Tėvo mokymas, suteiktas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, Lietuvos urantų VIII sambūryje, Vilniuje, 2011 12 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas, suteiktas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, Lietuvos urantų VIII sambūryje, Vilniuje, 2011 12 18

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš šios prašymų maldos metu pajutau didžiulį troškimą kreiptis į tave, kad tu mums suteiktum savo mokymą mūsų šio susibūrimo proga – Ką Tu dabar norėtum Mums tarti?

Tėvas: 

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Visuotinis Tėvas.

Aš šlovinu ir garbinu jus. Aš negaliu išreikšti tai žmogiškąja kalba, KOKIE yra NUOSTABŪS jūsų virpesiai, pasklindantys iki visos kūrinijos Centro, pasiekiantys Mus, susiliejant su Mumis. 

Mes laikome jus savyje, bet jūs, kaip Mūsų mažyliai – kuriuos jūs matote materialiu pavidalu – patys mylimiausi vaikai, esate globojami, saugomi šitame nuostabiame kūrinijos tikrovės kelyje. 

Nėra kito kelio, kur šita planeta galėtų būti taip pat skleidžianti spindinčią tiesos ir meilės aureolę visai kūrinijai, kaip tiktai kiekvienas iš jūsų ją vieną ar kitą akimirką išspinduliuojate. Šiandien iš jūsų, kaip iš VISOS PLANETOS SOSTINĖS, spindi jūsų aureolės, spindi jūsų gyvi virpesiai.

Jūs esate tie, einantys gyvuoju keliu, Mūsų vaikai, kurie PRIĖMĖTE šitą kelią. Mes jį suteikiame visai kūrinijai, visai jūsų planetai, tačiau planetoje kiti Mūsų vaikai turi kitų interesų, kitų darbų. Juos Mes taip pat mylime kaip ir jus. Ne visiems darbams Mes suteikiame Savosios valios pritarimą. Tačiau jūsų nuostabus atsivėrimas Mums ir žingsnis nedrąsus ir abejojimo kupinas gyvajame kelyje Mums leidžia tarti jums šitą akimirką – PATYS MYLIMIAUSI VAIKAI, JŪS EINATE TEISINGU TIKROVĖS KELIU.

Per jus Mes suteikiame šviesą visai planetai. Turėkite tą mintyje. Atspindėkite Mus ryžtingai, drąsiai – GYVENKITE MUMIS. 

Nebijokite, kad jus galėtų kas nuskriausti. Tas, kuris gali nuskriausti jūsų kūną, nereiškia, kad jis nuskriaudžia tą, kuris yra jūsų kūne. Bet ir kūną Mes jūsų saugome, kada jūs einate gyvuoju keliu iš meilės. 

Todėl šitame gyvajame kelyje Mes TAIP GLOBOJAME jus, kad evoliucija, kuri dabar padarė mirties kilpą, nukrypdama nuo Mūsų valios vykdymo, vėl sugrįžtų į nuoseklų ir gyvąjį įtikėjimo kelią, kuriame jūs patirtumėte, jog gyvenimas yra PALAIMA, ne akimirka, kada jūs pajuntate viduje džiugesį, bet visas gyvenimo procesas jums turi teikti pasitenkinimą ir palaimą. Tik šitoks žingsnis bus visada ryžtingas ir tvirtas, kada jūs atsigręšite į Mus, esančius jūsų viduje ir patirsite gyvą dvasinį pagrindą, kuris iš vidaus jus grūdina, kad išdrįstate žengti šviesos – ŠVIESOS – žingsnį.

Jūs dabar reiškiate savo prašymus, norite kad jūs taptumėte ryžtingesni, veiklesni, kad kelionėje nebūtų patirta sunkių akimirkų. Bet Mūsų mylimieji vaikai, žinokite, jūs VISI esate kelionėje, VISA planeta yra kelionėje. Nėra NĖ VIENOS planetos, kuri nebūtų kelionėje. Viskas yra judėjime. Jūs nuolat judate. Net ir miego metu jūs judate. Visas jūsų cheminis milžiniškų, gausių reakcijų pripildytas fizinis organizmas yra judėjime. Nėra sąstingio. Ten, kur yra sąstingis jūsų organizme, ten prasideda jūsų fizinės ligos. O jūsų dvasia, formuojanti jūsų sąmonę, taip pat visą laiką yra, be perstojo, judėjime. Todėl jūs visą laiką esate kelionėje, kada žvelgiate Mūsų žvilgsniu. Mes apkabiname jus ir laikome savo glėbyje, kad jūs SAUGIAI keliautumėte, nes šitą kelionę Mes jums sugalvojome kaip kūrinijos tikrovės žaidimą, kad jūs galėtumėte su pasimėgavimu šitą tikrovę vis labiau įsisavinti.

Mes esame tie jūsų Kūrėjai. Jeigu Mes esame jūsų Autoriai, tai jūs būdami Mūsų kūriniai, kaip galite priešintis AUTORIUI? Nesipriešinkite. Atsiduokite. Nė vienas autorius nenori, kad jo kūrinys būtų menkesnis negu jo pati sumanymo idėja esanti viduje, kurią taip sunku įgyvendinti išorėje.

Mes esame Autoriai jūsų – kūrinių – kurie jūs dabar esate susirinkę čia, ir meldžiate, kad taptumėte dar geresni, dar labiau mylintys. Įsivaizduokite, KOKIE Mes esame Autoriai, sukuriantys Savo kūrinius, kurie patys trokšta dar gerėti, dar labiau mylėti. Reiškia, Mes esame TIE Autoriai, kuriais VERTA PASITIKĖTI. Pasitikėkite ir prisiminkite – niekada šitame gyvajame kelyje jums neištiks nieko tokio, kas jus nuskriaustų iš vidaus, o iš išorės Mes turime jums tokią apsaugą, kurios neturi nė vienas jūsų valstybės prezidentas, kad ir kokią, materialia prasme, palydą jisai turėtų kur benuvyktų. 

Štai kodėl, mano mylimieji vaikai, Aš jums linkiu šitame gyvajame kelyje demonstruoti IŠTIKIMYBĘ Mums. 

O IŠTIKIMYBĖ GALI BŪTI TIK TADA, KADA JI YRA KUPINA MEILĖS. 

MYLĖKITE MUS TAIP, KAIP MYLIME MES JUS VISUS, IR KIEKVIENĄ.

Algimantas:

Ačiū Tau mylimas Tėve, už šįtą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Violetai už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad galėtų jį skaityti visi norintys.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal