37. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus sustiprinantis mokymas urantams, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 04 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: 
Mylimas Jėzau, aš esu pasirengęs pagarsinti tavąjį mokymą, ką tu norėtum dabar, šią akimirką, tarti mums – urantams – žengiantiems Gyvuoju Keliu, net ir taip, kaip prieš du tūkstančius metų žengei šitame pasaulyje tu.

Šeimininkas Sūnus-Kūrėjas-Jėzus:


Mano mylimiausi broliai ir sesės, aš nepaprastai džiaugiuosi kartu su savo Partnere – Dukra Kūrėja-Nebadonija – būdami šitos Vietinės Visatos Sukūrėjai ir dabartiniai Vadovai – klausydamiesi jūsų nuostabių mūsų Tėvams skirtų šlovės himnų, išreiškiamų jūsų Širdimi. Mes džiaugiamės jumis, kurie šviečiate, kaip ir aš šviečiau šitame pasaulyje Tėvo Meile, Tėvo Šviesa – taip jūs dabar, net išplėtę Tėvo sampratą iki Amžinosios ir Begalinės Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU sampratos – jūs tiek apvalote savo pasąmonę ir sąmonę, patirdami Šitų Kūrėjo Keturių Asmenų Šviesą ir Spindėjimą – jūs net ir mums rodote Visuminės Dievybės garbinimo vektorių, patys pradėję garbinimą pirmieji kūrinijoje. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs esate manojoje Visatoje, kad šitoji Šviesa sklinda iš manosios Visatos, ir būtent to, dabar dar apimto tamsos pasaulio, kuriame ir aš prieš du tūkstančius metų buvau gimęs bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių – išaugau, kaip auga visi tos planetos vaikai, patyriau tą nušvitimą, kokį gali patirti ir jūsų asmenybės. Aš žvelgiu į jus su susižavėjimu ir dėkodamas jums, kad esate mano broliai ir sesės, įžengę į Gyvąjį mūsų Tėvų Kelią, kad neštumėte tą Šviesą savuoju gyvenimu, patirdami būsena tą Palaimą, Ramybę, kad jaustumėte mūsų visų Tėvų Meilę, ir ta Meile pulsuotumėte kas akimirką ir patys. Tai jus stiprins iš vidaus – jums ir kūnas dėkos, atsilygindamas gera sveikata – kada mūsų Tėvų energiniai virpesiai, ir būtent Pačių Tėvų Ritmu, pulsuos jūsų gyvoje ląstelėje – kada jūsų protas bus pripildytas mūsų Tėvų Gyvosios Šviesos, kurią taip pat ir aš suteikiu jums, kurią jūs galite taip pat patirti. Ir aš jums sakau – kreipkitės ir į mane, bendraukite su manimi, nes aš trokštu jūsų bendravimo, aš trokštu jūsų Širdies prisilietimo prie manosios Širdies. Dabar aš vadovauju Visatai savuoju Vardu, pelnęs šitą Garbę ir Šlovę, kurią suteikia mūsų Tėvai – Gyvai. Aš pelniau tai savuoju Įsikūnijimu, ėjusiu vienas po kito septynis kartus, ir užbaigiau jūsų patyrimu, pačiu sudėtingiausiu, nes gimiau bejėgiu kūdikiu. Aš dėkingas savo žemiškiesiems tėvams, kurie mane pildė didesne Meile, stipresniu pasitikėjimu, ir tąja suteikta laisvos valios pasireiškimo patirtimi ir išraiška, kad manęs nelaužė, o priešingai, leido man savarankiškai daugeliu atvejų apspręsti savojo gyvenimo šitame pasaulyje vektorių. Dėl to aš galėjau išaugti laisvu Tėvo Sūnumi – nesulaužytu, nesugniuždytu. 
Ir jūs dabar šitame pasaulyje atkartojate mano žingsnius – jūs žengiate, išsilaisvinę mūsų Tėvų jums padovanotos valios pasireiškimu Visų Gerovei, ir mūsų Tėvų Meile ir Šviesa. Jūs pulsuojate tuo Evoliuciniu mūsų Tėvų jums suteiktu sumanymu – Gyvuoju Evoliucinio Plano įgyvendinimu – savo asmeniniu indėliu. 
Tai argi aš galiu jumis nesižavėti? Kokia nuostabi yra kontrastinga jūsų Šviesa palyginus su dabar – kol kas – tamsose skendinčia kitų mano brolių ir sesių žmonija. Jūs iškylate, nes jus iškelia mūsų Tėvai, kaip ir mane iškėlė Tėvas virš aplinkos, todėl aš galėjau nešti Gyvą Tėvo Žodį, jausti Jį, atrastą viduje Gyvą. Ir jūs esate tie mūsų Tėvų Meilės ir Šviesos šaukliai Gyvi, patiriantys tą Gyvą Meilės būseną – ir joje jūs esate tikri savimi. Štai kodėl aš jumis žaviuosi ir jus saugau, puoselėju, kad šitoji Šviesa išliktų jūsų dėka ne tiktai šitame pasaulyje, bet kad ji jūsų dėka taip pat skleistųsi ir po prisikėlimo kitose vietose, kur jūs bebūtumėte. 
Šiandien jūsų brolis Algimantas jums kalbėjo apie tai, kiek turėsite daug galimybių bendradarbiauti ir bendrauti su įvairių kategorijų asmenybėmis. Štai, jūs galėsite tada net ir jiems skleisti šitą Šviesą, kurią jūs dabar geriate iš mūsų visų Tėvų šitame pradiniame pasaulyje. Ir tada, net ir turėdami aukštesnę prigimtį ir kitokį patyrimą, jūsų aukštesnio rango broliai ir sesės, su Meile klausysis jūsų mokymų, ir stengsis jūsų patarimais pasinaudoti, net ir savuoju lygiu, pakildami į tą jūsų teikiamą teiginių Šviesą – į savąsias sampratas – ir pasireikšdami savojoje Šviesoje, taip pat gaunamoje iš mūsų visų Tėvų, savo indėliu – asmeniniu indėliu – net ir taip, kaip jūs pasireiškiate dabar šitoje planetoje mūsų Tėvų Šviesa. Juk jūs gaunate ir Šviesą, ir Meilę iš Tėvų, kaip ir aš gavau iš Tėvo – mes nesukuriame Meilės, bet mes esame tos mūsų Tėvų Meilės nuostabus aidas. Ir jis bus tuo ryškesnis ir skardesnis, kuo bus mūsų tyresnė Širdis, ir jūsų apvalyta sąmonė ir pasąmonė, tuo ryškesnis bus jūsų indėlis į mūsų Tėvų Banką danguje. Todėl Gyvajame Kelyje jūs turite patį Galingiausią Tėvą – ir Motiną – kuris niekada jūsų nepaliks – jūs turite pačią stipriausią Meilės jėgą ir išraišką, kuria jūs galite visada naudotis. Jūs turite patį patikimiausią Gynėją tiek savo viduje – Minties Derintojo pasireiškimu ir mano Tiesos Dvasios veikimu, kaip ir manosios Partnerės Šventosios Dvasios buvimu tiek jūsų viduje, tiek ir apgaubiant visą Vietinę Visatą, ir jus taip pat, nuostabiu dvasiniu Šydu – ir turite visi patys Tėvų suteiktą Apvaizdą. Tad jums nėra ko bijoti, nėra dėl ko jausti nerimo – visos problemos yra jūsų viduje dėl nepasitikėjimo mūsų Tėvais, ir net manimi. Prisiminkite, kada aš stengdavausi sunkiomis akimirkomis išeiti pabendrauti su Tėvu. Aš ne viską pasakojau savo apaštalams, ką aš veikiu atsiskyręs kalnuose, bet aš semdavausi sustiprinimo iš Tėvo – aš Jam išsiliedavau, ir aš daug verkiau – tos mano ašaros buvo kupinos ir Palaimos, kada aš gaudavau sustiprinimą ir jausdavau vėl manyje deginančią Meilės liepsną. Tos Palaimos ašaros valė ir mano vidų, kad aš galėčiau pasireikšti Tėvo Asmenybės Savybėmis, ir tuo pačiu apšviesdamas savo brolius ir seses Tavąja – mylimas Tėve – ir dabar kaip jūs sakote – Amžinoji Motina, Begaline Motina ir net Visumine Dievybe – Tavąja Meile – taip ir jūs mūsų visų Tėvų Meilės Galia tik galite išlikti Gyvajame Kelyje, kad jaustumėte pasitenkinimą – ne kančią ir nerimą baimėje, bet pasitikėjimą mūsų Tėvais ir manimi, ir savimi. Ir tada jūsų žingsniai bus ryžtingi ir tvirti, ir jums teiks pasitenkinimo, o jūs pasireikšite taip, kaip sumanė mūsų Tėvai, ir kaip aš taip pat prisidedu savuoju indėliu įgyvendinant Evoliucinį mūsų Tėvų Planą. Jūs esate nepaprastai vertinga žmonijos Šviesa – Gyva mūsų Tėvų spindinti Šviesa jūsų pačių indėliu. Todėl būkite verti tos Šviesos, kurią jūs patiriate savyje, neslėpkite po gaubtais, kada lempa uždegta. Ji turi būti iškelta aukštai, kad patirtų kiti tos Šviesos Vektorių, kad matytų į kurią pusę reikia žengti. 
Kada aš jums sakiau parabolę savojoje Apreiškimų Knygoje KALBU JUMS VĖL, aš kalbėjau apie Gyvosios Ugnies Deglo nešiką, kada jis, laikydamas iškėlęs tą virš savęs Deglą, apšviečiantį jam kelią, žengia drąsiai, kad ir kiti pamato šitą Šviesą. Jie mato nešantįjį tą Deglą, mato tą Liepsną – tas vaizdinys aplinkui esančioje tamsos šešėlių migloje – naktyje – juos apramina, jie mato Deglą nešančio ramybę, pasitikėjimą, tvirtą žingsnį, ir tuo pačiu Meilės išraišką, kuri spinduliuoja iš veido, iš visos eisenos – ir jie nori taip pat būti panašūs – panašūs į tą Deglą nešantį brolį dvasioje. 
Todėl aš ir jums linkiu – būkite tais nuostabiais mano broliais ir sesėmis dvasioje, neškite be baimės, ryžtingai šitą Nuostabų, Gyvąjį Deglą – jūs apšviesite Kelią žmonijai.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Jėzau, už šitą suteiktą mokymą, kad mes galėtume būti ryžtingesni, tvirtesni Gyvajame Kelyje. Ir manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU valia. Amen.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal