14. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, mums dar žinomo jo žemiškuoju Jėzaus iš Nazareto vardu, atsakymas-mokymas apie Ištaisomąjį laikotarpį ir mūsų darbus jo metu, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 11 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, mums dar žinomo jo žemiškuoju Jėzaus iš Nazareto vardu, atsakymas-mokymas apie Ištaisomąjį laikotarpį ir mūsų darbus jo metu, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 11 13.

Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, mūsų vyresnysis broli, kuris daugumai žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, aš esu pasirengęs perteikti tavąjį mokymą, atsakant į mano dvasios sesės Laimos iš Velžio klausimą, kas yra tas tavasis IŠTAISOMASIS LAIKOTARPIS, kaip jis pasireiškia, ir kuo mes galime prisidėti – kaip urantai – jau dabar šitame Ištaisomojo laikotarpio programos įgyvendinime. 

Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

Mano mylimiausieji vaikai ir jaunesnieji dvasiniai broliai ir sesės, aš šlovinu ir garbinu jus, kada jūs šlovinate ir garbinate mūsų visų Tėvus – Rojaus Trejybę. Aš drauge su jumis, per savo pasiųstą jums Tiesos Dvasią, taip pat dalyvauju jūsų nuostabiame dvasinės kolektyvinės komunijos ryšyje. Jūs esate mano viduje per šitą gyvą dvasios kanalą. Aš su jumis būnu visą laiką .Žinokite, mano mylimieji vaikai ir broliai ir sesės dvasioje; AŠ NIEKADA JŪSŲ NEAPLEIDŽIU, kokie bebūtų jums sunkūs laikai, vargai, problemos, neišsprendžiami uždaviniai; AŠ ESU SU JUMIS. Jūs nebijokite atsiremti ir į mane, taip, kaip remiatės į mūsų Amžinuosius Dvasinius Tėvus – Rojaus Trejybę. JŪS GALITE ATSIREMTI IR Į MANE . JŪS GAUSITE IŠ MANĘS SUSTIPRINIMĄ. 

Kas yra tas Ištaisomasis laikotarpis. Aš esu jums ne kartą jau sakęs, kada aš užbaigiau savo misiją žemiškuoju pavidalu – kaip Jėzus iš Nazareto – jūsų pasaulyje, kurį aš pasirinkau savajam įsikūnijimui prieš keturiasdešimt tūkstančių metų, nes jis buvo pats labiausiai tirščiausios tamsos apimtas pasaulis, dėl mano kitų vaikų – dvasinių brolių ir sesių nuosmukio ir sukelto maišto prieš visos Kūrinijos Tėvus, todėl aš pasirinkau šitą pasaulį VISAI SAVO VISATAI PADEMONSTRUOTI, o tuo pačiu ir Kūrinijai, kad galima net ir tamsos pasaulyje paskleisti šviesą, ATSIDAVUS Tėvo – o dabar jau žinote Rojaus Trejybės – vedimui iš vidaus. Tą aš ir demonstravau būdamas žemiškuoju pavidalu. Ir kada aš užbaigiau savąją misiją šitame pasaulyje, sugrįžau į savąjį dvasinį statusą, kuris buvo mano Tėvų, ir jūsų Tėvų – Rojaus Trejybės – pakeltas į aukštesnį statusą – ŠEIMININKO Sūnaus Kūrėjo statusą. Ir aš gavau VISĄ valdžią savojoje visatoje, kurią aš pasidalinau su savo partnere, Vietinės Visatos Motina Dvasia. Ir tada aš sumaniau Ištaisomojo laikotarpio programą, kad šita planeta, ir kitos planetos, esančios Satanijos sistemoje, kurios vadovai nupuolė į tamsą ir patiriančios tos tamsos skaudžias, karčias pasekmes, galėtų kuo greičiau patirti šviesos ir džiaugsmo akimirkas. 

Štai kodėl mano Ištaisomasis laikotarpis man turint VISĄ galią Vietinėje Visatoje net ir izoliacijos sąlygomis man buvo prieinamos priemonės siųsti savo dvasinius virpesius, per Tiesos Dvasią, siųsti ir kitus mano dvasinius brolius su įsikūnijimais į tuos pasaulius žmogiškuoju pavidalu, apšviečiant tų pasaulių mirtinguosius didesne šviesa, kurios jiems taip stigo. Ir kada buvo pagrindiniai maištininkai sunaikinti; prieš tai jie IŠPAŽINO SAVO KALTĘ NUOŠIRDŽIAI, tačiau patys savo laisva valia pasirinko savosios tapatybės sunaikinimą – jų prieš jų valią niekas niekada nebūtų naikinęs, nes dieviškasis gailestingumas, net ir įgyvendinus teisingumą, NIEKADA nenaikina asmenybės tapatybės prieš tos asmenybės laisvos valios pasireiškimą – ir kada pagrindiniai maištininkai pasirinko savosios tapatybės sunaikinimą, kada jūsų buvęs Planetos Princas, taip pat pasirinko šitą išnykimo iš Kūrinijos kelią, nuosprendis buvo įvykdytas, dabar jūs turite planetą – kaip ir visą Satanijos sistemą – vėl sugrįžusią į šviesos kelią, į gyvąjį tikrovės kelią, be izoliacijos apribojimų. 

Tačiau per tiek tūkstančių metų sėta tamsos, baimės sėkla, negali būti per akimirką išravėta. Todėl tas Ištaisomojo laikotarpio programos kelias numato būtent kuo sparčiau įdiegti ŠVIESOS daigus TARP JŪSŲ, kad jūsų baimės nyktų, kad jūsų viduje esanti Tėvo-Rojaus Trejybės gyvoji dvasia, suteikianti jums meilę ir šviesą, galėtų patirti VEIKSMINGESNĮ POVEIKĮ jūsų asmenybei ir jūs galėtumėte pasireikšti savo aplinkoje RYŽTINGIAU, DRĄSIAU. Todėl Ištaisomojo laikotarpio gairių yra labai daug.

Aš esu numatęs ir kitų dvasinių savo brolių atsiuntimą JUMS MATOMU PAVIDALU, KAD JIE STIPRINTŲ JUS REGIMAIS VEIKSMAIS, SUPRANTAMAIS JUMS MOKYMAIS, IR DRAUGE SU JUMIS VEIKIANT MATERIALIAIS DARBAIS.

Tačiau niekas negali jūsų iš vidaus pasiekti be Tėvo-Rojaus Trejybės dvasios meilės galios, meilės jėgos, o JI PRIEINAMA TIK ROJAUS TREJYBEI. Todėl MŪSŲ Ištaisomojo laikotarpio veikla – tai, jeigu jums būtų suprantamiau, tarsi, rūko sklaidymas išorėje, kad jūs galėtumėte pamatyti, kaip išsisklaido baimės šešėliai, ir tada jūs galėtumėte labiau nurimti, kad viduje esanti gyva Rojaus Trejybės dvasia galėtų LENGVIAU JUS SUŽADINTI, ĮSKELTI VIDINĘ KIBIRKŠTĮ, TAPTI TOKIEMS, KOKIU BUVAU AŠ TARP JŪSŲ prieš du tūkstančius metų, vaikščiodamas šitoje planetoje ir turėdamas materialų pavidalą.

Jūsų darbai šituo laikotarpiu nėra kokie nors išskirtiniai. JŪS TURITE PATIRTI GYVĄ RYŠĮ SU SAVAISIAIS TĖVAIS, PATIRTI TĄ RYŠĮ KURIS, JUS STIPRINTŲ IŠ VIDAUS.

Tik ryšio gelmė – įtikėjimo gelmė ir jūsų atsidavimas šitam gyvam vedimui iš vidaus – suteikia jums DRĄSOS. RYŽTO pasireikšti materialiais veiksmais nepalankioje jums, kol kas, išorėje. O tas pasireiškimas ir yra jau Ištaisomojo laikotarpio numatytos pasekmės, karčios pasekmės, sušvelninimas kitiems jūsų dvasiniams broliams ir sesėms.
Jeigu jūs gatvėje sušluojate šiukšles, jūs JAU veikiate kaip Ištaisomojo laikotarpio šviesos GYVOJI apraiška, nors jums nėra numatyta, kad jūs dirbtumėte šlavikais ir gautumėte už tai atlyginimą, kaip yra numatyta jūsų įvairių valstybių įvairiuose etatų sąrašuose ir tokios pareigybės. Tačiau jie nėra ta Ištaisomojo laikotarpio gyva apraiška šluodami gatves, tvarkydami šiukšlynus, nes toks jų yra darbas. Jie už tai gauna pragyvenimui lėšų. Tuo tarpu, jeigu jūs šalia savų darbų, kurie jums suteikia pragyvenimo lėšas, imatės taip pat materialių šiukšlių tvarkymo, NESVARBU KUR BEBŪTUMĖT, tai tada jūs pasireiškiate šitame Ištaisomojo laikotarpio programos numatytame plane kaip MŪSŲ APRAIŠKA –.Mūsų: Rojaus Trejybės ir Mano Partnerės ir Mano apraiška, nes šitas Ištaisomojo laikotarpio planas, visa programa yra MŪSŲ DVASINĖS VIENOVĖS IŠRAIŠKA izoliaciją patyrusioms planetoms. 

Ir kuo daugiau jūs patirsite gyvą, giluminį, ir galingą vedimą savo viduje, tuo aktyviau jūs veiksite savo aplinkoje, ir tuo pačiu jūs ir būsite Mūsų sumanyto Ištaisomojo laikotarpio tie Rojaus Trejybės sūnūs ir dukros, mano dvasiniai broliai ir sesės, kuriuos MATYS KITI nieko net negirdėję apie TOKIO laikotarpio gyvą, realią programą.

Jūs turite suprasti, kad pagrindinis jūsų ŠIOS AKIMIRKOS DARBAS – GILESNIS ĮTIKĖJIMAS, KAD GALĖTUMĖTE PATIRTI KUO STIPRESNĮ VEDIMĄ IŠ VIDAUS. 

Tik šitaip įgysite pasitikėjimą savo jėgomis ir savo dvasiniais Tėvais. Tik šitaip jūs galėsite patirti tą RYŽTĄ viduje, kuris kaip geizeris, išsiveržiantis karštu vandens fontanu, pasireikš tais JŪSŲ materialiais darbais SAVOJOJE APLINKOJE.

Juk įsivaizduokite, mano mylimieji, Kūrinija mūsų dvasinių Tėvų sukurta, tobula yra JIEMS TIKTAI – TIK JIEMS – visiems kitiems ji yra BESIVYSTANTI. Net ir manoje visatoje daugybės dalykų stinga .Aš pats esu kilęs iš Tobulumo Šaltinio BETARPIŠKAI ir aš MATAU JŲ ŽVILGSNIU, bet aš matau, kiek dar daug nepadaryta darbų yra, kiek dar neapgyvendinta planetų. Reiškia, manoji visata nėra net suformuota iki galo, o dar yra ir ta jūsų karti dalia – atstatyti tą šviesą po karantino laikotarpio, užtrukusio du šimtus tūkstančių metų, į tokį lygį tarsi šito karantino ir nebūtų buvę iš viso, tarsi šito tamsos maišto nebūtų buvę Satanijos sistemoje nė krislelio. Aš juk šitą matau, bet aš matau ir tą savosios visatos ateitį, kurioje jau bus šviesa .Todėl jūs būdami savojoje aplinkoje negalite gyventi šviesa, kuria gyvena Rojaus Trejybė ir kuria gyvenu aš, kada būnu Rojuje. Kada sugrįžtu į savąją Visatą, aš atlieku tuos darbus, kuriuos kaip Vietinės Visatos valdovas ir turiu atlikti tiek ir manipuliuodamas energija, tiek ir reguliuodamas Tiesos Dvasią. O juk šita Tiesos Dvasia yra MŪSŲ BENDRA DVASIA TIEK SU TĖVU, TIEK SU SŪNUMIS ARBITRAIS, kurie įsikūnija taip pat save padovanodami žmogiškuoju pavidalu, gimdami iš moters bejėgiu kūdikiu įvairiuose pasauliuose, kur gyvena materialūs mirtingieji.

Todėl jūsų darbai taip pat yra tokie – kuo daugiau prisipildote šviesos, tuo daugiau juntate, kokia turi būti žmonija – JŪS PATIRIATE SAVO BŪSENA, jūs patiriate, KOKIA bus visa žmonija tolimoje ateityje, kada Ištaisomojo laikotarpio programa bus visa įgyvendinta, kada neliks karų, neliks JOKIŲ KARČIŲ PASEKMIŲ. Tačiau jūs turite SUGRĮŽTI Į SAVO DARŽĄ, ir ravėti jame piktžoles. Reiškia, jūsų darbai turi pasireikšti toje tamsioje aplinkoje ŠVIESOS DAIGAIS, ŠVIESOS PAVIDALU.

Tai nėra tas Ištaisomojo laikotarpio planas, kuriame galėtume pasakyti – štai dabar jūsų išsirikiuoja du šimtai, ir žengia į kairę, kiti du šimtai – į dešinę. Ne, mano mylimieji, jūs turite suprasti, kad jums planas yra pateiktas JŪSŲ VIDUJE IR MANO TIESOS DVASIOJE. Kuo jūs daugiau užmegsite ryšį su savo Dvasiniais Tėvais, tuo ir patirsite tą GILUMINĮ VEDIMĄ, ir pasireikšite taip, kaip aš ir sumaniau Ištaisomojo laikotarpio programos įgyvendinimo eigoje, kad jūs pasireikštumėte – GYVAIS ROJAUS TREJYBĖS VAIKAIS – dvasiniais broliais ir sesėmis, bet tokioje aplinkoje, kuri yra šiandien, kurios skausmas, sukeltas prieš du šimtus tūkstančių metų, o kančia jaučiama – kaip pasekmė –,šią akimirką.

Todėl mano mylimieji, jūs turite ATVERTI save, kad NEPASIMESTUMĖTE Ištaisomojo laikotarpio programos įgyvendinimo metu.
Algimantas; 

Ačiū Tau, mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau už šitą mokymą.
Manoji valia, kad būtų Tavoji, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, valia. Amen. 

Nuoširdus ačiū Daliai iš Kauno, įrašiusiai šį mokymą ir jį iššifravusiai, kad galėtume jį skaityti visi.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal