Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie anomalias zonas ir laukuose paliekamus neįprastus ornamentinius ženklus, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, po gyvųjų pamaldų Kaune, 2011 11 27.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie anomalias zonas ir laukuose paliekamus neįprastus ornamentinius ženklus, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, po gyvųjų pamaldų Kaune, 2011 11 27.

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti tavąjį atsakymą-mokymą, atsakant į tavo dukros, mūsų dvasinės sesės Dalios klausimą apie anomalias zonas mūsų planetoje. Ir apie tuos piešinius, kurie pasirodo laukuose. Kas tai yra, į kur mums kreipti žvilgsnį, kokia kryptimi mąstyti?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš dar esu vadinamas ir Veiksmo Dievu, apibūdintu jūsų apreiškime – Urantijos Knyga.

Man taip patinka klausyti jūsų pagiriamųjų žodžių Mums, kada jūs Mus garbinate ir šlovinate, tačiau, kad tik jūs žinotumėte, kokius Mes jums sakome pagiriamuosius žodžius, ir pripildome tų žodžių jūsų vidų. Jūs tiktai atsiverkite Mums ir patirsite tas pagyras, kurias Mes suteikiame jums. Kokia tai yra nuostabi jums suteikiama sustiprinimo – dvasinio antplūdžio – banga. Mes jus iš tikrųjų aukštiname, keliame, žmogiškąja prasme, į padanges, kad tik jūs nesuskleistumėte sparnų, o juos dar galingiau išskleistumėte ir taptumėte veiklesni šviesa – ŠVIESA MEILĖJE DRAUGE SU MUMIS.

Mane žavi jūsų domėjimasis aplinka. Taip, yra jūsų aplinkoje, jūsų žmonėms nesuprantamų ir todėl pavadintų anomalių zonų. Tačiau Mes šitas zonas esame sukūrę patys, kad galėtumėte plačiau atskleisti savo mąstymą, atremtą į Mūsų pagrindą.
Kodėl, pavyzdžiui, į įkalnę važiuoja mašina visiškai neužvedus jokio variklio? Joks mokslininkas negali šito paaiškinti. Mokslas tyrinėja įvairius fizikinius reiškinius. Tuo tarpu šis fizikinis reiškinys paneigia bet kokius iki tol pažintus fizinius dėsnius. O gi Mes jums suteikiame Apvaizdą. Juk jūs kalbate apie Apvaizdos pasireiškimą. Štai tai ir yra vienas iš Apvaizdos pasireiškimo jums įrodymų, argumentų, būdų.

Kada jūs pavieniui liudijate įvairius jums iki tol nepatirtus ir nesuprastus reiškinius, bet jūs juos pamatėte, jūs patyrėte juos ir jūs jau nebebijote juos priskirti Apvaizdos pasireiškimui. 

Tai štai yra toks pat Apvaizdos pasireiškimas jūsų pasaulyje, kurį pastebi jau nebe pavienės akys, bet daugybė mokslo jūsų vyrų. Ir šitos mįslės įminti negali. Taip, Mes esame užmynę jums ne vieną mįslę. Tos mįslės yra jums skirtos PLĖSTI mąstymą iš stagnacijos sąstingio. Dabar jis yra sustingdytas jūsų intelekto chaotiškų proveržių.
Jūs užsiskleidę siaurame lauke mėginate tyrinėti įvairius fizikinius reiškinius, bet visiškai nesusiedami jų į VISUMINĘ sistemą, nesusiedami į Kūriniją, nesusiedami į Mano Dvasinės Šeimos, pasireiškiančios jūsų aplinkoje, reiškinių formavimą. 

Taip, Aš žaidžiu šitą žaidimą jūsų pasaulyje; žaidžiu jūsų labui, kad jūs taip pat pradėtumėte žaisti jį su Manimi, patirdami pasitenkinimą. 
Juk Aš jau jums esu sakiusi – BENDRADARBIAUKITE SU APVAIZDA .Šitai – jūsų žaidimas. Ir žaidimų aikštelė yra visa planeta. NĖRA APRIBOJIMŲ jūsų žaidimų aikštelei.

Tai, ką jūs pastebite įvairiuose laukuose; taip, dažnai būna padaryta žmogiškųjų rankų. Yra tarp jūsų tokių, kurie nori savo ego iškelti virš kitų ir nustebinti kitus, ir tuo ploti katučių; štai, tegu galvoja, kad tai yra ateivių laivų padaryti ir palikti ženklai.
Tačiau, mano mylimieji, taip, yra ir ateivių paliktų ženklų. Yra. Jūsų dvasiniai broliai ir sesės siekia susipažinti su jumis. Tačiau jūsų agresyvus mąstymas neleidžia jiems atvirai atvykti pas jus. Jūs iškart pulsite jų naikinti. Todėl jie įvairiais gardėsiais siekia atkreipti dėmesį, ir jūsų, vadinamųjų mokslininkų, žvilgsnį nukreipiant į tokias simboliškas išraiškas, kurias jūs gaunate. Todėl išoriniai ženklai yra skirti didesniam jūsų mąstymui, kad nebūtumėte apsiriboję vien tiktai tuo, ką dabar pateikia jūsų mokslas.

Jums, einantiems DVASINIU keliu, šitie dalykai neturėtų per daug atimti dėmesio ir energijos. JŪS TURITE SUSITELKTI Į MUS. JŪSŲ MISIJA – ŠVIESĄ SKLEISTI SAVUOJU BENDRAVIMU SU MUMIS, PATYRIMU LIUDYTI, KAD MES IŠ TIKRŲJŲ ESAME PATIRIAMI; PATIRIAMI KIEKVIENAM ATSIVĖRUSIAM MUMS.

Tuo tarpu anomalios zonos, kurias suformuoja fiziniai kontrolieriai, energijos reguliuotojai, yra tiktai žaidimų, kaip Jėzaus laikais buvo, vadinamųjų stebuklų, darymas. Tai ir šitie jums pateikiami saldainiukai – tiktai atkreipti dėmesį ir SUSIMĄSTYTI, kaip gali įvykti tokie dalykai. 

O jums turėtų kelti susidomėjimą ne šie IŠORINIAI simptomai, o jūsų VIDINIAI – GILUMINIO DVASINIO GYVO RYŠIO pasireiškimo galimybė ir šitos galimybės PANAUDOJIMAS VISŲ ŠVIESOS LABUI.

Evoliucija nuo to nė kiek nepasistūmės, nė per nago juodymą, į priekį net jeigu jūs nagrinėsite šituos laukuose paliktus ženklus ar tų anomalių zonų fizikinius pasireiškimus, net per visą savo gyvenimą – NEPASISTŪMĖS EVOLIUCIJA Į PRIEKĮ. O štai jeigu jūs sutelksite savo pastangas į GYVĄ ATSIVĖRIMĄ MUMS IR BENDRRADARBIAVIMĄ SU MUMIS, štai tuomet jūs patys suprasite, kad BE MŪSŲ EVOLIUCIJOS VYKTI NEGALI. 

Ir šitie jums pateikiami išoriniai simboliai, kad pamalonintų jūsų protą, yra tiktai šalutiniai, ir kaip saldainis įvyniotas į blizgantį ir akis patraukiantį popierėlį.
Jūs turite imti tai, kas yra tame popierėlyje – TURINĮ. O TURINYS ESU AŠ. Popierėlis…Yra daugybė popierėlių. Jums žinomas Mano Sūnus, neseniai palikęs pasaulį, Sai Baba, tokius blizgančius popierėlius dalino daugybei jo pasekėjų, įvairių auksinių grandinėlių, žiedų pavidalu, net tokių žiedų, kuriuose buvo inkrustuoti tiems, kurie gaudavo tokias patrauklias dovanas, prasmingų simbolių išraiška. Tačiau Jo mokymų turinys buvo MEILĖS DIEVO skleidimas, kad religijos NESUSIPRIEŠINTŲ TARPUSAVYJE DIDESNE išraiška .O dauguma prisimena ne Jo mokymus, o tas dalintas dovanas materialia prasme.
Todėl jūs taip pat turite žvelgti į SAVO VIDINĮ TURINĮ, kurį suteikiu jums Aš. 
Išoriniai neįminti mįslių atsakymai yra tiktai dėl to, kad NĖRA jūsų DABARTINIŲ MOKSLININKŲ GYVO ryšio su Mumis, kaip ir kitų žmonių, kurie siekia įminti šitas mįsles vien tktai materialių samprotavimų pagrindu. O jūs jau žinote Apvaizdai fizikiniai dėsniai, egzistuojantys jūsų planetoje, tesudaro labai mažytę kliūtį, kad jie būtų transformuoti ir veiktų priešinga linkme. 

Štai jums dar viena Apvaizdos pasireiškimo galimybė, kaip galite taip pat ją panaudoti savojoje aplinkoje. GALITE panaudot taip, kaip naudojo Sai Baba. Taip, kaip naudoju ją AŠ. BENDRADARBIAUKITE. Juk kada Aš sakau – bendradarbiaukite, Aš jūsų NEAPRIBOJU kokioje sferoje jūs galite bendradarbiauti, ne vien tiktai mėgindami suvaldyti gamtos stichines jėgas. Įjunkite savo DVASINĮ MĄSTYMĄ IR BENDRADARBIAUKITE SU APVAIZDA. Jums taip pat APRIBOJIMŲ NĖRA. Linkiu sėkmės. 

Algimantas:]

Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šitą atsakymą-mokymą. Manoji valia kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------
Nuoširdus ačiū Daliai, įrašiusiai ir išrašiusiai šį mokymą, kad su juo galėtų susipažinti visi norintys.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal