Algimanto pamokomasis žodis – Mano mylimieji, jūs esat ta paskutinė grandis palaikanti Šviesą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 08 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Palaimos būsena - iš tikrųjų.
Kada Rojuje garbina Kūrėją, Kūrėjas turi sustabdyt tuos, kurie siekia tos būsenos vis ilgesnio patyrimo – sustabdyt dėl to, kad reikia eit prie darbų – o taip norisi visą laiką likt toje palaimoje! Ją perkelt į darbus neįmanoma, nes kai yra susiliejimas upės deltoje, kai jinai pati yra išplitusi, net jeigu tai - Misisipė – tai būna kaip jūra - neaprėpiamais krantais, bet tai dar nėra įtekėjimas – tai yra dar delta – tas išplitimas vandens pagal tą vagą, kurią vandenynas parengė, o kada jau įteka upė, Misisipės nebemato, mato – vandenyną. Tai štai, ir mes, kada garbinam – tai yra tas Susiliejimas – Susiliejimas – jau Vandenyne! Ir mes esam Vandenynas tiek, kiek mes atveriam save Širdimi – o mūsų darbai yra ta Tėkmė iki to Susiliejimo! Ir Deltos yra mūsų Upės, mūsų Tėkmės, kada mes veikiame toje net ir sumažėjusio dažnio virpesių būsenoje tuos veiksmus atlikdami, tuos darbus pašvęsdami Kūrėjui – Jam atiduodami save! Štai toji būsena mus iškelia, ir priartina prie Kūrėjo! Veiksme mes turim dėmesį sutelkti į tą atliekamą veiksmą – būna akimirka, ir galim patirt traumą – milžinišką traumą – kuri gali pakeist mūsų fizinę egzistenciją, o kai kam gali kainuot fizinę gyvybę, todėl darbe mes turime būt su Kūrėju, Kūrėjuje, ir ties to darbo akimirka savo visu dėmesiu atliekamam darbui!
Mus mokys - po prisikėlimo – bendraut, bendradarbiaut. Net ir garbinant mes taip pat bendraujame tarpusavyje - dvasioje - ir bendradarbiaujame – ir su Kūrėju, ir vienas su kitu. Todėl mes turime būti toje būsenoje, bet nenustelbti kitų – ne tik, kad aš noriu išsakyti, ką aš jaučiu Širdimi – Kūrėją – taip - turėkit saiko, ir kitiems leiskit savo išliet Širdį – bet ne į tą išplitusios Upės Deltą, ir tą patį Susiliejimą jau garbinime – bet dar upės vagoje leiskit ir kitiems savo upės vaga pasiekt tą Deltą, ir Susiliejimą! O kada jūs būnate vieni asmeniškai, išplėskite tą Deltą, kiek begalima plačiau – nors visą dieną būkite toje Deltoje susiliedami su Vandenynu – susiliedami su gyvu Tėvu ir Motina – Kūrėju – esančiu viduje, susiliekit visa savo Nuoširdumo gelme, ir ją gilinkit – šiandien ji turi būt gilesnė negu vakar, bet rytoj – ji turi būt gilesnė negu šiandien! O atėję čia, būkite savimi kuklūs, būkite – savimi – tikri Kūrėjo vaikai, kurie bendradarbiaujate su visais, juos stiprindami, ne nustelbdami, bet sustiprindami – sustiprindami – pakeldami savo skalsiu žodžiu iš Širdies – iš Širdies! Tie virpesiai – jie atspindi jūsų Širdį! Dėl to aš visur rašau – Širdis – kaip metafora – ne organas – bet didžiąja – Š – raide.
Man gera žiūrėt į jūsų akis – į jūsų gyvą žvilgsnį. Vakar Vilniuje aš sakiau Šventovėje - kas buvo prisijungę, girdėjo – anglišką mano vieną mokymą pašalino Yuotube. Ir aš vakar pasakiau – ten, kur esu nepageidaujamas, aš nebūsiu. Mane perkėlė į tarybinius laikus, kai mane viršininkai, netiesioginiai man, užblokuodavo – Panoramos – kur aš pateikdavau tarptautinius komentarus. Ir dažnai jie - komentarai - būdavo peržengiantys tą ašmenų ribą savo aštrumu net ir toje erdvėje, kuri tuo metu buvo labai ideologizuota, ir man uždrausdavo komentuoti tiesioginiame eteryje, sako – Aš negaliu žinot, ką tu pasakysi kitą akimirką, dėl to man tavo komentarai nepriimtini. - Sakydavo tas žmogus, kuris nenusimano apie tuos dalykus, apie kuriuos kalbu aš. Lygiai dabar taip, išmetė tą anglišką Mokymą. Ir atsiuntė – Evaldas man atsiuntė – perspėjimus, kas bus, jeigu dar antrąkart pašalins, tai tada neleis savaitę viso kanalo, o jeigu trečiąkart – uždarys tą kanalą Yuotube. Tai va, su tokiais grasinimais, o ten gal keli šimtai punktų išvardinta – jeigu čia iškeliat maldą, kad tai svarbu, kad gydo nuo viruso – šalina tokį Mokymą, jeigu neigiat pandemiją – šalina, jeigu neigiat vakciną – šalina, jeigu neigiat Pasaulinės Sveikatos Organizacijos nurodymus – šalina! Žodžiu, viskas, kas yra ideologizuota, dabar - kaip tarybinėj santvarkoj – šalina viską! Tai dėl to aš pasakiau, kad aš ten nenoriu būt, ir norėčiau net, kad visus mano Mokymus pašalintų iš Yuo Tub‘o – jų yra jau daugiau negu du šimtai. Ir visą dieną mąsčiau, ką daryt, nes vis tiek, tai yra po aguonos grūdelį sukrauti tie Mokymai, jie – milžiniškas Dvasinis Turtas Aruode! Ir susirašinėdamas su Evaldu aš pakeičiau savo sprendimą – man jo tie laiškučiai buvo brangūs, ir davė tą akstiną iš vidaus, kad daugiau aš koncentruosiuos ties dvasiniais Mokymais, ir net Kūrėjo perteikiamais Apreiškimais, kuriuos priiminėju, net ir juos įrašinėt. Bet aš noriu žvelgt jums į akis, todėl tai bus nenatūralu ekrane man pasukant žvilgsnį nuo kameros, kai iki šiol aš žvelgdavau į kamerą, skirdamas tuos Mokymus tiems, kurie yra prie ekranų, ar prie kompiuterio monitoriaus. Bet man atrodė, kad vakar tarsi sugrįžau pas urantus, kai aš jau žiūrėjau urantams į akis, sakydamas savąjį Mokymą, kuris nebuvo jau įrašytas – įrašiau tiktai paaiškinimą video, kodėl daugiau nebebus Mokymų.
Ir štai, po to susirašinėjimo su Evaldu, jam sakiau – žinai ką, nedėk nei angliškai, nei lietuviškai paaiškinimo, trupučiuką mes pakeisim galbūt kryptį tų Mokymų – jie bus daugiau dvasiniai, nes tai yra svarbu žmonėms, kad būtų dvasinė Šviesa.
Vakar urantai mane Vilniuje irgi vis akino eit į tą mitingą dešimtą rugpjūčio, antradienį, kur susirinks žmonės prie parlamento – ir man buvo irgi didžiulis akstinas, nes maldos metu kilo mintis dalyvaut tame mitinge, ir galbūt net pasakyt sustiprinantį Žodį. Ir kada aš bendravau su mūsų Tėvais Rojuje, sako – Tu priimk sprendimą tada, kada tu jausi būseną – būseną – ne tai, ką nori tavo protas, kaip intelektas, bet ką jaučia tavo asmenybė viduje pilnatve. Ir kadangi, kai aš gaunu Mokymus arba kai panyru į garbinimą, į maldą, aš dažnai matau projekcijas, kurias suteikia Minties Derintojas, kitaip pasakius, toji malda, kuri sklinda, dažnai būna papildoma vaizdais – aš atsiduriu toje aplinkoje. Ir štai vienu metu, kada aš taip pat visą laiką vis mąsčiau – tai kaip man pasielgt, ar eit, ar ne į tą mitingą, sakyt Žodį ar ne, nes aš nenoriu sukelt pavojaus Šventovei – Šventovei, ta prasme, kad išėjus į viešumą iškart užsipuls tave, nes žmonės skirtingų lygių. Mes, jau urantai, esam skirtingų lygių, nors jau turim dvasinės daug Šviesos informacijos, o ten visiškai bus žmonės neparengti tokiai Šviesai – kiek jos reikia atskleist? Ir tada, vėl, pamačiau tą projekciją – tą vaizdinį – kad aš esu tame mitinge, ir pajutau Širdimi, kad jie ne ta visiškai auditorija, kuri suprastų Šviesą, kad įsiklausytų į Žodį, kokį trokšta tarti mano Širdis, net ir susiaurinant tą Žodį, bet šiek tiek išplečiant jų požiūrį, sustiprinant juos. Ir tada man buvo akivaizdu – atėjo tas sprendimas – ne, dar ne manoji valanda, dar ne ta akimirka – dar žmonėms reikia patirt daugiau vargo, dar daugiau kančios, kad jie išgirstų tą Žodį, nes dar yra daug atsargos rezervo – dar nebus tas Žodis priimtas Širdimi, dar nėra Nuoširdumo – yra intelektualumas, yra noras priešintis tam, kas yra aplinkoj iš valdžios, ir kas dar projektuojama pasauliniu mastu – tai štai, dėl to dar ta kančia nėra patirta – ir viskas yra intelekto lygiu. O intelekto lygiu dvasios neatversi, turi būt tavo visas nuoširdus susiliejimas su Kūrėju, kai tu išgirsti jau Širdimi tą Širdies sakomą teiginį – ir tada tu trokšti tą teiginį įgyvendint! Dabar jie mato daug skriaudos, neteisingumo, daug kančios, bet jie nežino išeities – nė vienas – pasaulyje! O išeitis mano bus parodyta, kurios jie nepriims, nes jie jos neišgirs. O be šito tu negali pakeist nieko! Tu gali partijas keist – bet taigi žmonės yra intelektualūs – jie turi savų išskaičiavimų, savanaudiškų siekių, nesvarbu, ar bus Jungtinės Valstijos, Kanada, Rusija, Estija, Latvija, Norvegija, Lietuva, Baltarusija, Australija – tas pats! Žmogus yra gyvulys! Aristotelis sakė – Žmogus yra visuomenis gyvulys. – O aš sakau – jis dar nėra visuomeninis! Jeigu jis būtų visuomeninis, jis taptų jau žmogišku, o jis dabar yra net nežinantis, kaip bendraut ir bendradarbiaut – jis yra įvarytas dabartinės valdžios per pseudopandemiją į baimės narvą, ir izoliacijos narvą, kurią nori dar labiau padidint – tai baimėje žmogus Širdies neatvers! Kada visa aplinka bus tokioje kančioje, kai jau nebeturės į nieką kitą atsiremt – nebebus į ką atsiremt – štai tada žmogus turės nuoširdų impulsą viduje. Žmonės kare būdami, ir matydami fizinę greitą mirtį, pradėdavo melstis – net tie komunistinę ideologiją išpažindami komunistai!
Štai dėl ko, mano mylimieji, man svarbu, kad Šventovė išliktų, kaip toji salelė, ir jos aš negaliu aukot vardan kažkokio tų žmonių, kurie dar yra akli, sustiprinimo. Tuo labiau dar mintis buvo – tada aš suteiksiu jiems viltį, kad kažkas yra, tada jie ir lauks, kad už juos kažkas darytų, tada skambins, kad ir kitur reikėtų dalyvauti tuose mitinguose. Negali būt dviejų šeimininkų tarnas – tu vienam kažkokiam mažiau tarnausi negu kitam. O čia yra Kūrėjas – Tėvas ir Motina – sūnystė! Tu negali kurt Gėrio drauge su Kūrėju tik iš dalies būdamas su Juo. Todėl tie, kurie užsiiminėja politika, tegu būna politikoj, manoji Misija – skleist Kūrėjo Gyvąjį Žodį, kad Jis taptų Viršūne – Centru – kiekvieno Širdyje – patiriamas, pajuntamas – ir tuo pačiu tiktai per Nuoširdumą asmeniškai atrandant savo viduje! Kokia bus aplinka pasaulyje, manęs nedomina – mane domina tik Kūrėjas, kad Jisai būtų Širdis kiekvieno Širdyje, ir pajuntamas Širdimi! Štai čia yra mano viena iš Misijos dalių - ilgalaikės – labai ilgalaikės - Misijos.
Tai štai, šiandien nerašom video, kitą kartą jau rašysim, bet aš tada į jūsų akis žiūrėsiu, ir tai nebus skirta YuoTub‘o auditorijai. O ten, kas žiūrės, jau jie turės aiškintis, kodėl aš žvelgiu ne į kamerą, o žiūriu visur. Žodžiu, mėginsim visokius variantus.
O šiaip, žinokit, aš čia ne kaip Mokymą jau vakar pateikiau, bet aš paaiškinau, kodėl šitokia padėtis yra tokia. Kadangi jūs žinot – Liuciferio maištas, Kaligastijos dalyvavimas jame, visų palikuonių tos Šimtinės, čia paliktų, per kartų kartas pasiekusių vis artimesnį amžių, Adomo, Ievos sužlugdyta Misija – visa tai silpnino dvasinį imlumą. Bet tas gaivalas, jisai neprarado savo ataugų – šaknys yra labai gilios to maišto! Kristus prieš 2 000 metų užbaigė maištą, bet šaknys neišrautos! Šaknis turi išraut žmonija per dvasingėjimą, o žmonija atstūmė Kristų – nužudė Kristų – fizine išraiška nužudė! Ir va, tas gaivalas - kai Planetos Princas buvo ištikimas, jis perteikė žmonėms - per savo pagalbinę Šimtinę – išmokant žmones kredito panaudojimo – kredito – kad tai būtų jau tam tikra išraiška finansavimas, kai nereikia keistis mainais natūroj, kas nepatogu žmogui – tai buvo pagalba žmogui – kreditas. Ir kai priartėjo prie dabartinių laikų, tas štai, pakabinęs Kristų ant kryžiaus žydiškas protas – fariziejų protas – jis pajuto pelną– jau tada buvo pinigų keitėjai, kai Kristus išvijo iš Tėvo Maldos Namų tuos gyvulius, išvartė stalus, išmėtė tuos pinigus – keitėjų pinigus – tai teršia – teršia Tėvo Maldos Namus tokia veikla! O juk Jėzus buvo pakantus kito nuostatai, bet ne teršimui Tėvo Namų – jis šito neištvėrė!
Ir štai tie fariziejai, kurie užsidangstė figos lapeliais dabartinėj kartoj, tapo, čia sąskambis su gangsteriais-banditais – tai - banksteriai! – jie pavergė pinigais žmogų – kreditais – ir procentus uždėjo kaip lažą! Ir kiti buvo taip pat žydai, ypač daug iš Tarybų Sąjungos, kurie išvažiavo į Jungtines Valstijas – jie savo intelektą pritaikė informacinių technologijų sukūrimui, tokių, kaip Mikrosoft‘o įsteigimui, Gugle, Feisbuko, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jie, kaip narkotiką pateikė, ypač jaunimui – pripratino juos, kaip muses prilipt prie musgaudžio, pripratino tiek, kadangi lėšų turėjo – jie patys tas lėšas spausdino – tuos dolerius! Centrinis bankas Jungtinėse Valstijose yra Centrinė Rezervo Sistema, yra privačiose rankose – privačiose! Iš pradžių buvo individualūs asmenys, ir visi tie, kurie ten sukūrė tą sistemą - rotšildai, rokfeleriai, morganai – buvo žydai, vėliau jie figos lapeliu pridangstė akcininkais pavertę dvidešimt du bankus. O bankus valdo jie! Ir štai jie priima sprendimą – pakelt ar ne palūkanų procentą – ir viskas per akimirką reaguoja akcijų biržose – visame pasaulyje sujudimas nuo to, kaip Centrinė Rezervo Sistema Jungtinėse Valstijose sumažins ar padidins palūkanas!
Štai taip jie pajungia visą pasaulį, nes akcijų birža – tai yra parazitai, kur milijardus iš oro daro – tai tokie, kaip sorošai, ir Feisbuko štai tas Cukermanas, tėvai jo gi iš Tarybų Sąjungos. Tai va, jie iš niekur padarė milijardus – iš nieko! Štai, davė tą žaisliuką, prie kurio prilipo – plepalams – ta veidaknygė – feisbukas – visi gi ten suėjo, dėl ko gi? – dėl plepalų! Nieko ten nėra prasmingo! Ir štai dabar prie tokio pripratinto, narkotizuoto per informacinių technologijų panaudojimą jauno proto, štai dabar galima jį valdyt – valdyt - veikiant ta informacija! Kažkas pasakė - ne pagal Yuo Tub‘o - kaip jie sako – politiką – pašalina, pašalina, pašalina! O alternatyvios platformos nėra – tu negali štai čia nepatekęs patekt kitur – nėra sukurta! Jie apraizgė visą pasaulį voratinkliu savo rankose – savo turtais, ir savo informacinių technologijų priemonėm. Visi tie telefonai, taigi jie yra jų rankose! Ir ką sako va, čia vienas iš punktų - dėl ko šalina Yuo Tub‘as – Jeigu teigia, kad vakcina ten kažkokia įdiegė čipą, kad galima žmogų sekt, ir panašiai, dėl šito šalina!
Žodžiu, žmogui neleidžia sakyt savo nuomonės. Tegu ji bus klaidinga, bet jis turi teisę išsakyt! Bet niekas dabar negali turėt tokio tinklo, nes jis buvo sukurtas dešimtmečiais – jis buvo palaipsniui kuriamas tos šetoninės tamsos! Ir dabar šitas susidurimas yra realus maišto tęsinys iš tų ataugų – iš nepašalintų šaknų! Ir štai čia mes esam tas Šviesos pluoštas – mes turim išsaugot Šventovę – turim išsaugot! Čia nėra užgaida, čia yra mano jums tariamas Gyvasis Kūrėjo Žodis! Pajauskite tą Širdimi – šitą žodžių virpesių patį tą sąskambį su jūsų Širdimi, kad jis rezonuotų jūsų viduje kaip savas! Tai, ką mes darom - ne juokas – tai yra Tikrovė! Mes einam prieš pasaulio visą šitą pandemiją, kuri yra užkratas sąmonei, ir pasąmonei! Pandemijos nėra! Tai yra sukurta ideologinė platforma-politika, paimt žmogų į baimės gniaužtus! Ir paėmė – paėmė – pasaulis bijo, labai nedaug kas mąsto!
Aš žiūriu Savanorių prospekte – būdelė – čia kilnojamas testas prieš kelionę. Štai koks pamišimas! Jau Kaune yra, tas pats yra ir Vilniuje, ir kitur - gatvėse.
Taip, mano mylimieji, jūs esat ta paskutinė grandis palaikanti Šviesą. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal