Algimanto pamokomasis žodis – Lietuva turi saugot ne tiktai lietuviškumą, bet ir baltąją rasę! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 07 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš atstovauju Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – kaip Jos ambasadorius visai planetai, ruošiu Dvasinius Mokytojus. Ir šį dvasinį mokymą sakau savo įsteigtoje gyvojoje Kūrėjo vardo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – šventovėje per gyvąsias pamaldas. Ši Šventovė gyvoji, nes nėra ritualų, yra atvėrimas dvasinės asmenybės visu savo nuoširdumu.
Kada mes žvelgiame į aplinką, mes matome, kokia jinai yra sujaukta. Vilniuje aš pastebiu pagausėjusių negrų. Ir liūdina mane tai, kad važiuoja su paspirtukais apkabinę lietuvaites - labai liūdna - nes jūs turit žinot, kad juodoji rasė yra pati menkiausia rasė iš spalvotųjų rasių. Pati aukščiausia – dvasiškai imliausia, intelektualiai protingiausia – buvo raudonoji rasė. Ji buvo, deja, sunaikinta mūsų pasaulyje per brolžudiškus karus. Kita, taip pat aukštesnė rasė, bet žemesnė negu raudonoji – mėlynoji rasė – taip pat, deja, buvo išžudyta, sunaikinta. Dar sunaikinta rasė buvo – oranžinė, ir žalioji – rasės sunaikintos. Iš spalvotųjų rasių išliko tik dvi – geltonoji rasė, ir juodoji rasė arba indigo rasė. Štai pati menkiausia yra juodoji rasė. Baltoji rasė yra samplaika įvairiausių susimaišymų – bet - ko mes turime daugiausia, tai prieš trisdešimt aštuonerius tūkstančius metų gyvenusių Adomo ir Ievos gyvybės violetinės plazmos. Juodoji rasė neturi nė lašelio šitos gyvybės plazmos - violetinės rasės. Geltonoji rasė neturi nė lašelio.
Adomo ir Ievos Misija buvo biologiškai pagerint žmonijos rasę, sukuriant violetinę rasę. Adomas ir Ieva ne taip, kaip Biblijoje užrašyta – susigundė Ieva, ir štai ji buvo išvaryta iš Rojaus – iš Edeno. Taip, Edenas buvo – buvo pirmasis Adomo ir Ievos Sodas – mūsų pasaulyje vadinosi Edenas, bet tai nebuvo Rojus – tai buvo atogrąžų aplinka – šiluma, saulėtas gyvenimas. Ir Adomas su Ieva buvo atgabenti iš mūsų Vietinės Sistemos sostinės – Jerusemo. Jie čia buvo iš naujo materializuoti, nes Adomai ir Ievos – jie yra materialūs – net ir jų statusas yra Materialieji Sūnūs ir Dukros. Štai mūsų Adomas ir Ieva prieš trisdešimt aštuonis tūkstančius metų gavo Misiją – paskleist savąją gyvybės plazmą per jų sukuriamus vaikus – per vaikų vaikus, jų anūkus. Ir kada šitų palikuonių turėjo atsirast pusė milijono, mažiausia, tik tada galėjo sueiti į bendras šeimas su pačiais geriausiais, atrinktais iš tuo metu gyvenusių aplinkinių genčių atstovų, kad turėtų savo aukštesnius, biologiškai atsparesnius ligoms, dvasiškai imlesnius vaikus, ir vaikų vaikus dar imlesnius ir dvasiniams mokymams, kuriuos būtent ir teikė pats Adomas, ir Ieva mokė – moteris mokė. Štai toji jų Misija buvo sumanyta mūsų Sūnaus Kūrėjo Jėzaus, Melkizedekų - patvirtinta ir Tėvo. Deja, Ieva sužlugdė ją, ir Adomas taip pat prisidėjo prie jos sužlugdymo. Štai perspėjimas buvo nuo Tėvo – nebūkite pavieniui, būkite drauge vienas su kitu – nes būnant pavieniui priimami sprendimai ne tokie išmintingi – nėra su kuo pasitart. Ir Ievą sugundė apgavyste Šėtonas – tai yra reali asmenybė. Būtent Liuciferis su Šėtonu – Satanijos Sistemos Vadovai – sukurstė maištą prieš Kūrėją – Tėvą – neigdami Jo, apskritai, buvimą. Ir mūsų planetos Dvasinis Vadovas Kaligastija būtent prisijungė prie šito maišto, ir dar trisdešimts šešių planetų Dvasiniai Vadovai. Bet iš šešių šimtai šešių planetų su žmonėmis tiktai trisdešimt septyni Planetos Princai – Dvasiniai planetos Vadovai – palaikė maištą, kiti buvo ištikimi – išliko ištikimi.
Adomas ir Ieva neprisijungė prie maišto, nors savo Misiją sužlugdė. Jie neneigė Tėvo buvimo – jie mokė garbint Tėvą. Kada žmonės dar pradėjo garbint Adomą, kaip atvykusį iš aukštesnio pasaulio – jie palaikė ir Adomą, ir Ievą Dievybėmis. Adomas nuramino žmones – Nelaikykite mūsų Dievybe, ir nereikškite mums garbinimo - garbinimo nusipelno tik Tėvas! - Štai mes dabar garbinam Rojaus Trejybės Tris Šaltinius ir Centrus, ir Visuminę Dievybę AŠ ESU - užrašytą vien didžiosiomis raidėmis. Adomo Misija su Ieva sužlugo, nes neištikima liko Ieva, turėjusi lytinę sueitį su vienos genties vadu – Kano vardu. Ir būtent ji pagimdė Kainą – Kainą – kuris nužudė Adomo ir Ievos kūdikį jau tolimesniame, kitame, antrajame Sode – antrajame Edeno Sode – kada jie persikėlė iš pirmojo Edeno Sodo. Tą Abelį buvo pagimdę antrajame Sode – Kainas nužudė. Štai ta agresyvi – agresyvi genų pasireiškimo viduje išraiška Kaino buvo tokia didžiulė – jis nesugebėjo suvaldyt šitos energijos pulsuojančios – pakėlė ranką prieš savo brolį – nužudė! Bet ir tas jo brolis - jis tyčiodavosi iš Kaino, kad Kainas yra žemdirbys, o Abelis yra kerdžius – piemuo – jį labiau vertina, nes jis gyvulius, sakykim, saugo bandą, o Kaino žemdirbiškas darbas - sunkus, bet vaisiai yra labai menkai matomi. Ir Abelis tai pateikdavo, kaip jo atžvilgiu rodomą didesnę Kūrėjo Meilę, o jį menkindavo. Ir štai ta agresija – gyvulinio, materialaus proto geno - prasiveržė vieną akimirką, ir jis nebesusiturėjo, nebesusivaldė. Tai štai, genas labai svarbu!
Ir dabar, kada pasaulyje užtvindė tiesiog kažkoks pseudojudėjimas – BLM – juodųjų gyvybė svarbi! – o kuo ji svarbi? – kuo ji svarbi? Dvasia svarbi! Šito kūno gyvybė – ji yra laikina! Ji nėra aukščiausia kaina, nors teigiama, kad tai yra žmogui pati svarbiausia – tai gyvybė. Ne, mielieji, Kristus perspėjo prieš du tūkstančius metų – Nebijokite tų, kurie gali nužudyti jūsų kūną, bijokite tų, kurie gali nužudyti jūsų sielą!
Štai, fariziejai žudo sielą – fariziejai sumanė BLM judėjimą! Jie nori nužudyti jūsų dvasią, sumenkinti baltąją rasę, kad ji niekam tikusi! Ir dabar ji parklupdyta Amerikoj! Nusikaltėlis, tas recidyvistas Floidas, ar koks jis ten buvo - tai pats prezidentas nuėjo prie jo karsto, parklupo – Baidenas. Koks jis prezidentas tas Baidenas?! Per apgavystę patekęs į sufasifikuotus rinkimus! Tiesa yra tai, kas iš tikrųjų yra faktas – Tiesa! Kaip jį pateikia, nesvarbu, kad visos nupirktos, ir baime užkariautos televizijos kompanijos, visi kanalai per YouTub‘ą neleidžia pasakyti nieko nei prieš tą pseudopandemiją nė žodžio, nei prieš juoduosius.
Tai va, aš kreipiuosi į lietuvius tėvus, kad jie pasiklaustų, kur jų dukros yra, ar sūnūs, ar jie neturi ryšių su juodaisiais, nes žinokit, kaip aš minėjau – raudonoji, mėlynoji – geriausios rasės – išžudytos – žalioji, oranžinė taip pat – rasės! - ne pavieniai žmonės! Ir dabar kartojasi – nori pražudyt baltąją rasę!
Dar yra svarbiau – Lietuva turi išsaugot lietuviškumą – kaip tauta, ji turi turėt savo šaknis atremtas, į lietuvybę! Tai nėra diskriminacija kitų. Ateities Lietuva yra dvasinė Lietuva, kurioje yra lietuviai – Lietuvos piliečiai dvasioje! Tai yra Šviesos - atsidavę Kūrėjui, atradę Kūrėją savo viduje - vyrai ir moterys, auginantys vaikus Vyro ir Moters šeimoje. Negali būti jokių vienalytininkų sambūrių, sudarančių šeimą! Tai yra iškrypimas! Kūrėjas nesumanė tokio iškrypimo - čia žmogaus gyvulinis protas sujaukė mąstymą! Ir dabar saujelė tų vienalytininkų iškėlė save virš visos žmonijos, kaip ir BLM pseudojudėjimas, nusikaltėliais besiremdamas, ir pinigais iš tų pseudoturtuolių ir dvasioje ubagų-fariziejų. Kristaus laikais fariziejai nužudė patį Jėzų – vieną iš dviejų Vietinės Visatos Sukūrėjų - atėjusių patirti žmogišką patyrimą. Ir jis turėjo teisę, ir sugebėjimą, gautą iš Tėvo – savąją fizinę gyvybę atimt, ir vėl ją sugrąžint. Bet jo gyvybę atėmė jo sukurti vaikai! Ne jis pats atėmė gyvybę sau, ne jis pats pasikabino ant kryžiaus! – jo tvariniai pakabino – Kūrėją – ant kryžiaus! Bet jis išliko dvasioje ištikimas Tėvui!
Ir mes turim turėt Lietuvą, kuri skirta šviesint visą pasaulį. Atėjo daugybė barbarų – užkariaudavo aukštesnės kultūros civilizaciją. Barbarai – menkesni. Ir kada jie valdydavo aukštesnės kultūros bendruomenę, turėdami bendrus palikuonis – jie įdiegdavo aukštesnei kultūrai savo menkavertiškumą, ir ta aukštesnė kultūra netekdavo savo aukštesnio pasireiškimo – jis būdavo sumenkęs! Dėl to ir lietuviškumas turi būt išsaugotas, kad ateityje Lietuva būtų Spindulys visai žmonijai - Kūrėjo Šviesos, ir Meilės – savo gyvenimu, savo darbais!
Lietuva turi turėt savo ekonomiką, savo gamyklas, turi turėt žmones, kurie galėtų pasireikšt savo išraiška kuo geriausiomis sąlygomis, kurias privalo užtikrint Vadovai – Lietuvos Vadovai! O jie turi būt dvasiškai nušvitę – ir ministrai, ir prezidentai – atsidavę Kūrėjui, atradę Kūrėją savo Širdyje, ir priimantys tokius sprendimus, kokius diktuoja Kūrėjas – ne kokius galėtų padiktuot gyvulinis protas, kas naudinga tam individui – ne – kas naudinga visai Lietuvai! Lietuva be ekonomikos, be savo finansų negali išlikt!

Štai kodėl Europos pseudosąjunga - jai pražūtis! Lietuva turi remtis tik į Kūrėją!

Sunku tuo patikėt jums, kadangi jūs nepatiriat Kūrėjo tiek, kiek aš patiriu Jį! Ir aš žinau, kokia yra apsauga iš Apvaizdos. Dėl to aš jums ir tą sakau vis griežtesne išraiška, kad susimąstytumėte – labai lengva prarast baltąją rasę.

O Lietuva - ji turi saugot ne tiktai lietuviškumą, bet ir baltąją rasę! Ne šiaip sau yra tas žodis lietuviškai – baltas. Ir mūsų protėviai – baltai – vienas protėvis – baltas. Štai tas pats žodis, sąskambis – baltas – baltų atstovas, ir baltas – esantis tyras, nesuterštas! Nė viena kalba neturi tokio žodžio reikšmės sutapimo su protėviais. Ir aš žinau, ką sakau – Lietuva bus išsaugota lietuvybei – kad būtų paskleista Kūrėjo Šviesa žmonijai. Ir tokią Lietuvą saugo Kūrėjo Apvaizda – ne tankai, ne raketos – Kūrėjo Apvaizda, nors mums nematoma, bet realesnė už matomus, ir brangiai kainuojančius, žudančius, fizine prasme, ginklus.
Mano mylimieji, paklausykite šį mokymą ne vieną kartą. Aš atstovauju Kūrėjui, kaip Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – ambasadorius. Šitą aš pasakau atvirai viso pasaulio prezidentams, premjerams, parlamentarams, ministrams – Amerikos, Britanijos, Maskvos, Kremliaus – Putinui, Baidenui, Džonsonui, Makronui, Merkel, Nausėdai – sakau labai rimtai, perspėdamas jus, nes jums reikės atsakyt už savo veiksmus, nukreiptus prieš žmonijos evoliucinį Procesą, kurį sumanęs Kūrėjas visai kūrinijai. Ir nėra išimties mūsų planetai. Jūs sujaukiat šitos planetos evoliucinį judėjimą lygiai taip, kaip prieš du šimtus tūkstančių metų sujaukė Liuciferis, Šėtonas, Kaligastija! Jūs esat jų bendrininkai - maišto, ir nusikaltimų! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal