiems suteikiamos vidinės šilumos, nes jie patys nepasninkauja ir nesikankina už kitus ir dėl kitų.

Jūs irgi palaipsniui ir save nustojate mylėti, kada rūpinatės vien tik savo kūno kankinimu, ir šitokiu būdu net nesusimąstote, kad einate prieš Mano valią, kuri visa yra vien tik meilės kupina. Tai, kaip gi galėtų būti tokia Manoji valia, kad jūs jaustumėte skausmą ir kančią, kada Manoji meilė turi jus visus užlieti gausoje ir palaimoje.

Vien tik dėl to jūs visi turėtumėte vien tik palaimoje gyventi ir jausti gausą savojo gyvenimo su Manimi tiek materialia išraiška, tiek ir dvasiniu pojūčiu. Kadangi jūs nepalaikote su Manimi nuolatinio ir gyvo ryšio, tai jūs ir manote lengvai išsisukti iš savojo sielos aukštesnio aš, kuris trokšta Manosios meilės pats ir tuo pačiu nori dalinti ją ir visiems kitiems, tiesiog paprasčiausio mechaninio ritualo atlikimu – pasninku ar nemigo naktimis, sunkiais darbais.

Jūs esate Mano vaikai, jūs turite net iš Manęs jums suteiktą dalelę, Minties Derintoją, kuris jus ir moko miego metu, kada jūsų protas negali Man priešintis, kada jūsų sąmonė miega. Tačiau tuo pačiu jūs turite ir materialų kūną, kuris yra Mano šventovė materialiu pavidalu, nes būtent be jo jūs negalėtumėte dabartiniu lygiu nei veikti, nei bendrauti su Manimi. Todėl jūs turite savo kūną labai prižiūrėti, kad jis būtų stiprus ir sveikas, nes tik jo pagalba jūs ir galite daryti gerus darbus savo sielos broliams, Mano kitiems vaikams. O save iškankinę, savo materialų indą išvarginę, jūs ir patys nustosite Mane mylėti, nes jums kūno fizinė kančia ir skausmas, nuovargis ir išsekimas atims visas mintis apie Mane, nes jos visos bus sutelktos į jūsų kančią ir skausmą, kad tik jo nebebūtų. O kai kas panorės net ir prieš laiką palikti šitą nuostabų jūsų pasaulį.

Dėl to tik gyvendami visa savo siela atsivėrę Man, jūs ir galėsite patirti Mano meilę, pajusti savo viduje palaimą, o tada ir patys suvoksite, kaip nuostabu dalintis meilės virpesiais su visais savo sielos broliais ir sesėmis, ir dalintis iš meilės jiems.

Ir tik tada savo nuoširdaus atsivėrimo akimirką, savo maldos metu, jūs patys imsite melsti meilės ir laimės visiems savo sielos broliams, net ir tiems, kurie jus skriaudžia, kurie gyvena nusigręžę nuo Manęs tamsoje.

Ir šitie jūsų meilės virpesiai sklis po visą kūriniją, Jie niekur neišnyks, nė vienas jūsų pilnas meilės mažiausias ir silpniausias virptelėjimas neišnyks per visą amžinybę, bet jis taip pat prisidės prie visos kūrinijos šviesėjimo, bet ne kentėjimo ir skausmo.

Todėl širdyje atraskite gyvą ryšį su Manimi, ir tada patys pajusite, kad jums nereikia nė vienam tokių prieš Mano valią nukreiptų savęs atsižadėjimų ir savojo kūno kankinimų pasninkavimu, kaip ir savo kūną nustosite taip pat kankinti persivalgymu, kuris jums sukelia daugybę ligų.

Vien tik gyvas bendravimas su Manimi jums ir padės išspręsti jus kankinančias dabartines problemas, nes kito kelio jūs neturėjote ir neturite. Kadangi per kartų kartas jūsų sielos broliai dėl neišmanymo ir savosios tamsos klaidingai manė, kad Mane galima nupirkti ar Man galima įsiteikti kokiais nors savęs atsižadėjimas, ar dovanomis, tai ir šiandien jums tebėra tokie klausimai labai svarbūs ir neduodantys ramybės.

Štai dėl ko Aš jums sakau ir dabar, ir visada, visos problemos kyla dėl to, kad jūs neturite gyvo ryšio su Manimi, o tada tuščiai bandote jas spręsti ir savo klaidingais sprendimais ir neteisingomis nuostatomis, kurias gavote iš savo praėjusių kartų. Užmirškite tai, kas yra parašyta, ar kas yra pasakoma, apie savęs atsižadėjimą ir savęs kankinimą ir varginimą, jog šitokiu būdų jūs galėtumėte paveikti Mane.

Aš nesu veikiamas niekaip, nes aš esi NESIKEIČIANTIS. Dėl to jums yra lengva Mane pajusti jums būnant bet kur ir bet kuriuo metu, jeigu tik jūs nuoširdžiai ir atsiveriate Man, nes savo viduje turite Mano dvasią, Minties Derintoją, ir dėl to Mane ir galite pajusti jau dabar. O pajautę Mane savo viduje, nebeturėsite nė menkiausio troškimo save kankinti net ir naktinėmis maldomis. Tada jūs tiesiog GYVENSITE NUOLAT MAN ATSIVĖRĘ IR SPINDULIUODAMI MANO MEILĘ VISIEMS. Ir šitas jūsų gyvas spinduliavimas ir keis visą žmoniją, ir net kūriniją, per jūsų, kiekvieno, asmeninį KEITIMĄSI, jums nuolat vis labiau panašėjant į NESIKEIČIANTĮ MANE, kuris spinduliuoja vien tik meilę ir nieko daugiau.

Ir jūs, pradėję spinduliuoti meilę visiems, patys pajausite, kaip jūs prisipildote Manosios išminties. Ir tada pamatysite ir kelią, kaip su Manimi, atrastu savyje, spręsti visas jums svarbias problemas, į kurias jūs požiūris bus labai smarkiai pasikeitęs. Tada jūs būsite suvokę, kad kitų pakeisti jūs neturite ne tik galios, bet ir teisės, nes ir jie turi laisvą valią, kurią aš lygiai tiek suteikiau kiekvienam. Ir šitoji laisva valia yra neribojama jokiais savojo aš atsižadėjimo, priesakų, ar pasninkų būdais.

Tai ne Mano kelias. Aš jums suteikiau savo paties GYVĄJĮ MEILĖS KELIĄ DRAUGE SU MANIMI, ESANČIU JŪSŲ NET IR VIDUJE.

Dėl to ir ženkite šituo jūsų GYVUOJU keliu. Ir patys patirsite, koks nuostabus ir lengvas yra šitas kelias jūsų atvėrusiai ir su Manimi nuoširdžiai bendraujančiai sielai, kuriai ir minties nebekyla Manosios meilės virpesių vandenyno užliejusioje bangoje save kankinti ar savęs atsižadėti.

Mylėkite vieni kitus. Kurkite per gyvą ryšį su Manimi brolystę tiek tarpusavyje, tiek tarp visos kūrinijos visų Mano vaikų, Mano vis augančioje šeimoje, kurioje jums taip pat jau yra garbinga vieta.

----------------------

Ačiū Tau mylimas Tėve, ačiū už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

 

Mielieji, nors Tėvo mokymas atsako į Irenos pateiktą klausimą, bet manau, kad jis atsako ir daugybei kitų mūsų sielos brolių ir sesių, kurie taip pat norėtų, kaip nors prisidėti prie mūsų šviesėjimo.

Skaitykite šį mokymą, ir ne kartą, ir susimąstykite, kiek jis tinka jums asmeniškai, kiek jūs jaučiate Tėvą savo viduje, kiek Jo meilės virpesiai ramina jūsų sielą ir kiek pati siela į juos reaguoja darydama gerus darbus be jokio atlygio.

 

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas

 

Vilnius, 2008 02 17                                                                            18.25


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal