13. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie kometos poveikį mūsų planetai, 2011 08 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, nes tik tu esi tas Gyvasis ir Amžinasis Šaltinis, kiekvieną pagirdantis gyvuoju vandeniu, kad dar daugiau prisigertume troškimo garbinti tave, ir gyventi tavimi visų šviesos labui. Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas Jėzaus vardu, aš noriu sulaukti iš tavęs mokymo apie dabar besiartinančią Elenino kometą, kad tu suteiktum mums mokymą tiek apie šios kometos poveikį mums ir mūsų planetai, tiek apskritai apie kometų poveikį.

Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

Mano mylimas dvasios broli, tegu tave iš karto užlieja ir manoji meilės banga, kaip ji užlieja tave iš Rojaus Trejybės, kada tu su Ja bendrauji visu savo dvasiniu atsivėrimu ir gyvuoju vidumi, esančiu šitame materialiame žmogiškajame kūne. Aš drauge su tavimi prisijungiu prie Rojaus Trejyhės garbinimo, kada tik tu garbini Rojaus Trejybę - tiek asmeniškai, tiek kolektyviai - kaip ir dalyvaujju jūsų, kiekvieno, Rojaus Trejybės garbinime per manosios Tiesos Dvasios buvimą. 

Aš tikrai noriu visus jus NURAMINTI - tavęs raminti dėl tokių dalykų jau sneiai nereikia, nes tu gyveni Rojaus Trejybės galios virpesių lauke, ir tavoji vidinė ramybė pusluoja kiekvienai tavo smegenų ląsteliai, todėl tu ir jauti tą ramybę, net ir tokią ramybę ir palaimą, kokią jaučiau ir aš būdamas drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis - tarp jų materialiu pavidalu - prieš du tūkstančius metų. Tačiau ne taip yra su tavo dvasios broliais ir sesėmis, kurie jaučia viduje nepasitikėjimą tiek Rojaus Trejybe, tiek manimi, todėl jų vidinė ramybė yra tarsi krištolinė, trapi, peršviečiama bet kokių abejonių ir nerimo žemų virpesių, kad dar akimirka, dar vienas kitas žemesnio dažnio virpesys ir šis nerimas pasiekia vidinės baimės pasireiškimą; o ji diktuoja daugybę įvairiausių ir nieko bendro su tikrove neturinčių teiginių sampratas.

Būtent dėl tokių abejonių kyla nuolatiniai jūsų pamąstymai apie kometų poveikį jūsų planetai; ir net galimą pačios planetos sunaikinimą. Tai tik jūsų pačių teiginių suformuotos klaidingos ir baimę jums sukeliančios nuostatos, kurios visiškai kertasi su Rojaus Trejybės man pavesta misija drauge su Visatos Motina Dvasia sukurti Vietinę Visatą - Nebadoną - ir pasirūpinti jos GEROVE bei SAUGUMU. 

Jums turi būti gerai žinoma iš jums pateikto naujojo epochinio apreiškimo - Urantijos Knygos - kad aš savo Vietinę Visatą kūriau ne pats savaime su Vietinės Visatos Motina Dvasia, bet turėjau savo žinioje Energijos Reguliuotojus ir Fizinius Kontrolierius, o taip pat palaikiau ryšį su Rojaus Jėgos Organizatoriais ir Pagrindiniais Architektais. BŪTENT ŠITOS NUOSTABIOS IR GALINGOS ASMENYBĖS SUGEBA TAIP VALDYTI ROJAUS TREJYBĖS PASKLEISTĄ ENERGIJĄ Į KOSMINĘ ERDVĘ, KAD MILIJONAI DEGANČIŲ SAULIŲ JIEMS ATRODO KAIP JUMS ATRODO DEGTUKO LIEPSNA PALYGINUS SU SAULĖS ENERIJOS PROVERŽIU Į KOSMINĘ ERDVĘ. 

O juk šitos milžiniškos energijos sankaupos, turinčios daugiau negu dvi dešimtis milijonų laipsnių temperatūros karštį savo viduje būna kad ir susiduria tarpusavyje pradinimae Visatos organizavimo etape. 

Tačiau toks etapas jau būna pasibaigęs ir kosminė erdvė įgauna santykinę ramybę - nebepatiria kosminių kataklizmų, tokių milžiniškų susidūrimų, kada mes pradedame rūpintis gyvybės kūrimu ir jos apgyvendinimu planetose. 

Aš sakau SANTYKINĖS RAMYBĖS etapas kosminėje evoliucijoje dėl to, kad kosminių audrų ir kometų periodas nėra iki galo sustyguotas ir suderintas tokiu laispsniu, jog neturėtų jokios įtakos mano Visatos gyvenimui, tačiau šis poveikis jūsų planetai tikrai neturi jokios neigiamos - tuo labiau tragiškos - įtakos, kokią didelė dalis jūsų dvasinių brolių ir sesių, besidominčių kosmine erdve ir jos turiniu, materialia prasme, dažnai sau teigia, ir savo teiginius - klaidinančius kitus - ima vis garsiau ir intensyviau skelbti kitiems, tuo pačiu kitus dar labiau neramindami ir net išgąsdindami.

Pirmiausia jūs turite žinoti, kad kosmosas, kol Vietinė Visata dar nėra nusistovėjusi savo materialia išraiška kaip visiškai organizuotas - fizine prasme - darinys, ir - dvasine prasme - gyvas kolektyvas dar nepasiekęs Rojaus Trejybės jai siunčiamos gyvos energijos šviesos įsisavinimo savo aplinkoje - ir savo viduje - tai sutrikimų ir energetinių audrų periodas yra akivaizdus tiems Visatos gyventojams, kurie šitokius reiškinius stebi ir analizuoja, tam turėdami ir galimybes ir priemones. 

Ir vis tik, kas susiję su kometų pasirodymu JŪSŲ aplinkoje, tai jūs turite suprasti svarbiausią dalyką - niekada NĖ VIENA kometa nebuvo susidūrusi NĖ SU VIENA planeta, kurioje JAU ĮKURTA GYVYBĖ, nė viena planeta nė vienoje Visatoje nebuvo patyrusi kosminės katastrofos ir tragedijos, apie kokią jūs labai dažnai samprotaujate ir kokios bijote, kad gali atsitikti net ir labai greitu laiku. 

Jūs visi turite žinoti, kad toks etaqas, kada planeta priima gyvybę, jau yra jos PRAEITYJE, todėl jokių kosminių tragedijų ir kataklizmų planeta nebepatirs. 

Būtent dėl to mes ir esame ŠVIESOS VALDOVAI IR SKLEIDĖJAI, kad pasirūpintume planetų - ir joje vykstančios evoliucijos - saugumu, kada jau gyvybė yra implantuota toje planetoje, kur mes ir modeliuojmae TOLIMESNIUS evoliucijos etapus ir TOSE Visatos vietose, kur DAR GALI BŪTI tokie kosminiai sukrėtimai, ir kur dar planetos gyvybės neturi. 

Jūs galite būti TIKRI, kad jūsų planeta turi daugiau kaip dvi dešimtis apsaugos priemonių, kad gyvybė šitoje planetoje būtų apsaugota. Ir šios apsauginės priemonės yra užtikrinamos Rojaus Trejybės Apvaizdos dėka, kad jums būtų sudaromos kuo palankesnės sąlygos žengti šviesos ir meilės keliu savo aplinkoje, kada jūs patiriate Rojaus Trejybės vedimą iš vidaus, kai aplinkui ir taip jau jums yra apsunkintos veiklos sąlygos. 

Todėl NIEKADA jums neiškils joks pavojus, kad jūsų planeta patirtų kokį nors - net menkiausią - susidūrimą su kokia nors kometa, net jeigu jos skriejimo trajektorija-orbita priartėtų prie jūsų planetos trajektorijos-orbitos tiek, kad galėtų su ja net kirstis. 

Žinokite, taip, kaip jūs reguliuojate savo transporto materialų eismą, taip ir mes turime visas priemones - ir tam kvalifikuotus Energijos Reguliuotojus - kad pakeistume orbitų pavojingas susikirtimo trajektorijas.

Todėl nemanykite, kad jūs esate palikti be priežiūros. Lygiai taip pat nemanykite, kad kosmose vyksta atsitiktiniai dalykai. Net ir pradinėje Visatos formavimo stadijoje mes ne tik matome, bet taip pat ir modeliuojame ir saulių susikirtimo trajektorijas-orbitas. Niekas kosmose nevyksta be priežiūros, chaotiškai, ir nenuspėjant ir nevaldant paties kosmoso įvykių. 

Štai kodėl jūs turite daugiau PASITIKĖTI MUMIS - ROJAUS TREJYBE, VISATOS MOTINA DVASIA, IR MANIMI - NES NUO ŠITO PASITIKĖJIIMO JŪS JAUSITE SAVO VIDUJE DIDESNĘ RAMYBĘ, IR ĮGAUSITE GILESNĘ KOSMINĘ ĮŽVALGĄ. O ji leis jums pamatyti, kad mes tikrai jums suteikiame apsaugą ne tik asmeniškai jūsų kasdienėje materialioje aplinkoje, bet ir kosminėje aplinkoje pasirūpiname jūsų planetos saugumu. 

Kol jūsų dvasios broliai ir sesės gyvena vien tik materialų gyvenimą, nors ir tyrinėja kosminę erdvę vis didesniais ir galingesniais teleskopais, tačiau jie nieko nežino apie MŪSŲ APSAUGĄ, SKIRTĄ IR JŪSŲ PLANETAI. Todėl jie vien materialiu mąstymu ir logika negali padaryti teisingų išvadų; dėl to ir kelia pavojaus signalą metai iš metų, ir tuo pačiu žemina energetinius virpesius visai žmonijai, nes kiti žmonės dar labiau ima bijoti būsimųjų - jų samprata - sukrėtimų, atnešiančių pasaulio pabaigą ir pačiai planetai, ir visai žmonijai, nes jie astronomų teiginius papildo įvairiomis religinėmis pranašystėmis. 

Ir kada praeina kurie nors metai, o pranašystės neišsipildo, labai greitai atsiranda vėl nauji teiginiai, kurie sukuria naujus baimių galingus proveržius ne tik asmeniškai, bet net ir kolektyviai atsikiroms žmonių grupėms.

Jūsų astronomai nieko nežino apie Visatos ATEITIES amžius, kada kometų, kokios dabar pasireiškia kosminėje erdvėje tokiu milžinišku skaičiumi, nebus, nes mes taip pat turime savo VALYTOJUS; taip, kaip jūs valote savo miestų gatves, taip ir mes turime KOSMINĖS ERDVĖS VALYTOJŲ, KURIE TAIP PAT PASIRŪPINS TOKIŲ NEPASTOVIŲ KOSMINIŲ DARINIŲ KOSMINĖJE ERDVĖJE APVALYMU. 

Tačiau visa tai bus daroma energijos manipuliavimo dėka, ir tokiu laipsniu, kokiu laipsniu yra nušvitę tos Visatos gyventojai - įžengę į šviesos ir gyvenimo aukščiausią fazę. 

Kosmose teršalai energetiniu ir neveiksmingu pavidalu taip pat turi būti perdirbti, panašiai, kaip jūs materialias atliekas galite perdirbti į sau naudingus produktus.

Štai kodėl jūsų pagrindinis uždavinys dabartiniu planetos išsivystymo lygiu - kuo daugiau prisigerti dvasinės šviesos iš manęs ir iš Rojaus Trejybės, nes aš lygiai taip esu jos prisigėręs, ir turiu visas priemones ir Rojaus Trejybės suteiktus įgaliojimus šitą šviesą lieti jums visiems, net ir taip, kaip ją lieja pati Rojaus Trejybė. O kada jūs šitos gyvosios šviesos tiek prisigersite, kad pajausite savo vidine būsena jos turinio pilnatvę savyje, tada ir patys patirsite, kad trokšte trokštate nuraminti tokius nerimo ir net baimės apimtus savo dvasinius brolius ir seses, nežinančius, kaip išvengti tos akimirkos, kuri juos gąsdina perskaičius kai kurių astronomų dabartinius samprotavimus ir klaidingus jų apibendrinimus. 

Štai taip jūs ir galėsite padėti gyvai šviesai skverbtis į kiekvieno nuoširdaus mano dvasios brolio ir sesės vidų.

Gyvenkite aktyvų gyvenimą su Rojaus Trejybe ir tada patys PAJAUSITE SAVO VIDUMI, KOKIE YRA KLAIDINGI ASTRONOMŲ IŠMĄSTYMAI, AR PRANAŠYSTĖS, KALBANČIOS APIE PASAULIO PABAIGĄ, KURIOS NEBUS.
---------------------------------
Ačiū tau, mano mylimas dvasios broli Šeimininke Sūnau Kūrėjau-Jėzau, už šį mokymą, nuraminimą, ir sustiprinimą. Manoji valia, kad būtų Tėvo, Amžinojo Sūnaus, ir Begalinės Dvasios valia. Amen. 

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal