17. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas – KODĖL TOKS ATSAINUS POŽIŪRIS Į DAUGIAVAIKES ŠEIMAS – suteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune 2012m. gegužės 20d.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, mums, ir daugeliui kitiems žinomas žemiškuoju savojo įsikūnijimo kaip Jėzus iš Nazareto vardu, aš esu pasirengęs perduoti tavo mokymą-atsakymą mūsų dvasios sesei Vitai, kada ji paklausė, kodėl dabar yra tokia atsaini nuostata daugiavaikių šeimų atžvilgiu ir kaip buvo tavo laikais prieš du tūkstančius metų, kada tu buvai vienas iš mūsų ir tarp mūsų Palestinoje, Izraelyje ?
Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus: 
Mano mylimas sūnau ir broli dvasioje, mano jūs visi esate ir vaikai, ir broliai-sesės dvasioje, aš negaliu atsidžiaugti jūsų ta reiškiama dvasine šviesa, tais virpesiais, kurie sklinda iš jūsų. Iš jūsų planetos skleidžiasi nauja aušra – naujo Visatos amžiaus. Aš džiaugiuosi, kad jis PRASIDEDA MANOJOJ VISATOJ. Žinokite, aš jaučiu tą džiugesį, kad jūs šitą deglą ĮŽIEBĖTE SAVOJOJE ŠIRDYJE-SIELOJE-DVASIOJE ŠITAME PASAULYJE. Bet juk jis yra iš manosios visatos. Mes turime tą BENDRĄ šviesą – Naujojo Visatos Amžiaus šviesą, kuri VISOJE KŪRINIJOJE prasideda pirmiausia nuo MANOSIOS visatos, kuri patyrė Liuciferio maištą, ir jūsų planetos buvęs vedlys, Kaligastija, prisijungė prie Liuciferio maišto – nupuolė į tamsą – o dabar per jus – NUŠVITUSIUS – šitame, patyrusiame maišto žemo dažnio virpesius ir izoliaciją, pasaulyje-planetoje skleidžiasi nauja Visatos amžiaus aušra, suteiksianti NAUJOS KOKYBĖS ŠVIESĄ 
Mano mylimieji VAIKAI IR BROLIAI IR SESĖS DVASIOJE, kaip man smagu, kai jūs kreipiatės į mane, kaip man smagu, kad aš galiu su jumis pabendrauti, kad išgirstų mane ir kiti per tave, mano mylimas broli Algimantai, o tau, miela Vita, aš atsakysiu taip:

Šie laikai yra nepalankūs – jūsų krašte – daugiavaikių šeimų atžvilgiu. Nepalankūs dėl to, kad jūs NUSIGRĘŽĖTE NUO MŪSŲ, NUSIGRĘŽĖTE NUO DVASINIO GYVOJO KELIO, ATSIREMIATE Į MATERIALIOS CIVILIZACIJOS PAGRINDĄ BE KŪRĖJO.
Todėl jūsų materialus protas ieško patogumo SAU. Argi jums patogu rūpintis vaikais su meile, ir drauge su Mumis, kai jūs galit rūpintis tiktai savo kūnu, jį puoselėdami įvairiais kremais, tepalais, šukuosenomis, tatuiruotėmis, įvairiausiomis materialiomis apraiškomis, kurias suteikia jūsų kiti dvasiniai broliai ir sesės, sakydami, kad tokia yra dabar mada – aprangos mada, elgesio mada, ritualų, taip pat, mada? Kada jūs turite vien tik materialų pagrindą po jūsų MIEGANČIOS DVASIOS kojomis, jūs negalite pajausti, kokia yra PALAIMA kurti gyvybę drauge su Mumis, ir tą gyvybę puoselėti taip, kaip puoselėjame jus MES VISI, kaip MUS VISUS puoselėja mūsų Tėvai – Rojaus Trejybė – kaip Ji puoselėja visą Kūriniją VISUMOJE, ir kiekvieną Jos mylimiausią vaiką INDIVIDUALIAI. Todėl materiali, jūsų vadinama VAKARŲ, civilizacija ieško TIK MATERIALIŲ patogumų individui. O individui yra sunku be Mūsų GYVO RYŠIO, be Mūsų GYVOS IŠMINTIES, kad ji ATSISKLEISTŲ jūsų BRĘSTANČIOJE DVASIOJE, jums sunku gyventi gyvenimą, kuris jus apsunkina materialia prasme – aš turiu minty ne finansine prasme – materialia prasme – bet tai, kad jums reikia DALINTIS SAVIMI SU KITAIS, ir dar ne tiktai dalintis, bet SKLEISTI MEILĘ KITIEMS.
Štai kodėl viename krašte yra tie nusigręžę nuo Mūsų broliai ir sesės dvasioje, kurie politiniais sprendimais apriboja daugiavaikių šeimų gyvenimą tose valstybėse, o juk tie žmonės kuria naują gyvybę iš meilės. Jūs žinote tą kraštą, kuris turi daugiausia gyventojų, dabartinėje vadinamojoje Kinijos valstybėje. Ten yra apribojimai – vienas vaikas, ir ne daugiau, jeigu nori turėti gerą valstybinę tarnybą. 
Mano laikais – jūs jau žinote iš Urantijos Knygos apreiškimo – buvo daugiavaikės šeimos, bet jos irgi nebuvo kuriamos MEILĖS pagrindu, jos buvo kuriamos daugiau išskaičiavimo pagrindu, kad didesnė šeima gali geriau pasirūpinti vieni kitais, ir tuo pačiu gali turėti geresnį gyvenimą savo šeimoje, bet tam buvo reikalinga sąlyga – kad tokia šeima gyventų tinkamoje vietoje. Ne visos mano laikais vietos irgi buvo tam tinkamos, tačiau, net ir šeimos, turėdamos gausų kiekį narių, palaikė darnumą tarpusavyje, darnumą ir pagarbą bei meilę tėvams, pagarbą vyresniesiems. Toji pagarba buvo perteikiama per kartų kartas, todėl mano laikais ir tarp žydų buvo pagrindinis ŽMOGIŠKASIS CENTRAS – ŠEIMA. Šeima, kuri PRANOKO aplinkinių genčių požiūrį į šeimą – tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš pasirinkau įsikūnijimą būtent tarp žydų, nors galėjau įsikūnyti ir kitoje vietoje, ir nebūčiau daug ką praradęs, DVASINE prasme, jeigu būčiau pasirinkęs Aleksandriją savajam įsikūnijimui, atliekant savęs padovanojimo misiją, nes ten buvo irgi gausus įvairių tautų sambūris tame mieste, ir mano žinią galėjo nunešti į įvairius pasaulio kraštus. Tačiau aš pasirinkau būtent šitą kraštą dėl to, kad žydai turėjo ne tiktai stiprų VIENO Dievo supratimą, bet ir didžiulę pagarbą šeimos tradicijoms ir šeimos institutui. Ateityje tai man padėjo kaupti patyrimą, kada netekęs savo žemiškojo tėvo, kai man buvo dar vos tik keturiolika metų ir kada mūsų šeimoje buvo jau tada septyni vaikai – aš neskaičiuoju savęs, su manimi – aštuoni, o devintojo manoji žemiškoji motina – Marija – dar laukėsi, nebuvo pagimdžiusi to būsimojo, Amoso, sūnelio. Ir kada aš netekau žemiškojo tėvo atramos, kuris man buvo iš tikrųjų didelė atrama, nes jis buvo tikras šeimos ramstis materialia prasme. Jis buvo doras, kaip jūs pasakytumėte, mylintis, minkštas, bet tuo pačiu ir tvirtas tėvas. Ir štai likus man vienam, kaip vyriausiajam šeimos vaikui, keturiolikos metų, reikėjo pradėti rūpintis ne tiktai pragyvenimu, bet ir POŽIŪRIO FORMAVIMU tarp mano jaunesniųjų brolių ir sesių. Aplinka tokias šeimas, ypač daugiavaikes, laikė PAGARBOJE. Visada buvo suteikiama joms didesnė parama ir paspirtis negu mažesnėms šeimoms. Tuo metu irgi nebuvo didelis praradimas didelėje šeimoje mirus kokiam nors vaikui, nes tai buvo savaime suprantama, kad tokia yra Jahvės valia – Izraelio Dievo valia. Todėl Dievas – būdamas taip pat šeimos centrine, bet ritualine dalimi – buvo, iki tam tikro laipsniu, ir PAGUODA tokios nelaimės atveju, žemiškuoju žvilgsniu žvelgiant į materialią mirtį.
Dabar, kada jūs turite tokią išvystytą materialią civilizaciją jūsų pasaulyje, ypač Vakarų vadinamajame pasaulyje, jums stinga būtent jūsų TO VIDINIO PAGARBOS JAUSMO ŠEIMAI – tėvams, vyresniesiems. Žiūrėkite, kaip Rytuose gerbiami seni žmonės. Jie net taip pat dalyvauja, kaip senoliai, priimdami sprendimus, kurie kai kuriose vietovėse yra privalomi visiems toje visuomenėje gyvenantiems – toje bendruomenėje gyvenantiems. Šito neteko Vakarų vadinamasis pasaulis, o iš esmės PRARADO, NES TĄ TURĖJO, tą turėjo, bet neišsaugojo - NEIŠSAUGOJO MANĄJĄ ŽINIĄ IŠKRAIPĘS, iškraipęs, ir pakeitęs ją SAU PATOGIA nuostata. Vietoj DIEVO TĖVYSTĖS ŽMONIŲ BROLYSTĖS, šitą evangeliją PAKEITĘS MANO ASMENS IŠAUKŠTINIMU, ir suteikęs manajam asmeniui bažnyčios – kaip instituto – vyriausiojo kunigo vaidmenį. Natūralu, kad Rytų pasaulis tokią nuostatą atmetė, nes jie turėjo DAR GILESNĮ požiūrį į Dievą .
O jūs, skelbdami IŠKRAIPYTĄ MANO EVANGELIJĄ, NEBETURĖJOT GYVO PATYRIMO SAVYJE. Juk aš jus mokiau – aš turiu omeny kreipdamasis į jus tarsi sugrįžęs du tūkstančius metų į praeitį – sakiau TŲ LAIKŲ žmonėms, jiems aš sakiau, kad JŪS ATSIVERTUMĖTE IR SAVO ŠIRDYJE ĮKURTUMĖTE DANGAUS KARALYSTĘ. Iš pradžių aš mėginau atskleisti tą evangeliją per dieviškosios šeimos kūrimą – šeimos karalystės, šeimos idėjos išplėtimą ir skleidimą, nes aš jums prieš tai ir sakiau, kad žydai ypač puoselėjo ŠEIMOS sampratą – šeimos institutą. Tačiau tuo metu žydai laukė mesijo, kuris išgelbėtų žydus, ir Izraelį, iš pagonių jungo – išvaduotų juos. Jie laukė to išgelbėtojo POLITINE-MATERIALIA prasme. Ir jie negalėjo priimti manosios žinios apie šeimą – DIDESNĘ ŠEIMĄ – kurioje būtų VISI broliai ir sesės – ir pagonys tarp jų . Todėl aš turėjau pats priimti sprendimą ir pakeisti šeimos sampratą – bet VISUMINE prasme ŽMONIJOS ŠEIMOS sampratą – dangiškąja karalyste. Bet šitą KOMPROMISĄ aš mėginau ištaisyti mokydamas atrasti šitą dangaus karalystę savo VIDUJE - SAVYJE.
Tuo tarpu jūsų iškraipymai Vakarams nesuteikė būtent nei šeimos, nei Tėvo atradimo ir dėl to jūs tada ieškojot grynai trumpalaikių rezultatų bet kokioje veikloje, kad IŠKART galėtumėte PASINAUDOTI TOS VEIKLOS VAISIAIS. O jeigu jūs turite gausią šeimą, jūs negalite net normaliai, JŪSŲ SAMPRATA – ŽMOGIŠKĄJA-MATERIALIA samprata, pailsėti, nors kiek laiko skirti sau – tik vieną vaiką apraminat, jau kitas turi savo interesų, nespėjot patenkinti antrojo vaiko interesų, jau trečiasis kažko siekia, ketvirtasis kažką pridarė, penktasis, galbūt, ne jums pridarė, o kaimynui, kuris skundžiasi jums dėl jo veiksmų. Todėl PALAIPSNIUI jūsų šeimos NYKO net ir šitame krašte. Juk ir čia buvo anksčiau gausios šeimos. Jos nyko dėl to, kad NYKO JŪSŲ ATSIGRĘŽIMAS į tą, net ir ritualinį, iškraipytą bažnyčios dogmatinį Dievą, o pagarba vyresniesiems – su tuo pačiu, ne dogmatinio Dievo sampratos nykimu – išgaravo visiškai. Todėl, kaip gi jūs galite tikėtis, kad daugiavaikė šeima bus pagarboje jūsų visuomenėje, kai NĖRA NET IR VADOVŲ, kurie galėtų išdrįsti propaguoti tokią šeimą. Ir ne tik jūsų krašte, ir kitose vadinamosiose Vakarų valstybėse. Nebėra daugiavaikių šeimų ir tarp vadovų. Tai ta parama daugiavaikėms šeimoms kaskart vis silpsta. Tačiau nuostatą daugiavaikės šeimos atžvilgiu formuoja ne materiali parama daugiavaikei šeimai, bet VISUOMENINĖ SĄMONĖ – VISUOMENINĖ SĄMONĖ, KURIĄ SUDARO TOJE VALSTYBĖJE GYVENANTYS ŽMONĖS. Ir kiekviena karta vis labiau ir labiau NAIKINA tuos šviesos spindulėlius, kurie anksčiau, dar visai neseniai, tarp jūsų pasireikšdavo, kada ir daugiavaikėms šeimoms jūsų ankstesnėje bendroje valstybėje, pavadintoje Tarybų Sąjunga, daugiavaikės motinos būdavo apdovanojamos ordinais, gaudavo Motinų Didvyrių vardus. Jos buvo MORALIAI PALAIKOMOS. Bet tai buvo DIRBTINIS palaikymas, nes ir patys vadovai neturėjo daugiavaikių šeimų, net ir toje DIRBTINAI suformuotoje valstybėje.
Todėl dabartinėje jūsų valstybėje nebėra net ir MORALINIO palaikymo. Jūs nematote PAVYZDŽIŲ, nematote tokių pavyzdžių, į kuriuos galėtų lygiuotis ir jūsų auginami vaikai – jie taip pat siekia patogumo SAU, materialia prasme. Kada jūs sukūrėte civilizaciją – materialią civilizaciją – BE DVASINIO KŪRĖJO, kuris taptų JŪSŲ PAGRINDU JŪSŲ VIDUJE – JŪSŲ DVASIOJE – tai neįmanoma vėl šito vadinamojo užburto rato perkirpti, kad sugrąžintumėte pagarbą daugiavaikėms šeimoms BE MŪSŲ PAGALBOS. O mūsų pagalba JAU JUMS YRA SUTEIKTA, TIKTAI PAMĖGINKITE JA NAUDOTIS AKTYVIAU, RYŽTINGIAU, ATSIVĖRĘ MUMS GILIAU. Kada jūs atrandate Mus savo viduje ir pajuntate Mūsų vedimą – ATSIDUOKITE JAM. 
Iš kur atsiras daugiavaikės šeimos, jeigu jūs patys nekursite – DRAUGE SU SAVO ROJAUS TĖVAIS – NAUJOS GYVYBĖS VISŲ ŠVIESOS LABUI? Reiškia, tos šeimos ir liks siekiančios tik materialaus patogumo SAU. Juk jūs patys puikiai suprantate – dabartiniai jūsų pastatyti miestai NETINKA jūsų gyvenimui. Aplinka net ir miestuose nėra suformuota, kad ji keltų jums susižavėjimą, pasigėrėjimą. Išeikite į bet kurio miesto senamiestį ir pamatysite, koks yra jis suakmenėjęs – nėra medžių žalumos, nėra gamtos, suspausta, nėra erdvės, nėra žvilgsniui peno, kad jisai pasijaustų MYLIMAS SAVO APLINKA, kur jis galėtų taip pat pasireikšti kaip VIDUS jam diktuoja.
JŪS SUFORMAVOTE AKMENINIUS URVUS. Kada urvinis žmogus gyveno urvuose, jis neturėjo supratimo, kad galima pasistatyti namą, o dabar jūs pristatėte ant žemės paviršiaus akmeninių urvų, ir juose lindite BIJODAMI VIENI KITŲ. O tie nareliai jums nepriimtini, kad būtų gausios šeimos – kaipgi jūs išsiteksite su savo šeima, kuri bus gausi? Ir visa tai jus VEIKIA. 
Jeigu jūs sugrįšite į GAMTĄ, turėsite savo ištisą ūkį, jūs turėsite erdvės SKLEISTIS ir su GAUSIA šeima. VISA TAI YRA ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCIJOS PLANE SUMANYTA. Bet šitą planą jūs koregavot PIEŠ JOS VALIĄ – koregavot taip, kad dabar nebežinot, kaip atstatyti tai, ką patys sau prisikūrėte. Jūs jau patys suprantate, kad NEBEGALITE SUVALDYTI tų milžiniškų konglomeratų, kada gyvena mieste po keliasdešimt milijonų gyventojų, kurie vieni kitus žudo, naikina , tyčiojasi vieni iš kitų, skriaudžia vieni kitus. Tai kur ten gali pasireikšti gausi šeima? Planetoje yra pakankamai vietos, bet jūs padalinote tas vietoves SAU valstybių sienomis, padalinote NEIŠMINTINGAI, padalinote jėgos principu, ir dabar tuos teritorinius junginius jūs mėginate saugoti taip pat JĖGOS principu, net ir kurdami naujus ginklus, skirdami savo energiją, laiką, ir taip pat augindami kitas kartas toje pačioje TIKROVĖS IŠKREIPTOJE ERDVĖJE. TEN NĖRA VIETOS DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ PAGARBAI – JOKIOJE VALSTYBĖJE daugiavaikė šeima NETURI pagarbos.
Štai kodėl, mano mylimieji, jūs turite pajausti tokį dalyką, kaip intymų gyvenimą DRAUGE SU ROJAUS TĖVAIS, PAJAUSTI DRAUGE KURIANT NAUJĄ GYVYBĘ, BET PAJAUSTI TĄ DVASINE BŪSENA. Tai yra DAUG DAUGIAU NEGU GALI PAJAUSTI JŪSŲ FIZINIS-MATERIALUS pavidalas. Kurti naują gyvybę tai yra ne šiaip ką jūs dabar vadinate lytiniais santykiais, tai yra toji BŪSENA, kada jūs pajuntate IŠ VIDAUS POREIKĮ KURTI GYVYBĘ DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE.
Juk jūs prisiminkite, kaip jūsų Urantijos Knygos apreiškime yra pateikta – kada tiktai Tėvas ir Amžinasis Sūnus pajunta NAUJĄ niekada iki tol nebuvusią, per visą praeities amžinybę, ORIGINALIĄ MINTĮ VIENU IR TUO PAČIU METU, NESUSIETI, KAIP DU ASMENYS, nors ir yra absoliučioje DVASINĖJE sueityje – TĄ PAT AKIMIRKĄ ATSIRANDA Sūnus Kūrėjas – Visatos vienas iš dviejų sutvėrėjų, ir tuo pat metu atsiranda Begalinės Dvasios sukuriama Vietinės Visatos Motinos Dvasios Kibirkštis – jau ASMENYBĖ.
Reiškia, ir jūsų turi būti TOKIA BŪSENA, o ne siekimas patirti lytinį malonumą materialiam pavidalui, materialių smegenų dėka. Žinokite, kada aš jums pateikiau savąjį apreiškimą KALBU JUMS VĖL, aš jums aiškinau apie tai, KAIP jūs turite kurti gyvybę drauge su Tėvu, juk Jis ir taip dalyvauja BET KOKIAME VEIKSME, ar gerame, ar blogame – dalyvauja Tėvas ir Rojaus Trejybė – tiktai gerą veiksmą Jie SKATINA IR STIMULIUOJA, o blogio veiksmą Jie mėgina slopinti, NEPAŽEISDAMI jūsų laisvos valios, palikdami jūsų laisvos valios VIRŠENYBĘ, bet Jie nesuteikia to stimulo, ką jūs pavadintumėte – kaip katalizatorius cheminėje reakcijoje. Tai jūs, kada kuriate gyvybę, turite PAJAUSTI TĄ DVASINĘ BŪSENĄ, kad jūs pasikviečiate Tėvą, o dabar jau žinote – Rojaus Trejybę, bet ne tam, kad patenkintumėte savo kažkokio materialaus lytinio malonumo poreikį, bet kad patirtumėte tą BŪSENĄ, taip, kaip aš ką tik pasakiau, kaip Tėvo ir Amžinojo Sūnaus mintis gimsta VIENU METU – originali – ir atsiranda naujo Sūnaus Kūrėjo ASMENYBĖ – tai yra būsena, ir jūsų TURI BŪT BŪSENA. Dėl to, kada jūs dabar tiktai tenkinate gaivalines aistras, ir BIJOTE, kad pasekmės bus jums skaudžios – kam skaudžios – jūsų MATERIALIAI GYVENSENAI – padidės jūsų atsakomybė, padidės jūsų išlaidos, materialios išlaidos, padidės jūsų rūpesčiai, ir jūs TO BIJOTĖS? Ten apie jokią dvasinę būseną ir kalbos nėra. 
Jums gali kilti klausimas – jeigu su Kūrėju kurti gyvybę, tai galima ten tiek tos gyvybės prikurti, kad jos neišmaitinsi.
Ne, mylimieji, dėl to aš jums dabar ir atskleidžiu, kad jums bus TA DVASINĖ BŪSENA. Ji nekils kas kartą, kaip dabar gali jums kilti geiduliai. Ji kils tik tada, kada bus TAS VIDINIS IŠ KŪRĖJO JUMS SUTEIKTAS IMPULSAS, ir jums atsiras poreikis tam. O JŪS PATIRSITE PALAIMĄ IŠ AKTYVIOS VEIKLOS. PALAIMĄ TEIKIA JŪSŲ DVASIA, KURI PRANOKSTA materialaus kūno įvairius impulsus-poreikius. O DVASIA STIPRĖJA KADA JINAI VEIKIA.
TIK VEIKIANTI DVASIA YRA GYVYBINGA ir gali kurti daug gėrio darbų drauge su Kūrėju, pasinaudodama savo šiandien labai trumpalaikiu ir kol kas jūsų akims matomu materialiu pavidalu, kūnu.
Štai kodėl, mano mylimieji, jus TURITE būti šitame gyvajame kelyje jausdami tą atsivėrimo Rojaus Trejybei BŪSENĄ, net ir taip, kaip aš jaučiau šitą BŪSENĄ būdamas ŽEMIŠKUOJU PAVIDALU prieš du tūkstančius metų. Štai TIK TADA jūs perkirpsite šitą užburtą ratą – atrišite visus mazgus, kurie yra sumazgę visą šitą užburtą ratą VISOSE sferose – ekonomikoje, finansuose, politikoje, šeimoje, švietime, medicinoje, tarpusavio santykiuose – VISUR. Štai kodėl JŪSŲ TA BŪSENA JUMS YRA ATSAKYMAS – ir jūsų pačių vieta šeimoje, ar ji būtų daugiavaikė ar ne – ir kodėl yra toks požiūris šiandien NEIGIAMAS į daugiavaikes šeimas.
KURKITE VISKĄ SU KŪRĖJU, NET IR TAIP, KAIP AŠ KURIU SAVĄJĄ VISATĄ SU KŪRĖJU, nors Kūrėjo turiu visus įgaliojimus tvarkytis savojoje visatoje jau SAVO vardu, nes šito įgaliojimo AŠ NUSIPELNIAU SAVO PATYRIMU – visais savęs padovanojimais, kuriuos aš įgyvendinau VYKDYDAMAS ROJAUS TREJYBĖS – VISŲ TRIJŲ ASMENŲ IR JŲ IŠPLAUKIANČIŲ ARITMETINIŲ KOMBINACIJŲ VALIĄ. 
GYVENKITE ROJAUS TREJYBĖS – KŪRĖJO – VALIA, IR JŪS TURĖSITE ŠVIESOS SODĄ SAVOJOJE PLANETOJE. 
LINKIU JUMS KŪRYBINGO BENDRADARBIAVIMO SU KŪRĖJU, IR VISĄ LAIKĄ AŠ JUS APGAUBĘS LAIKAU TAIP PAT SAVOJOJE MEILĖJE, KURIĄ TAIP PAT AŠ GAUNU IŠ KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS – IR PALIEKU SAVĄJĄ RAMYBĘ KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ.
Algimantas
Ačiū Tau, mylimas Sūnau Kūrėjau už šitą puikų mokymą. Manoji valia, kad būtų mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Daliai iš Kauno už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo galėtų susipažinti visi mūsų Forumo dalyviai.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal