45. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto Mokymas, suteiktas jo žemiškojo gimtadienio proga, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 08 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Sūnau Kūrėjau, esantis dabar Šeimininko Sūnaus Kūrėjo statuse, savuoju vardu valdantis savąją Vietinę Visatą - drauge su savo Partnere Nebadonija, Dukra Kūrėja – kaip Daiva savo maldoje išreiškė, šiandien - tavasis žemiškasis gimtadienis, žemiškajame pasaulyje įsikūnijus Jėzaus iš Nazareto tapatybe prieš du tūkstančius metų, aš noriu paprašyti tavęs, dabar, praėjus dviem tūkstančiams metų, mums pasakyti Šviesos Žodį - Gyvąjį Žodį - kuris yra tuo pačiu ir mūsų Rojaus Tėvų Žodis, tavo lūpomis ir Širdimi tariamas visiems.


Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

 

Mano mylimieji broliai ir sesės dvasioje, man didžiulė palaima ir atgaiva girdėti jūsų atvertas Širdis, liejančias taip gausiai pačios aukščiausios tyrasties Meilės virpesius man. Aš jaučiu tą susižavėjimą jūsų nuostabiais žingsniais Gyvajame Kelyje. Tai yra manasis kelias, kuriuo aš taip pat žengiau jūsų pasaulyje, ir šitas kelias mane taip pat stiprino, kaip Tėvo sūnų dvasioje, net ir turintį tą materialų žmogiškąjį apvalkalą, vadinamą žmogiškuoju kūnu. Ir dabar aš matydamas jus, jausdamas jus šitame man brangiame, žmogiškąja prasme, mano gimtame pasaulyje, džiaugiuosi dėl to, kad jūs esate mano dvasiniai broliai ir sesės, žengiantys Šviesoje, patyrę mūsų Rojaus Tėvų atradimą savyje.
Aš ėjau būdamas vienas žmonijoje, jūsų dabar yra jau daug, jūs patiriate mano būseną. Ir man džiugu, kad jūs jau galite šita būsena pasidalinti vienas su kitu, ir šitie žodžiai nebenustebina jūsų. Jūs juos priimate kaip savus žodžius, tai stiprina ir jus. Bendraukite vieni su kitais artimiau, bendraukite pasikalbėdami, nes jums izoliacija netinka. Kūrėjas mus sumanė kaip visuomeninius sūnus ir dukras, kur pasireiškimas yra visumos Gerovei, visuomenei. Todėl ir aš jus skatinu būti ryžtingiems, veikliems ir visuomeniškiems.
Jums šitoje dabartinėje kartoje sunku prisitaikyti prie staigaus tamsos milžiniško potvynio, jis užliejo žmoniją tarsi netikėtas. Bet tie iš jūsų, kurie jau budote dvasioje, jūs jautėte, kokia yra tamsa - ji yra tarsi tūnanti, nejudanti, negyva, nepasireiškianti tokia visaapimančia prasme, bet ji potencialiai buvo jau subrandinta seniai, ir šitas dabartinis proveržis, tokioje begėdiškoje išraiškoje, darant viską prieš žmogų, ir pridengus kaip figos lapeliu gražiais teiginiais ir žodžiais, rūpinantis jūsų sveikata, rūpinantis jūsų gerove. Rūpinimasis sveikata - tai yra sveikas gyvenimas!
Aš, dar būdamas jūsų pasaulyje, labai norėjau, kad jaunimas įsitrauktų į fizinę kultūrą, kad būtų judesys jaunam organizmui, todėl fizinė kultūra yra vienas iš pagrindų jūsų sveikam organizmui bręsti, ir tuo pačiu toliau išlikti sveikam iki pat paskutinio atodūsio šitame pasaulyje! Štai toji sveika gyvensena yra garantija, kad jūsų organizmas pulsuos taip, kaip sumanė mūsų Rojaus Tėvai - tuo ritmu, kuris sumanytas yra šitai ląstelei! Juk jūs prisimenate, kad Gyvybės Nešėjai jūsų pasaulyje implantavo gyvybės plazmą, kuri jau tada turėjo potencialą, kokia bus žmogiškojo pavidalo ląstelė, ir jau tada buvo tas potencialas, kad šita ląstelė turi būti apkraunama fizine mankšta, fiziniais pratimais, fiziniu judėjimu ir tuo pačiu ji turi būti elastinga, lengva, ir kvėpuojanti be sutrikimų. Tai reiškia mityba turi būti atitinkamai lengva, neapkraunanti nė vienos ląstelės - pulsuojančios Kūrėjo sumanytu ritmu - ir veikiančių smegenų ląstelė taip pat turi būti lengva, pripildyta tyrų Šviesos minčių, pavirstančių nuostabiais išminties teiginiais, kurie klodais būtų kitiems išreiškiami, kad kiti iš knygų galėtų mokytis didesnės Kūrėjo sampratos ir Šviesos. Visa tai sumanyta šitam materialiam pavidalui, kada jame esanti mūsų Rojaus Tėvų dovana, amžinoji asmenybė, pabudusi gyvuoju ryšiu su Rojaus Tėvais, pulsuoja būtent Evoliuciniu Kūrėjo sumanytu ritmu. Dvasinė vienovė su materija - Kūrėjo energijos tokia išraiška šitam pasauliui ir šitam materialiam pavidalui - suvienyta išminties, kurią teikia Kūrėjo energinių virpesių Meilės Galia - užtikrina šito organizmo sveikatingumą, veiksmingumą, ir tuo pačiu Įnašą į Paties Kūrėjo Banką danguje materialiais veiksmais visumos Gerovei. Šito aš siekiau tarp jūsų būdamas prieš du tūkstančius metų - šito jūs siekiate taip pat kiekvienas, patirdamas manąją Šviesą - kada vaikščiojau vienas iš jūsų ir tarp jūsų materialia išraiška, nors būsena buvo dvasinė, ir jūs jaučiate šitą būseną dvasioje. Gėris yra dvasinė kategorija, ne materiali, tik jūs vertinate, kas yra gražu ir gera, matydami konkretų materialų veiksmą, bet pojūtis yra viduje, jis yra dvasinis. Štai todėl ir tos Kūrėjo, mūsų Rojaus Tėvų sumanytos visos Amžinosios Vertybės, atspindinčios mūsų Rojaus Tėvų charakterį, yra dvasinės. Ir mes kaip asmenybės taip pat esam pilnos šitų Kūrėjo mums padovanotos Gyvasties Vertybių - pilnos tiek, kiek esame gyvajame ryšyje su mūsų Rojaus Tėvais. Mes nuolat geriame šitą nuostabų, mums teikiamą - mūsų asmenybei - dieviškumo indėlį. Bet jūs esate apdovanoti dar didesne dovana – paties Kūrėjo dvasia – pats dieviškumas yra jūsų viduje! Būdamas šitame pasaulyje aš taip pat turėjau šitą pačią mūsų Rojaus Tėvų dalelę, ir būtent dabar manasis Minties Derintojas vadovauja visiems šitoje planetoje Minties Derintojams. Štai tas patyrimas - sukauptas tiek mano, tiek Minties Derintojo - leidžia taip pat pritaikyti nauju savuoju statusu ne išbarstytą Amžinųjų Vertybių patyrimą, o papildytą kiekvienu nauju patyrimu.
Ir aš dabar, būdamas manajame statuse kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, aš valdau vadovaudamas šitai Vietinei Visatai, valdau ją Meilės Galia, savuoju vardu, kurį aš pelniau savo patyrimų kaupimu. Aš pelniau aukščiausiąją dvasinę valdžią šitoje Vietinėje Visatoje visumos Gerovei. Aš prisidedu prie savosios Vietinės Visatos šviesinimo, net ir dabar, kada iš manęs sklinda dar galingesni, stipresnės galios ir aukštesnio energinio dažnio virpesiai, aš taip pat dar daugiau susilieju su savo Rojaus Tėvais, kurie yra ir jūsų Tėvai. Šitoji abipusė trauka, kaip Kūrėją traukiu aš, taip Kūrėjas traukia mane, ir šitąja galia aš dabar priimu sprendimus visoje Vietinėje Visatoje, bet aš turiu nekintantį Gailestingumą, nekintantį ta prasme, kad aš jį kaip asmenybė, turinti laisvą valią, laikau svarbiausia mūsų Rojaus Tėvų charakterio savybe – kada Meilė pasireiškia Gailestingumu, nuo to priklauso Kantrybė, nes reikia leisti ir suklydusiam suvokti savo klaidą, ir jam reikalingas laikas, kad pataisytų savo klaidą, ir čia veikia Gailestingumas. Nereikia iškart kirsti bausme, turi būti intervalas, leidžiantis pakankamai pajausti Širdimi, tam prasižengusiam, visu nuoširdumu, kad jis padarė pražangą. Jis turi pripažinti – ne teisėjas turi, pakėlęs bausmės rimbą gąsdindamas, išprievartauti tą prisipažinimą – turi būti Širdies pripažįstamas savosios pražangos veiksmas praeityje. Štai tam ir reikalingas Gailestingumas laike. Dėl to aš net ir dabar, kilus maištui mūsų bet kurioje Vietinės Visatos dalyje, apribočiau tą manosios Vietinės Visatos dalį, bet joje leisčiau kiekvienam laisva valia priimti nuoširdų apsisprendimą, ir leisčiau tam Gailestingumui veikti, nors turiu galią, iš Rojaus Tėvų man suteiktą, akimirksniu užbaigti maištą automatiškai – bet tai nebūtų išmintinga, nes patyrimas ugdo daugiau negu bet koks atoveiksmis akimirksniu – patyrimas kaupiamas laike, proceso metu, ir tas procesas leidžia suvokti daug giliau bet kokio teiginio prasmę. Teiginys – teorija, patyrimas – praktika, ir patyrimas moko stipresniais teiginiais negu teorinis žodis. Štai kodėl aš vertinu Kūrėjo charakterio Gailestingumo bruožą kaip patį svarbiausią Jo Meilės Galioje. Todėl aš ir jums noriu teigti – būkite gailestingi vieni kitiems ir ypač klystantiems, kad ir kiek truktų klaida, jūsų gailestingumas turi būti tiek ištęstas laike, kad jis galėtų teikti ir tiems klystantiems galimybę patirti nuoširdžiai savąją pražangą. Ir šitai jūs galite pasiekti tiktai gyvu ryšiu su Kūrėju, mūsų Rojaus Tėvais. Savoji asmenybė neturės tiek kantrybės, o iš Kūrėjo ji gaus nuolatinį Gyvąjį Vandenį, ir Meilės Galia, ir Gailestingumo pasireiškimu.
Štai kodėl aš dabar, būdamas Visagalis šitoje savo pelnytoje Vietinėje Visatoje, aš savo Suverenumą padalinau ir savo Partnerei. Padalinau dėl to, kad manoji Meilės Galia pasireiškia ir šituo požiūriu – dalintis ta galia, ir tuo pačiu aš paprašiau likti ir mūsų Rojaus Tėvų atstovą Vietinei Visatai – Emanuelį – kad jis toliau liktų mano patarėjas. Atrodytų, turint valdžią aukščiausiąja, dvasine prasme, nebereikalingas patarėjas, kai tu pats jau esi savuoju vardu valdantis savąjį darinį, bet būtent tas Kūrėjo teikiamas Išminties Šviesos spindulys, gyvasis jo tekėjimas ir pasireiškimas ir išreiškia tą gyvybingą Meilę, kad aš esu taip pat visuomeninis sūnus, aš noriu bendrauti, bendrauti ir su tais, kurie man padėjo pasiekti šitą aukščiausiąjį dvasinį statusą, pelnyti aukščiausiąją šlovę savojoje Vietinėje Visatoje, ir būtent tas visuomeniškumas man ir leido gailestingai dalintis savąja Meilės Galios dvasine išraiška, dalintis pačia aukščiausia dovana - savuoju vadovavimu Vietinei Visatai - ir su Partnere, ir su Emanueliu.
Štai ir jums aš sakau – kad ir kokias aukštumas jūs pasiektumėte, tose aukštumose žiūrėkite į savo dvasinius brolius ir seses ir atiduokite dalį savo pareigų ir naštos, pasitikėdami jais, atiduokite jiems, bet ne kaip įpareigojimą, o kaip Meilės Galios išraišką Gailestingume, kad jie taip pat įgytų naują, ir aukštesnio statuso, patyrimą, kad tarp jūsų atsirastų didesnis pasitikėjimas, nes pasitikėjimas ugdomas taip pat bendrai veikiant visumos Gerovei. Mąstant apie Gerovę, pasitikėjimas neatsiras.
Dabartinis laikmetis jums yra skirtas ne mūsų sumanymu, ne Evoliucijos Plano įgyvendinimui. Dabartinis laikmetis tiesiog yra prieš mūsų valią tos tamsos priimtų sprendimų atitinkamos ilgalaikės pasekmių kaskados, kurios savo apraiškomis yra kiekvienoje kartoje aštresnės ir santykinai labiau rafinuotos, bet ir tos tamsos veiksmų pasireiškimas yra atskirų asmenų sprendimų įgyvendinimas. Tai nėra kažkokia sumanyta ir tiesiogine prasme iš anksto parengta doktrina, kuri yra įgyvendinama, ne! Nuo mūsų Rojaus Tėvų nusigręžęs mirtingojo protas yra aršus ir kupinas baimės, nepasitikėjimo, nepasitikėjimo net ir šalia esančiais, neturintis kantrybės, turintis daugybę įvairių ydų, kurių viena pagrindinių – puikybė. Baimė ir puikybė dera kaip tarpusavyje sesės dvynės! Iš baimės mirtingasis jaučia, kad jis negali - negali - prarasti nieko, nes jausis kitų menkinamas, jam sunku peržengti per save, nes puikybė neleidžia pažiūrėti į save iš aukščiau, iš šalies. Ir iš puikybės gimsta įvairūs klaidingi sprendimai, kaip ir dabartinis etapas – tai yra puikybės apraiška, kenkiant visai žmonijai, bet puikybė neleidžia sustoti, sustoti padarius vieną klaidingą sprendimą, atsikvošėti. Puikybė tiesiog gena vieną klaidingą sprendimą po kito, ir pasekmės yra pagal kūrinijoje mūsų Rojaus Tėvų sumanytą dėsnį – priežastis turi veiksmą su pasekme. Todėl ir dabar jūsų aplinkoje puikybėje esantys tie, kurie turi visą finansinę sistemą, jie nori šitą finansinę sistemą panaudoti jūsų taip pat dar didesniam pajungimui savo puikybei – savo puikybei - patys nesuvokdami, kad tai yra jų nepilnavertiškumo komplekso subujojimas, suvešėjimas. Jie mano esantys viešpačiai, nors iš tikrųjų yra liliputai, dvasinės miegančios asmenybės, todėl jų sprendimai kupini tamsos nukreiptos prieš mus, esančius Kūrėjo gyvus sūnus ir dukras, nešančius Šviesos, Tiesos, Meilės Gyvąjį Žodį. Jiems neįveikti mūsų Galios, kurią mes geriame amžinai kaip dvasinės asmenybės, veikiančios taip, kaip veda mus Rojaus Tėvai visumos Gerovei, kad visuomenei būtų lengviau kvėpuoti, sutarti ir bendrauti, siekiant bendrų Brolystės vaisių Gerovės visumai - kūrinijai!
Todėl kokia bebūtų jūsų pasaulyje sumaištis, tiktai būdami gyvajame ryšyje su mūsų visų Rojaus Tėvais jūs patirsite vidinę Ramybę. Per audras šita Ramybė jus neš kaip virš audringų vandenyno bangų keterų sklendžiantį nuostabų lainerį, nuostabų jums suteiktą Nojaus plaustą – jūs išliksite nepažeisti! Būkite gyvame ryšyje su Rojaus Tėvais net ir taip, kaip aš buvau būdamas vienas iš jūsų ir tarp jūsų prieš du tūkstančius metų, net ir dabar, kada jūs žinote, jog tai yra mano gimtadienis ir dvidešimt pirmajame amžiuje po manojo atėjimo į šitą pasaulį, dvasiniai daigai turi tas pačias šaknis – mūsų Rojaus Tėvus. Reiškia juos turite puoselėti ir ugdyti savyje net ir taip, kaip juos ugdžiau aš, jūsų Gerovei, ir tuo pačiu savo Gerovei. Aš ugdžiau juos jums, kad jūs būtumėte toje tamsoje po dviejų tūkstančių metų. Būkite verti Kūrėjo, net ir taip, kaip aš buvau vertas Tėvo. Apkabinu jus Meile ir Ramybėje. Jūsų Jėzus iš Nazareto.


Algimantas:

Ačiū tau, mylimas broli dvasioje, Jėzau, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, už šį Gyvą žodį, už tave, ir manoji valia sulieta su mylimo Tėvo, Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, Visuminės Dievybės AŠ ESU Valia. Amen.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal