39. Makiventos Melkizedeko mokymas, atsakantis į Petro klausimus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 09 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Petras:
Amžinoji Motina mus moko – mes suteikėme jūsų planetai aukštesnio lygio vadovavimą per Makiventos Melkizedeko paskyrimą planetos Princu. Jis turi didžiulę savivaldos laisvę, jis turi savo sampratą apie planetos valdymą, ir jūs, Mano brangieji vaikai, turite galimybę pabendrauti su savo dvasiniu Valdovu, išdrįskite kreiptis į jį kokio nors patarimo ar mokymo.
Mano, mylimas Makiventa, paskatintas Amžinosios Motinos, prašau, kad tu savąja samprata, suteiktum mums mokymą apie Ištaisomąjį Laikotarpį – apie visuotinę krizę, apie artėjančius kataklizmus, pandemijas, ir ar turime dar pakankamai laiko pasiruošti šias grėsmes deramai sutikti. Be to prašau atsakyti į du klausimus, pirma – ar gali nenumatyti ypatingi įvykiai Urantijoje taip sujaukti tavuosius planus, kad Ištaisomojo Laikotarpio Programos įgyvendinimas nusikeltų į labai ir labai tolimą ateitį? Ir antra – aš džiaugiuosi, turėdamas galimybę, per internetą susipažinti su tavaisiais mokymais. Ar galiu šiais mokymais pasitikėti, ar jie nėra iškraipyti, sujaukti pasąmoninių teršalų to žmogaus, kuris tavuosius mokymus priima? Ačiū

Algimantas:
Mylimas mūsų Broli, Makiventa, aš esu pasirengęs perduoti tavo mokymą atsakant į mūsų dvasios brolio Petro klausimus. Ką tu galėtum mums čia esantiems urantams pasakyti, patarti?

Makiventa Melkizedekas:


Mano mylimi broliai, man gera kreiptis į jus. Aš trokštu, kad su manimi jūs pabendrautumėte kuo dažniau, nes šitame pasaulio krašte man tiktai su jūsų dvasiniu broliu Algimantu teko bendrauti. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs turite tokį Vedlį, kuriuo galite pasitikėti net ir taip, kaip pasitikiu juo aš, kaip pasitiki mūsų vyresnis Brolis – Šeimininkas Sūnus Kūrėjas – mums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu dėl savęs padovanojimo šitame pasaulyje tokiu pat pavidalu, kaip ir jūs esate dabar – trumpalaikiu pavidalu. Bet vis tiktai tas patyrimas ir man nesvetimas – ir aš buvau šitame pasaulyje tarp jūsų, ir vienas iš jūsų. Todėl ir Kristus, ir aš suprantame jūsų padėtį, nes patys pabuvoję jūsų materialiu pavidalu, mes žinome tų problemų naštą jūsų protui. Ir aš turiu jums prisipažinti – po Kristaus Misijos iškraipymo – mūsų kitų brolių iškraipymo – ne pikta valia, bet iš nesupratimo – iškraipymo dėl baimės, dėl nepasitikėjimo Pačiu Tėvu – jiems buvo sunku patikėti, kad tas pats Tėvas yra visiems vienas, ir kad jie turi tarpusavyje vieni kitus mylėti – štai tas iškraipymas privedė prie tokios akimirkos, kad mes dabar, žvelgdami į jus, turime konstatuoti, kad jums iš tikrųjų dabartinė civilizacija atnešė daugiau rūpesčių ir negandų negu tada, kada aš buvau šitame pasaulyje, arba kada Kristus buvo vienas iš jūsų ir tarp jūsų.

Materialus komfortas neužtikrina Širdies palaimos būsenos, kurią kaip Dovaną mums visiems suteikia Tėvas ir Motina.

Jūs turit iš tikrųjų pačius nuostabiausius Apreiškimus. Ir tie Apreiškimai jums suteikia milžinišką Šviesą, palyginus su tais savo broliais ir sesėmis, kurie ignoruoja šitų Apreiškimų vertę, ir tuo pačiu Gyvą Šviesą. Aš dabar, būdamas jūsų dvasiniu Vadovu, galiu jums pareikšti, kad mano prieš tai buvęs patyrimas, nors praėjo keturi tūkstančiai metų – ne tiek daug žmonijos istorijos mastu, bet vis tik atskiro mirtingojo supratimu, ir pagal jo gyvenimo trukmę šitame pasaulyje dabartinėje kartoje – tai tolima senovė – tačiau tos Vertybės, kuriomis gyveno tuolaikiai žmonės ir šiandieniniai žmonės iš tikrųjų yra tos pačios Vertybės – žmogaus Širdis nori Ramybės, nori Laimės. Tačiau norint pasiekti tą Laimės Šulinį būtina siekti jo drauge su Pačiu Kūrėju, kada Jis tampa Vedliu, nes taip jūs klaidžiojat visiškai nesuvokdami – kas yra jūsų gyvenimas, kas esate jūs patys, kas yra Evoliucija, nesuprasdami, kas yra šis pasaulis, kokia šito pasaulio prasmė, kam jis apskritai buvo sukurtas, koks tikslas turėti pasaulį, kuriame yra vieninteliame gyvybė? Todėl dabartinis jūsų mokslas, siekiantis surasti bet kokią gyvastį kitose planetose, jus klaidingai veda nuo pačios Išminties, nes Kūrėjas, skleisdamas Išmintį kiekvienam atsivėrusiam, taip pat suteikia ir mokymą, kad jūs neužmegsite tų pačių taip trokštamų ryšių su kito pasaulio mirtingaisiais, nes Kūrėjo Evoliucija nenumato, kad jūs kopijuotumėte vieni kitus. Kiekviena planeta turi vystytis savarankiškai ir originaliai taip, kaip tos planetos Vadovai – dvasiniai Vadovai – turėdami gilesnę Išmintį ir aukštesnę Įžvalgą, perteikia savus mokymus visai žmonijai.
Štai dėl to aš ir džiaugiuosi, kad Kūrėjas turi tokį nuostabų Ambasadorių Algimantą šitai planetai, kuris buvo nuo pat kūdikystės ruošiamas šitai Misijai. Ir dabar jo priimami iš Paties Kūrėjo Areiškimai yra skirti visai žmonijai. O žmonija įpratusi tikėti tiktai tais, kurie žmonijos mastu yra pripažinti autoritetai – jie netiki tais, kurie gali būti iš pakraščių. Juk ir Kristumi niekas netikėjo, ir visi fariziejai tvirtino – kokia ten gali būti Šviesa iš Galilėjos? – jeigu būtų iš Judėjos, tai galima dar pripažinti. Todėl ir jūsų aplinkoje esantis Algimantas – tai yra tas pakraščių Šviesulys – kas gi gali būti iš provincijos vertingo, kai žėri Jungtinių Amerikos Valstijų dangoraižių spindesys ir ekonominė gyvastis, materialia išraiška matuojant jos vertę, pinigine išraiška įvertinant? Tas pats susiję ir su kitais kraštais, kur pripažintos valstybės – Rusijos didybės pasireiškimu, Australijos – vienos šalies, užimančios atskirą kontinentą – ta pati, visiems pasaulyje mūsų broliams ir sesėms žinoma vieta, nors ten nebuvo nukeliavusių daug žmonių, bet visi žino, kad yra tokia Australija. Jeigu jūs paklausite – kas yra Lietuva? – bet kuriame kontinente – žmogus suglums, nesupras, apie ką jūs klausiate. – Ar tai liga? ar tai koks nors valgis? ar kokia nors šalis? Todėl ir Algimanto priimami mokymai nėra pripažįstami tose tariamai tikrose šalyse, kuriose kunkuliuoja gyvenimas, kuriuose kunkuliuoja materialios civilizacijos pasireiškimas įvairiomis formomis, ir įvairiu lygiu.
Pats Kūrėjas suteikia galimybę Šeimininkui Sūnui Kūrėjui pakoreguoti Evoliuciją Ištaisomojo Laikotarpio įprasminimu. Ir Ištaisomasis Laikotarpis nėra sumanytas tam, kad galėtų užkrauti per daug sunkią naštą mirtingojo pečiams – tai yra tarsi sustiprintas, sukoncentruotas evoliucinis Etapas – kada galima patirti, jog su Kūrėju, atrastu savyje, sprendimai turi būti įgyvendinami ryžtingai, be baimės, atsirėmus į Kūrėjo vedimą.
Jūs dabar nepagalvojate, bet Algimantas jums ne kartą yra taręs – pati sunkiausia yra ne ligų pandemija, ne mirčių epidemija, bet jūsų visa materiali civilizacija, į kurią jūs taip remiatės, ir kuriai jūs meldžiatės, nes siekiate patenkinti savo godžius interesus komforto išraiška materialiam kūnui ir materialiam protui, turinčiam gyvulinę kilmę. Ir jeigu pradeda byrėti atitinkamos grandys, kurios pasiekia bet kurį materialios civilizacijos kampelį, ir kada nebegalima greitu laiku ištaisyti tos suirusios grandies, kuri gali patraukti ir visą grandinę paskui save, kaip į pražūtį, į bedugnę – tuomet panika nesustabdoma – o tą paniką tada kelia nauja virtinė įvairių, neišsprendžiamų problemų. Tai štai jūsų dabartinėje civilizacijoje pati sudėtingiausia ir pati nestabiliausia sritis yra finansiniai judėjimai. Jūs žinote, kad bankų sistema – grobuoniška – jūs patys imate vis stipriau patirti, kaip už kiekvieną menkiausią paslaugą bankai vis didina mokestį, kuris neadekvatus pagal jūsų piniginę atlygio sumą, kurią jūs galite gauti iš savo darbdavių. Štai pradedant byrėti net ir nedidelei grandžiai, visoje finansinėje sistemoje žmonės pajunta nerimą, ir nepasitikėjimą visa sistema. Ir jeigu ta panika, kaip degantis šniūras kada artėja link sprogmens, ir žmogaus akys žiūri ir nežino, ką daryti, bet žino, kokia bus pasekmė – mato bėgančią mažytę ugnelę, ir vis labiau artėjančią prie sprogmens. Kol dega tas šniūras, sprogimo dar nėra, bet panika neleidžia nutraukti to šniūro – sustabdyti tą degimą. Tai štai, kada bankas pradeda griūti, ypač didelėje šalyje, žmonės žino, kad tai gali būti labai rimtos problemos visai ekonomikai – o dabar bankai išplitę po visus kontinentus – tada gali persimesti į kitas – kituose kontinentuose esančias – to paties banko dalis. Ir jeigu griūna visa banko grandinė, kyla nepasitikėjimas ir kitais bankais, ir žmonės tada dėl tos panikos ima nutraukti sutartis. Štai tai – didžiausia pandeminė išraiška! Kai organizmo finansai yra, kaip kapiliarais jūsų fiziniame organizme judantis kraujas, kuris nešioja deguonį – deguonį kiekvienai gyvai ląstelei, ir ypač smegenims – taip ir jūsų visoje materialioje civilizacijoje bankinė-finansinė sistema – tai yra tie gyvieji kapiliarai, kurie ir siunčia tą kraują – pinigus – realiai rankoje jų nelaikant – bet jie keliauja iš kontinento į kontinentą, iš kompanijos sąskaitos į kompanijos sąskaitą. Ir jeigu tiktai nustos šita finansinė pinigų cirkuliacija būti palaikoma išmintingais sprendimais, ir augančiu pasitikėjimu bankais – griūtis neišvengiama. O tada visa civilizacija atsiduria prie panikos pandemijos slenksčio, ir sustabdyti šitą paniką iš tikrųjų yra nepaprastai sudėtinga, tam reikalingos milžiniškos pastangos.
Juk kada aš buvau šitame pasaulyje, tokių ekonominių-finansinių ryšių nebuvo – dabar jie apraizgė visą žemės gaublį. Tačiau kai Vertybės yra paminamos, tai net ir pati ta stabiliausia, atrodytų galingiausia materiali civilizacija yra kaip milžinas ant molinių kojų – jinai sugrius akimirksniu. Juk ir kada kilo pasauliniai karai, žmonės gyveno patogesnį gyvenimą materialiam kūnui negu gyvenau aš, arba negu gyveno Kristus. Skirtumas – keturi ir du tūkstančiai metų. O kokias nelaimes atnešė šitie pasauliniai du karai, ypač paskutinysis karas? Bet jisai nemokė jūsų Išminties, nes Išmintį suteikia Kūrėjas – suteikia, kada jūs atsiveriate Jam Širdies pakėlę Vožtuvą. Bet jūs vietoj to, kad panaudotumėte mūsų jums aukštesne Jėga suteiktą atomo skaidymo branduolinę reakciją visumos Gerovei užtikrinti – jūs panaudojote atominės bombos sukūrimui. Štai kokia jūsų išmintis! Reiškia, pasekmės gali būti panaudojus šitą ginklą net skaudesnės negu buvo per visus ikišiolinius karus – tokios skaudžios, ir jums, neleidžiančios užmiršti tų milijonų aukų, kurias sukėlė jūsų klaidingi sprendimai, nesant Kūrėjo Išminties jūsų prote. Nors jūsų protas tuo metu veikė, ir jūs sėdėjot priiminėdami tuos sprendimus – ir atrodėte orūs, ir džiaugėtės vieni kitus pamynę. Nugalėjo antrojo pasaulinio karo koalicija – bet ji iš tikrųjų pralaimėjo – pralaimėjo tuo, kad dabar jūs turite pasaulį dar daugiau apimtą godumo, dar daugiau siekiančio komforto susvetimėjimo aplinkoje. Todėl Ištaisomojo Laikotarpio jokie įvykiai negali nei nukelti, nei atidėti – jis jau prasidėjo nuo Kristaus Misijos užbaigimo šitame pasaulyje. Šitas Ištaisomojo Laikotarpio Procesas vyksta ir jums esant čia – jūs esate tie, kurie dalyvaujate Ištaisomajame Laikotarpyje, kada esate patys atsivėrę Kūrėjui – mūsų Tėvui ir Motinai.
Taip, aš būdamas jūsų dvasinis Vadovas, stebiu jus – stebiu atidžiai – tačiau mano vardą panaudoja daugybė mano dvasios brolių ir sesių, kurie priiminėja iš manęs mokymus – gauna juos pagal savo atsivėrimo gelmę. Kadangi jie nėra specialiai ruošti Ambasadoriaus statusui, kokiam buvo ruošiamas jūsų dvasinis brolis Algimantas, jų pasąmonėje yra daug teršalų – ir taip mano Mokymai yra iškraipomi žymia dalimi. Tačiau tie, kurie tiki net ir tais mokymais, kuriuos priiminėja kiti mano broliai ir sesės – tai yra jų laiptelis – ir tas laiptelis savo vertę išlaiko, išsaugo tokiu lygiu, kokiu lygiu tas priimantis mano mokymus taip pat yra įtikėjęs į mūsų Tėvą ir Motiną. Visas tas Gyvasis Ištaisomojo Laikotarpio Procesas neturi pabaigos, kokio nors konkretaus metų žymenio. Kadangi jis prasidėjo nuo Kristaus Misijos užbaigimo, tai buvo Kūrėjo sumanyta ta Šeimininkui Sūnui Kūrėjui suteikiama Garbė – panaudoti savo laisvą valią, jau užsitarnavus vadovavimą visai Visatai savuoju vardu – užsitarnavus patyrimu, ir valdant Visatą savuoju vardu tarsi Pats Kūrėjas asmeniškai dalyvautų šitame valdyme betarpiškai, o ne per Savąjį Sūnų Kūrėją. Štai jau tada Ištaisomojo Laikotarpio sumanytas įgyvendinimas vyksta du tūkstančius metų. Ir Urantijos Knyga taip pat yra Ištaisomojo Laikotarpio viena iš sudėtinių ir labai ryškių dalių – epochinis-kolektyvinis Apreiškimas – kokio niekada žmonija nebuvo iki tol gavusi. Todėl ir šiandien jūs turite dvasinį Vadovą Algimantą, kurio pasąmonė buvo valoma jam net verčiant ir pačią Urantijos Knygą – jūs pabandykite įsivaizduoti – dešimt metų darbas – ir atsidėjus – Širdimi – jis kiekvieną akimirką valo pasąmonę – tas apvalymo procesas – užtrukęs dešimtmetį – kiekvieną akimirką artino tą galimybę, kad iš jo bus patys tyriausi, skaisčiausi teikiami Mokymai visai žmonijai. Ateis ta akimirka, kada ir jo Mokymus vers į kitas kalbas – kiekvienam darbui savas metas. Todėl ir jūs nesaistykite savęs su kokia nors konkrečia data. Tie, kurie mėgina ir mano vardu prognozuoti įvairias konkrečias dienas, datas, metus – neturėkite minties, kad tos datos yra iš manęs – niekada aš nepasakysiu konkrečių metų, kas galėtų įvykti, kokios tragedijos ar viesulai nusiaubtų jūsų kraštą. Aš stengiuosi, kaip ir jūs, jau atvėrę save, kiek įmanoma susilpninti bet kokias neigiamas pasekmes jūsų civilizacijai. Ir dedu tas pastangas, kad apšviesčiau jus, kaip tą daro iš vidaus Pats mūsų Tėvas ir Motina. Ir aš žaviuosi jumis taip nuoširdžiai dedančius pastangas, kada aplinka nėra jums palanki – nesupranta jūsų veiksmų, jūsų teiginių, jūsų sampratų – neparemia jūsų – o jūs vis tiek atkakliai siekiate Gyvojo Kelio įprasminimo. Siekite šito įprasminimo ir sustiprinimo pirmiausia savo viduje dar gilesniu atsivėrimu – taip jūs padėsite ir man. Aš visomis išgalėmis stengiuosi kiekvieną man atsivėrusį taip pat pasiekti ir savo patarimu, pamokymu. Žinokite, ryšio grandinės jau didesniąja dalimi atstatytos ir veikiančios, todėl ir jūs galite užmegzti ryšį su manimi – ir nebijokite dalyvauti šitame abipusiame ryšyje. Tačiau žinokite, kad ir jūs turėsite tokių teršalų iš pasąmonės, kurie pateks į tuos teiginius, kuriuos suteiksiu jums aš – ir pamatysite, kad tarp mano teiginių bus ir jūsų teršalų. Bet jeigu jūs žengsite šituo Keliu dar atkakliau, ryžtingiau, – valysis jūsų pasąmonė – ir bus tikslesni mokymai ir iš manęs. Štai ir yra Evoliucinis Procesas, kuriame jūs turite galimybę, gyvendami pasauliui nežinomoje šalyje, toli nuo visų pagrindinių politikos ir ekonomikos centrų, pareikšti pačią ryškiausią Šviesą, kuri sklinda iš jūsų Širdies, kada jūs garbinate Kūrėją Keturiuose Asmenyse, ir šituo mokote ir mane prisijungti. Ir aš prisijungiu prie jūsų garbinimo, kaip ir mano kiti Vyriausybės Nariai mokosi iš jūsų atkaklumo, ryžto, atsidavimo Pačiam Kūrėjui.
Būkite, mano broliai ir sesės, kurie padedate ir man užtikrinti Ištaisomojo Laikotarpio Plano įgyvendinimą, kuo ryškesne Šviesa, su kuo mažesniais iškraipymais, kad ateinančioms kartoms būtų užtikrintas Šviesos Gyvenimas vietoje dabartinių kartų iliuzinės tikrovės iškraipymų. Aš jums dėkoju už tą jūsų Širdies Vožtuvo pakėlimą, ir jums tariu – nebijokite nieko – niekas negali jūsų pažeisti, kada Širdis yra atverta Pačiam Tėvui ir Motinai. Ir aš esu atvėręs savo Širdies Vožtuvą Tėvui ir Motinai.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas dvasios Broli, Makiventa Melkizedekai, už šitą atsakymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU valia per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal