Algimanto pamokomasis žodis – Mums teikiama milžiniška Kūrėjo pagalba – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 07 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš atstovauju Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Esu Kūrėjo ambasadorius šitai planetai – planetai – reiškia visai žmonijai. Ruošiu Dvasinius Mokytojus. Tie, kurie šito dar nežino, gal pirmą kartą klauso, nueikite į svetainę – urantija.lt – pamatysite ten daug daug Mokymų – dvasinių Mokymų. Kas yra dvasiniai Mokymai? Tai yra tiesiog platesnis Kūrėjo kaip Šaltinio ir Centro atskleidimas, ir Tikrovės paaiškinimas – platesnis, gilesnis negu žmonija žinojo iki šių dienų. Tam, kad būtų ta platesnė Žinia paskleista, reikalingi Dvasiniai Mokytojai. Šiaip žmonės dvasiniais dalykais nesidomi – jie mano, kad tai yra galbūt tikintiesiems religininkams tinkantis užsiėmimas, galbūt tai fanatikams tinkantis užsiėmimas. Jie nesuvokia esminio dalyko – Tikrovės! Dvasiniai Mokymai – tai yra ir protas, ir materija, ir dvasia, ir siela, ir logika, ir Evoliucija – Evoliucija – bet ne Darvino – Darvino evoliucijos neegzistuoja – čia pasakos! Lygiai taip pat ir bažnyčios nėra nuostatos apie tokį Dievą, kuris baudžia, kuris kuria pasaulį per šešias dienas, o septintą poilsiauja! Bet yra Kūrėjas – Keturi Asmenys, ir Asmenybės – Absoliučioje Vienovėje – Dvasioje – nes Kūrėjas yra Dvasios Šaltinis ir Centras – Tikrovės Šaltinis ir Centras. Jis neturi įrėminimo - pavidalo - ką mes turim štai šituo atveju – materialų, pirminį – mūsų pavidalą – išorinį apvalkalą. Bet gi tas mūsų asmuo – tikrasis Kūrėjo padovanotas asmuo – asmenybė – yra Dvasia – jis nėra materija! Šitą kūną mes gaunam tiktai pradiniam bendravimui, Gėrio veiksmų atlikimui – ir tik šitame pasaulyje! Po prisikėlimo, kuris yra realus – tai yra Tikrovės didesnis supratimas – mes gausime aukštesnių energinių - morontinių - virpesių apvalkalą – o bus ta pati asmenybė, kuri yra šią akimirką šitame materialiame pavidale.
Štai, platesnis požiūris į Tikrovę, į Evoliuciją ir yra dvasiniai Mokymai! Dėl to būtent aš ir ruošiu Dvasinius Mokytojus, kurie aiškintų žmonėms, kokia yra Tikrovė, kas yra Kūrėjas. Dabar šito nepajėgus paaiškint niekas. Mes turim apreiškimus. Apreiškimai – tai yra perteikta informacija apie Tikrovę iš aukštesnių Dvasinių Autorių, kurių mes šiuo metu negalim matyt – mūsų regos diapazonas yra perdaug siauras.
Eidamas į šventovę – mūsų gyvąją Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovę – kada mes ėjom su Violeta iš Žaslių, ir prie mūsų priėjo moteris, ir siūlo už ačiū vieną mažytį žetonėlį. Ten tikriausia Kristaus atvaizdas – jis mažiukas, o gal Marijos atvaizdo tam tikras žetonėlis. Tai aš jai rodau va, šitą ženklą (Algimantas parodo į savo įsisegtą Rojaus Trejybės-AŠ ESU ženkliuką), sakau – O tokį tu turi? – Sakau – Kristų aš turiu Širdyje. – Jinai taip pasidžiaugė – Labai puiku. – Sakau – Štai čia yra Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU simbolis. – Ta moteris su kauke – medicinine kauke – reiškia, viduje - baimė, nepasitikėjimas. Jeigu jos Širdyje būtų atrastas Kūrėjas, kaukės nereikėtų, būtų viduje pasitikėjimas – kokia bebūtų aplinka, tu būsi visą laiką Apvaizdos saugomas, kokia bebūtų epidemija, pandemija, tavęs ji nepalies – bet turi būt viduje sąmonės būsena. Ji suformuojama ne šiaip pasakius, kad aš turiu šitą būseną – pajaučiu, patiriu – ne, natūraliai ji turi būt per atsivėrimą dvasioje Kūrėjui – po trupinėlį užaugintas pasitikėjimas savo asmeninių, nuoseklių pastangų dėka. Štai ta būsena yra atlygis iš Kūrėjo už pastangas! Pasiekt būseną negalima per akimirką. Todėl ir ta moteris, siūlydama šitą materialų pavidalą, ji žino, kad ji daro Gėrio darbą – bet ji nežino, kad yra tokių jos brolių ir sesių dvasioje, kurie jau yra atradę Patį Kūrėją viduje – Širdyje! Ir jie gyvena vidumi – gyvu Kūrėju viduje – ir tada išorinė bet kokio atvaizdo plokštelė, ji nebetenka prasmės. Gyvosios pamaldos – tai yra gyvoji komunija – tai yra gyvas bendravimas su Kūrėju – gyvas – ne ritualinis. Štai mes ir turim tą nuostabų patyrimą, ir tas patyrimas yra tiek svarbus visai žmonijai! – apie jį nežino žmonija! Bet Kūrėjas mus saugo taip nuostabiai Apvaizdos dėka, Apvaizdos išskleistais Sparnais – tų nematomų mums, bet realių Asmenybių veikla, kuri skirta mūsų apsaugai, kad šitokie, gyvai įtikėję Kūrėjo vaikai, neišnyktų iš šito pasaulio, kad šita, vos suspindusi Šviesa – bet Gyvoji Šviesa, ne ritualinė – Gyvoji Šviesa, pajaučiama iš Kūrėjo, būtų išsaugota visai žmonijai! Todėl, kuo mes labiau atveriam save Kūrėjui, tuo stipriau auga mūsų vidinė būsena – pasitikėjimas Kūrėju, ir savimi, kad tau neatsitiks nieko. Ta būsena yra vidinė gyvastis, kokią patiria dvasinė asmenybė, tas mūsų tikrasis aš – ką aš patiriu – tai ir yra, kiek aš esu realus, tikras, o ne iliuzinis – dabar esantys žmonės yra iliuziniai – tai štai, kiek aš esu tikras, gyvas, ne iliuzinis, tiek aš ir pasitikiu savimi, savo jėgomis, ir Pačiu Kūrėju! Dėl to mes esame Gyvajame Kelyje – Tikrovės Kelyje – ir tai yra Dvasinis Kelias į amžinybę, nors esame materialiame pasaulyje. Visi pasauliai yra materialūs. Kelias – Kelias į Rojų – kūrinijos geografinį Centrą – Kūrėjo energinių virpesių sankaupos Centrą – Buveinę – ir mūsų Likimą, kurį suteikė mums, kaip Dovaną – amžiną Dovaną – Kūrėjas – štai tas visas Kelias yra dvasinis – gerų veiksmų, gerų darbų darymas visumos Gerovei! Gerovė kuriama materialiame pasaulyje – net pats Rojus yra materialus, tik ten materija ne tokia, kokia yra čia. Ji yra viena substancija, kuri nėra nei gyva, nei ne gyva – bet yra materiali, milžiniško dydžio – milžiniško dydžio, pranokstanti šitą dangaus skliautą – bet ten yra Kūrėjas, kuris yra Dvasios Šaltinis ir Centras – ir Pats yra Dvasia – toje aplinkoje, kuri yra materiali. Todėl ir visa kūrinija yra materiali – visos žvaigždės, švytintys dangaus kūnai – saulės – tai yra materija – nors jinai yra dujinė, bet ji yra materiali – o mūsų dvasiniai asmenys ir yra dvasiniai. Yra tokių asmenų, kurie neturi pavidalo – neturi išorinio apvalkalo – nepaisant šito jie yra asmenys – asmenybės. Materija yra tik dalelė Tikrovės, dvasia taip pat sudaro dalelę Tikrovės – Kūrėjas apima viską, nes Jis yra Šaltinis pačios Tikrovės.
Kada per garbinimą išgirdau, kaip buvo išreikšta mintis, kad Kūrėjas Keturiuose Asmenyse ir Asmenybėse tobulai suvienytas – Jis ne tobulai suvienytas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU suvienyta yra absoliučiai – absoliučiai – tai aukščiau negu Tobulumas, nes Kūrėjas yra Pats Šaltinis paties Aukščiausio Tobulumo! Reiškia, Jis yra iškilęs virš Tobulumo – iš Jo, kaip Šaltinio, ir išteka Tobulumas – Tobulybė! O Pats Kūrėjas be pradžios – Keturi Asmenys – tarpusavyje Dvasioje suvienyti absoliučiai. Absoliutus lygis pranoksta tobulą lygį. Mes Absoliutaus lygio niekada nepasieksime, o Tobulumą pasieksime, nes Pats Kūrėjas mums suteikė priesaką – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš. Štai tas priesakas ir yra kiekvienam Kūrėjo sūnui ir dukrai – aukščiausias, plačiausias – viskas sutelpa į jį. Siekimas, kuo giliau pajaust Kūrėją – tai ir yra žengimas į kuo ryškesnį tobulėjimą! Visuminio Kūrėjo Tobulumo mes nepasieksime, bet mes pasieksime atitinkamą Tobulumo niuansą, kaip ribiniai, kurie turime pradžią, bet galime nebeturėti pabaigos, jeigu būsena susilieję su Kūrėju. O mums pagalbą suteikia Pats Kūrėjas – mums suteikia priedermę pasiekti, įgyvendinus savąjį Likimą – Patį Kūrėją Rojuje – pasiekti, kad galėtume stovėti betarpiškoje Kūrėjo energinių virpesių akivaizdoje atpažįstant Patį Kūrėją.
Tai štai, mums suteikia pagalbą Kūrėjas, padovanojęs Savo Dvasią – Minties Derintoją – kuris yra ikiasmenis. Jis neturi asmenybės, bet turi Kūrėjo Išmintį – Kūrėjo Išminties Kokybę – visą Kokybę! Mes turime iš Kūrėjo padovanotą dvasinę amžinąją asmenybę, ir štai Kūrėjo yra priesakas, kad mes susilietume su Kūrėjo Dvasia – Minties Derintoju – suteikdami savąją asmenybę – kad taptume viena asmenybe – Kūrėjo ikiasmenė Dvasia - Minties Derintojas - ir mes – kiekvienas – kaip Kūrėjo padovanota asmenybė, kaip Kūrėjo atvaizdas mūsų ribinio lygiu, štai mes turime tokią unikalią Kūrėjo suteiktą Dovaną – Patį Kūrėjo Dieviškumą – ir jis yra neatsiejama mūsų asmenybe – neatsiejama po mūsų susiliejimo su Minties Derintoju! Štai kokia pagalba suteikiama Kūrėjo, vedant mus iš vidaus! Ir kada mes susiliesime su Kūrėju – su Minties Derintoju – štai tada Dieviškumas bus mūsų neatsiejama dalis! Štai tada bus garantija, kad mes niekada nesukeltume maišto prieš Kūrėją, turėdami laisvą valią, kad naudotume savo Kosminę Įžvalgą dar giliau bendrauti su Kūrėju, siekti dar gilesnio Jo supratimo, pažinimo, ir patyrimo. Ir būtent susiliejimas su Minties Derintoju mums suteikia didesnį pasitikėjimą ir Kūrėju, ir savimi – ir taip per visą amžinybę! Kūrėjas ir yra tuo nuostabus, kad mums suteikia vis naujus ir naujus iššūkius, kurie atitinka mūsų lygį. Kuo daugiau mes pažinsime Kūrėją, tuo ryškiau Jis atsiskleis mums naujais, neatrastais niuansais, ir mus stebins – stebins, kaip ir dabar mus stebina. Štai kokia yra milžiniška Šviesa mūsų viduje, jau dabar, palyginus su tuo, ko kiti nepatiria – nepatiria – nes jie neturi Dvasinių Mokytojų, kuriuos aš ruošiu ateities kartoms. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal