Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas-atsakymas į Laimos iš Velžio klausimą, apie Ištaisomąjį laikotarpį ir mūsų dalyvavimą jame, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune 2011 05 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas-atsakymas į Laimos iš Velžio klausimą, apie Ištaisomąjį laikotarpį ir mūsų dalyvavimą jame, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune 2011 05 08 

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti iš Jūsų mokymą, kad išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės. Kas yra tas ištaisomasis laikotarpis ir koks yra mūsų vaidmuo jame? Kokios yra panaudojamos priemonės, kad jis būtų įgyvendintas? 

Amžinasis Sūnus-Kūrinijos Motina- Kūrinijos Brolis:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, kūrį vadinate Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš jums dabar savo MEILĘ dalindamas be jokių apribojimų, sakau, kad Aš jus MYLIU, MYLIU IR ŠLOVINU,GARBINU TAIP, KAIP JŪS MYLITE IR ŠLOVINATE MANE – IR MUS VISUS TRIS LYGIAVERČIUS ROJAUS TREJYBĖS CENTRUS IR ŠALTINIUS. Mes SUSILIEJAME VIENAME DVASINIAME GLĖBYJE. Jūs esate prisiglaude prie Mūsų dvasinės krūtinės. Ir Mes jaučiame jūsų dvasinį priglūdimą. Ne jūsų materialų fizinį pavidalą, bet jūsų DVASINĮ TIKRĄJĮ SPINDINTĮ SAVO AŠ, kuris susilieja su Mūsų dvasiniu neegzistuojančiu pavidalu. Bet MES ESAME DVASINIS, ENERGETINIS SUKONCENTRAVIMAS
ROJUJE BE PAVIDALO, BE FORMOS !

Nevisi Mano vaikai yra tokios šviesos, kokios Mes – kaip Tėvai – norime, kad jie būtų šitą pačią akimirką. Tačiau Mūsų suteikta laisva valia negali būti pažėista. Mes sutėikiame VISAS PRIEMONES, kad jie PATIRTŲ VIDINĮ ATSIVĖRIMĄ – ATSIVĖRIMĄ ŠVIESAI IR TIESAI, GĖRIUI IR MEILEI. Ir šituo PATYRIMU PALIŪDYTŲ, kad iš tikrųjų jie ATSPINDI MUS savo pasaulyje, savo aplinkoje, savuoju statusu, bet visą laiką siekdami DAR DIDESNIO susiliejimo su Mumis ir DAR DIDESNIO atspindėjimo aplinkai.

Jūsų kai kurie dvasiniai vedliai NEPAŽINO ŠITO GYVOJO KELIO, nors būdami dvasiniu statusu aukščiau negu jūs esate dabar žmogiškuoju materialiu pavidalu. Tačiau savo išmintimi ir savanaudišku ego, sukurstė ir kitus savo dvasios brolius ir seses MAIŠTUI PRIEŠ MUS. Sukūrstė dėl savojo MENKO IR SEKLAUS gyvo ryšio su Mumis, MENKO atsivėrimo Mums.

Todėl šitoji nuopuolio banga apėmė nemažą skaičių Mūsų vaikų. Mes nesame numatę, kad evoliucija būtų vystoma maištu prieš Mus – Šviesos Šaltinius ir Centrus. Tačiau Mes negalime jūsų paversti tokiais šviesos robotais atimdami iš jūsų laisvos valios sprendimus, kad jūs visi būtumėte pripildyti Mūsų meilės šviesos nepatirdami jos ir nepriimdami laisvų sprendimų; sprendimų, kada jūs turite pasverti tai, kas jums yra supranatama kaip GĖRIS ir kaip BLOGIS; ir APSISPRESTI, kas jums yra SVARBIAU; ir pasukti tuo keliu, kur yra MŪSŲ ŠVIESA.

NE MŪSŲ – tokia valia, kad vyktų nuopoliai į tamsą. NE MŪSŲ yra tokia valia, kad Mes jus laikytume įzoliuotus, apribotus nuo kitų Mano didesniosios šeimos segmentų, kurie EINA ATSIDAVĘ MŪSŲ VEDIMUI, EINA LINK ŠVIESOS, IR ŠITA ŠVIESA GYVENA.

Tačiau Mes irgi šitos įzoliacijos NEGALIME NUIMTI PATYS SAVO LAISVA VALIA, PAŽEISDAMI TŲ PUOLUSIŲJŲ VADOVŲ LAISVOS VALIOS PASIRINKIMĄ. O jų laisvos valios pasireiškimas – tai SAVOSIOS KALTĖS NUOŠIRDUS PRIPAŽINIMAS. 

Nuoširdumas eina iš vidaus. Mes suteikiame šitą savybę jūsų DVASINIAM charakteriui. Tačiau vien nuoširdumo neužtenka! Dar turi būt PASITIKĖJIMAS MUMIS IR ATSIDAVIMAS MUMS.

Todėl jūsų pasaulis patyrė savo vadovų – DVASINIŲ vadovų – nuopuolio į tamsą ilgą įzoliaciją. Tačiau ir tie vadovai pripažino savo kaltę – maišto kaltę, nuopuolio kaltę – PRIPAŽINO NUOŠIRDŽIAI ! Ir Mes jiems sutėikėme galimybę žengti savo ASMENINIO IŠTAISOMOJO laikotarpio keliu, kad jie patys prarądę pasitikėjimą – Mūsų pasitikėjimą – nes jie sukurstydami maištą prieš Mus, tuo pačiu IŠDAVĖ MŪSŲ MEILĘ IR ŠVIESĄ apribodami KITUS žengti šituo GYVUOJU keliu, kuriems jie tuo metu vadovavo ir kurie TURĖJO – IŠ MEILĖS – ŠITA ŠVIESA, PRISIGĖRĘ PATYS, GYVAI DALINTIS SU SAVO PAVALDINIAIS. Šitoji meilės IŠTIKIMYBĖ buvo pažėista jų LAISVOS VALIOS pasirėiškimu dėl savo SAVANAUDIŠKO EGO IŠKĖLIMO VIRŠ MŪSŲ. 

Todėl jų ASMENINIS IŠTAISOMASIS laikotarpis būtų prasidėjęs iškart po teismo – Gabrielis prieš Liuciferį – nuosprendžio priėmimo. Tačiau pagrindiniai maištininkai ATSISAKĖ priimti gyvojo kelio jiems padovanotą GAILESTINGUMĄ. Jų savanaudiškas ego buvo PER DAUG PRANOKĘS JŲ DVASINĮ ASMENĮ. Jiems buvo per sunku PRIIMTI ŠITĄ GYVAJĮ KELIA, savo padarytas tamsos dėmes savajame asmenybės charakteryje, vėl UŽSITARNAUJANT IR NUSIPELNANT, savo materiame kurinyje priimamais sprendimais – asmeniniais sprendimais KITOKIU STATUSU – PASITIKĖJIMĄ – MŪSŲ PASITIKĖJIMĄ – UŽSITARNAUJANT, KAUPIANT NAUJĄ PATYRIMĄ.

Todėl pagrindiniai maištininkai ištaisomojo laikotarpio programą PANEIGĖ, PANIEKINANČIAI ATSTŪMĖ, ir PASIRINKO savosios tapatybės sunaikinimą, LAISVA VALIA. Ir JŲ VALIA BUVO PATENKINTA. 

Tačiau tai NEBUVO MŪSŲ VALIA, kad jie būtų prarasti kaip Mūsų vaikai, Kūrinijoje galintys sulieti savąją valią su Mūsų Valia, IR MŪSŲ DĖKA NEŠTI ŠVIESĄ KITIEMS. Todėl Mes negalėjome taip pat PAŽĖISTI JŲ LAISVOS VALIOS priimto sprendimo. Ir jų laisvos valios sprendimas buvo patenkintas, ir jų tapatybė buvo SUNAIKINTA.

Jūsų planeta patyrusi taip pat apribojimą, netekus savo buvusio dvasinio vadovo, vietoje jo buvo paskirtas naujas vadovas. Po Mano Sūnaus Kūrėjo, jums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, apsilankymo jūsų planetoje ir trumpalaikio SAVOSIOS MISIJOS ĮGYVENDINIMO, APREIŠKIANT TĖVĄ ŽMONĖMS, O ŽMOGŲ TĖVUI – IR MUMS ROJAUS TREJYBĖS KITIEMS DVIEMS LYGIAVERČIAMS ASMENIMS –.
JIS IGIJO ŽMOGIŠKOJO GYVENIMO PATYRIMĄ IR NUSIPELNĖ, KAD VALDYTŲ SAVO SUKŪRTĄ, DRAUGE SU SAVO PARTNERE, VIETINĖS VISATOS MOTINA DVASIA, VIETINĘ VISTĄ NEBE KAIP MŪSŲ ATSTOVAS, BET KAIP TAS, KURIS TURI TEISĖTAI ĮGYTĄ IR PELNYTĄ VISUMINĘ VALDŽIĄ ŠITAI VIETINEI VISATAI. Ir būtent jis – drauge su Mumis – priėmė, sprendimą, koks turi būti ištaisomasis laikotarpis tam Kūrinijos segmentui, kurio vadavai vienu metu nutolo nuo Mūsų, nusigręžę į tamsą.

Ištaisomasis laikotarpis tai yra jūsų visų patyrimų dabar, patirtų praeityje per du šimtus tūkstančių metų, kada buvo nusigręžta nuo Mūsų šviesos ir meilės, įvairių nesusipratimų, baimių, kančios, skausmų kelio duobių išlyginimas; IŠLYGINIMAS DVASINE ŠVIESA, ją priimant iš aukštesnių dvasinių šaltinių, iš aukštesnių dvasinių mokytojų.
Kada jūsų pasaulis vis labiau atstatomas į ryšio grandines, jūs vis daugiau turėsite lengvesnę galimybę PATIRTI, kad jūs gaunate daug daugiau šviesos minčių negu kada nors galėjote apie jas pagalvoti, kad įmanoma tokias šviesos mintis savyje talpinti. Mes galime jums sutėikti daugiau dvasinių mokymų visame pasaulyje. Tam mes panaudojame, net ir neseniai iš jūsų pasaulio išėjusius ir jau pažadintus jūsų dvasios brolius ir seses, kurie turi įgiję GILESNĮ ŠVIESOS PAŽINIMĄ IR SAVAJĮ ŠVIESOS PATYRIMĄ, PALIUDYDAMI TOS ŠVIESOS TIKROVĘ, kuri paskleista iš Mūsų Šaltinio ir Centro. Ir jie, net ir neseniai išėję, gali gauti savosios vyresnybės leidimą suteikti jums mokymus, aiškindami apie savo prisikėlimo aplinką, dalindamiesi savo dabartiniu patyrimu. Visiškai neseniai buve čia jie gali jums suteikti mokymus, jus stiprinančius dar šitame pasaulyje ir nepatyrusius prisikėlimo aukštesnio laiptelio.

Ištaisomasis laikotarpis jūsų pasaulyje, tai ne tiktai tų tamsos buvusio ilgalaikio kelio duobių išlyginimas, bet taip pat ir ŠVIESOS GĖRIMAS PER GYVĄ ATSIVĖRIMĄ MUMS, PER GYVAJĮ DVASINĮ BENDRAVIMĄ SU MUMIS KAIP SU JŪSŲ TIKRAISIAIS TĖVAIS, VISOS KŪRINIJOS DVASINIAIS TĖVAIS, kad galėtumėte šita šviesa vieni su kitais DALINTIS, kurie jau esate PATYRĘ, nors ir skirtingu laipsnių, tačiau jau jūs ESATE ŠITAME GYVAJAME KELYJE, IR LIUDIJATE ŠITO GYVOJO KELIO PATIRTĮ, ir PASIREIŠKIMUS įvairiais pavidalais jūsų KASDIENIAME gyvenime. 
Ištaisomasis laikotarpis sumanytas tam, kad būtų panaudojami Mūsų kiti dvasios sūnūs ir dukros, kaip jie nepanaudojami evoliuciniuose pasauliuose, kurių nebuvo ištikusi tokia tamsos dėmė. Ir tas daroma vien dėl to, kad kuo labiau būtų nuglūdinamos taip aštriai jus veikiančios neigiamos šitos tamsos pasekmės. 
Šita programa numatyta tam, kad būtų kuo daugiau įtraukta dvasinių jėgų, su kuriomis jūs galėtumėte užmegzti GYVĄ RYŠĮ ir BENDRADARBIAUTI, kad patys taptumėte tarsi dvasinių asmenybių PAPILDINIAI, KURIE GALĖTUMĖTE PASIREIKŠTI SAVOJOJE APLINKOJE matomais veiksmais, STIPRINDAMI SAVO DVASIOS BROLIUS IR SESES, KURIE NIEKO NĖRA GIRDĖJĘ APIE
ŠITĄ KELIĄ, nieko nėra patyrę šitame kelyje, kurį Mes KIEKVIENAM – ir jiems – esame parengę. 

Todėl ištaisomojo laikotarpio programa ir jos įgyvendinimas yra susietas su jūsų asmeniniais materialiais veiksmais, BENDRADARBIAUJANT su tomis dvasinėmis jėgomis, kurias Mes jums sutėikiame ir kaskart PAPILDOME VIS NAUJOMIS, PAGAL JŪSŲ POREIKIUS. 
Dėl to, jūs turite galimybę patirti tai, ko dar nepatyrėte. Taip! Jūs galite APVALDYTI stichines nelaimes; jūs galite APVALDYTI savo vidines ligas, BENDRADARBIAUDAMI SU TOMIS DVASINĖMIS JĖGOMIS, IR TUO PAČIU PATYRĘ šitų stichinių jėgų APVALDYMĄ, JŪS ĮGYSITE PASITIKĖJIMĄ, kad iš tikrųjų jums sutėikiama MILŽINIŠKA PAGALBA – PAGALBA IŠ MŪSŲ, KAD JA NAUDOTUMETĖS IR PATIRTUMĖTE, jog kiti pasauliai, kurie dvasiškai nuosekliai vystėsi į ŠVIESOS IR GYVENIMO vadinamąjį laikotarpį – ĮSIKLAUSYKITE į tą sąskambį – ŠVIESOS IR GYVENIMO! – ŠVIESA – tai priešybė tamsai, o GYVENIMAS – tai priešybė egzistencijai ir rusenimui – ŠVIESA IR GYVENIMAS – TAI TIKROVĖ! MANOJI TIKROVĖ – todėl tos planetos, patyrusios Šviesos ir Gyvenimo tikrovės pasirėiškimą, savąjame asmeniniame lygyje ir visos žmonijos lygyje, jau nebeturi tų stichinių nelaimių, kokias patiriate jūs; o jūs turite DABAR galimybę taip pat BENDRADARBIAUJANT SU SUTĖIKTOMIS DVASINĖMIS JĖGOMIS JŪSŲ PAGALBAI, taip pat silpninti tas pasėkmes, kurias sukelia stichinės gamtos jėgos. 

Lygiai taip pat, kaip ir žmonija nenušvis PER AKIMIRKĄ, tai ir stichinių gamtos jėgų jūs NEGALĖSITE apvaldyti PER AKIMIRKĄ, kad jos nebūtų iš vis pasireiškiančios. Tai yra ILGALAIKIS PROCESAS.

Bet ištaisomojo laikotarpio programa numato, kad vis daugiau ir daugiau bus atsiveriančių ir patiriančių GYVOJO KELIO IR ŽENGIMO JAME PRASMĘ KIEKVIENAM ASMENIŠKAI. Ir kiekvienas asmeniškai pradės LIUDYTI šito kelio tikrumą tiems, kurie dar juo netiki, ir patys žengs stipriau, ryžtingiau, veiksmingiau. Dėl to ir bendradarbiavimas su jums suteikiamomis dvasinėmis jėgomis, o tai yra būtent, nematomi jūsų dvasios broliai ir sesės, šitas bendradarbiavimas įgaus vis platesnį mąstą; tuo pačiu ir povėikis bus stipresnis.

JŪS TURITE PATYS – KIEKVIENAS ASMENIŠKAI – SAVO LAISVA VALIA, PRIIMTI SPRENDIMĄ: KO JŪS SIEKIATE šitame pradiniame savo likimo pasaulyje.
Likimą suteikiame Mes jums – PASIEKTI MUS DVASINIO-ENERGETINIO SUKONCENTRAVIMO CENTRE – ROJUJE – KURIAME MES IR ESAME.
Jūs galite šitą likimą priimti ir siekti su vis didesniu nuoširdumu ir noru, galite jį atstumti. MŪSŲ VALIA – KIEKVIENAM – yra sutėikta jau šituo padovanotu jums likimu, ir Mūsų padovanotu jums AMŽINYBĖS GYVAJAME KELYJE PASIREIŠKIANČIA JŪSŲ DVASINE ASMENYBE.

Kada jūs atskleisite savo jums jau suteiktą potencialą, PAVERSDAMI JĮ AKTUALU, tačiau sprendimą vistiek jūs priimate SAVO LAISVA VALIA: ko jūs norėtumėte? – rusenti šitoje pradinėje į savojo likimo įgyvendinimą planetoje, rusenti kaip žarija, ar degti AMŽINĄJĄ ŠVIESA, ir vis RYŠKIAU spindėti ja? 

Ir jeigu jūs pasirenkate spindėjimą, reiškia, jūs pasairenkate SUSILIEJIMĄ SU MUMIS. Tuo pačiu prisiimate ir ATSAKOMYBĘ VIS DAUGIAU IR DAUGIAU ATSIVERTI MUMS. Ir tuo pačiu prisidėti prie ištaisomojo laikotarpio programos įgyvendinimo.
Šitoji programa yra numatyta jums, kurie gyvenate šitoje planetoje, labai trumpą akimirką. Jūs gyvenate tiktai tol, kol išeikvojate energiją materialiam pavidalui. Ir materialaus pavidalo viduje jūs esate TIKRASIS SPINDULYS , nes šitą Spindulį patalpiname Mes – kaip ASMENYBĘ, kaip DVASINĮ AŠ – patalpiname, kad jūs kitiems suspindėtumėte, PRANOKDAMI šitą materialų, kitiems matomą, pavidalą, pranokdami savo įdėjomis, įdealais, vėiksmais, bendradarbiavimu, bet VISŲ LABUI. Tą ir numato ištaisomojo laikotarpio programa. 

Tačiau ištaisomojo laikotarpio programa taip pat numatyta ir DVASIOMS, kad jos taip pat prisidėtų prie to dabartinio skaudaus, pilno nerimo, nepasitikėjimo Mumis, ir kančios akimirkos kuo trumpesniam pasirėiškimui jūsų pasalyje. 

VISA DVASINĖ ŠEIMA YRA SUSIETA Į GYVĄ ORGANIZMĄ ir jame jūs esate Mūsų patys mylimiausi vaikai. Jame jūs nesate mažiausi dvasine prasme, nes Aš neskirstau NĖ VIENO iš jūsų į aukštesnį ar žemesnį, bet savo pasireiškimu jūs iš tikrųjų galite pasireikšti TIKTAI TIEK, KIEK ESATE GYVAJAME RYŠYJE SU MUMIS. Todėl jums prieinami žingsniai ATITINKA jūsų GYVĄ RYŠĮ su Mumis; ir tuo pačiu tuos žingsnius jūs IŠDRĮSTATE ŽENGTI, priimdami atitinkamus sprendimus ir juos ĮGYVENDINDAMI ATITINKAMAIS MATERIALIAIS VĖIKSMAIS. JEIGŲ TUOS VĖIKSMUS JŪS MOTYVUOJATE MŪSŲ MEILE, REIŠKIA, JŪS TAIP PAT DALYVAUJATE IŠTAISOMOJO LAIKOTARPIO PROGRAMOJE.

Sūnus Kūrėjas, sugrįžęs po savosios misijos jūsų pasaulyje, priimdamas šitą programą drauge su Mumis, numatė, kad šitas pasaulis kuo grėičiau panaikintų tas tamsos dėmes, kurios egzistuoja – kaip atskiros mažytės tamsos dėmės Mūsų Kūrinijoje, nes MŪSŲ KŪRINIJA YRA ŠVIESA – TIKTAI ŠVIESA! 

Ir tos tamsos dėmės pažeidžia Mano valią. Nėra Mūsų sumanyta evoliucija – tamsos dėmių evoliucija. Mes žvelgiame į viską nuo PABAIGOS. Mes matome vien tiktai ŠVIESA; ir sutėikiame Savo pagalbines priemones – Apvaizdą ir Savo Dvasią jums tam, kad NAUDOTUMĖTĖS, kad ir jūs iš tikrųjų savo aplinką, kurioje yra tiek daug veiksmų, prieštaraujančių Mūsų MEILĖS pasirėiškimui – Mūsų valiai – kad šitą tamsą jūs galėtumėte su MEILE IŠTIRPDYTI SAVO ŠVIESOJE – KIEKVIENAS ASMENIŠKAI NUŠVISDAMAS vis ryškesne ir ryškesne MŪSŲ Šviesa.

Ištaisomojo laikotarpio programa ir numato visas priemones, kurios nėra taikomos evoliucinėms planetoms, nepatyrusioms maišto prieš Mus. Todėl jūs turite galimybę ir patys PATIRTI daug daugiau negu galėjo patirti dvasiškai, nuosekliai, ir sklandžiai besivystančios planetos ir pasiekusios ŠVIESOS IR GYVENIMO ETAPĄ.

Štai jums ir bus nauji patyrimai, kokių neturėjo jūsų broliai ir sesės tuose pasauliuose, kuriuose nebuvo tiek kančių, skausmo, ligų ilgu laikotarpių.

DALYVAUKITE ŠITOJE IŠTAISOMOJO LAIKMEČIO PROGRAMOJE DRAUGE SU MUMIS !

Algimantas:
Ačiū Tau už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Nuoširdus ačiū Daliai už šito puikaus mokymo įrašymą ir išrašymą, ir Rimantui, už jo persiuntimą man.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-17 18:00:59


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal