16. Makiventos Melkizedeko kreipimasis-mokymas, perduotas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 03 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Per prašymų maldą viena iš mūsų dvasios sesių paprašė, kad į mus kreiptųsi Makiventa Melkizedekas, mat ji neseniai buvo Urantijos Knygoje dar kartą perskaičiusi apie Makiventą Melkizedeką, daug mąstė apie jį, apie jo veiklą mūsų planetoje, ir jau kuris laikas, kai ėmė jausti vidinį norą išgirsti ir kokį nors Melkizedeko perteikiamą mokymą. Tačiau vis nebuvo kaip tą norą išreikšti, kol per šios dienos prašymų maldą šis troškimas prasiveržė. 
Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu Tave, šlovinu iš meilės ir laisva valia.
Aš niekada nesikreipiau į Makiventą Melkizedeką, kaip prašo kreiptis dabar į jį, todėl nežinau, kokiu principu aš galėčiau užmegzti ryšį. Aš esu atsivėręs, kokia tai bebūtų grandinė, kuri būtų panaudota dvasiniam ryšiui, jeigu aš galėčiau perteikti Makiventos Melkizedeko kreipimąsi į mus – aš esu tam pasirengęs.
Makiventa Melkizedekas:
Mano mylimi dvasios broliai ir sesės, taip, aš pasiekiu jus per ryšio grandines, per savo dvasios brolį Algimantą, pasiekiu jus savo šituo nuostabiu pasveikinimu – kokia yra džiugesio antplūdžio banga mūsų visų dvasių, kurios dirba, kad jūsų planeta nušvistų, viduje, kada mes girdime jūsų DVASINĮ šlovinimą Rojaus Trejybei, kada mes girdime tuos šlovės himnus, kuriuos išsako jūsų VIDUS. Jūs negirdite tų virpesių, kuriuos mes galime PAJAUSTI, bet jie sklinda iš jūsų vidaus ir mes džiaugiamės jūsų šviesa, kuri yra jūsų viduje.
Bet mes taip pat matome, kad jūs turite daug viduje sukauptų baimės, kančių virpesių, kurie jums neleidžia išsiskleisti, tuo labiau, kad ir aplinka nėra palanki jums. Kada aš buvau žmogiškuoju pavidalu jūsų aplinkoje, ji buvo dar tamsesnė. Nebuvo tiek išvystyta materiali civilizacija, kokios vaisiais jūs galite šiandien pasinaudoti.Bet jūs patys pastebėjote, kad nekontroliuojamai vystoma materiali civilizacija jus pradeda veikti priešingu galu, kaip lazda turi du galus ir gali skaudžiai įsmigti priešingu galu, taip ir civilizaciją jus vystote į vieną pusę ir nematote, kokia yra lazdos priešingo galo pasekmė jums patiems. Štai dėl ko jūs dabar būdami tokioje gausoje – Vakarų pasaulyje – negalite suprasti, kai kita religija, kurios kilmė yra daugiau Rytuose – musulmoniška religija – ginasi nuo tos gausos, nes ŠITA GAUSA, kokią patiria Vakarų pasaulis, UŽKLOJA SAVO MATERIJA DVASINĮ ŽVILGSNĮ, ir neleidžia tiems, kurie puoselėja islamo religiją, atsiduoti Alacho-Dievo, šlovinimui ir garbinimui. Todėl jie ginasi materialiais veiksmais, ginasi nuo tos PERTEKLINĖS MATERIALIOS GAUSOS. O tai jau yra tos lazdos antrasis galas, kuris sminga į jūsų vidų.
Jus jau žinote, kad aš esu paskirtas mūsų Sūnaus Kūrėjo Planetos Princu. Aš turėjau prieš tai Jo regento pareigas jūsų planetoje, buvau Jo atstovas vadovaudamas šitai planetai. Dabar aš turiu pilnateisę valdžią visai Dvasinei Vyriausybei. Ji dar neturi visų numatytų dvasinių atstovų manojoje Vyriausybėje – kol kas nėra tam poreikio, kadangi jūsų planeta dar nėra pasiekusi atitinkamos DVASINĖS BRANDOS. Jūs ir patys pastebite, kokia nedidelė jūsų grupelė, ir jūs galite vienas su kitu susisiekti – bendrauti – tačiau ateis ta akimirka, kada jūsų šviesą, kurią jūs gaunate iš Šviesos Šaltinio – ROJAUS TREJYBĖS – pasklis po VISĄ planetą, ir jūs nebegalėsite jau pasiekti fiziniu pavidalu vienas kito, nes planeta yra per daug didelė, kad galėtų jūsų materialus kūnas aprėpti ją taip, kaip aprėpia dabar nedideliame žemės plotelyje. Štai tada mano Dvasinė Vyriausybė tuo pačiu turės didesnių galimybių skleisti tą šviesą, turėsime ir didesnį Dvasinės Vyriausybės atstovavimą, net ir tarp jūsų. Juk jūs žinote apie kito Rojaus Sūnaus atėjimą materialiu pavidalu, prieš ateinant mūsų visų Sūnui Kūrėjui į jūsų planetą ANTRĄ kartą taip, kaip jis yra PAŽADĖJĘS SUGRĮŽTI; jūs žinote, kad prieš šitą sugrįžimą ateis kitas Dieviškasis Sūnus, materialiu pavidalu įsikūnijęs – SŪNUS ARBITRAS-MONDŽORONSONAS.
Tai štai, mano mylimieji dvasiniai broliai ir sesės, AŠ KVIEČIU JUS PRISIDĖTI PRIE MANOSIOS VYRIAUSYBĖS DVASIOJE, GERESNIO VEIKIMO, KAD JŪS GALĖTUMĖTE PARENGTI DIDESNĮ ŠVIESOS LAUKĄ SAVO ERDVĖJE - SAVO APLINKOJE, KURIOJE GALĖTŲ PASIREIKŠTI IR ATĖJĘS KITAS DIEVIŠKASIS SŪNUS – MONDŽORONSONAS. Aš kviečiu jus KŪRYBIŠKAI bendradarbiauti su mano Dvasine Vyriausybe.
Jus jau puikiai žinote iš mano dvasinio brolio Algimanto jums suteiktų ankstesnių mokymų, taip pat iš Rojaus Trejybės jo priimtų mokymų, kurie yra skleidžiami jums visiems, ir jūs jau esate kai ką patyrę, BENDRADARBIAUKITE SU APVAIZDA, bendradarbiaukite maldydami stichines jėgas, bendradarbiaukite siekdami pagerėjimo šitoje planetoje, kreipkite savo DVASINĮ žvilgsnį į Apvaizdą – ten kur tiktai jums atrodo, kad reikalinga jos kokia nors įsiterpimo, net menkiausia priemonė, menkiausias sprendimas ir jo įgyvendinimas – KREIPKITĖS, ir mes pagal savo visas išgales suteiksime jums pagalbą. Mes esame šitame pasaulyje, kuris yra labai toli nuo visos Kūrinijos Dvasinio Šlovės Centro, tačiau mes ir šitame toli nutolusiame pasaulyje gauname TĄ PAČIĄ ŠVIESĄ BE JOKIŲ TRUKDŽIŲ, mes galime tą šviesą patirti ir ją panaudoti aplinkoje.
Štai kodėl, mano mylimieji, aš pirmą kartą kreipdamasis į jus šitame nuostabiame pasaulio kampelyje, RAGINU – bendradarbiaukite su mano Dvasine Vyriausybe per bendradarbiavimą su Apvaizda, kreipkitės į mane ir jūs taip pat priimsite mano suteikiamus mokymus taip, kaip dabar girdite šitą mokymą per Algimanto lūpas. Žinokite, dvasines grandinės yra tam skirtos, kad jūs galėtumėte pasiekti ir Apvaizdą, ir kiekvieną reikalingą mokymą. Nėra tokių jėgų, kurios sugebėtų užkirsti kelią šviesos sklidimui pasaulyje. Gali būti sustabdyta evoliucija iki tam tikro lygio, tačiau NĖRA tokios jėgos, kuri sustabdytų jūsų ASMENINĮ nušvitimą iš vidaus. O KADA JŪS ESATE NUŠVITĘ VIDUJE, TUOMET JŪS PASIREIŠKIATE IŠORĖJE TAIP PAT ŠVIESOS IR GĖRIO DARBAIS. Todėl kibkite į darbą, būkite aktyvūs, ir melskite DAR DIDESNIO GYVO RYŠIO SU ŠLOVĖS IR ŠVIESOS ŠALTINIU.
Aš labai džiaugiuosi, kad vadovauju Dvasinei Vyriausybei tokiame evoliuciniame pasaulyje, kuriame mano dvasiniai broliai ir sesės PIRMIEJI visoje Kūrinijoje pradėjo šlovinti Rojaus Trejybės Tris Lygiaverčius Asmenis, papildydami Tėvo šlovinimą ir Kitais Dviem Rojaus Trejybės Asmenimis.
Tai ir mums buvo nuostabi, džiugi naujiena. Lygiai taip pat, jeigu jūs prisimenate, kaip buvo nudžiugę Gyvybės Nešėjai, kada pradėjo pulsuoti šitoje planetoje iš gyvybės plazmos per daugybę evoliucinių pakopų, atsiradusi ŽMOGIŠKOJI gyvybės kokybiška išraiška, kada buvo priimtas pirmasis moralinis sprendimas Andono ir Fontos, dviejų vaikų, palikusių savo gimtąją gentį, savo materialius tėvus. Įsivaizduokit, kokį turėjo jausti džiugesį tie vedliai – dvasiniai vedliai – kurie pamatė tokį sprendimą. Tėvams – materialiems tėvams, tai buvo didžiulis skausmas, nuo kurio skaudžių pasekmių jie taip ir negalėjo atsitokėti iki pat savo gyvenimo pabaigos, tačiau EVOLIUCIJOS POŽIŪRIU, šis žingsnis buvo MILŽINIŠKOS – KOKYBIŠKOS – SVARBOS VISAI ŽMONIJOS ISTORIJAI JŪSŲ PASAULYJE.
O dabar JŪS žengiate NAUJĄ KOKYBIŠKĄ žingsnį, PRADĖJĘ, ne tiktai PIRMIEJI GARBINT TĖVĄ GYVAI šitoje GYVOJOJE šventovėje, bet toliau žengiate NAUJĄ kokybinį žingsnį – PRADĖJOTE GARBINTI TRIS LYGIAVERČIUS ROJAUS TREJYBĖS ASMENIS. IR TAI – KOKYBINIS ŽINGSNIS VISOJE KŪRINIJOJE. JŪS ESATE PIRMIEJI TARP MATERIALIŲ TVARINIŲ PRADĖJĘ GARBINTI ROJAUS TREJYBĘ. 
Todėl mes džiaugiamės tokiu jūsų kokybiniu šuoliu – ir dar kur – KOL KAS – tamsos apimtoje planetoje. Tai paliudija; tas, kas buvo paskutinis, gali būti pirmas, o pirmasis gali užleist vietą kitam. 
Todėl DĖKITE PASTANGAS, nuoseklias, ryžtingas, atkaklias – ženkite su šviesa – su Šviesos Šaltiniu, NEBIJODAMI JOKIOS TAMSOS, kuri tvyro aplinkui. Aš tam ir esu Dvasinės Vyriausybės vadovas jūsų planetoje, kad suteikčiau jums pagalbą IŠORIŠKAI, ir jūs tą PATIRSITE Apvaizdos įsiterpimo pasireiškimu.
VEIKIME DRAUGE, AŠ JUS KVIEČIU bendradarbiauti su Apvaizda AKTYVIAU, RYŽTINGIAU, IR DAŽNIAU. 
Linkiu jums visiems RAMYBĖS, ir GYVO ryšio su Šviesos Šaltiniu.
Algimantas: Ačiū tau, mylimas Makiventa už šitą kreipimąsi, pirmą kartą mano lupomis perteiktą mokymą
Manoji valia, kad būtų, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, tavoji valia. Amen. 
Nuoširdus ačiū Daliai, kad šį mokymą įrašė ir išrašė, kad galėtume su juo susipažinti mes visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal