Algimanto pamokomasis žodis – Ką reiškia teiginiai – Laisvė – Lygybė – Brolystė – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 06 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas, sakau aš dvasinius mokymus tiek anglų kalba, tiek lietuvių kalba. Lietuviškai sakau juos mūsų šventovėje – vienintelėje pasaulyje gyvojoje, Kūrėjo vardo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU - gyvojoje šventovėje. Gyvoji yra dėl to, kad joje nėra ritualų – yra Širdies atvėrimas, bendraujant, palaikant komuniją su Pačiu Kūrėju, tiesiogiai, be tarpininkų.
Prisiminiau aš iš Tarybų Sąjungos laikų, tokį šūkį – Laisvė – Lygybė – Brolystė. Nuostabus šūkis, deja jis nebuvo įgyvendintas. Ir dabar jis dar nėra įgyvendintas, o ateis akimirka, kada jis iš tikrųjų pavirs iš potencialaus šūkio į aktualų gyvenimą. Kas yra Laisvė, kas yra Lygybė, kas yra Brolystė? Kol kas nežino šito nei filosofai, nei mokytojai, nei politikai, nei tėvai.
Paprastai žmonės vartoja daugybę žodžių nesuprasdami jų reikšmės, kadangi jų nemoko atskirti tas reikšmes. Yra niuansų, kurie klaidina žmogų. Yra toks paprastas lietuviškas žodis – dalyti. Dalyti – ir dabar aš girdžiu, vartoja tą žodį ne pagal reikšmę. Padalyti ką nors, reiškia – suskirstyti dalimis, o dalintis – tai tą, ką tu suskirstei dalimis, atiduoti kitiems. Tai, kas padalyta – yra padalinama. Žmonės tas reikšmes suplaka.
Dabar Lietuvoje yra Laisvės partija, kuri neturi jokio supratimo, kas yra Laisvė. Pasivadinti tokiu skambiu vardu turi ir būti jaučiama atsakomybė, bet pirmiausia reikia sužinoti, kokia yra šito žodžio prasmė, koks joje turi būti Gyvasis Turinys – šito žodžio Turinys. Lygybė - lygiai taip pat – kovojo už kažkokias lygias teises mažosioms gyventojų apraiškoms nesuprasdami, kas yra Lygybė. Brolystės niekas nemini, nes tai yra nesuvokiamas dalykas per amžių amžius. Štai, tarybiniais laikas buvo toks šūkis – Brolystė, vėliau jis buvo greitai transformuotas į Draugystę, bet man norisi paaiškinti, kas ateityje bus - tolimoje ateityje. Bus iš tikrųjų – Laisvė, Lygybė, Brolystė-Brolybė.
Laisvė - tai yra neprieštarauti Kūrėjo Valiai, kada šitą savąją valią - savosios asmenybės valią - sulieji su Kūrėjo Valia, jausdamas viduje atrastą Kūrėją kaip asmenybę, ir prisipildęs iš Kūrėjo Meilės paties aukščiausio energinio dažnio virpesių. Štai tada ta būsena leidžia patirti, kokia yra nuostabi Kūrėjo energinių virpesių teikiama ištisa gama, ir ji nukreipta į vieną pusę - kaip vienpusis eismas gatvėje - į tų virpesių pagilinimą savo viduje per atsivėrimą Kūrėjui. Ir kada visą laiką stiprėja tas pojūtis – Palaimos pojūtis – ateina akimirka, kada gimsti iš dvasios - gimsti iš dvasios – staiga visos buvusios prieš tai ydos – pyktis, susierzinimas, pavydas, siekimas manipuliuoti kitu, engti kitą, siekti valdžios bet kokia kaina – staiga išgaruoja tuose Meilės energiniuose virpesiuose. Įsiviešpatauja viduje Meilės vis stiprėjanti galia visiems – tiek gyvūnijai, žvėrims, augmenijai, tiek mirtingiesiems, šalia esantiems, net ir toli esantiems - tuo pačiu ir sieloms, ir dvasioms yra ta pati Meilė, kaip ir Kūrėjui - sugrąžinama ta Meilė Širdies atvėrimu per gyvą bendravimą su Kūrėju. Štai - tai yra Laisvė – laisvė nuo blogio, laisvė nuo ydų, laisvė nuo kenkimo kitam! Štai kur Gyvoji Prasmė šito nuostabaus žodžio – Laisvė! Tai nėra susiskaldymas, kaip Laisvės partija, nes Laisvė apima visumą. Partija – iš lotynų kalbos žodis, reiškia – dalis. Negali būti Laisvėje dalies - yra visuma, todėl pats tas - Laisvės - partijos pavadinimas yra absurdas! Bet jie šito absurdo nesuvokia, nesupranta, dėl to, kad jų niekas nemokė! Jie yra tiesiogine prasme neišprusę! Jiems reikalingi - kaip ir visiems reikalingi - Dvasiniai Mokytojai, kuriuos aš ir ruošiu visai planetai. Kol nebus Dvasinių Mokytojų, nebus kam aiškinti net nuo pačių pradinių, elementarių sampratų - vaikams šeimoje – tėvai turi žinot įvairių žodžių reikšmes ir tų žodžių prasmes.
Lygybė – Lygybė - tai yra ne intelektualiu požiūriu. Mes turim kiekvienas skirtingą protą, nors jį gaunam iš Kūrėjo kaip asmenybę. Kūrėjas dar suteikia savo dvasią, Minties Derintoją, kuris taip pat tą protą vis modeliuoja, kad jis šviesėtų, šviesėtų laisvos valios pasireiškimu, kuri yra sulieta su Kūrėjo Valia, iš Meilės sulieta, patiriant tą Laisvę, laisva valia sulieti iš Meilės save su Kūrėju - kaip intakui susilieti su Vandenynu. Ir štai - toji Laisvė ir pasireiškia ne lygiava, bet Lygybe! Lygiavos negali būti – skirtingai žmogus mąsto, skirtingai elgiasi, priklausomai nuo aplinkybių, nuo patyrimo, nuo supratimo, nuo išsilavinimo.
Žiūrėkit, kiek yra žmonių, kurie vartoja keiksmažodžius. Jie nesuvokia, kaip jie save nuskriaudžia. Kiekvienas žodis turi savo energinių virpesių dažnį, ir visi tie nešvarūs žodžiai reiškia vis žemėjančius energinius virpesius. Ir tokio žmogaus net ir imuninė sistema yra silpninama, bet dar daugiau - tokio mirtingojo biologinė-genetinė ateitis yra degraduojanti, jų palikuonys bus menkesnio genetinio ir biologinio paveldėjimo, jų pačių vaikai – kur dabartiniai ir tatuiruoja savo kūną, ir keikiasi, vartoja įvairius gėrimus, narkotikus – tai yra alinimas savo genetinės ir tuo pačiu fizinės prigimties, ateinančių kartų sąskaita-kaina! Jos bus menkesnės, tuo pačiu ir intelektualiai menkesnės. Nebėra Lygybės - čia nebėra Lygybės! Lygybė yra prieš Kūrėją. Kūrėjas suteikia savo dvasią, kiekvienam - į mūsų vidų patalpina, kad veiktų mūsų sąmonė ir pasąmonė - ir mes turim lygias teises, visi, nesvarbu, kur mes gyvenam, kokiai rasei priklausom, mes turime lygias teises atrasti Kūrėją, nė vienam neužgintą. Visiems yra tas pats Kūrėjo Meilės virpesių antplūdis! Bet vieni pasinaudoja šitomis Kūrėjo suteiktomis Lygybės išraiškomis, kiti priešingai – nusigręžia, užveria savo Širdies Vožtuvą ir užsiima tais darbais, kurie atrodo jiems tokie svarbūs materialia išraiška, materialia prasme, nors Kūrėjas iš vidaus juos veda į priešingą pusę – jie neleidžia sau pajausti ramybės akimirkos - o kiekviena Ramybės akimirka yra iš Kūrėjo, ir Jis sustiprina pojūtį Lygybės su Kūrėju. Lygybė su Kūrėju yra mūsų kaip Jo vaikų, nors Kūrėjas yra Visumos Šaltinis, mes esame Jo mylimiausi vaikai, bet mes esame lygūs Kūrėjui, nes esame iš tos pačios Kūrėjo energijos, nes esame Kūrėjo sumanyti, kad čia pasinaudodami Lygybe su Juo, būtume Gėrio, Šviesos, Meilės, Tiesos, Gailestingumo, Teisingumo Bendrakūrėjai su Kūrėju – Bendrakūrėjai – o ne parklupę ir bijantys Kūrėjo, kuris gali nubausti. Štai - Lygybė yra su Kūrėju! Ir kada ta Lygybė pradeda realiai pasireikšti vaiko Širdyje, jis pajunta, kaip jis pakyla, jis tampa orus, nes jis lygus su Kūrėju. Lašas vandenyno gi yra lygus su Vandenynu - visu! Tirkit molekulinę sandarą, bus tokia pati – apimtimi skiriasi, bet turiniu lašas lygus Vandenynui. Ir mes esame lygiaverčiai Bendrakūrėjai su Pačiu Kūrėju! O dar daugiau – Jis yra mūsų Mylintis Tėvas, ir Mylinti Motina! Tai ar mylintis tėvas ir mylinti motina materialioje šeimoje save iškelia ir sumenkina vaiką – ne, tu esi nelygiavertis man – jeigu šitaip yra, tai tas ir tėvas, ir motina neskleidžia tam vaikui Meilės, menkina jį, ir jis tada neišsiskleis kaip puikus Gėlės Žiedas, kuri yra laistoma, prižiūrima. Ir štai - kada yra Laisvė, kada yra Lygybė, nebus niekada tokių vedlių, kurie nuskriaustų kitus toje šalyje arba didesnė šalis nuskriaustų mažesnę šalį, ir tada atsiranda tarpusavio Brolystė - Brolystė – kada viduje yra Kūrėjas, kuris yra Šaltinis ir Centras visiems, visi yra Kūrėjo vaikai, visuose per gyvą atsivėrimą Kūrėjui pulsuoja Kūrėjo Meilės energiniai virpesiai. Meilė negali pagimdyti blogio veiksmo. Blogio veiksmas yra nukrypimas nuo paties Šaltinio ir Centro, net menkiausia minties išraiška. Yra susiliejimas su Kūrėju, tuomet mintys yra iš Kūrėjo - ir vien tik iš Jo!
Aš dabar užeinu į knygyną, aš nerandu nė vienos knygos, kurią norėčiau perskaityti. Pilna knygų, lentynos užkimštos, bet knygos nebeturi tokios vertės, kokią jos tūrėtų turėti - jos turi apšviesti žmoniją prasmingai, ne šiaip sau prirašyti beletristika bet ką - ne! Knygos turi būti rašomos taip, kaip diktuoja Kūrėjas – Kūrėjas – Evoliucijos Autorius ir Režisierius! Jisai sumanęs, kad įvairiais kanalais, iš televizijos laidų, dabar panaudojant ir internetą, sklistų šviesinimo, lavinimo įvairūs pasireiškimai. Kryptis yra ta pati - viena - didesnės Šviesos, didesnio Gėrio - ir būtinai Meilės Galia! Motyvas – Meilė! Bet tu negali intelektualiai Meilės motyvo savyje sukurti arba jį uždegti - tai yra būsena, o ją suteikia Kūrėjas! Be gyvosios komunijos - be gyvo bendravimo - su Kūrėju, neįmanoma gauti šitos Meilės. Tik Kūrėjas dalina - kaip Meilės Šaltinis ir Centras - Save, kad būtų įmanoma šitą Gyvą Energinę Bangą patirti savo viduje - patirti - ir ją perduoti kitiems. Mes esame laidininkai tos pačios Kūrėjo Meilės Energinių virpesių Bangos! Mes nesame jos sukūrėjai. Mes ir Gėrį kuriame su Kūrėju drauge, dėl to esame Bendrakūrėjai. Tuo tarpu pats Kūrėjas yra Šaltinis ir Centras ir Meilės, ir Gėrio, Teisingumo! Šaltinis visuomet yra Platesnis, Aukštesnis, Didesnis už kūrėją, nes jis yra Šaltinis ir kūrybai, o mes esame Bendrakūrėjai su Kūrėju, bet nesame mes bendrašaltiniai ir centrai.
Štai vat, kada yra tokie trys esminiai, fundamentalūs, pamatiniai reiškiniai, kaip Laisvė – Lygybė – Brolystė – nėra visuomenėje nusikaltimų, nėra skriaudos, nėra – dar pasakysiu dabar, bet apie tai nekalbėsiu – pinigų – pinigų, kaip pavergimo priemonės! Šiandien tai yra per ankstyvas reiškinys – visuomenė be piniginių santykių. Žmogus yra per daug grubus, per daug laukinis, kad jisai iš materijos peršoktų į tokį Laisvės, Lygybės, ir Brolybės etapą, kuriame Meilės Galia vystosi, ir vystosi daug veiksmingiau, ir ekonomika, ir politika, ir mokslas, menas. Suklestėjimas yra per Kūrėją, ir iš Kūrėjo, Meilės Galia ir Visumos Gerovei Brolystėje! Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal