15.Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 02 10 Dalia pateikė klausimą Makiventai Melkizedekui, kuris dabar yra mūsų planetos, Urantijos, dvasinės vyriausybės vadovas, pateikė ilgą samprotavimą apie lietuvių kalbos prokalbę ir sąsajas su praeities civilizacijomis, ir norėjo Jo paaiškinimo.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Makiventa, aš kreipiuosi į tave mokymo, atsakant į tuos samprotavimus, kuriuos taip dėstė mano dvasinė sesė Dalia. Kokį tu galėtum suteikti mums mokymą? Aš esu pasirengęs jį perteikti savo lūpomis.

Makiventa Meklizedekas:


Mano mylimieji dvasiniai broliai ir seses, aš esu Makiventa Melkizedekas, kurį iš Urantijos Knygos apreiškimo žinote, kad aš buvau atėjęs žemiškuoju pavidalu, su Abraomu bendravau, sudariau su juo susitarimą, kad jis iš karžygio taptų DVASINIU ŠAUKLIU, kad jis neštų mano mokymą ir stengtųsi mokymo šviesa patraukti savo tuometinius gentainius link mūsų TIKRŲJŲ DVASINIŲ TĖVŲ, kad jisai DVASINIU GINKLU, NE KARDU, siektų pergalių. Iš tikrųjų, tas laikmetis buvo grėsmingas materialiai gyvybei, tačiau jūsų laikmetis tapo dar grėsmingesnis, nes JŪS STATOTE Į PAVOJŲ SAVĄJĮ IŠLIKIMĄ DVASIOJE – SAVĄJĮ IŠLIKIMĄ, nes per daug esate pripildę savąjį vidų tokios tamsos pasireiškimo teršalais, kurie jus gąsdina – JUMS NELEIDŽIA ATSIVERTI DVASINE ŠVIESA, kad galėtumėte pažvelgti į ATEITĮ. Visa jūsų aplinka, archeologiniai tyrinėjimai , kasinėjimai, jie jums atskleidžia tiktai IŠKREIPTĄ tikrovės vaizdinį. Jūs NIEKADA neatrasite tokių faktų, kurių paskiau NEGALĖTUMĖTE SUBJEKTYVIAI interpretuoti, ir tuos faktus užrašę, subjektyvia interpretacija paaiškinę, jūs KITIEMS PALIEKATE ISTORIJĄ, kuria kiti turėtų patikėti, kad tokia ir buvo eiga.
Todėl jūs siekdami didesnio savosios tautos pažinimo, iš tikrųjų, turėtumėte kreipti dėmesį ne į tai, kokia buvo galinga jūsų tauta, kokia buvo jūsų kalba; jūsų kalba, kuri pasiekė dabartinį lygį, nėra sena, tačiau iš tikrųjų, yra atitinkamų žodžių ir jūsų kalboje, ir kitose kalbose, net ir graikų kalboje, kur gramatinė išraiška yra labai panaši. Bet per daugybę tūkstantmečių žmonės KELIAVO, jie vienas kategorijas palikdavo, nors patys kaip tautos išmirdavo, ir tas kalbines kategorijas į savo bendravimo kalbą ĮPINDAVO kitos tautos, ir tos kalbinės kategorijos maža dalele išlikdavo. Tačiau NEGALIMA NIEKO TEIGTI, kad tai yra jūsų kalbos, arba jūsų tautos, kokių nors protėvių gyvas ryšys betarpiškai su jūsų DABARTINE tiek tauta, tiek kalba. Praeityje buvo daugybė NUTRŪKUSIŲ grandžių, kurių jūs NEGALITE susieti su kokia nors grandimi, kad pasakytumėte, štai yra tikroji jūsų kalbos arba genties ištaka, nes TARPINĖS GRANDYS tiek pakeitė jūsų ir kalbinę, ir gentinę išraišką, kad su tais tolimaisiais protėviais ir prokalbėmis JŪS NEBETURITE JOKIO TIESIOGINIO RYŠIO. Todėl dalis genetinio ir kalbinio AIDO atsispindi jūsų dabartiniame gyvenime, tačiau vis tiktai tie FAKTAI, kuriuos suranda jūsų archeologai, kalbotyros specialistai, tyrinėjantys kalbos vystymąsi, struktūros kitimą, ir pagal tai mėgindami atsekti, kokio senumo yra kalba ar tauta, jie remiasi SAVO PAČIŲ samprotavimais, tais samprotavimais, kuriuos jiems suteikia TIKTAI IŠORINĖS ŽINIOS. Todėl SAVO SAMPROTAVIMUS jie pateikdami kaip istorikų atradimus, naujus faktus, tuo pačiu NUTOLINA IR ISTORIJĄ NUO TIKROSIOS JOS ATSKLEIDIMO PASLAPTIES.
BET YRA PAGRINDINIS DALYKAS, KAD ISTORIJOS ATKARTOTI NEĮMANOMA. Tos kalbos, kuri kažkada buvo prieš tūkstančius metų, jos atkurti neįmanoma. Nebėra tų ženklų, nebėra tos kalbinės išraiškos, o tos vėlyvesnės grandys, kurios taip pat jau yra dingusios, ir įnešusios savo didesnį nutolimą nuo tos praeities kalbos, jos dabartiniai jūsų kalbai, arba jūsų tautai, perteikia tuos impulsus, kurie negali atskleisti dabartinei tautai šios tautos dabartinės kalbos pačių ištakų. TODĖL NEVERTA IEŠKOTI ŠITŲ IŠTAKŲ, KURIOS NEGALI BŪTI SURANDAMOS.
Jeigu jūs mėginsite nustatyti jūsų pačių baltosios rasės ištakas, TAI JŲ NEĮMANOMA NUSTATYTI. Jūs turite baltąją rasę, kaip biologinę išraišką, tačiau jų kilmės ištakų NENUSTATYSITE, nes per daugybę tūkstantmečių kiekviena tuo metu egzistavusi priemaiša įnešė SAVO indelį. Jame yra ir violetinės rasės mažytė priemaiša, ir mėlynojo žmogaus, ir įvairių tarpusavio priemaišų, ir tų priemaišų persipynimas, po daugybės tūkstantmečių, taip pat suteikė tokią NEGRYNAKRAUJĘ rasę, kurią jūs laikote pačia veiksmingiausią rase jūsų dabartiniu metu gyvenamoje planetoje. LYGIAI TAS PATS IR SU KALBA AR TAUTA. Jūs ieškote to, ko surasti NEBEĮMANOMA. Todėl nekreipkite dėmesio nei į tai, ką jūs randate į atskiras užrašytas TEORIJAS, kurios yra grindžiamos MAŽYČIAIS tyrinėjimai ir MAŽYČIAIS atrastais artefaktais Iš jų NEVERTĖTŲ DARYTI APIBENDRINIMŲ, KURIE APIMTŲ IŠTISUS LAIKMEČIUS ARBA IŠTISAS KARTAS – TAI YRA PERDAUG MENKI ARTEFAKTAI, KSD IŠ JŲ BŪTŲ ĮMANOMA DARYTI TOKIAS TOLI SIEKIANČIAS APIBENDRINANČIAS IŠVADAS.
Tačiau yra dar veiksmingesnis argumentas jums – JŪS PER DAUG LINKĘ GYVENTI ISTORINIŲ FAKTŲ KLAIDINGAI INTERPRETUOTŲ – IR INTERPRETUOJAMŲ –DABARTINĖS AKIMIRKOS SVARBA. Juk jūs negalite gyvendami tų istorinių faktų AIDU kurti KUO RYŠKESNIO ATEITIES RYTOJAUS.
Jūs akivaizdžiai matote, kada PER DAUG SPECIALIZUOTAS MOKSLAS NEBETURI SĄSAJŲ TARPUSAVYJE SU KITOMIS, taip pat LABAI SPECIALIZUOTOMIS mokslo sritimis. IR TAI STABDO VISĄ EVOLIUCIJĄ.
Per daug specializuotas domėjimasis praeities išraiška taip pat stabdo JŪSŲ DABARTIES SUPRATIMĄ, nes jūs NETURITE APIBENDRINANČIO – GILUMINIO – VAIZDO, NES TURITE PER DAUG TRŪKSTANČIŲ GRANDŽIŲ IŠ PRAEITIES, ĮVAIRIOSE SFEROSE.
Tad kodėl jūs turėtumėte ŠVAISTYT ENERGIJĄ, siekdami skrupulingai, kaip po mikroskopu, tyrinėti kas buvo praeityje, kai tai JUMS padaryti jau bus NEĮMANOMA. Ir aš nematau PRASMĖS jums suteikti dar daugiau jus PAINIOJANČIŲ samprotavimų, iš kurių jus galėtumėte daryti kokius nors apibendrinimus. Juk dabartinis jūsų gyvenimas, kokį gyvenate savo aplinkoje, liudija; kokia yra jums sunki aplinka, o juk ta aplinka taip pat GYVENA PRAEITIMI; tiek religine, tiek ekonomine, tiek politine PRAEITIMI. Jie kalba apie tai, kad demokratija – vienintelė valdymo forma, kokia yra pažangiausia pasaulyje – TAI YRA PRAEITIS. Jie kalba apie ekonomiką, kuri grindžiama konkurencija, naikinant kitą konkurentą, užimant jo rinką, sukuriant SAU didesnį pelną – TAI YRA PRAEITIS. Reiškia, net ir šitose sferose gyvendami praeityje jūs matote, kokia yra jūsų sunki gyvenimo dabartinė padėtis. Tai kodėl jūs dar norite nukreipti savo pastangas į tai, kas kažkada BUVO, IR KO ATSTATYTI JUMS NEPAVYKS NIEKADA Į BENDRĄ VAIZDINĮ. Norite iškelti savo kalbą ar savo tautą? Virš ko iškelti jūs norėtumėt?
Tautos pažinimo istorija yra siejama su VISUMOS ŠALTINIU; KURKITE TAUTOS ISTORIJĄ NUO ŠIOS AKIMIRKOS – PER GYVĄ RYŠĮ SU SAVO TĖVAIS – kad kažkas galėtų iš tikrųjų pradėti analizuoti jūsų ir kalbą, ir dabartinę tautą, kaip TIKRAI TĄ ATRADUSIĄ SAVO TĖVUS, ir be iškraipymo, per kartų kartas, perduodamą informaciją, tiek rašytinę, tiek vaizdinę, tiek garsinę, kad štai šitoji tauta, turinti DABARTINĖS AKIMIRKOS kalbą, VISKĄ PAŠVENČIA SAVO TĖVAMS – KŪRĖJUI – PAŠVENČIA SAVO GYVENIMĄ. Ir kada jus tą atliksite SU KŪRĖJU DRAUGE, tada jūsų istorija, kuri, aš jus galiu užtikrinti, KŪRINIJOJE JAU UŽFIKSUOTA, JI NEBUS IŠKRAIPYTA – NEBUS PRARASTA NĖ VIENAS FAKTAS, KADANGI JŪS VISKĄ DARYSITE SU SAVO IR MANO TĖVAIS, JŪS DARYSITE SU VISOS KŪRINIJOS TĖVAIS. JŪS GAUSITE IR MANO PAGALBĄ.
Todėl ŠITOJI tauta turės istoriją, kuri bus NEBEIŠKRAIPYTA einant amžiams, ir kartoms keičiant kartas, ir kalba bus SKAISTINAMA IR GRYNINAMA, NES JI BUS PAŠVĘSTA BENDRAVIMUI SU JŪSŲ DVASINIAIS TĖVAIS, ir veikla jūsų bus tarpusavyje apibūdinama ŠITA PAČIA DVASINE KALBA, NORS MATERIALIAIS ŽODŽIAIS.
Jeigu jūs turite geresnį būdą siekti dabartinės gyvensenos, kuri jus džiugintų iš vidaus, malonintų iš išorės, tai aš sveikinu jus su tokia mintimi – įgyvendinkit ją – įprasminkit ją savo gyvenimu, ir aš jums ištarsiu nuoširdų padėkos žodį.
Aš veikiu VISAPUSIŠKAI, žvelgdamas į jus, kaip į savo dvasinius brolius ir seses, esančius dar materialiu pavidalu, kurie PRISIDĖSITE prie manosios misijos šitoje planetoje – ugdyti naują kartą ATEITIES VARDAN – UGDYTI NAUJĄ ŽMOGŲ – Kūrėjo sūnų ar dukrą ATEITIES KARTŲ VARDAN. Bendraukime ir bendradarbiaukime TARPUSAVYJE SUSIETI DABARTIMI VARDAN RYTOJAUS. Jūs turite turėti minty ESMINĮ dalyką – VISA PRAEITIES ISTORIJA ŽMOGAUS NEMOKO TAPTI GERESNIAM, TIKTAI GYVASIS TILTAS SU KŪRĖJU, VIENINTELĖ YRA ŠVIESA, KURI SUTEIKIA GĖRĮ, GROŽĮ, IR MEILĘ TAM PAČIAM, KURIS SIEKIA ŠITO NUOŠIRDŽIAI.
Todėl mano MILŽINIŠKAS prašymas, ir linkėjimas, jums, kaip mano dvasiniams broliams ir sesėms – TAUSOKITE SAVO ENERGIJĄ – NAUDOKITE JĄ SU PRASME, KAD TA PRASMĖ ATNEŠTŲ JUMS DIDESNĮ DVASINĮ NUŠVITIMĄ IŠ VIDAUS, nes galios jūs negalite semtis išorėje - GALIA ATEINA TIK IŠ GALIOS ŠALTINIO IR CENTRO. Juk ir aš semiuosi išeikvotą dvasinę energiją IŠ KŪRĖJO. SIEKITE ŠITO.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Makiventa už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Daliai už šio mokymo įrašą ir iššifravimą mūsų Forumui.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal