Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie gailestingumą mirtingiesiems izoliuotuose pasauliuose, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje po gyvųjų pamaldų Kaune, 2012 01 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: 
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli,mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį mokymą, atsakant į mano dvasios sesės Laimos iš Velžio, klausimą apie Tavąjį gailestingumą, suteikiamą mirtingiesiems tose planetose, kurių dvasiniai vadovai nuklydo į tamsą, prisijungė prie maišto prieš Tave, ir patyrė karantiną – izoliaciją.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brollis:
Mano mylimieji vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš šlovinu ir garbinu jus, kada jūs savo giliame, nuoširdžiame atsivėrimo pliūpsnyje susiliejate su Mumis. Jūs šlovinate Mus tuo pačiu patirdami, kad šitas šlovinimas yra iš GYVO RYŠIO su Mumis, nes Mes visą Kūriniją NUOLAT GARBINAME IR ŠLOVINAME, tuo pačiu kiekvieną jos tvarinį. Ir kiekvienas tvarinys, atvėręs save nuoširdžiame – gyvame – komunijos ryšyje ir prisipildo to paties šlovinimo ir garbinimo, kurį ir sugrąžina iš meilės Mums; SUGRĄŽINA NUKREIPDAMI MUMS. 

Šlovinimas ir garbinimas tai ir yra AUKŠČIAUSIO SPINDĖJIMO GYVENIMAS AMŽINYBĖJE. Jūs iš Mūsų gaunate šitą spindesį, kad galėtumėte iš tikrųjų patirti, kad GYVENIMAS SU MUMIS YRA ŠLOVĖJE IR GARBĖJE. 
Todėl visiškai nepriklausomai, kokia yra jūsų planeta; izoliuota ar eina kryptingu evoliuciniu keliu, nepatyrusi izoliacijos, kiekvienas iš jūsų neturite jokios kliūties ASMENIŠKAI, kad galėtumėte patirti Mūsų šlovę ir garbę, ir patys tapti šlovingais ir garbingais MŪSŲ sūnumis ir dukromis savajame pasaulyje, kuris gali būti apimtas – visas – tamsos. 
Būtent dėl to, kad jūsų dvasiniai vadovai neturėjo GILUMINIO ĮTIKĖJIMO – ir NEPASITIKĖJO MUMIS – todėl savąją valią iškeldami virš Mūsų valios – dėl MENKO ĮTIKĖJIMO – jie patyrė nuopuolį į tamsą. Ir tas nuopuolis į tamsą vieno iš vadovų, galėjo užtraukti didžiulį tamsos gaubtą visai planetai. Bet tai jokiu būdu neužkerta tiesioginio kelio KIEKVIENAM INDIVIDUI patirti šviesą savyje – per susiliejimą nuoširdžiu dvasiniu komunijos ryšiu su Mumis.
Mes neturime, jūs gi patys žinote, nė menkiausio krislelio tamsos, net šešėlio. MŪSŲ ŠVIESA NETURI ŠEŠĖLIO. Jūs neįpratę prie tokios šviesos, kuri nemeta šešėlio. MŪSŲ ŠVIESA YRA GYVA – ji neturi šešėlio. Ji pripildo kiekvieno iš jūsų vidų per atsivėrimą. Todėl MŪSŲ ŠVIESA – tai yra MEILĖ, o meilė neturi kraštų, neturi gelmės dugno. Ji apima visą Kūriniją ir tuo pačiu kiekvieną kūrinį, kaip tvarinį, maudo šituose gyvuose spinduliuose.
Būtent meilė ir pasireiškia tuo pačiu gailestingumu KIEKVIENAM pasauliui, nepriklausomai nuo to, ar jis yra patyręs izoliaciją ar nepatyręs. Mes maudome kiekvieną akimirką ta pačia meile.
Tačiau jūs, būdami tamsoje, ir sugebėję patirti Mūsų šviesą savo viduje, ir išdrįsę šita šviesa šviesti sau kelią kasdieniais darbais – DRAUGE SU MUMIS – ir tuo pačiu šviesti dar ir kitiems, PATIRIATE DVASINĮ AUGIMĄ, PATIRIATE SAVOSIOS ASMENYBĖS NUŠVITIMĄ, KAD GALĖTUMĖTE PATIRTI ŠITO KELIO GYVYBINGUMĄ IR TIKROVIŠKUMĄ.
Todėl Mes jumis, aišku, labiau galime pasitikėti – pasitikėti, ir tuo pačiu jums suteikti didesnes naštas, kurios neslegia jūsų pečių tiek sunkiai, kad išgąsdintų; tačiau jos skatina jus žengti toje tamsioje aplinkoje dar vieną – naują – žingsnį. Ir jums jį žengus, jūs PATIRIATE Mūsų apsaugą, Mūsų vedimą, ir visą laiką akinimą – ženkite dar vieną, naują, nepatirtą žingsnį šviesoje, nes prieš tai nužengus du žingsnius, jūs įgyjate didesnę šviesą ir didesnį pasitikėjimą Mumis, ir savo jėgomis. 
Štai kodėl, net ir tamsoje jūs tampate ŠVIESA, nes ją jūs gaunate TIESIOGIAI iš Mūsų. Jūs geriate Mūsų šviesą, ir šitaip Mes jus brandiname tolimesniam keliui, kurį jūs patirsite po prisikėlimo, bet gyvendami šitame izoliuotame pasaulyje – ar jau sugrąžintame iš izoliacijos į nepažeistos evoliucijos pasaulių ištikimą šeimą – jūs esate patikrinami; patikrinami tam, kad pagal jūsų užaugintus dvasinius raumenis galėtumėm Mes jums patikėti atitinkamas užduotis po prisikėlimo, aukštesniu lygiu. Juk jūs brandinate charakterį.
Nemanykite, kad tie, kurie patiria prisikėlimą,yra liūtai su liūto širdimi. Jie iš tikrųjų įgyja naują apvalkalą aukštesniu energetiniu lygiu taip, kaip jums būtų suprantamas palyginimas; liūto pavidalą, bet vis tiek juose išlieka peliuko širdis.
Štai dėl ko Mums reikalinga, kad jūsų patikrinta ir prasminga gyvensena šitame tamsos apimtame pasaulyje, įgytų drąsos simbolį, kurį jūs galite suprasti, kada Aš ir sakau – liūto širdis. Štai, jūs įgydami aukštesnio pavidalo drąsų liūto kūną, jūs turite jau ir liūto širdį. Štai kodėl Mes tada galime jus panaudoti, kaip tuos, kurie galėtų mokyti kitus, net ir iš evoliucinių pasaulių, kurie nebuvo patyrę dvasinio karantino.
Šitas Kūrinijos TIKROVĖS kelias savyje talpina įvairiausių tvarinių, ir įvairiems tvariniams, reikalingą pagalbą iš įvairių būtybių. Ir jūs šitame gyvenime esate tam rengiami, kad galėtumėte savuoju patyrimu, sukauptu ypač nepalankiomis šviesai sąlygomis, su kitais dalintis savo įgyta patirtimi, kad stiprintumėte tų kitų ĮTIKĖJIMĄ, kurį SUBRANDINOTE šitame pasaulyje.
Žinokite, kada jūs sakote, jog be Mano žinios negali nukristi nė vienas plaukas nuo galvos, lygiai taip pat kiekviena pastanga, įdėta jums asmeniškai, brandinant dvasinį jūsų asmenybės charakterį, niekada neprapuola, ir niekada nebūna užmirštama. Ji visą laiką yra adekvačiai įvertinama, ir panaudojama aukštesniu lygiu, kad jūs savo tas įgytas pastangas, kurių pasekmė yra jūsų subrandintas charakteris, kad tą charakterį pritaikytumėte savosios asmenybės pasireiškimui aukštesniu lygiu tiems, kurie į jus žvelgs iš žemesnio dvasinio augimo laiptelio su geranorišku pavydu, ką jūs buvote patyrę šitame pasaulyje.
Štai kodėl Mes esame tie Gailestingumo Šaltiniai ir Centrai, suteikiantys jums maloningą išeitį iš šito pasaulio, net ir su pačiu MENKIAUSIU ĮTIKĖJIMO kibirkščiavimu. Mes jums suteikiame galimybę eiti ĮTIKĖJIMO keliu, aukštesniu – morontiniu – pavidalu. Tai yra Mūsų gailestingumo pasireiškimas šitam pasauliui.
O po prisikėlimo jūs esate tie, kurie tampate mokytojais kitiems, kurie taip pat ateina į jiems nepatirtus, nepažintus pasaulius, ir dairosi į juos su nepasitikėjimu. O jūs tą nepasitikėjimą JAU būsite ĮVEIKĘ šitoje jus GRŪDINANČIOJE aplinkoje, nepalankioje jūsų dvasiniam vystymuisi aplinkoje.
Štai kodėl jūs turite džiūgauti, kad esate šitose sąlygose, kad šitomis aplinkybėmis esate ŠVIESA.
Todėl jūsų asmenybė gali pasireikšti tokiais aspektais, kokiais aspektais NIEKADA negalės pasireikšti kita asmenybė, neturėjusi tokių izoliacijos pasaulyje sąlygų ir dėl to buvusi subrandinta šiltnamio sąlygomis, kaip jūs galite palyginti savuoju supratimu.
Aš jums sudarau visas galimybes, kad šiltnamio sąlygas jūs galėtumėte turėti SAVO VIDUJE. 
Todėl kada jūs tiktai patiriate iš tikrųjų atsivėrimą Man visa savo DVASINE GELME, jūs ir pajuntate, kad viduje yra šiltnamio sąlygos – yra šiluma ir palanki terpė jums sužydėti nuostabiais žiedais, nors išorėje yra tamsa ir šaltis, liūtys ir audros, bet jūs viduje esate SUBRANDINAMI tokiu žiedu, kurio negali užgožti išorėje esančios nepalankios tiek visuomeninės, tiek ir stichinės jėgos.
Tai yra Mano gailestingumas jums – per Mano meilę jums suteikiamą – VISIEMS. Tačiau, kas yra kaltas, kad atsiveriate ne visi – ir kiti tada nepatiria to šiltnamio teikiamos šilumos, ir tas neišsiskleidęs augalo žiedas nušąla, arba būna potvynio nuplukdytas, ar tiesiog tamsos žmonių nuskintas ir numestas?
Mano mylimieji vaikai, neskinkite žiedų; auginkite juos tiek išorėje, tiek savyje, kad galėtumėte iš Manęs gauti naujas, ir ypač jus įpareigojančias, užduotis po prisikėlimo, kaip išbandytiems ir patikrintiems Mano vaikams, kurie ištikimybę Man pademonstravo ypač nepalankiomis sąlygomis ir tuo būdu savuoju patyrimu užsitarnavo – netinkamas žodis – ĮGIJO, NUSIPELNĖ Manojo pasitikėjimo ne dvasine prasme, bet naujos užduoties patikėjimo įgyvendinimui prasme, nes Mes ŽINOME, kad jūs šitą užduotį galėsite įgyvendinti. Kiti dar iki jos nėra priaugę. 
Todėl Mes turime jums parengę tokių užduočių po prisikėlimo, kurios jums suteiks naujų patyrimų ir naujų žiedų išsiskleidimo jūsų asmenybėje gėrio, meilės, grožio, gailestingumo, ir teisingumo žiedais.
Štai kodėl viskas yra susiję, kas yra jūsų pasaulyje, net ir su kitais pasauliais.
Vakar jus Algimantas mokė Mūsų Šventovėje, kaip yra jūsų mintys tarpusavyje susijusios su jūsų ateities kartų Gyvenimo ir Šviesos etape, net kiekviena surūkyta cigaretė, kiekvienas užtrauktas dūmas, išgerta taurelė alkoholio, bloga mintis ATITOLINA VISOS PLANETOS NUŠVITIMĄ, kad ateities kartos gyventų Šviesos ir Gyvenimo visuomenėje. VISKAS YRA SUSIJĘ TARPUSAVYJE, NE TIK ŠITAI PLANETAI, BET IR VISAI KŪRINIJAI.
Todėl ir jūsų tos užduotys, kurias Aš jums parengiau, yra susijusios su tuo, kaip jūs šitame pasaulyje VEIKSMINGAI IR AKTYVIAI – BENDRADARBIAUDAMI SU MUMIS –,žengiate PRAKTINIUS žingsnius VISŲ ŠVIESOS LABUI. 
Ir nesvarbu, ar tas pasaulis jums yra palankus šituos žingsnius žengti, ar priešingai, mėgina kelti įvairiausias kliūtis jūsų kasdienėje aplinkoje. Bet jūs žinote – SU MUMIS ĮMANOMA VISKAS; reiškia, jūs neturite jokios priežasties, kuri galėtų jums būti pateisinama, kada šitą žingsnį žengti atsisakote. Nebijokite! BAIMĖ YRA JŪSŲ NUODAS. 
Aš esu jūsų Meilės Šaltinis – Šviesos Šaltinis – todėl kiekviena šviesa apšviesdama tamsą ir dar palaistydama ją meilės virpesiais, bet kokį nuodą ištirpdo, bet kokią baimę išgarina; jos nebelieka, kaip po liūties išgaruoja net ir didžiulės balos, išdžiūsta tvenkiniai per sausrą.
Manoji Meilė ir šildo, ir gaivina, todėl baimės jumyse neliks, priklausomai nuo jūsų atsivėrimo Mums GELMĖS.
O Manosios užduotys jums, kaip patikrintiems, išmėgintiems ir ištikimybę pademonstravusiems vaikams, jau yra parengtos ir laukia jūsų. Bet jos jums kels ne baimę ir nerimą, kad štai vėl reikia imtis naujų užduočių, bet priešingai, kels didžiulį ŽINGEIDUMĄ jas įgyvendinti, kad patirtumėte naujo žiedo išsiskleidimą ant jūsų asmenybės nuostabaus kamieno. Aš jus vedu ir tuo pačiu, vesdamas, MOKAU. Ir, mokydamas, visą laiką jums sakau – NEBIJOKITE, Aš laukiu jūsų pas Save, laikau jus savajame delne ir esu jūsų VIDUJE. Tai ko gi jums tada nepasinaudoti Mano VISOMIS jums suteikiamomis IŠSKIRTINĖMIS privilegijomis, kurias jūs jau pažįstate, žinote, patiriate. 
Todėl jums nebėra ko kalbėti apie gailestingumą taip, kaip jį supranta kiti žmonės, gyvenantys tamsoje. Jūs gyvenkite VEIKSMINGAI MEILĖJE MANYJE, SU MANIMI, IR JAUSDAMI MANE SAVYJE MEILĖS BŪSENA. Ir visa tai PATIRDAMI, pamatysite, kad gailestingumas IŠTIRPSTA MANO MEILĖJE; jis išgaruoja taip pat.
MEILĖ PRANOKSTA bet kokį gailestingumą, ir gailestingumas nebetenka prasmės, nes VISA veikla tampa gailestinga, nes ji pripildyta meilės. PULSUOKITE JA, GYVENKITE JA. Manoji meilė yra jumyse. Aplinkui NĖRA tos erdvės menkiausios dalelės, menkiausios kertelės, kurioje nepulsuotų Mano Meilės virpesiai. Maudykitės joje, ir dalinkite ją – visi – vieni kitiems, ir VISIEMS BE IŠSKAIČIAVIMO.
Kada jūs esate Mūsų glėbyje ir PATIRIATE gyvus Mūsų meilės virpesius, jūs tampate Mūsų ne tik atspindžiu, bet įgyjate ir tų virpesių atspalvį, kurį Aš matau, kurį mato daugybė Mano vaikų.
Žinokite, Manosios meilės atspalvių yra milijonai, tačiau yra viena spalva – BALTA skaisti spalva, kuri suskyla į daugybę atspalvių. SIEKITE MANOSIOS VISUMINĖS SKAISTYBĖS spalvos ir tada viskas bus sutalpinta į jūsų gyvenseną – teisingumas, tiesa, gailestingumas, gėris, grožis – VISKAS SUTILPS Į JUMYSE PASIREIŠKIANČIĄ MANO MEILĘ. Būkite ja drauge su Manimi, patirdami Mane savyje, ir būdami Manyje. MES TIK DRAUGE GALIME BŪTI PRASMINGAI VEIKLŪS.
Aš be jūsų turiu daugybę vaikų, bet jūs be Manęs NETURITE daugiau TĖVŲ. Štai kodėl jums taip būna sunku, kada jūs tiktai nors kiek užveriate save, atsitveriate nuo Mūsų. Taip kaip ir maži vaikai, netekę tėvų iš akiračio, iškart jaučia nesaugumo jausmą – kyla baimė, taip ir jūsų viduje – nors kiek užsisklendžia užsklanda Mums, jūs pradedate jausti nerimą, kuris pavirsta į skausmus, net fizinius skausmus, net ligas.
Štai kodėl, kad ir kaip būtų Man skausminga netekti jūsų, bet Aš turiu pasireiškimui visą Kūriniją, o jūs netekę Manęs, savo laisva valia atsisakę šito kelio, netenkate VISO gyvenimo. Štai kodėl jūs negalite, išmintingai mąstydami, surasti sau pasiteisinimo būti kitame, kokiame nors iliuziniame kelyje, siekdami kitų interesų tenkinimo ir derindamiesi prie tamsos, prie tos aplinkos, kuri jus ir taip mėgina suspausti iš visų pusių. Būkite šviesa ir be baimės švieskite, bet VADOVAUKITĖS IŠMINTIMI, KURI ATEINA IŠ MANĘS. Nepulkite galvotrūkčiais. Jūs negalite sustabdyti riedančio traukinio, jeigu atsistosite prieš jį. Išmintis tam ir duota, kad galima prieš tamsą eiti drauge su MANIMI taip, kaip AŠ VEDU jus kiekvieną.
EIKITE SU MANIMI, ir tada jums neatsitiks nieko, kas galėtų atsitikti be Manęs. ĮSIKLAUSYKITE Į MANE, esantį jūsų viduje. NEPULKITE VEIKTI, BET ĮSIKLAUSYKITE, KĄ AŠ JUMS SAKAU. TYLIAI Aš jums sakau, bet jūsų DVASIA TĄ IŠGIRSTA. APRAMINKITE savo šėlstančias audras jūsų prote ir IŠGIRSITE, IR PASIELGSITE IŠMINTINGAI.
Manuoju vardu daug kas šneka, tačiau šneka neišmintingai, o Aš jums siūlau VEIKTI DRAUGE su Manimi, GIRDINT Mane, ir ĮSILEIDŽIANT Manąją ŠVIESOS IŠMINTĮ. Tada jūs, iš tikrųjų, būsite PATIKIMI Mano Sūnūs ir Dukros šitoje tamsos planetoje, ir kitiems būsite gailestingi, kantrūs su kitais, mylintys kitus. 
NEUŽVERKITE savo gyvojo vožtuvo, kuris yra jūsų viduje. GILINKITE šitą nuostabią, jums suteiktą DVASINĖS asmenybės dovaną GYVUOJU ryšiu su Manimi. GILINKITE, kad ji taptų be krantų ir jums, kad jūs patirtumėte – toji gelmė jus iškelia VIRŠ materijos, iškelia į DVASINES aukštumas, pripildo Mano gyvų meilės virpesių iš vidaus, ir jūs juntate MEILĖS SPAUDIMĄ viduje. Ir tada jums iš tikrųjų NETENKA prasmės tokie klausimai apie gailestingumą. 
GYVENKITE MANIMI.
Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. 
------------------
Nuoširdus ačiū Daliai iš Kauno už šito mokymo įrašymą į diktofoną, o tada teksto išrašymą, kad su juo galėtų susipažinti visi mūsų Forumo dalyviai.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal