36. “Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?”

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

36. “Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?”

Aš jums viršuje pateikiau pastraipas iš Mato ir Morkaus evangelijų, kuriose yra ir tokie Jėzaus žodžiai:

“Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani?, tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukiąsis Elijo.“

“Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: ‘Matai, jis šaukiasi Elijo.’

Kitose dviejose evangelijose šitų Jėzaus žodžių nėra. Kodėl? Atsakymas vėl tas pats, todėl, kad tai yra žmogaus parašymai ir nevisi sutiko su tokiais Jėzaus žodžiais. Išeitų, kad Jėzus vis tik neatsilaikė ir vietoje meilės Tėvui ėmė reikšti PRIEKAIŠTUS. O tai jau prieštarautų ir visoms kitoms Jėzaus mintims, kad jį būtent atsiuntė Tėvas, kad jis Tėvą myli, kad jis yra jam ištikimas. Tada pradėtų griūti jų evangelijų pats stuburas – visiškas paklusimas Tėvo valiai. Štai todėl daug geriau apsidrausti evangelijų kitiems autoriams savo vidine cenzūra, kad mažiau kiltų klausimų-minčių: “o kodėl gi jis taip pasakė, kodėl priekaištavo Tėvui, jeigu jau taip Jam buvo atsidavęs, tai koks čia pavyzdys, kai vis tiek net ir Dievo Sūnus negali mylėti Tėvo tokiomis sunkiomis akimirkomis, tai ką jau kalbėti apie žmogų, todėl žmogui galima daug daugiau nusigręžti nuo Dievo, ir nieko tokio, jeigu net Jėzus ne iki galo rodė savo atsidavimą Tėvui tokią tragišką minutę?“

Tačiau tikroji šitų Jėzaus ištartų žodžių priežastis yra visiškai kita. Ir ją atskleidžia tik Urantijos Knygos epochinis apreikšimas, nes jo autoriai šituo atveju pasinaudoja DIEVIŠKAISIAIS ARCHYVAIS, kad paaiškintų Jėzaus pasakytų žodžių motyvus.

Tuo tarpu evangelijų vieni autoriai neišdrįso šių žodžių užrašyti – tai taip pat įrodo, jog šis tekstas nėra kilęs iš DVASIOS – o kiti juos užrašė, bet nežinojo kodėl jie buvo tariami, ir šituo pačiu atvedė prie klaidingų išvadų daugybę vėliau gyvenusiųjų kartų, net ir dabartinių kartų mūsų sielos brolių ir sesių. Todėl jūsų dėmesiui siūlau Urantijos Knygos epochinio apreiškimo perteikiamą šitą patį epizodą, kad galėtumėte suvokti, KOKS VIS TIK MILŽINIŠKAS SKIRTUMAS YRA TARP NAUJOJO TESTAMENTO IR URANTIJOS KNYGOS MINTIES NUOSEKLUMO IR GELMĖS.

5. PASKUTINIOJI VALANDA ANT KRYŽIAUS 

Nors tokiam reiškiniui tai buvo ankstyvas metų laikas, bet netrukus po dvyliktos valandos dangus aptemo dėl smulkaus smėlio audros ore. Jeruzalės gyventojai žinojo, jog tai reiškia, kad ateina viena iš tų karšto vėjo nešamų iš Arabijos dykumos smėlio audrų. Prieš pirmą valandą dangus buvo toks tamsus, kad saulė buvo paslėpta, ir minios likučiai nuskubėjo atgal į miestą. Kada Mokytojas atidavė savąją gyvybę iškart po šitos valandos, šalia tebuvo mažiau negu trisdešimt žmonių, tiktai tie trylika romėnų kareivių ir maždaug penkiolikos tikinčiųjų grupė. Šitą grupę sudarė vien tiktai moterys, išskyrus du vyrus, Judą, Jėzaus brolį, ir Joną Zabediejų, kuris sugrįžo į šitą vietą prieš pat tą akimirką, kada Mokytojo gyvybė užgeso.
Tuoj po pirmos valandos, vis labiau temstant dėl didžiulės smėlio audros, Jėzus ėmė prarasti žmogiškąją sąmonę. Paskutinieji jo gailestingumo, atlaidumo, ir perspėjimo žodžiai buvo pasakyti. Jo paskutinysis noras – susijęs su savo motinos globa – buvo išreikštas. Per šitą besiartinančios mirties valandą Jėzaus žmogiškasis protas ėmė kartoti daugelį pastraipų iš Hebrajų raštų, ypač Psalmes. Žmogiškojo Jėzaus paskutinioji sąmoninga mintis buvo susijusi su kartojimu mintyse tos Psalmių Knygos dalies, kuri dabar yra žinoma kaip dvidešimtoji, dvidešimt pirmoji, ir dvidešimt antroji Psalmės. Nors jo lūpos dažnai sujudėdavo, bet jis buvo per silpnas, kad žodžius ištartų, kai šitos pastraipos, kurias jis taip gerai žinojo atmintinai, pasiekdavo jo protą. Tiktai keletą kartų tie, kurie stovėjo greta, tikrai nugirdo atskiras frazes, tokias kaip, “Aš žinau, Viešpats išgelbės savo pateptąjį,” “Tavoji ranka tikrai išsiaiškins visus mano priešus,” ir “Dieve mano, Dieve mano, kodėl gi tu mane apleidai?” Jėzus nė vienai akimirkai neturėjo nė menkiausios abejonės, kad jis gyveno sutinkamai su Tėvo valia; ir jis niekada neabejojo, kad dabar jis savąją gyvybę materialiame kūne atiduoda sutinkamai su savojo Tėvo valia. Jis nejautė to, kad Tėvas jį būtų apleidęs; tiesiog jis kartojo savo blėstančioje sąmonėje daug ištraukų iš Raštų, tarp jų ir šitą dvidešimt antrąją Psalmę, kuri prasideda “Dieve mano, Dieve mano, kodėl gi tu mane apleidai?” Ir atsitiko taip, jog vieną iš tų trijų pastraipų, kurios buvo ištartos pakankamai aiškiai, išgirdo tie, kurie stovėjo šalia.    

Paskutinysis pageidavimas, kurį mirtingasis Jėzus išreiškė savo bičiuliams, buvo maždaug pusę antros, kada jis antrą kartą pasakė: “Aš ištroškęs,” ir tas pats sargybos kapitonas vėl jam suvilgė lūpas tuo pačiu kamščiu, sudrėkintu rūgščiame vyne, tomis dienomis paprastai vadintu actu.    

Smėlio audra stiprėjo ir dangūs vis labiau temo. Kareiviai ir šita maža tikinčiųjų grupelė vis tiek tebestovėjo greta. Kareiviai gūžėsi netoli kryžiaus, susispietė draugėn, kad apsisaugotų nuo čaižančio smėlio. Jono motina ir kitos moterys stebėjo iš toliau, kur jas šiek tiek pridengė iš viršaus nukarusi uola. Kada Mokytojas pagaliau iškvėpė paskutinį kartą, tada prie jo kryžiaus buvo Jonas Zabediejus, Jėzaus brolis Judas, jo sesuo Rūta, Marija Magdalena, ir Rebeka, kažkada gyvenusi Sepforyje.
Buvo prieš pat tris, kada Jėzus, garsiu balsu, sušuko, “Baigta! Tėve, į tavąsias rankas aš atiduodu savąją dvasią.” Ir kada jis šitai pasakė, tada nulenkė galvą ir užbaigė gyvybės kovą. Kada romėnų centurionas pamatė, kaip mirė Jėzus, tada jis sudavė sau į krūtinę ir pasakė: “Iš tikrųjų tai buvo teisus žmogus; tikrai jis turėjo būti Dievo Sūnus.” Ir nuo tos valandos jis ėmė tikėti į Jėzų.    

Jėzus mirė karališkai – kaip ir gyveno. Jis atvirai pripažino savo karališkąjį orumą ir išliko padėties šeimininkas per visą tą tragišką dieną. Jis savo valia ėjo į savo nešlovingą mirtį, kai tik pasirūpino savo pasirinktų apaštalų saugumu. Jis išmintingai pažabojo daug vargo sukeliančią Petro jėgą ir pasirūpino, kad Jonas galėtų būti šalia jo iki pat jo mirtingosios egzistencijos pabaigos. Jis atskleidė savo tikrąją prigimtį žmogžudiškam Sanhedrinui ir priminė Pilotui apie savo kaip Dievo Sūnaus aukščiausiosios valdžios šaltinį. Jis išėjo į Golgotą, nešdamas savo kryžiaus skersinį buomą, o mirtingojo įgytą savąją dvasią atiduodamas Rojaus Tėvui meilės kupiną savęs padovanojimą užbaigė. Po tokio gyvenimo – ir tokios mirties akimirką – Mokytojas iš tikrųjų galėjo pasakyti, “Baigta.”    

Kadangi tai buvo pasiruošimo diena tiek Perėjimo šventei, tiek ir Sabatui, tai žydai nenorėjo, kad šitie kūnai būtų palikti Golgotoje. Dėl to jie nuėjo pas Pilotą paprašyti, kad šitų trijų vyrų kojos būtų sulaužytos, kad jie būtų pribaigti, tokiu būdu, jog prieš saulėlydį būtų galima juos nuimti nuo kryžių ir įmesti į nusikaltėlių laidojimo duobes. Kada Pilotas  šitą pageidavimą išklausė, tada iš karto pasiuntė tris kareivius, kad sulaužytų kojas ir pribaigtų Jėzų ir tuos du plėšikus.
Kada šitie kareiviai atėjo į Golgotą, tada tą jie padarė tiems dviems vagims, bet jie pamatė, didžiulei savo nuostabai, kad Jėzus jau yra nebegyvas. Tačiau tam, jog būtų tikri, kad jis tikrai yra nebegyvas, vienas iš kareivių savo ietimi persmeigė jo kairįjį šoną. Nors buvo įprasta, jog nukryžiavimo aukos ant kryžiaus būtų gyvos net dvi ar tris dienas, bet Jėzaus didžiulis emocinis sielvartas ir aštrus dvasinis skausmas jo mirtingąjį gyvenimą materialiame kūne užbaigė šiek tiek greičiau negu per penkias su puse valandos.” (Urantijos Knyga, 2010)    


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal