19. Vietinės Visatos Motinos Dvasios, Nebadonijos, mokymas-atsakymas apie per didelio aktyvumo vaikus, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 06 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Violeta:
Mylima Motina Nebadonija, pastaruoju metu tai iš vienos, tai iš kitos mamos esu girdėjusi sakant, kad jų vaikeliai yra labai aktyvūs; tokie aktyvus, kad juos veža į tam tikrus centrus daktarams, psichologams, kad juos ištyrinėtų ir kažkiek apramintų tą jų aktyvumą. Aš noriu paklausti tavęs, mylima Motina Nebadonija, apie šitą reiškinį. Ar iš tikrųjų tų vaikų aktyvumas yra hiperaktyvus, ar tai yra žmonijos gyvenimo be Rojaus Trejybės pasekmė, kai tie vaikeliai jau nuo pat mažens, kai tik pradeda vaikščioti, tai nežino ko nusitverti, ir net kai užauga į suaugusį žmogų, ir iš tikrųjų mes matome, kad toje aplinkoje yra tokių žmonių, kurie yra tokie aktyvūs, kad jie nepašvenčia laiko pasėdėti ramybėje, įsiklausyti į savo vidų; jie turi visą laiką dirbti, dirbti, ir dirbti, nes jie kitokio gyvenimo neįsivaizduoja. Jiems atrodo, kad be šito aktyvaus veikimo jie tiesiog numirtų.

Vietinės Visatos Motina Dvasia-Motina Nebadonija:
Mano mylimieji vaikai, ir mano broliai ir sesės dvasioje, aš nuostabiai džiaugiuosi ir sveikinu jus vis giliau atsiveriančius Visiems mūsų Tėvams. Kada mes kalbame apie Vietinę Visatą, jūs taip pat MUS pavadinate savo TĖVAIS – net ir dvasine prasme – nes nevisi iš jūsų drįstate atsiverti MŪSŲ VISŲ Tėvams, kuriuos ir sudaro Kūrėjo pasireiškimas per Tris Asmenis Rojuje. Todėl mano mylimieji ir vaikai, ir sesės ir broliai dvasioje, aš jus akinu – PRANOKITE MUS savo dvasiniu atsivėrimu, savo drąsa, ryžtu, ir atsiduokite tiek jūsų, tiek mūsų visų tikriesiems Tėvams – ROJAUS TREJYBEI, kad nejaustumėte BAIMĖS atsiverti JIEMS. 
Taip, mes esame ir jūsų šitos Vietinės Visatos gyvybės Sutvėrėjai. Tačiau jūs turite likimą pranokti mus, savuoju dvasiniu žingsniu išsiveržti iš Vietinės Visatos aplinkos apribojimų, ir žengti į kūrinijos centrą su Rojaus Trejybe. 
Štai kodėl aš jus akinu – siekite gyvo ryšio su gyvaisiais, tikraisiais visos kūrinijos Dvasiniais Tėvais, kurie yra ir jūsų Tėvai, kaip ir mūsų.
O kai dėl jūsų noro sužinoti, kokia yra aplinka jūsų dabartiniame pasaulyje – kas yra per daug aktyvus, kas yra per daug pasyvus – tai nespręskite pagal ŠIĄ akimirką, kadangi ŠI akimirka yra VIENAS MAŽYTIS SEGMENTAS visame evoliuciniame kelyje. Neturi jūsų per daug dominti tokie dalykai, kurie yra TRUMPALAIKIAI ir iš evoliucijos arenos SU LAIKU IŠNYKS KAIP IŠLYGINTI CHARAKTERIAI, PASIREIŠKIANTYS MŪSŲ, IR ROJAUS TREJYBĖS, RITMU. Tai, kad jūs viską vertinate MATERIALIA išraiška, kuri – jūsų supratimu – neatitinka jūsų nuostatų, arba jūsų požiūrio, ir pagal ją jūs galite suteikti vieniems per didelį aktyvumą, kitiems per lėtą, taip pat yra jūsų ŠIOS AKIMIRKOS vertinimas, kuris nevertas dėmesio – JŪSŲ DĖMESIO. 
Jūs jau puikiai žinote, kad BENDRAVIMAS, GYVOJI KOMUNIJJA SU MŪSŲ DVASINIAIS TĖVAIS – Rojaus Trejybės Trimis Šaltiniais ir Centrais – yra VISOS EVOLIUCIJOS PAGRINDAS IR KRYPTIS – jūsų ŽENGIMO VEKTORIUS. Kiekvienas iš jūsų - net ir tie, kurie jau einate šituo gyvuoju keliu - juk jūs nevienodai žengiate juo: vieni ryžtingiau, kiti daugiau su nerimu žvelgiantys į tą patį gyvąjį kelią, nors viduje jau yra pojūtis, kad šitas kelias jums yra tikras, patiriamas, bet kiek viduje yra nepasitikėjimo jūsų pačių žingsniu - dar dairotės į tuos, kurie visiškai nežvelgia į gyvąjį kelią, ir tada lyginate, koks yra aktyvumas, kaip įvertina tą aktyvumą mokytojai, tėvai, įvairūs psichologų ar ekstrasensų pateikti mokymai. 
Juk jūs esate mūsų visų Dvasinių Tėvų vaikai. Jūs turite nustatytą likimo įgyvendinimo kryptį. Jūs negalite jos keisti; ne jūs ją nustatėte. Jūs galite tiktai žengti šita kryptimi. Mes padedame jums eiti šita kryptimi. Tačiau jūsų vidiniai interesai, išoriniai troškimai kiekvieno yra skirtingi. Genas, kuris pasireiškia per daugybę kartų, taip pat turi polinkį pasireikšti vienokiu ar kitokiu aktyvumu ir jūsų kartoje. Todėl vieni gali pasireikšti aktyviau, kuriuos jūs pavadinate, kad net ir perdėm aktyvūs yra, o kadangi tokių nėra daug, jūs jiems suteikiate net išskirtinį statusą, tarsi jie būtų kažkuo pažymėti.
Evoliucinis kelias numato tiktai VIENĄ vedimą – VIDINĮ JŪSŲ - IR MŪSŲ - ROJAUS TĖVŲ VEDIMĄ. Todėl išorinis per didelis aktyvumas trukdo tiems žmonėms, kurie vadovaujasi materialių interesų požiūriu, įvertinti - ir tiksliai nustatyti - tokio aktyvumo priežastis. Ir, natūralu, negali jie tiksliai pamatyti tokio aktyvumo, per didelio aktyvumo, būsimų pasekmių. 
Mes negalime evoliucijos sumanymo interpretuoti taip, kaip norėtume kiekvienas. Priklausomai nuo gyvo ryšio su Kūrėju mes juntame viduje evoliucijos tikrąją kryptį iš vidaus, ir ją įgyvendiname savo ASMENINIU ŽINGSNIU. 
Jūs negalite aktyviau žengti šituo keliu ir veikti išorinėje aplinkoje DAUGIAU NEGU JŪS ESATE SAVO BŪSENA ATSIVĖRĘ ROJAUS TĖVAMS. Tik šitoji BŪSENA liudija jūsų TIKRĄJĮ AŠ. Jeigu jūs suliejate save su Ramybės ir Palaimos Šaltiniu ir Centru, jūs rimstate ne tiktai savo viduje, ir juntate palaimą, bet jūsų išoriniai veiksmai pasireiškia harmoninga darna su aplinka; nebėra to lakstymo, trūkinėjančio žingsnio, nenuoseklaus veiksmo, TOS jūsų gyvensenos išraiškos, kuri jus VARGINA, ir reikalauja papildomų jėgų, jeigu tokioje šeimoje yra tokie perdėm aktyvūs – fizine prasme – vaikai.
Jūs ir esate šitame gyvajame kelyje kaip skonį suteikianti šitam pasauliui druska. Štai jūs ir turite paaiškinti tiems, kurie tuos perdėm aktyvius vaikus mėgina nukreipti į atitinkamus vaikų raidos centrus, kad ten juos apmaldytų, jūs turite jiems paaiškinti, kokia yra tikroji evoliucijos vektoriaus kryptis – per ATSIVĖRIMĄ VIDUJE; per atsivėrimą tų tėvų, kurie neturi dabar šito patyrimo, niekada nepatyrę gyvo ryšio nei su mumis, nei su tikraisiais mūsų visų Dvasiniais Tėvais Rojuje. Todėl jie nežino į ką atsiremti. Jie mato tą aktyvų vaiką savo šeimoje, bet kvalifikuoto patarimo negali sulaukti iš niekur. Todėl jie tiki tais, kurie rašo straipsnius, kalba per radiją, aiškina įvairių paskaitų metu, ir natūralu, nuogirdos pasiekia ir jų ausis, ir tuomet jie vadovaujasi tomis nuostatomis, kurias suformuoja jų protas; ir veikia pagal tas nuostatas, priėmę atitinkamą sprendimą, kaip su tais vaikais elgtis. 
O jūs esate šitame kelyje, kad taisytumėte tas klaidas, kurias padarė PRAEITIES kartos. Padarytos klaidos suteikia PASEKMES. Tačiau tos pasekmės ATITINKA KLAIDINGAI PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINTĄ REZULTATĄ. Rezultatas NEGALĖJO būti KITOKS, kada sprendimai buvo priimti KLAIDINGA KRYPTIMI. Todėl jūs turite šiandien taip pat turėti RYŽTO ištarti garsų teiginį, jog perdėm didelis aktyvumas, tai nėra išskirtinis ženklas, kad tie vaikai turi nepaprastų gabumų, arba net turi pažymėtą violetinės rasės kažkokią išraišką, ar dabar madingą žodį, INDIGO vaikų išraišką. 
Per didelis aktyvumas - tai yra to geno, kuris per kartų kartas yra pasiekęs šitą kartą, nukrypimas nuo evoliucinio – Kūrėjo suteikto šitai planetai – vystymosi vektoriaus. Tačiau, norint pateikti tokius teiginius, kurie prieštarauja toms priimtoms ir, net kai kuria prasme, mokslo patvirtintoms tiesoms, pareikalaus iš jūsų didesnio įtikėjimo ir ryžto, daugiau žinių, didesnio supratimo, kokia yra tikrovė, ir jūsų planeta toje tikrovėje, ir jūsų, kaip asmens, vieta šitoje gyvojoje tikrovės sistemoje.
Štai kodėl mes jums aiškiname, apreiškimų dėka, suteikdami didesnį žinojimą, kad galėtumėte drąsiau atsiremti, girdėdami tuos teiginius, kuriuos pateikia žmogaus dabartinis protas, atsirėmęs į ankstesnių kartų priimtų klaidingų sprendimų DABAR pasireiškiančias pasekmes. Jūs turite žinoti plačiau, giliau, ir daug daugiau net sakydami vieną paprastą teiginį.
Evoliucija – Kūrėjo – nėra numačiusi jokių išimčių, nes evoliucija yra DVASINĖ. Tai nėra materiali evoliucija; materiali civilizacija tai jau yra DVASINĖS EVOLIUCIJOS pasekmė materialioje visuomenėje, materialioje žmonijoje. Tai – materialus rezultatas, kaip atsirėmę į Dvasios Šaltinio ir Centro dalelę, dvasiniai asmenys – kol kas
turintys materialų žmogiškąjį pavidalą – veikia drauge su Kūrėju, ir tokią materialią civilizaciją, matomą materialiam žvilgsniui, jie sukuria šitoje planetoje. Šitai planetai nėra numatyta išimtis, kad materiali civilizacija būtų vystoma atremta vien tiktai į MATERIALAUS proto pasireiškimą. TIKTAI DVASIOS pagrindas suteikia TEISINGĄ KRYPTĮ IR VEKTORIŲ tai materialiai civilizacijai, kurią kuria mirtingasis drauge su mumis, atsirėmęs į savo Rojaus Tėvus, esančius per Minties Derintoją kiekvieno viduje. Gyvasis ryšys ir jums leis pasakyti ne vieną teiginį ryžtingai, drąsiai, kuris turės poveikio ateities kartoms. Juk ateities kartos taip pat turės materialų gyvenimą, materialų geną. Taip kad tas genas nebūtų iškreiptas, koks yra šiandien, tarp kai kurių iš jūsų dvasinių brolių ir sesių materialiu pavidalu, daug priklauso ir nuo jūsų ryžtingo veikimo drauge su Kūrėju dabartinėje kartoje dabartiniame jūsų gyvenime dabartinėje jūsų aplinkoje. Gyvasis kelias numatytas tam, kad jūs veiktumėte. Ir kartos – ateities kartos – taip pat turės sveikesnį gyvenimą fizine prasme, stipresnį geną biologine prasme, priklausomai nuo dvasinio pagrindo, esančio kiekviename iš jūsų, net ir ŠIANDIEN.
Visa gyvoji tikrovė yra tarpusavyje susietas organizmas. Jeigu jūs stiprinate dvasinį pagrindą, tuo pačiu jūs stiprinate ir materialų geną, kuris pasireikš per kartų kartas. 
Ir bus toji žmonijos aplinka, kuomet nebereikės jums žvelgti dabartiniu materialiu žvilgsniu ir lyginti arba vertinti tuos, kurie yra perdėm aktyvūs, kaip išrinktuosius arba pateptuosius, nes tas perdėm aktyvumas bus atremtas į dvasinį bendravimą su mumis, su Rojaus Dvasiniais Tėvais; ir jis bus ištirpintas, ištirpintas DVASINĖJE gyvojoje komunijoje. Ir protas bus apmaldytas, ir veiks tada harmoningai, darniai, be jokio šokinėjimo.
Taip, mano mylimieji vaikai, ir broliai ir sesės dvasioje, žvelkite į viską ne vien tiktai šios akimirkos žvilgsniu, bet ir ateities perspektyva. Ir žinokite, daug yra dabar tarp jūsų tų, einančių tyliai, harmoningai, gyvai šituo keliu, kurie toli pranoksta tuos, kurie gali išorėje būti perdėm aktyvūs, bet dvasioje visiškai neveiklūs.
Būkite DARNŪS SU ROJAUS TĖVAIS, VEIKITE DRAUGE SU JAIS TIEK DVASIOJE, TIEK MATERIJOJE, IR KREIPKITE DĖMESĮ Į GILESNĮ RYŠĮ DVASIOJE, O NE Į TAI, KAIP ATRODO KAŽKIENO VEIKIMAS IŠORĖJE.
Bet jūs jau žinote, KAIP galite suteikti pamokantį žodį tiems, kurie gyvena toje aplinkoje ir klaidingai ją aiškina, ir dėl to patys sukuria sau daug problemų, ir nesuranda sprendimo būdų. Spręskite drauge su Rojaus Trejybe – dvasioje – kad galėtumėte pasireikšti materijoje.

Algimantas:
Ačiū tau, mylima Vietinės Visatos Motina Dvasia-Nebadonija. Manoji valia, kad būtų Tavoji, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Violetai už šito mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad jį galėtume studijuoti ir mes visi, nuoširdžiai norintys daugiau šviesos ir tiesos, ir dėl to skaitantys šiuos mokymus, kad tiesa ir šviesa iš mūsų sklistų mūsų kasdieniame gyvenime.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal