Visuotinio Tėvo atsakymas-mokymas – Kodėl urantai suserga? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Žasliuose, 2021 12 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Ramybė, Palaima – tai yra Tavo Charakterio savybės. Mūsų charakteris taip pat turi šitų savybių potencialą, ir mes dabar komunijoje su Tavimi, tarpusavyje, taip pat pajuntame gilesnį atsivėrimą Tau, ir tą Ramybę, ir Palaimą, nes mes geriame Tavo aukšto energinio dažnio virpesius. Būsena tai paliudija – mūsų gyvą komuniją su Tavimi. Aš meldžiu, kad mes vis giliau patirtume stipresnį komunijos pasireiškimą mūsų sąmonės lygiu, pasąmonės, ir viršsąmonės, kad visa tai valytų mūsų vidų nuo tų apnašų, kurios susikaupė per šimtus tūkstančių metų nuo maišto akimirkos− per kartų kartas -- per įvairius rasinius susimaišymus, ir tuo pačiu pasiekusius mus su energinių virpesių iškraipymais šią kartą, kuri dar daugiau iškraipo Tavąją Tikrovę, Tavuosius Virpesius. Meldžiu, ir noriu paklausti Tavęs – Kodėl urantai suserga? Juk jie eina Gyvuoju Keliu, jie atsiveria Tau, jie stengiasi gyventi tą Šviesos, Doros gyvenimą, kokį sumanei, kaip Evoliucinį Procesą, Tu, ir vis tiek tas virusas kai kuriuos iš jų taip pat paveikia. Nuo ko tai priklauso? Ir aš noriu kitiems pagarsinti Tavo atsakymą-mokymą.

Visuotinis Tėvas:

 

Mano mylimiausi vaikai, Aš esu jūsų visų vadinamas Visuotiniu Tėvu. Mane pažino daugybė nuoširdžių Mano Sūnų ir Dukrų per visą vieno milijono metų Evoliuciją šitame pasaulyje. Šitas Evoliucinis procesas, turintis pradžią, ir niekada neturėsiantis pabaigos, yra numatytas palaipsniui dvasiniam pasireiškimui vis ryškesne kiekvieno Manojo Vaiko Gyvąja Šviesa. Tai nėra milžiniškais žingsniais kvantiniai šuoliai. Tai yra pastangų – nuolatinių, nuoširdžių, nuoseklių – tam tikras Vaisius, kurį galima pajausti tik nuoširdžia atsivėrimo Man būsena. Būsena būtent yra ta jums teikiama Mano Apsauga ir nuo virusų, nuo bakterijų pasireiškimo, teigiama prasme, jūsų organizme, kad materiali ląstelė nebūtų paveikta prieš Manąją Valią, bet jūs turite Mano jums padovanotą tiek protą, tiek ir dvasinę asmenybę. Reiškia, jūsų protas turi siekti susiliejimo su Mano Protu, kad jūs patirtumėte būsena, koks turi būti jūsų gyvenimas − atsidavus Man, kada jūs atrandate Mane savyje.
Kiek dabar iš jūsų laikotės tų – net ir jau gausiai tarp jūsų paskleistų – Mano Mokymų realios Šviesos? Kiek jūs pažeidžiate Mano jums teikiamą Valią, nors maldoje jūs ištariate – Tebūnie ne mano, bet Tavo Valia! – trokštate sulieti savąją valią su Manąja? Bet kiek iš tikrųjų jūs patiriate – kiekvieną dieną – tos valios suliejimą, ir jos gilų pasireiškimą jūsų pačių asmenybėje, ir tos asmenybės sprendimuose, ir veikloje?
Ir jeigu jūs panagrinėsite savo gyvenimą, jūs pamatysite, kad jūs daug daugiau prasilenkiate su Mano Valia ir surandate – surandate – sau pasiteisinimo, svarių jūsų protui argumentų – kad jūs dar galite mažumėlę pažeisti Mano Valią – nieko tokio neatsitiks! Visa tai kaip mažyčiai nuodai nusėda jūsų asmenybės pasąmonėje, ir sąmonėje. Visa tai kaupiasi – nėra taip lengva išnaikinti! Kaip ir Manoji dukra per gyvąją komuniją su Manimi pasakė, kad yra pilna prisėta piktžolių, kurios gali užgožti ir aguonų ryškius, raudonus žiedus, ir rugiagėlių mėlį, jeigu nebus ravimos tos piktžolės.
Kiek jūs atiduodate kasdienių, nuoširdžių pastangų su Manimi ravėti šitas piktžoles?
Visa tai atsiliepia jūsų fizinės ląstelės arba stiprėjime, arba silpime. Ir kada jūs pajuntate tam tikro simptomo žemų virpesių poveikį, tai jau yra sudygusios piktžolės, kurios buvo pasėtos ne šiandien, ir ne vakar, bet jos jau duoda vaisių – jos užgožia aguonų ryškius, raudonus žiedus, ir rugiagėlių mėlį. Reiškia, jūs jau per ištisą proceso laikotarpį neravėjote šito lauko nuoširdžiomis, nuosekliomis pastangomis drauge su Manimi. Tada susilpnėja jūsų pasitikėjimas ir Manimi. Štai jums tada yra ir pasekmė – prarandate būseną, o čia jau yra puiki terpė ir virusui, ir bakterijai subujoti sveikos ląstelės atžvilgiu – jūs apsilpstate, o ląstelė, būdama su jūsų asmenybe, kaip visuma dvasioje – daug silpnesnė – ji negauna Gyvojo Vandens, Gyvosios Duonos pamaitinimo per jūsų asmenybės stiprėjantį komunijos pasireiškimą su Manimi. Jūs patys nuskriaudžiate save, patys būsena nusilpstate, ir neišvengiamas Mano jums suteikto Evoliucinio Priežasties-Veiksmo-Pasekmės dėsnio vaisius. Jūs patys pakenkiate sau, nes didžiausias jūsų priešas yra jūsų pačių viduje – jūsų pačių intelektas-protas, kuris nėra sulietas su Manuoju Protu. Aš jums sakiau, kad jūs galite savo protą sulieti su Manuoju – Manasis yra Išminties Protas. Kai Aš teikiu Save visumai – atiduodu – kai būdamas Išminties Šaltinis ir Centras, Aš suprantu, ir tuo pačiu matau Evoliuciją nuo pabaigos, dėl to Aš suprantu, ir jums patiems teikiu – jūsų labui yra sulieti savąją valią su Manąja kuo stipriau ir giliau. Tik šitaip jūs pajausite vis aukštėjančio energinio dažnio impulsų įtekėjimą kaip Mano Gyvąjį jums teikiamą Vandenį, ir Gyvąją Duoną, pamaitinančią jūsų dvasią, jūsų asmenybę, kad stiprėtų jūsų būsena, kurioje jūs pajustumėte Mane, kaip tikrą Asmenybę Keturiuose Asmenyse – tarpusavyje Absoliučiai Mūsų Visų susietų Dvasioje Gyvojoje Vienovėje. Ir štai jūs turite Mane kaip Vienintelį Garantą. Tiktai būsena jums užtikrins pasitikėjimą tiek Manimi, tiek savimi − ir apsaugą nuo bet kokio fizinio pavidalo negalavimo. Aš sumaniau jums šitą laikiną pavidalą Gėriui atlikti, ne jus kankinti.
Tai kodėl jūs esate negailestingi patys sau? Kodėl jūs nuskriaudžiate save?
Jums yra visos suteikiamos priemonės – naudokitės jomis! Būkite Manieji Šviesos Sūnūs ir Dukros Gyvi! Reiškia, jūs turite suspindėti Tyrastimi, ir ta Šviesa, kurią jūs geriate kaip Gyvąjį Vandenį, ir kandate kaip Gyvąją Duoną – energinių virpesių maistą savo viduje. Aš jums suteikiu tą Maistą iš vidaus. Spindėkite pačia nuostabiausia tyrasties Šviesa ir Spalva, tada jūs būsite garantuoti, kad urantas bus visada sveikatingas, veiklus, gyvybingas, ir vis skvarbiau juntantis Gyvąją Komuniją su Manimi, ir ryžtingėjantis savo veikla, atsidavus Manajam vedimui iš vidaus.
Aš jūsų niekada nemokau elgtis nutrūktgalviškai, galvotrūkčiomis bėgti, nemąstant kur! Aš jus vedu išmintingai, kaip toje aplinkoje, ir tomis aplinkybėmis, jums pasireikšti ryžtingai, bet išmintingai. Ir kuo gilesnis bus komunijos pasireiškimas jūsų Širdimi – ir Širdyje – Man, tuo stipresnė Kosminė Įžvalga įsiviešpataus jūsų prote, tuo stiprės jūsų dvasinės asmenybės Išminties Dieviškasis Protas, kuris ir leis jums patirti Gyvojo Vandens, ir Gyvosios Duonos pasireiškimą asmenybės sąmonės lygiu. Ir jūs pamatysite, ir būsena paliudysite, kad Mano Teiginiai pasitvirtina. Štai tik toks Kelias yra jums skirtas – kiekvienam!
Dabar jūs matote, kiek daug – net urantų – nutolsta nuo to, ką Aš esu jums parengęs, nes kiekvienas iš jūsų turite didžiulių nuolaidžiavimų savo paties asmens atžvilgiu. Aš jums siūlau ne kažkokią katorgą, Aš jums siūlau Laisvę – Laisvę nuo pataikavimo sau, nuo pamaloninimo sau – net ir mažais žingsneliais – kada jūs atsisakote dar giliau sulieti savąją valią su Manąja, kad jūs tvirtėtumėte Manimi, kaip Mano Atvaizdu, suteiktu jūsų asmenybei. Štai jums teikiama Apsauga iš Manęs per jūsų pačių gilesnę Išmintį. Naudokitės tomis priemonėmis, kurias jūs jau pradedate ir pažinti, ir net patirti. Todėl neapleiskite to Lauko, skirkite jam dėmesio kasdien, nepraleiskite tų galimybių, kurias Aš jums suteikiu kas akimirką. Aš jums atkartoju tas galimybes, jeigu jūs jas praleidžiate vienu metu, bet kuo daugiau jūs pastebėsite jas iš karto, ir pasinaudosite, įsisavindami vis naujus iššūkius, tuo sustiprės jūsų dvasinis charakteris, asmenybės dvasinis stuburas, ir tiesis jūsų materialus stuburas, šito fizinio organizmo. Kaip jūs galite išsitiesti – net ir fizine prasme – be gilesnio Įtikėjimo, ir Pasitikėjimo?
Jūs galite tapti tokie Mano Sūnūs ir Dukros, kokius sumaniau Aš, ir kokius Aš matau – jau dabar – jus. Nors šiandien jūs savęs neįvertinate, dėl to sau ir nusileidžiate, ir nuolaidžiaujate didžiulių savo iššūkių akivaizdoje. Būkite verti Manęs! Jūs turite aplinką, kurioje galite savo charakterį surasti – gyvą, ir gyvybingą – Manąja Išmintimi grindžiamą pasireiškimą kaip Manajam dvasiniam Sūnui, nors ir turinčiam dar išorinį materialų apvalkalą.
Jūsų aplinka sieks dar labiau jus suvaržyti. Jie nenorės atleisti savo jau užkariautų erdvių, ir jūsų proto kertelių. Dėl to, kad galėtumėte patirti, kokia yra ir Mano Dvasios jums teikiama, per kitus Mano Vaikus, Apvaizdos apsauga, jūs turite būti Manasis Atvaizdas – ryžtingas, šviečiantis, ir drąsus!


Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve. Meldžiu, kad šitas mokymas taip pat taptų mūsų savastimi, kad mes iš tikrųjų gyventume Tavąja Valia, nesistengdami sau nuolaidžiauti, pamalonindami − bet daugiau save pateisindami. Meldžiu, kad mes, eidami Gyvuoju Keliu, stiprintume savo Dvasinį Stuburą, stiprėdami Tavimi per gilesnį Įtikėjimą, ir Gyvąją Komuniją su Tavimi – meldžiu, kupinas Tavosios Meilės, ir Šviesos, ir Tavo suteikta laisva valia, kurią suliejau su Tavąja. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal