46. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Kalėdų proga, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 12 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas šeimininke Sūnau Kūrėjau-Jėzau iš Nazareto, aš esu pasirengęs perteikti tavąjį mokymą – tavąjį Gyvąjį Žodį – Kalėdų proga. Tai yra simbolinis tavo gimtadienis, kokį švenčia krikščioniškas pasaulis mūsų planetoje.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

 

Mano mylimieji broliai ir sesės dvasioje, jūs esate iš tikrųjų tie Tėvo, kurį aš vadinau prieš du tūkstančius metų, būdamas vienas iš jūsų ir tarp jūsų, vaikai. Jūs esate tikri, gyvi, realūs, net ir tokie, koks buvau aš. Aš patyriau jūsų gyvenimą, aš patyriau jūsų savastį ir aš žinau, ką reiškia jūsų problemos, ir tuo pačiu jūsų gyvenimas toje aplinkoje, kokią jūs dabar aplinkui jaučiate. Aš jums jau kalbėjau prieš du tūkstančius metų, kad tiktai Širdyje įkurta Dangaus Karalystė, yra toji Karalystė, kurios mokiau aš jus kiekvieną. Aš tada nebuvau atėjęs įkurti materialios karalystės, aš nebuvau tas, kuriam taikė Mesijaus vietą į laisvą Dovydo sostą. Aš neatėjau karžygio poza, aš atėjau kaip Ramybės Šauklys, ir pagal tradiciją aš jojau ne ant žirgo su kalaviju, bet ant mulo su palmės šaka – tai yra Taikos ir Ramybės simbolinė išraiška.

Aš esu tas, kuris dalinu Ramybę per atsivėrimą Tėvui. Jūs dabar jau išplėtėte šitą sampratą iki Rojaus Trejybės Trijų Šaltinių ir net papildėte Visuminiu Šaltiniu ir Centru AŠ ESU. Jūs esate tie mano broliai ir sesės, kurie pranokstate aplinkos simbolinį mano gimtadienio šventimą, vadinamas Kalėdas, materialia išraiška, ir ją, deja, aptraukia voratinkliais įvairios dovanos ir nukrauti stalai turtingais valgiais. Simboliškai jūs galite laikytis ir pasninko, kokio kviečia laikytis jūsų dvasinių brolių ir sesių tikėjimas, bet viską nulemia jūsų vidus – jūsų būsena. Jūs galite ragauti bet kokį valgį ir tuo pačiu patirti vienovę su manimi, kada yra atverta Širdis Kūrėjui, reiškia, ji atverta ir man. Aš esu iš to paties mūsų Tėvo ir Motinos energinio Impulso, kaip ir jūs esate iš Jo Energijos, dėl to jūs ir patiriate daug daugiau negu jūsų aplinkoje gyvenantys, ir neinantys Gyvuoju Keliu, jūsų dvasiniai broliai ir sesės. Jūs jau patiriate mano Gyvąjį Žingsnį. Ir labai dažnai aš girdžiu iš jūsų pasakymą – mes turime atgimti Kristumi, mes turime tapti tokiu žmogumi, kokiu buvo Jėzus. – Būtent tai ir yra tas tapimas manimi, kad jaustumėte dvasią vienovėje su pačiu Šaltiniu ir Centru – mūsų Rojaus Tėvais. Jūs patiriate mano gyvąjį žingsnį dviejų tūkstančių metų dabartinėje akimirkoje. Ir įsivaizduokite, per tuos du tūkstančius metų, manoji atnešta žinia nepaseno, ji neapsitraukė voratinkliais, jeigu jūs Širdimi ją priimate – tada jūs žinote, kad Tėvas yra vienas visiems, mes esame broliai ir sesės tarpusavyje, turėdami tą patį Tėvą. Jūs dabar turite Rojaus Trejybės Tris Šaltinius ir Centrus ir Visuminį Šaltinį ir Centrą AŠ ESU. Štai jūs esate apjungti ryškesnės Šviesos, bet dvasioje jūs vis tiek esate savo Širdimi susieti su pačiu Kūrėju, kaip ir aš buvau susietas tuo metu su Tėvu – su Kūrėju. Aš negalėjau atskleisti Jo platesnės sampratos, išplėsdamas požiūrį į Rojaus Trejybės Tris Asmenis – žydams tai būtų per daug šviesos šitame mokyme – jiems per daug buvo ir manojo mokymo, kad ir pagonis priimtų kaip dvasinius brolius – to paties Tėvo – net ir nepriimant žydų tikėjimo.

Dabar jūs puikiai suprantate, kad tikėjimą išreiškia ne pripažinimas vieno ar kito dogmatinio mokymo arba vieno ar kito materialaus ritualo atlikimas, bet jūsų Širdies susiliejimas su Kūrėju, net ir taip, kaip aš susiliejau su Tėvu. Tas susiliejimas ir yra jūsų Širdimi – ir Širdyje. Tik šitoks kelias jums teikia Įtikėjimą ir tuo pačiu sveikatingą gyvenimą. Jūsų kūnas yra jums suprantamai, žmogiškąją prasme, kilęs iš dulkės, kilęs iš jūsų materialių žemiškųjų tėvų, tačiau gilumine prasme, jis taip pat yra suteiktas dangiškųjų Rojaus Tėvų, nes jis yra energinis, gyvas pulsuojantis organizmas – jo negali suteikti žemiškieji materialūs tėvai, jie suteikia tiktai perteikimo priemonę, kad pratęstų gyvybę – tai būtent ta Meilės Galios sueitis vyro ir moters pačiu intymiausiu ryšiu – ir dar dalyvaujant pačiam Kūrėjui - ir suteikia visą tą galimybę, kad sėkla duoda vaisių nauju embrionu ir kūdikiu, kuris ir gimsta net ir taip, kaip gimiau aš prieš du tūkstančius metų. Aš perėjau tą gimdoje vystymosi stadiją, kada aš patyriau tą gyvybingumo pradinį laiptelį, patyriau tam, kad aš žinočiau, kokia yra ta kelionė energinio Kūrėjo Impulso, užmegzto žemiškųjų materialių tėvų tarpusavio Meilės intymia išraiška, Kūrėjo gyvybinio Impulso ir galutinės pasekmės – gimimo šitame pasaulyje bejėgiu materialiu kūdikiu.

Jūs tie, kurie turėjote šeimos patyrimą, kurie auginote mažylį, su meile, nuoširdžiai, atidavę save tai mažytei gyvybei, jūs dabar suvokiate, kiek jūs galėjote jai suteikti daug daugiau gyvasties, šviesos, stiprybės, jeigu jūs būtumėte jau tada žinoję šito Gyvojo Kelio patyrimo nueitą gyvą etapą. Sugrįžti jūs negalite į tą akimirką, tačiau prisidėdami savo ryškia ir tuo pačiu galinga mūsų visų Rojaus Tėvų Meilės Galia, jūs galite palengvinti ateinančių kartų gyvybingumą, palengvinti tuo, kad jūs galite dalintis šita Šviesa, kad ir tie būsimieji tėvai jau žinotų nuo pat pradžios, jog gyvybiniame procese Kūrėjas yra. Tas, kuris yra nematomas Asmuo, ir kuris dalyvauja betarpiškai iš vidaus. Nė vienas iš jūsų negalite pabėgti nuo Kūrėjo. Jisai yra net ir ten, kur jūs Jo net ir nepakviečiate. Kiekviename pasireiškime, iš kurio sklinda gyvastis, gyvybingumas, yra Kūrėjas, bet jūs galite patys patirti, kaip ta gyvastis gali pasireikšti, kai jūs širdingai patys pakviečiate Šaltinį ir Centrą, mūsų Rojaus Tėvus, pripildyti ir jus, ir tuo pačiu kiekvieną jūsų veiksmą, gyvybinga Rojaus Trejybės-AŠ ESU kiekvienu Kibirkšties Impulsu kiekvieną jūsų mintį, kiekvieną jūsų veiksmą, kiekvieną tariamą žodį, pripildyti ta gyvybine energija, kad galėtumėte patys paliudyti, kokia yra milžiniška kokybinė skirtybė tarp to, kai jūs nepakviečiate Kūrėjo, ir pakviesto – pakviesto nuoširdžiai – Kūrėjo kūrybinio Impulso, suteikiamo jūsų panašiam veiksmui. Kokybe jūs pulsuojate tada lygiai taip, kaip ir Kūrėjas atliktų tą patį veiksmą, kupinas Meilės ir Šviesos visų Gerovei, nes kada jūs kalbate apie savo troškimą būti bendrakūrėju su pačiu Kūrėju, reiškia, jūs ir tampate tuo Kūrėjo pasireiškimu, reiškia, yra tas dieviškumas jūsų viduje – jūs geriate tą Energiją iš Kūrėjo - ir ji pasireiškia atitinkamu veiksmu. Tiktai skirtumas atsiranda tada, kada jūs nepasitikite, kada jums stinga Įtikėjimo galios ir Meilės pasireiškimo gyvybingumo, bet visa tai yra jūsų viduje jau potencialiai suteikta, jums tik reikia įdėjus daugiau pastangų, nuvalyti tas baimės apnašas gilesniu komunijos ryšiu ir su manimi – ir su pačiu Kūrėju.

Štai kodėl aš jums dabar baigdamas šitą mano žodį, jūsų simbolinių Kalėdų proga, sakau jums, ką jums ir sako visą laiką pakartodamas mano dvasinis brolis, jūsų Dvasinis Mokytojas Algimantas – jūs turite mano Evangeliją –ir jis ją papildė išplėsdamas iki Rojaus Trejybės Asmenų ir Visuminės Dievybės, ne vien tik Tėvo. Jisai mokydamas jus visą laiką pabrėžė – atraskite – atraskite Kūrėją savyje. Jis yra realus, tikras, gyvas, atrandamas viduje. Atradus jūs patirsite, kad visi tampa artimieji – broliai ir sesės – tada pradeda pulsuoti gyvybingai manoji Evangelija – Dievo Tėvystė, žmonių Brolystė. Jūs dėjote pastangas, atradote Kūrėją Keturiose Asmenybėse ir tada Brolystė tampa jūsų Tikrovės pasireiškimu savo gyvenime, kiekvieno iš jūsų. Ir tos abi Evangelijos susilieja, susilieja į dvasinę vienovę per jūsų gyvybingą ir gyvą ryšį su pačiu Rojaus Tėvu ir Motina. Jūs tampate tuo Tiltu tarp dviejų Evangelijų, jas gyvai susieję savuoju patyrimu, ir tą žinią jūs galite paskleisti savo broliams ir sesėms, kurie patiria dabartyje daugybę sunkumų, daug baimės, tamsos. Jūs turite savyje tą dvasinį impulsą, Gyvąją Šviesą, kurią kaip Kibirkštį jums atnešė Kūrėjo dvasia – Minties Derintojas. Tad įskelkite, kaip Andonas ir Fonta įskėlė titnagu gyvą ugnį, materialia prasme, nes jie tapo nepriklausomi nuo žaibo ar nuo laužo, jie galėjo įskelti šitą ugnį pagal poreikį. Tai štai, jūs pajautę tą kibirkštį iš Minties Derintojo, jūs atradote Kūrėją kaip savo Tėvą ir Motiną ir turite tą nuostabią, gyvybingą Šviesą savyje. Neškite šitą Šviesą ir dalinkitės su kitais. Juk tas pasakymas – dalinkitės su kitais – yra ne teorinis teiginys, tai yra mano troškimas ir jums teikiamas sustiprinimas. Tiktai dalindamiesi jūs daugiau patirsite Meilės ir iš paties Meilės Šaltinio – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Sustingdyta Meilė veržiasi kaip uždarytas paukštis narve, jis nori laisvės skrydžio, nori Meilės gyvos pulsacijos, kurioje ji galėtų plėstis ir daugintis. Meilė – tai yra vienintelė užkrečiamoji liga, kuri turi Malonę, Pasitenkinimą, Ramybę kiekvieno Širdyje, ji nėra ta liga, kurios reikia bijoti.

Būkite Kūrėjo, mūsų Rojaus Tėvų, Meilėje, kurioje yra ir mano virpesys iki pat jūsų atneštas Tiesos Dvasios pasireiškimu ir manosios Partnerės Šventosios Dvasios veikimu. Apkabinu jus visus, o Tiesos Dvasia jau yra jūsų Širdyje, kaip ir Šventoji Dvasia, ir veikia harmoningai drauge su Minties Derintoju, pasireiškiančiu kaip Kūrėjas.

Jūs atlikite savo mirtingojo Kūrėjo sūnaus pareigą Meilės Galia, atsiliepkite į tą Impulsą ryžtingu gyvenimu Šviesoje ir Meilėje, Tiesoje ir Teisingume, Gailestingume ir Išmintyje. Jūsų Jėzus.


Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Jėzau, Šeimininke Sūnau Kūrėjau!

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal