44. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus atsakymas-mokymas, atsakant į Vandos bendrą, ir Daivos konkretų klausimą apie įstatymų laužymą dėl skiepų - Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje po gyvųjų pamaldų Pakalniuose - Utenos r. 2021 07 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Jėzau, tau buvo pateikti Vandos ir Daivos pageidavimai – vienas bendras – ką norėtum mums tarti šitoje aplinkoje, mums taip gausiai susirinkus Pakalniuose – ir Daivos sukonkretintas – kaip mums elgtis, kada jau patys įstatymai, mus ginantys nuo testų ir privalomų skiepų, yra dabar pažeidžiami, primetama prievartinė valia, pažeidžiant ir Tavo kūrinijoje galiojantį Kūrėjo Laisvės – kiekvieno valiai pasireikšti – Meilės Įstatymą? Todėl aš esu pasirengęs tavąjį mokymą perteikti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti, o vėliau perskaityti bet kas, kuris atvers mūsų svetainę, ar savo laiku pasirodysiantį kitą – knygos pavidalu – šaltinį.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

 

Mano mylimi broliai ir sesės dvasioje, aš iš tikrųjų taip pat džiaugiuosi dėl jūsų vidinės Šviesos, kokią jūs spinduliuojate į kūriniją – iš jūsų sklinda Šviesos spinduliai! Kada mes žvelgiame iš savojo lygmens į jūsų tamsos planetą, mes matome žmoniją apgaubtą kaip – jums suprantama metafora – tamsos miestą, kuriame nėra žiburių, nėra butuose šviesos, kurią galėtų suteikti elektra, nėra apšviestų gatvių, vaikštote tamsoje be šaligatvių, važinėjate mašinomis be kietos dangos – taip atrodo jūsų planeta, žvelgiant mums į dabartinę jūsų padėtį. Ir matome jūsų spindintį Šviesos nedidelį pluoštą – tas pluoštas pasiekia mane, kaip ir visų mūsų Tėvus. Aš dar jį pagarsinu įvairiose programose, kurios transliuojamos iki Supervisatos, ir paskleidžiamos iki mūsų visų Tėvų Rojuje. Jūsų vidinė būsena yra ne tik užfiksuota, bet ir perduodama programose, todėl jūsų Šviesa niekur nedingsta. Jūs esate susižavėjimą keliantys mano dvasiniai broliai ir sesės, ir mūsų visų Tėvų Vaikai - mūsų toji viltis - kada jūs tikitės vilties iš mūsų - jūs esate mūsų viltis, kad Kūrėjo – mūsų Tėvų – Evoliucinis Planas bus įgyvendintas ir šitoje planetoje, kurioje aš buvau vienas iš jūsų, ir tarp jūsų prieš du tūkstančius metų, bet tada nebuvo tokios rafinuotos ir dvigubų standartų aplinkos, kad įsigalėtų tokia mąstymo būsena. Man buvo lengviau – nebuvo susiskaidžiusių religinių-sektantiškų judėjimų, kokios yra šiandien daugybė sektų, nebuvo tiek valstybių, kurios dabar tarpusavyje nesutaria dėl savanaudiškų tikslų, ir nebuvo to informaciją teikiančio žinių srauto, ir tų priemonių, kurios yra jums dabar prieinamos – kiekvienam – kaip ir keliavimo priemonės jums yra prieinamos – greitos, patogios, ir jūsų plačiai panaudojamos.
Štai dėl ko jūsų aplinka dabar greitai iškrypo iš manosios Dangaus Karalystės Širdies viduje iki – jūsų lygiu – keliamo Liuciferio maišto. Aš atėjau į planetą užbaigti Liuciferio maištą. Dabar manieji broliai ir sesės – dvasine prasme – šitą maištą visomis savo savanaudiškomis laisvos valios pastangomis mėgina pakartoti jau savuoju lygiu. Maištas užbaigtas – manojoje Visatoje, ir manojoje Vietinėje Sistemoje - vadinamoje Satanija – aš pakeičiau vadovą. Dabar yra ištikimasis Lanaforgas, tris kartus atsilaikęs prieš maištą prieš Tėvą, sukurstytą jo vadovų. Jis – patikrintas, ištikimas mano dvasinis brolis, ir sūnus, kilęs iš manęs ir mano Partnerės. Užbaigiau šitą maištą atsilaikęs prieš Šėtono gundymą ant Hermono kalno, būdamas žmogiškuoju pavidalu, ir atsisakęs bet kokio angelo palydos, kad likčiau grynai su savuoju mirtingojo protu, koks yra jūsų planetoje – aš atsilaikiau – ir palikau tą užbaigto maišto Šviesą čia, kad jisai neatsikartotų – palikau. Bet aš taip pat iš mūsų visų Rojaus Tėvų esu gavęs tą patį priesaką – kiekvieno asmens laisva valia yra aukščiausia – aš jos negaliu nei suvaržyti, nei paneigti. Todėl tie, mano broliai ir sesės dvasioje, kurie prisidėjo prie manosios Evangelijos iškraipymų, taip pat prisidėjo tuo pačiu prie tamsos stiprinimo, prie tamsos net – dabartiniu metu – sistemos kūrimo. Sistema sukurta bendro informacinio voratinklio panaudojimu. Šitoji sistema tai – piktavalių mano brolių ir sesių bendras kūrinys, ir tas bendras kūrinys nukreiptas prieš mano Evangeliją, prieš mano Brolio Algimanto Evangeliją – mano apaštalo. Aš jį ne veltui paskyriau savuoju apaštalu, o Kūrėjas – Savuoju Ambasadoriumi. Būtent jo Dvasinis Stuburas leido net ir tamsioje aplinkoje įkurti gyvąją apreikštąją religiją, ir tą šventovę, kurioje jūs dabar esate, ir garbinate mūsų Rojaus Tėvus kaip Visatos Kūrėją.
Štai jūs turite pavyzdį, kaip vienas asmuo, likdamas ištikimas Kūrėjui, bet kokiomis aplinkybėmis yra visiškai atsidavęs vedimui iš vidaus, ir sukuria aplinką jums, kad jūs galėtumėte taip pat lengviau atsiskleisti Kūrėjo jums teikiama Šviesa, kad tą – savo ruožtu – galėtumėte perteikti savo aplinkai, jau patyrę tą Šviesą viduje, šventovėje, religijoje, savo šalyje. Dėl to jūs trokštate tokio gyvo bendravimo tarpusavyje, nes juntate, kad aplinka vis labiau tolsta nuo jūsų, risdamasi į tamsos bedugnę. Jūs stengiatės atsivėrimu – kai kurie iš jūsų – man, kiti gi – mūsų visų Rojaus Tėvams – kilti dar į aukštesnį lygį, stotis ant aukštesnio laiptelio – todėl atotrūkis tarp jūsų augs. Jums dabar iškyla didžiulis nerimas dėl to, kaip gi pasielgti dabartinėmis akimirkomis, kada jus prievartauja ir būtent tamsos jėga, kuri apraizgiusi visą pasaulį, o jūs turite išlikti savimi? Jūs negalite kaitaliotis pagal aplinką, jūs turite išlikti orūs, ištikimi Kūrėjui, ir man, atsiduodami Širdimi. Jums diktuos sprendimą – kiekvienam – toji būsena, kurioje jūs būsite gyvajame ryšyje su manimi.
Aš jums negaliu pasakyti, kaip jūs turite elgtis. Jeigu aš jums pasakysiu, kaip aš pasielgčiau, jūs galėsite to mano pasakymo nepajausti kaip tikro, nes jūsų būsena bus kitokia negu mano būsena.
Kodėl aš atsilaikiau prieš Šėtono gundymą? Todėl, kad manyje buvo Tėvo Dvasios būsena. Dėl to aš ir jums sakau – priklausomai nuo jūsų dvasinės būsenos su mūsų Rojaus Tėvais, jūs ir priimsite sprendimą tą akimirką. Ir kuo gilesnis ryšys bus su mūsų Rojaus Tėvais, tuo jūs būsite stipresni, kaip šiandien jums manasis apaštalas Algimantas, kuris yra ir Kūrėjo Ambasadorius, savo mokyme kalbėjo apie Dvasinį Stuburą, kuris net tiesina fizinį stuburą. Štai nuo jūsų Dvasinio Stuburo ir priklauso jūsų sprendimas, o jūs turite mums visiems Kūrėjo, mūsų Gyvų, Amžinųjų, ir net Egzistencialių Rojaus Tėvų, vis pakartojamą mokymą – kiekvieno Vektorius ir Centras yra Kūrėjas, ir tas Centras užima kiekvieno sūnaus ir dukros vidinį centrą tiek, kiek tas sūnus ar dukra yra gyvojoje komunijoje su savo Rojaus Tėvais – nėra kito kelio!
Jums padovanota dvasinė asmenybė su visu jūsų Amžinųjų Vertybių potencialu. Amžinąsias Vertybes Kūrėjas dovanoja kaip Savo charakterio Atvaizdą, kurį jūs turėtumėte išreikšti savo aplinkoje – vėl – priklausomai nuo jūsų gyvosios sąmonės būsenos, kiek ją patirsite per gyvą komuniją su Kūrėju. Štai visa tai atsispindės jūsų gyvenime, o gyvenimas - tai yra toji akimirka, kad jūs dabar esate tarp tų satanistinių-šėtoniškų jėgų neteisėtai užgrobusių pasaulio valdymą, ir ne tik užgrobusių, bet naikinančių jus – fizine prasme. Dvasine prasme – jie nepajėgūs jūsų sunaikinti, nes šita amžinoji Dovana – asmenybė – yra jums suteikta iš Paties Dvasinio Šaltinio – Kūrėjo! Todėl jūs turėtumėte ir rūpintis savąja asmenybe, kad ji kuo daugiau paverstų, jau jumyse esančių potencialų, aktualais, ir tada jūs patirsite didesnę Kosminę Įžvalgą ir Išmintį Dieviškuoju – atsivėrusiu – asmenybės Protu. Jisai turės stipresnį ryžtą, pasitikėjimą Kūrėju, ir savimi, ir priims kiekvienoje akimirkoje, ir kiekvieną akimirką išmintingesnį sprendimą, atitinkantį tos akimirkos sąmonės būseną, kurią ir patiria mano brolis ar sesė dvasioje. Dėl to viską lemia jūsų sąmonės ir pasąmonės tyrastis, švara! Kuo labiau jūs apvalysite savo pasąmoninius teršalus, tuo mažiau jums kils nerimo ir baimės dėl bet kokių veiksmų, kuriuos jums kaip pinkles spendžia tie – neteisėtai užgrobę – šėtonininkai, mano broliai ir sesės – Kūrėjo Vaikai – užgrobę tą valdžią, kurios jie nenusipelnė, ir tuo labiau net nežino, kas yra vadovavimas planetai.
Mes – aš turiu minty ir Rojaus Tėvus, ir mano Partnerę, ir save – labai negalime jums daug atskleisti tų žingsnių, kurie bus ateityje, net artimiausiu metu planetoje. Tai – jūsų labui. Todėl mes jus stipriname – stipriname, kad turėtumėte Dvasinį Stuburą. Ir kuo didesnis bus jūsų gyvasis patyrimas su Rojaus Tėvais, ir manimi, tuo ramiau jūs jausitės toje aplinkoje, kada audros iškils į tokias aukštumas, kurios nublokš nesuprantančius tų vandenyno bangų priežasties, mano dvasinius brolius ir seses, neinančius Gyvuoju Keliu. Jūsų tai neturėtų jaudinti. Jūs turite turėti Gyvą Ramybę iš Ramybės Šaltinio – iš mūsų Tėvų – kaip ir aš stengiausi visą laiką palaikyti dvasinę asmenybės būseną savo viduje, būdamas vienas iš jūsų, ir tarp jūsų materialia išraiška. Tai man kainavo taip pat didelių pastangų, nes mane persekiojo tie, kurie atvirai teigė, kad aš jiems trukdau savąja Meile, savąja Šviesa įgyvendinti tamsos darbus, ir atvirai teigė apie mano asmens nužudymą. Todėl aš turėjau visą laiką mąstyti, kaip man išsaugoti savuosius apaštalus, kad jie išliktų. Aš neturėjau nerimo dėl savojo asmens. Mane jaudino manųjų dvasinių brolių dalia, kokią jie patirs, man iškeliavus! Manoji misija nenumato ilgalaikio buvimo planetoje. Todėl mano rūpestis buvo šitie, gavę naują nurodymą, manieji dvasiniai broliai ir sesės. Jie – tokie gležni, nors fizine prasme – stiprūs vyrai, bet – dvasine prasme – jie žengia į tą nežinomą jiems patyrimą, kuriame reikėjo laužyti žydų ritualus, žydų įstatymus. Štai kodėl mano viduje kasdien būdavo tas nerimas – o kaip jie bus be manęs? – Ir dar labiau mane skaudino – iš vidaus – jų nelankstus mąstymas, nes jie ir mano tiesioginių žodžių nesuprasdavo būtent tiesiogiai, kada aš kalbėjau ir apie savo mirtį, o kada aš kalbėdavau perkeltine prasme, jie suprasdavo, kad tai yra tiesiogine prasme tie taikomi teiginiai. Apie karalystės įsteigimą jie mąstė, kad tai yra karalystė kaip tam tikra valstybės išraiška, išlaisvinanti iš pavergėjų žydus, man užimant Dovydo sostą kaip karžygiui, o apie karalystę Širdyje jiems buvo sunku įsivaizduoti – kaip galima Širdyje įsteigti karalystę, kai visos karalystės yra ant žemės? Todėl mano viduje buvo nerimas nemažesnis už jūsų nerimą dėl jūsų dabartinio gyvenimo tamsoje. Net ir savo atveju, ir jūsų atveju yra jūsų dvasinis asmuo – jūs esate tikrieji, turintys savo dvasinį Dieviškąjį Protą ir Dvasinį Stuburą – ir būkite verti savųjų - ir mano - Tėvų – verti dvasinio sūnaus arba dukros orumo! Atsakymas – labai paprastas, ir jo įgyvendinimas yra paprastas - Vektorius jums visiems yra tas pats – nekeičiamas, ir niekada nesikeisiantis – nebent jūs patys neištvertumėte dėl išsekusio jūsų dvasinio asmens įtikėjimo, pasitikėjimo, ir tada jūsų savanaudiški siekiai ims viršų Šviesos ir Dvasinių Amžinųjų Vertybių atžvilgiu, ir tada jūsų asmenybės Šviesos Dieviškasis Daigas – tik besiskleidžiantis – greitai bus piktžolių nustelbtas, o jūsų gyvulinis protas ims reikštis vis aršesniais veiksmais.
Jūs esate šeimininkai savosios laisvos valios, nors ją gavote, kaip ir aš, iš paties Kūrėjo, bet jūs esate šeimininkas priimti sprendimą – ne Kūrėjas, ne aš! Todėl kuo gilesnis ryšys bus su Kūrėju, tuo stipresnė būsena, ir jūsų valia nebesikaitalios priklausomai nuo jūsų aplinkos – jūs išliksite orus arba ori – Kūrėjo Sūnus ar Dukra – nepriklausomai nuo išorinių reikalavimų. Ir jums jokie įstatymai – žemiškąja prasme – nėra tas argumentas – jums yra vienas dvasinis Kūrėjo - ir mano - teikiamas Įstatymas – iškelti Kūrėją į Evoliucinio žengimo Gyvuoju Keliu patį centrą viršūnėje, kuri yra jūsų Širdyje! Štai jūs ir turite viską sulieti su Centru – viską savyje sulieti su Centru – kas akimirką – tik tada jūs ištversite aplinkos spaudimą ir poveikį, o savąja Išmintimi, tos būsenos akimirką, priimsite savo lygiu sprendimus.
Žinokite, aplinka, kada degraduoja, tai audra veja audrą! Tas gyvulinis - ir žvėrimi tampantis - protas, jisai niekada savųjų siekių neatsisakys, ir veiksmai aršės, o tas aršumas duos nepageidaujamas žmonijai pasekmes, ir tos pasekmės bus karčios visiems, net ir tiems šitų veiksmų atlikėjams, ir net tų veiksmų sumanytojams kaip autoriams – tamsos viešpatijos autoriams.
Jūs esate mūsų Rojaus Tėvų Šviesos skelbėjai ir skleidėjai! Reiškia, jūs viduje turite gyventi šita Šviesa savuoju gyvenimu išorėje! Tik šitaip jūs galėsite ištverti aplinkos spaudimą ir apgaulę, dėl kurios nesisielosite, kaip sielojatės dabar – net ir dėl savo darbo vietos jūs sielojatės, nes jums trūksta atsivėrimo gelmės. Dėl to jūsų Išmintis iš dvasinio Dieviškojo Proto nėra liejanti savo gyvų aukšto energinio dažnio virpesių nei iš manęs, nei iš Kūrėjo! Dėl to jūs nežinote – kiekvieną akimirką – kokį priimti sprendimą. Jūs siekiate gauti patarimą-mokymą iš manęs arba iš mūsų Tėvų. Tai yra gerai, bet jeigu jūs liksite visą laiką gyvajame ryšyje su Rojaus Tėvais, jums savaime jau bus tas sprendimas būsena pajuntamas, ir toji būsena bus Tikrovės akimirka, kurioje jūs gyvensite savimi kaip asmenybe – nesikeičiančia. Jūsų visi potencialai turi pavirsti kuo ryškesniais aktualais, ir visą laiką siekiant dar ryškesnės Šviesos, ir aukštesnio laiptelio!
Tą, ką jūs pasiekėte iki šios akimirkos, už tai jums yra nuoširdus padėkos žodis ir iš manęs, ir iš Rojaus Tėvų! Tačiau jūs turite siekti aukštesnio laiptelio! Atrodytų, kur logika? Jūs pasiekėte tokį aukštą laiptelį palyginus su aplinka santykinės Ramybės aplinkoje, o dabar ta Ramybė prarasta, tamsa subujojo, o jums dar reikia siekti dar aukštesnio laiptelio!
Taip, Evoliucija, nepriklausomai nuo tamsos, sustoti negali.
Maištas taip pat nesustabdė Evoliucijos, jis tik padarė lankstą kaip kilpą. Suklaidinę vadovai aplinką, daugybę savo dvasinių brolių ir sesių nuvedė tamsos slidžiais klystkeliais, tačiau išlikę toje aplinkoje ištikimi man Kūrėjo Vaikai toliau žengia – kiek pajėgia – Teisingumo ir Šviesos Keliu.
Dėl to aš jums irgi sakau – Nepergyvenkite dėl savo materialaus kūno, rūpinkitės savo dvasia! – štai kur yra jūsų Vektorius! Turėsite gyvą dvasią, paklus ir kūnas, ir aplinka!

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Jėzau, dvasini broli, Šeimininke Sūnau Kūrėjau Nebadono Vietinėje Visatoje, ačiū tau už tą atsakymą-mokymą. Gera patirti Ramybę iš Rojaus Tėvų. Ir manoji valia sulieta su mylimo Tėvo, Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU valia. Amen.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal