12. Pauliaus paaiškinimas, kad kalba JIS, o ne VIEŠPATS

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

12. Pauliaus paaiškinimas, kad kalba JIS, o ne VIEŠPATS

Tuo tarpu net ir Paulius ir jums tiems, akliems dvasioje, kurie tikite, kad Naujasis Testamentas yra Dievo žodis, gautas iš Šventosios dvasios, pats paaiškina, jog ŠITĄ sako JIS, BET NE VIEŠPATS, kad atskirtumėte, jog NEVISUR YRA DIEVO ŽODIS, KAI RAŠO AR SAKO PAULIUS:

“Kitiems sakau AŠ, NE VIEŠPATS: jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir ji sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. Taip pat ir moteris, turinti netikintį vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul jo nepalieka. Mat netikintis vyras pašventinamas žmona, o netikinti žmona pašventinama tikinčiu vyru. Antraip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar jie šventi. Bet jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra surišti, nes Dievas yra mus pašaukęs santaikai.  Iš kur žinai, žmona, galėsianti išgelbėti vyrą? Arba iš kur tau žinoma, vyre, jog išgelbėsi žmoną? Todėl kaip Viešpats kuriam paskyrė, kokį Dievas kurį pašaukė, to jis ir toliau tesilaiko. Taip AŠ MOKAU VISOSE BENDRIJOSE. Jei buvo pašauktas tikėti apipjaustytas žmogus, tegu nesistengia nuslėpti apipjaustymo. Jei buvo pašauktas neapipjaustytas, tegu nedaro apipjaustymo. Juk apipjaustymas yra niekas ir neapipjaustymas niekas, TIKTAI Dievo ĮSAKYMŲ VYKDYMAS – VISKAS. Tegul kiekvienas pasilieka toksai, koks buvo pašauktas. Jei buvai pašauktas, būdamas vergas, nesisielok, bet jei ir gali tapti laisvas, verčiau pasinaudok. Viešpatyje pašauktas tikėti vergas yra Viešpaties išlaisvintasis. PANAŠIAI IR PAŠAUKTAS TIKĖTI LAISVASIS YRA KRISTAUS VERGAS. Jūs, brangiai nupirkti, nepasidarykite žmonių vergais. Kiekvienas iš jūsų, broliai, koksai buvo pašauktas, toks ir tepasilieka prieš Dievą.” (Pirmasis korintiečiams, 7, 12-24)

“Dėl nesituokiančiųjų aš neturiu Dievo įsakymo, bet duodu patarimą kaip žmogus, iš Dievo gailestingumo vertas pasitikėjimo. Taigi aš manau, jog tai yra gera, žiūrint šio meto suspaudimų: gera žmogui būti tokiam. Esi susietas su žmona? Neieškok skyrybų. Likai be žmonos? Neieškok žmonos. Jei vedi, nenusidedi, ir jei mergina išteka, nenusideda. Tačiau šitokie žmonės turės kūno vargų, o aš norėčiau jus apsaugoti nuo jų.”(Pirmasis korintiečiams, 7, 25-28)

“Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. NESUSITUOKĘS RŪPINASI VIEŠPATEIS REIKALAIS IR TROKŠTA PATIKTI VIEŠPAČIUI. O SUSITUOKĘS RŪPINASI ŠIO PASAULIO REIKALAIS, STENGIASI PATIKTI ŽMONAI IR YRA PASIDALIJĘS. Taip pat NETEKĖJUSI MOTERIS BEI MERIGNA RŪPINASI VIEŠPATIES REIKALAIS, TROKŠDAMA BŪTI ŠVENTA KŪNU IR DVASIA. O IŠTEKĖJUSI RŪPINASI PASAULIO REIKALAIS IR STENGIASI PATIKTI VYRUI. Aš tai kalbu jūsų pačių labui, ne norėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo Viešpačiui. (Pirmasis korintiečiams, 7, 32-35)

“Jei kas mano būsiant jam negarbinga, kad jo mergaitė liks peraugusi, ir jei taip reikia, tedaro kaip nori, – nenusidės, – tegu jie susituokia. Bet jei kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs, ne iš prievartos, bet būdamas savo valios šeimininkas, ir savo širdyje nutaręs išsaugoti savąją mergaitę, tas gerai padarys. Taigi, kas veda savo mergaitę, gerai daro, o kas NEVEDA savo mergaitės, GERIAU daro. (Pirmasis korintiečiams, 7, 36-38)

“Žmona surišta, kol jos vyras gyvas. Vyrui mirus, ji laisva ir gali tekėti už ko nori, kad tik Viešpatyje. Bet, mano nuomone, ji bus laimingesnė netekėdama. Manau, kad ir aš turiu Dievo Dvasią. (Pirmasis korintiečiams, 7, 39-40 )

Iš visų mano pateiktų Pauliaus samprotavimų aiškiai sakoma, jog geriau nevedęs, kaip Paulius, negu vedęs, geriau netekėjusi, negu ištekėjusi, nes tik šitaip, jo supratimu, galima rūpintis Viešpaties reikalais ir trokšti patikti Viešpačiui, nes susituokęs rūpinasi pasaulio reikalais ir trokšta patikti žmonai.

Tai visiškai klaidinga samprata, nes Paulius nieko nesuvokė nei apie Rojaus Trejybės evoliucinį planą, kad žmonija vystytųsi MYLINČIOSE ŠEIMOSE, kuriose augtų vaikai jau laukiami abiejų tėvų kaip būsimieji Tėvo sūnūs ir dukros, kad žmonės turi PATIRTINIU BŪDU ATLIKTI VAIKŲ AUKLĖJIMO, O NE JŲ MUŠTRAVIMO AR IGNORAVIMO, KAS NĖRA VAIKŲ AUKLĖJIMAS, užduotį, kad būtent visi drauge su meile ir rūpintųsi Tėvo reikalu gyvendami savo gyvenimą kasdienybėje.

Paulius taip pat nesuvokė nieko ir apie žmogaus fiziologiją ir psichologiją, nes nevedęs ar netekėjusi vis tiek trokšta saviraiškos ŠEIMOJE, o jeigu jos nesukuria, tada lieka nepatenkintas, ir tas nepasitenkinimas perauga pasąmonėje į įvairius kompleksus, kurie pasireiškia tarpusavio bendravime su žmonėmis, iškreipia net charakterio kai kurias savybes. Todėl senbernio ar senmergės kompleksai nėra vien tik tušti žodžiai. Senbernio kompleksus turi ir katalikų kunigai. O kadangi toks jų senbernių gyvenimas veikia ir jų pasąmonę, tai kai kuriuos, silpnesnio charakterio, kunigus paveikia tiek, kad jie nori savo energiją vis tiek išlieti, ir pradeda gyventi su moterimis slapta, o dar baisiau, kada su vyrais, ar net daro nusikaltimus, lytiškai santykiaudami su vaikais. Štai KOKĮ POVEIKĮ turi tokios Pauliaus nuostatos dabartinei katalikų sektai, neleidžiančiai jos kunigams turėti šeimų.

Ir tokias Pauliaus nuostatas laikyti dar net ir DIEVO ŽODŽIU yra tikra KVAILYSTĖ ir dvasinė TAMSA, prieštaraujanti Tėvo valiai ir kūrinijos šeimos šviesai.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal