Algimanto pamokomasis žodis – Aš kuriu Lietuvos vadovavimo Modelį drauge su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 07 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Sakau aš dvasinius Mokymus – ruošiu Dvasinius Mokytojus ateities pasauliui, ateities žmonijai. Tokių Dvasinių Mokytojų neruošia niekas be manęs visame mūsų gražiame pasaulyje. Žmonija turi vieną milijoną metų istoriją – šita istorija pažymėta prievarta, žudymais – iki šios dienos – tai yra žudymų žmonija! Kiek ėjo Kūrėjo siųstų pranašų – nešančių, skelbiančių – Gyvąjį Žodį – Kūrėjo Gyvąjį Žodį – jie buvo žudomi – žudomi už Šviesos Žodį, už Teisingumą, už Meilę, už platesnį požiūrį negu yra toje aplinkoje mirtingieji dar netapę žmonėmis, turiu minty, vidinę kokybę, kokią turėtų turėt mirtingasis – žmogaus lygio dvasinę Šviesą, kurią ir teikia Kūrėjas Savo Energija. Dabar žmonės dar nepasiekė tokio žmogaus lygio – jie yra naikinimo civilizacijos apreiškėjai – naikinimo civilizacija – tai, kada nuo pat pradinės akimirkos, kada gentys žudydavo kitas gentis. Atrodytų, taip, laukinis, ko iš jo norėt daugiau? – turi vėzdą, ir tvoja ja silpnesniam, paima jo turtą, teritoriją – taip vystėsi palaipsniui žmonija, turėdama nedaug savo gentainių. Žmonija plėtėsi evoliuciškai, ir tas plėtimasis, apimant didesnes teritorijas, ir dar atsižvelgiant į klimatą, natūralu, reikalaudavo žmonių prisiderinimo prie aplinkos. Prisiderinus, įgijus didesnį pasitikėjimą, atsirasdavo žvilgsnis siekti toliau – o kas yra aplinkui? – kiti kaimynai, gal žemė yra gražesnė, derlingesnė? – reikia mums ten įsikurti, bet juk kaimynai nepasitrauks – juos reikia išžudyt! Taip gentys žudydavo kitas gentis, užimdavo teritorijas – ne tik gentis, rases išžudė – rases! Nebėra nuostabiausios, pačios išmintingiausios žmonijos rasės – raudonoji rasė sunaikinta, mėlynoji rasė sunaikinta, oranžinė, žalioji rasės išnaikintos, įsivaizduokit – visos rasės išnaikintos! Tai žingsniai vis, materialia prasme, žengiant į aukštesnį lygį – ir ginklai tobulėjo, ir žmonių mąstymas vis gilėjo, bet jų viduje neatsirado vietos dvasinei Šviesai! Štai todėl, kada viduje neviešpatauja dvasia, Kūrėjo suteikta – dvasinė asmenybė – ir kuri panaudoja išmintingą bendradarbiavimą su kitais kaimynais, natūralu, tas materialus, gyvulinis, žvėrimi vis stipriau virstantis protas yra agresyvus, kerštingas, kupinas neapykantos kitam, ir kitokiam – ir jį pasirengęs žudyt! Tai yra tokia žmogaus - ne tik laukinio, bet ir dabartinio sprendimų priėmimo, ir jų įgyvendinimo tikrovė, nors iš tikrųjų ji yra iliuzinė! Tikrovė yra iš Kūrėjo – Išmintis – kupina Meilės, Šviesos, ir veikimo bendrabūvyje su visais visumos Gerovei!
Štai šią savaitę aš užsiiminėjau kūryba, kūriau Lietuvai – Vadovavimo Modelį, kokia Lietuva turės būt. Ji bus tokia! Nuostabus momentas - tas kūrybinis Procesas, ir svarbiausia, kokia nuostabi yra Lietuvos – mano ateities Lietuvos – vadovavimo Schema – Sistema – susieta su visa aukštesne dvasine Brolija. Joje nėra prievartos, nėra nė užuominos apie kito išnaudojimą, yra Brolystė! Bet šita Schema nepripažįsta dabartinės civilizacijos žudynių, ir naikinimo politikos, kuri masiškai skleidžiama vis stipriau – masiškai – turiu minty, apimant visą žmoniją, nes žmonijoje yra aštuoni milijardai mirtingųjų. Kuo didesnis yra mirtingųjų skaičius viename kvadratiniame kilometre, tuo mažiau vertinamas mirtingasis – mažiau vertinama jo gyvybė – į ją nekreipiama dėmesio. Jeigu žmonių skaičius sumažėja, kyla mirtingojo gyvybės vertė – kaina! Štai dabartinė civilizacija, nepasikeitusi nuo laukinių žudymo mąstymo, iš tikrųjų nemąstymo proto pasireiškimo, šiandien tiesiog kunkuliuote kunkuliuoja naikinimo pasireiškimu! Jis įgavo įvairių formų - subtilių - veikiant psichologiją! Ir tą daro visose valstybėse! Visa žmonija yra naikinimo civilizacijos pasireiškėja! Bet kitaip negali būt – tai yra natūrali tėkmė – kada gyvulinis žvėries protas per visą milijoną metų įgijo, per kartų kartas, tokį milžinišką naikinimo-žudymo geną, tai perteikiama, kaip atitinkama kultūra! Juk net, įsivaizduokit, Lietuvoj yra tokios aukštinamos dainos, kuriose apdainuojami praeities didvyriai. Kas - tie didvyriai? Va tie, kurie žudė! Ar gali būti tokia daina – Lietuva brangi, tu didvyrių žemė? Ne, negali būt! Bet jinai puoselėjama, ir perduodama kitoms kartoms. Reiškia, tas genas yra stiprinamas – stiprinamas dėl to, kad ir himnas yra toks – Iš praeities mes stiprybės semiamės. Ar galima semtis iš žudymo, kuris yra mūsų praeitis – mūsų praėjusių kartų istorija, ir šiandienos akimirkos pasireiškimas? Stiprybę mes galime semtis iš Kūrėjo, kuris yra mūsų Širdyje, mūsų prote, mūsų gyvenime! Štai kur mūsų stiprybė! Ne istorija, kuri nieko nemoko – tik Kūrėjas – ir atsivėrimas Kūrėjui – stiprina mūsų dvasinės asmenybės Išminties Dieviškąjį Protą, kurį suteikė Kūrėjas!
Ir kada aš kūriau Lietuvos, tą ateities Modelį – Vadovavimo Lietuvai Modelį – štai aš naudojau savo dvasinės asmenybės Išmintį drauge su Kūrėju. Šitos Lietuvos dabar būti negali – negali, nes jos nepriims niekas, išskyrus galbūt saujelė urantų – ir tai manau ne visi pajėgs suvokti tai. Reiškia, šitas Modelis bus įprasmintas, bet tarp jo įprasminimo ir šios akimirkos laukia didžiulės tragedijos! Kada tų tragedijų rezultatas bus, kad sumažės kiekviename kvadratiniame kilometre žmonių, kada žmogaus gyvybė bus vertinama, kada bus žvelgiama į žmogų bent jau kaip į tą, kurį norisi pakalbint, štai tada bus mažytė užuomina, kad Lietuvoje nereikalingi jokie rinkimai. Rinkimai – tai yra apgaulė žmonių – gyvulinio proto mulkinimas – apgaulės instrumentas! Bet jis nėra Šviesos ir nėra Kūrėjo instrumentas – jis neleidžia pasireikšt išmintingiems žmonėms! Tai yra prisitaikėlių visa demokratinė liaudies pasireiškimo viršūnė – rinkimai! Žmogų, jeigu mes šiaip mėgintume panagrinėt, valdo centrinė nervų sistema. Jeigu ją iškreipt, pripildant daug baimės – ji sutriks – sutriks – nebegalės normaliai funkcionuot šitas fizinis organizmas! Reiškia, protas, kuris yra pilnas baimės, tas gyvulinės kilmės protas – jis labai sugeria baimės žemo energinio dažnio virpesius, tiesiog siurbte įsiurbia – ir atsiranda visas mechanizmas gąsdinimų – kadangi kupiną baimės gyvulinį protą galima labai lengvai lankstyt – ir veikt net prieš logiką! Žmogus nepajėgus pasipriešint – na, aš turiu minty dar nepasiekusį žmogaus lygio žmogų, kuris yra mirtingasis, bet turi dvi kojas, dvi rankas, vieną galvą, dėl to jį vadina žmogumi. Žmogumi reikia tapt pasiekus Kristaus lygį! Ir tada tokio žmogaus, pulsuojančio Išminties Dieviškuoju Protu apgaut nėra taip paprasta – tokį žmogų apgaut ne taip paprasta – jis mąsto, analizuoja, stebi, lygina, ir tuo pačiu šitą palyginimą susieja su Kūrėju – ar gali būt tokie sprendimai ir veiksmai iš Kūrėjo?! Ir akivaizdu, tada būna išreikšta ta nuostata – ne, šitokie sprendimai negali egzistuot, jie turi būt atmesti! Gyvuliniam protui to suvokti neįmanoma! Ir žmonijoj dabar vykstantys antihumaniški procesai – jie turi vykt – nes gyvulinis protas nesuvokia kitokio kelio, kaip tik žudymo civilizacijos dar didesnio pasireiškimo! Ir jisai vyksta – vyksta – ir stiprės, nes gyvulinis protas neturi išeities, jis kiekvieną kartą, nors Hegelis sakė, kad viskas vystosi spirale, ir visą laiką vis einant aukštyn – tai štai tas vystymasis spirale atsiremia visą laiką į aklavietę – į tamsos labirintą. Filosofai nesupranta, kad reikia atrast Kūrėją savo viduje, užmegzt gyvą ryšį, ir veikt drauge su Kūrėju, kuriant Brolystėje Gerovę visumai – visai kūrinijai! Štai tokia Lietuva bus! Bus ir tas Vadovavimo Modelis, kurį aš kuriu! Jis numatytas tokiai Lietuvai! Kitos Lietuvos būti negali! Tokia yra Kūrėjo Valia! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal