Algimanto pamokomasis žodis – Toks mūsų Kelias – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2021 08 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada neįrašome video, tai daug laisviau aš jaučiuosi – man nereikia tada varžyt savęs, kokį žodį galiu ištart. Mane varžo tik jūsų dvasinis imlumas – kiek jūs galite mane suprast, kadangi jūs esat ne vieno dvasinio laiptelio patyrimą įgiję.
Man miela Juliją matyt – po tiek laiko vėl čia, tarp mūsų, su tokiais patyrimais, kurie buvo tvirtinantys, ir grūdinantys jos charakterį – charakterį dvasioje – sugrįžt į tą Šventovę realiai – dvasioje ji buvo visą laiką su Šventove, ir mumis, bet sugrįžt fizine prasme, ir dar iš kur – iš kito miesto – tai štai, visa tai taip pat tvirtina net ir mus, esančius čia!
Ir dabar, kada tu talpini video mokymus Yuotube, ir jie sako – Tu laikykis melo politikos, kurią mes skelbiame pasauliui, jeigu nemeluosi, mes tave pašalinsim iš mūsų visos, tos vienintelės pasaulyje, esančios platformos, kuri yra tiek žinoma pasauliui. – Ideologine prasme, tu gali prisitaikyt - ką darė ir Kristus – jis vienu momentu kritikuodavo fariziejaus valdžią, bet jis nemeluodavo! Čia reikalauja Yuotubas meluot, kad pandemija yra, kurios nėra! Tai politikų sugalvoti nešvarūs žaidimai, kuriuos verčia žaisti tie banksteriai, esantys toli tarsi nematomi! Iš tikrųjų visas Niujorkas knibždėte knibžda jų - tų su visokiais peisais - aišku, jie nevaikšto taip – bet tai čia yra ta šėtoniška apraiška, kuri su tom skrybelėm vaikšto ten - tokie fundamentalistai-žydai, kai Izraelyje jie padalina autobusus tuose kvartaluose, kur jie gyvena – moterys negali kartu su vyrais važiuot tame pačiame autobuso priekyje! Jie turi būt - kaip anksčiau buvo Amerikoj – negrai atskirti nuo baltųjų – kitos durys įeit! - tai ten tie kvartalai, kuriuose gyvena štai tie šėtonininkai – jie tai yra toliau, čia tik tarnai tų banksterių – štai jie sugalvoja, kaip paimt per baimę žmoniją! Ir visi atsiklaupė – prezidentai, karaliai, karalienės, premjerai – visi atsiklaupė prieš juos! Visi priiminėja įstatymus, kurie neturi nieko bendro su pagalba žmogui – su sveikata, su ramybe, su sustiprinimu žmonių! Tai yra prieš Kūrėjo Valią. Tai, ką jie daro, viską, ką jie daro - tai trikdo žmogaus psichiką! Vaikus traumuoja – vaikai negali mokytis. Patį mokymosi procesą jie sulaužė, sudraskė! Niekada iki šiol žmonija nepatyrė – kiek patyrė išnaudojimo, kiek patyrė apgaulės, net fizinio karo – bet nepatyrė tokių dalykų – pasityčiojimo, kada primetamas melas, kuris yra iliuzija – jį turite laikyt tiesa! – kuri yra iš Kūrėjo – Tiesa! Ir niekada nebus pasaulyje Ramybės, kol mes nebūsime kiekvienos šalies prezidentas, premjeras, ministras, parlamentaras, kol urantai jais netaps, pirmiausia Lietuvoj, nes nuo Lietuvos yra Šviesa pasklindanti – nuo Lietuvos! Tai ilgas Kelias – ilgas Kelias - bet jis yra vienintelis – tas, kuris yra Tikras ir Gyvas! Visa kūrinija turi Gyvąjį Kelią! Juk yra etapai - kada dvasingėja žmogus, jisai nori kitiems Gerovės – jis nustoja meluot, kai gimsta iš Dvasios, jis siekia Teisingumo Kūrėjo samprata – jis tampa gailestingas – jis myli tą, kuris klysta, bet nepritaria tam veiksmui. O nuodėmė – tai yra, kai tu sąmoningai kenki – sąmoningai – žinodamas, kad kenki, o maištas – kada tu eini prieš Kūrėją! Štai dabar šitie šėtonininkai eina prieš Kūrėją, prieš Jėzų, prieš Rojaus Trejybę, ir Visuminę Dievybę AŠ ESU!
Kada aš dirbau dar televizijoj, tai aš bendravau su įvairiausiais užsienio televizijos kompanijų žurnalistais – bet televizijoj nebuvo Teisingumo. Kai aš pradėjau aiškint žmonėms – mes turim keist ne struktūras pačioj televizijoj, bet valdymo sistemą – valdymas yra ne tas, ne toks! Ir pateikiau savo sampratą, koks turi būt valdymas – bet valdžiai tai nepatiko. Tas pats yra su valstybe! Valstybė ne tokia turi būt – valdymas ne toks visiškai! Čia yra dabar komandavimas – tai yra kareivinių – kareivinių diktatas – kareivinių – kur diktuoja seržantai, nes jie yra arčiausia kareivių. Tie generolai sėdi kabinetuose, bet jie tampo ir virvutes visų kitų! Tai štai, mes esam tie kareiviai, kuriuos - mus - valdo seržantai – visokie biurokratai – kur besikreipsi, jie iš jūsų pasityčios, o generolai – jie save apsirūpina įvairiausiom privilegijom, aukščiausiais atlyginimais mūsų dėka – mūsų dėka! Dėl to, kad mes nemąstom – neturim analitinio mąstymo – nes mūsų niekas nemokė analytiškai analizuot, kad tokių neprileist prie tų, kurie būtų priekyje vedliai! Mūsų yra Šviesos Vektorius, štai – urantai – Šviesos vektorius – tai yra strėlė, šaunanti į priekį - štai ta strėlės smaigalio išraiška - ji negali sutalpint masių visų – ji yra vienetų išraiška! Vedliai negali būt masė – vedliai yra tame strėlės smaigalyje. Jų yra vienetai visame pasaulyje! Šiandien esu vienas visame pasaulyje, tas, kuris mato - štai, esantis pačiame smaigalio priekyje – vienintelis esu – kaip Kūrėjo atstovas čia visame pasaulyje – visoms rasėms, tautoms, valstybėms, prezidentams, karaliams – nėra kito tokio! Dėl to, kad mane parengė tai Misijai – ir tą, ką aš sakau – tai yra Kūrėjo Žodis – ne mano Žodis!
Visoje kūrinijoje kiekvienas segmentas vertinamas pagal dvasinę išraišką visumos Gerovei – bet ta išraiška turi būt praktiškai įdiegta, tik tada yra pasiekiamas Šviesos ir Gyvenimo laiptelis. Ir pradžia yra nuo pačių žemiausių - apgyvendintų planetų - kur gyvena mirtingasis. Kada planeta pasiekia Šviesos ir Gyvenimo etapą, vis daugiau žmonių nebepatiria mirties! Jie tiesiog pakviečiami iškeliavimui iš šito pasaulio – pakviečiami – ir jie atjungiami nuo jų asmenybės sąmonės, ir perteikiami Angelui Serafimui – asmenybė – ne sąmonės būsenoj. O šitie kūnai Tarpinių Būtybių - jeigu nėra Morontonės Šventovės tame pasaulyje – dar yra pati pradžia Šviesos ir Gyvenimo etapo – tai jie į atmosferą iškeliami, ir sudeginami tie kūnai. Ir kada ta planeta toliau vystosi, dvasinimo prasme, visumos Gerovei, ir Brolystės patyrimu, štai kada pasiekia jau penktąjį etapą – jų yra septyni šiandien – tai tas Planetos Princas gauna planetos Aukščiausiojo Vedlio – Aukščiausiojo Vadovo statusą – naujas statusas su naujom, daug atsakingesnėm pareigom, ir vis augančia savikontrole – savęs apribojimu – iš savęs išplaukančiu – atiduot kitiems. - Ir pasaulis tampa vis daugiau savarankiškas. Kada tie pasauliai, kurie sudaro Vietinę Sistemą, palaipsniui pasiekia Šviesos ir Gyvenimo etapą, Vietinės Sistemos Vadovas įgauna vėl naujas pareigas, ir jisai tampa dar laisvesnis. Tas Lanonandekas, kuris valdo Vietinę Sistemą, kaip ir Lanonandekas, valdęs mūsų vietinę planetą, kuris patyrė maištą prieš Kūrėją – ir vienas, ir kitas – štai jiems suteikiama dar didesnė laisvė veikt, jeigu jie pasiekia tą etapą dvasingėjimu – bet ne tie, kurie maištą sukurstė – jie jau yra sunaikinti - kaip tapatybės – bet jų vietą užima kiti. Tai štai jų ėjimas į kuo aukštesnį energinį nušvitimą ir veikimą visumos Gerovei Meilės Galia, jiems patyrimu pelnyta valdžia suteikiama daug aukštesniu energiniu pasireiškimu, kada jie tą Energiją jau yra įsisavinę, įvaldę – ir jie taip pat turi didesnes laisves. Visa kūrinija, va, taip ir Vietinė Visata, taip pat ir Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, jau įgijęs savuoju patyrimu savo įsikūnijimais Aukščiausią Valdžią Vietinėj Visatoj, jis turės, kada pasieks Vietinė Visata Šviesos ir Gyvenimo etapą – turės dar didesnį pasitikėjimą, išreikštą Kūrėjo – ir jo jau laukia galbūt nauji darbai išoriniame kosmose, nes jis čia įgyja tokį statusą, kad pelno Kūrėjo pripažinimą, ir pasitikėjimą, kad jam pavestų dar atsakingesnes pareigas, dar atsakingesnį darbą visumos Gerovei!
O dabar sugrįžkit į šitą pasaulį, kur yra tas žengimas visumos Gerovei – patyrimo įgijimas - kad tu galėtum tobulėti? Gavai aukštesnes pareigas, tu save tada kontroliuoji daugiau negu tas, kuris neturi pareigų! Tas, kuris neturi pareigų, įsivaizduokit, švytuoklė, va, taip švytuoja (čia Algimantas pademonstruoja rankomis, kaip švytuoja švytuoklė), ir kuo aukščiau imate į viršų, ta švytuoklė turi mažesnę amplitudę – pačioj viršūnėj esantys Vedliai – jie neturi laisvės, žemiau esantys turi didesnę laisvę veikt! Bet Vedlys turi aukščiausią Išmintį! Jis žino, kad reikia leist švytuot – daugiau suteikt laisvių! Kuo žemiau yra gradacija tų tvarinių, jie gali pažeist daug ką – ir įstatymų daug gali pažeist. O tu negali pažeist, nes tu esi Švyturys – tu esi Vedlys! Bet tu esi ir gailestingas – jie pažeidžia – tu esi gailestingas, ir jų nenaikini – nei verslo, nei laisvės išreikšt savo mintis – tu supranti, kad tu viską darai, kad jie šviesėtų – tu pasirūpini visom priemonėm! Negali būt gatvės, kur yra duobių, na, negali būt gatvės! Tada, jeigu jos tokios yra, kelių eismo taisyklių griežto laikymosi tu negali reikalaut – teisės, moralinės pareigos neturi, kad tu negali reikalaut, kad laikytųsi kelių eismo taisyklių, nes tu neužtikrini iš savo pusės - kaip valdžia - saugių eismo sąlygų! Turi būt visur pažymėtos juostos, visur atnaujinamos kiekvieną kartą, kada tiktai susinešioja - tie dažai turi būt atnaujinami! Čia yra priedermė! Namai turi būt ne aukščiau, kaip trijų-keturių aukštų – trijų – geriausia (Algimantas pajuokauja) – dviejų, kaip Romainiuose stato – taip, bet jie yra siauresni, o jeigu platesni, gali būt vieno aukšto, taip! Penkių negali būt, ten jau vieni kitiem lipa ant galvos! Bet aš kalbu apie tai, kad turi būt valdžios Išmintis, Įžvalga sudaryt komfortą, kad kiekvienas po darbo galėtų pailsėt, o ne atėjęs – išsekęs, išnaudojamas, neuždirbantis pinigų – dar neturi sąlygų namuose būt - tai vienas triukšmauja, tai ten kambariuose nėra kur pasislėpti į tam tikrą savo kampą, kad jis turėtų jį, kad kitas nepradėtų aiškint, kad čia yra per daug triukšminga - aš negaliu ilsėtis. - Čia valdžios yra priedermė rūpintis tuo! O kuo jie rūpinasi – kiek yra užimtų ligoninėj vietų? – Tai iš kur jūs žinot, kiek užimtų? – O tai per televiziją sakė. – Tai paklausykit, ką sako Vaitkus – daktaras – jis paskaičiavo dabar statistiškai – ligonių su šituo virusu – jis nėra tikras tas virusas – tai elementarus gripo virusas – kasmet jis eina, bet propaganda jį padarė nuolatiniu, ir paskiau sako – čia delta, čia brazilų, čia Argentinos, čia Pakalnių, čia, žinai aukštaičių, čia žemaičių, čia suvalkų! Suvalkai, tai lenkų, mūsų – sūduviai – sūduviai neserga tuo pseudogripu. – Viskas – sako – Televizija taip pasakė. – Tai štai, kai paskaičiavo Vaitkus, turintis analytinį mąstymą – vienas iš nedaugelio - nedaugelio – tai jis statistikoj pažiūrėjo, kiek užkrėstų jų buvo vakar, kiek užvakar – santykinai mažėja skaičiai kiek užsikrečia! O vietų – sako – laisvų dabar Lietuvoj yra keturi tūkstančiai penki šimtai. – Ir dabar Lietuvoj užsikrėstusiųjų padidėjo, bet jie nesako, kiek išrašoma tų ligonių, tos vietos gi atsilaisvina, bet padidėjo dvidešimt vienu – dvidešimt vienu paguldytu – tarp keturių tūkstančių penkių šimtų laisvų lovų! Tai ką, jau yra siaubas? O apie šitą skirtumą nekalba nei televizija, nei politikai nieko! – Tai – sako – televizija pasakė! – Tai štai Yuotubas nori, kad ir kiti šitaip kalbėtų, kaip tas korespondentas, nupirktas tų gangsterių-banksterių.
Mus brandina Kūrėjas, tai mes turim kaip tik išlikt sveikais ir nuo mūsų pastangų tai ir priklauso – mes turim tada įžvalgiai į viską žiūrėt visur.
Vakar man patiko - aš atvažiavau į degalinę prisipilt benzino. Įeinu į degalinę – tuo raiščiu nesinaudoju – sumokėjau, Atsiskaitėm, sakau – Ačiū – sakau – ir ačiū dar už kai ką. – Už ką? – sako. – Na, kad jūs to skuduro nereikalaujat. – O – sako – tai kaip aš reikalausiu, o gal jūs pasiskiepijęs, tai jums tada ir nereikia. – Bet – sakau – taigi niekam nereikia – sakau – čia – išmislas, kad laikytų jus baimėje. – Tai va, ta jaunutė pardavėja šitoj degalinėj labai gerai tiesiog aptarnavo, ir labai mielai mes su ja išsiskyrėm.
Tai štai, mano pagrindinė mintis pamokomojo Žodžio yra ta, kad kiekviename pasaulyje, kuo šviesėji daugiau, tuo įgyji aukštesnį statusą, ir tuo daugiau tu susilieji su Kūrėju – ir tu jau nebeturi tos laisvės, kokią turėjai, kol nebuvai susiliejęs, nes tu vis turi vienintelį Vektorių, kuriuo ir žengi – dar gilesnis susiliejimas – ir tada jau tų blogio veiksmų sumažėja visas tas arialas, tas erdvės Laukas. Toks mūsų Kelias. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal