Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, išplečiantis metaforos ŽEMĖS DRUSKA sampratą, suteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 02 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, išplečiantis metaforos ŽEMĖS DRUSKA sampratą, suteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 02 18 

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, maldoje man atėjo ta mintis, kad mes būtume ŽEMĖS DRUSKA. Kadangi atėjo šita mintis, kaip Tu galėtum išplėsti šitos ŽEMĖS DRUSKOS sampratą mums?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate, su tokia meile, Begaline Dvasia-Motina Sese. Aš šlovinu ir garbinu jus visus; garbinu nuolat, tik jūs manote, kad Mes nesame Tie, kurie galėtume jus nuolat garbinti. Juk siųsdama meilę, be perstojo, nė akimirkai nesustabdant jos tekėjimo, Aš ir išreiškiu savo orų garbinimą jums. 
Meilė tai yra tas garbinimo veiksmas, kuris pasireiškia jūsų BŪSENOJE, patiriant Mus Tris. Kada jūs sakote, jūs jaučiate Mūsų meilę viduje, reiškia, tai ir yra jūsų pagarbinimas, kurį Mes siunčiame jums – Mes oriai susiliejame, kurių susiliejimo atskirti nebegali niekas. Mes tampame VIENA DVASIOJE, kaip intakas su vandenynu, įtekėjęs į vandenyną, jis nebegali savojo vandens atskirti, taip ir jūs, įtekėję į Mūsų Tris Asmenis, nebegalite savo asmens ATSKIRTI NUO MŪSŲ – tai yra toji liudijanti jūsų BŪSENA.

ŽEMĖS DRUSKOS samprata, kurią jūs galite, kartas nuo karto, sutikti skaitydami įvairius šaltinius – net ir Jėzaus laikais – buvo pavartota tam, kad – tuo metu – jos vertė buvo nepaprastai iškili, labai svarbi. Druska net buvo naudojama vietoje pinigų kaip atitinkamas užmokesčio matas. Kai kur ir dabar dar yra tokių vietų jūsų pasaulyje, kad druskos turi važiuoti, o tiksliau, karavanai keliauti ištisom dienom, kad parsigabentų druskos, ir tose vietose ji pranoksta jums taip suprantamo ir vertinamo tauraus metalo, aukso, kainą.
Todėl ir tavo maldoje, mano mylimas sūnau, tau atėjo ta mintis, palyginti jūsų, dabartinių Mūsų gyvųjų vaikų-urantų, vertę su druskos verte; palyginti, nes įgaunate šviesos skonį, meilės skonį, ir šitą skonį jūs galite paskleisti tiktai savo materialiu veikimu savo kasdienėje aplinkoje.
Jūsų gydytojai klaidingai mano, kad druskos vartojimas kenkia žmogaus materialiam fiziniam kūnui. Jeigu jūs prisiminsite iš savojo epochinio apreiškimo, kurį jūs vadinate Urantijos Knyga, gyvybės plazmos implantavimą jūsų pasaulyje, jūs tada ten perskaitysite, jog tuo metu vandenyno sūringumas buvo būtent toks, kokį šiandien išlaiko jūsų protoplazma – tai gyvos ląstelės gyvybinė aplinka – joje yra tas pats druskingas tirpalas, kokį tuo metu sudarė visas druskingas vandenynas, kuriame ir buvo implantuota-įterpta gyvybės plazma, kad iš jos, evoliuciniu keliu, atsirastų – per kokybinius šuolius, neturinčius jungiamųjų grandžių – tokia gyvybės kategorija, kaip asmenybė-žmogus. Todėl jūsų organizmas turi turėti druskos. Ir kada yra jos stygius, atsiranda cheminių reakcijų sutrikimas, ir norint vėl subalansuoti klaidingai vykstančias chemines reakcijas, jums reikia papildyti druskos.
Šiandien jūs pavartojate ŽEMĖS DRUSKOS metaforą tam, kad galėtumėte patys PATIRTI, savuoju patyrimu PALIUDYTI, kad jūs TIKRAI esate ŽEMĖS DRUSKA. 
Juk Aš jums ir pasakiau, jūs esate Mūsų GYVIEJI vaikai – GYVIEJI žodį pavartojau neatsitiktinai. Mes turime DAUGYBĘ vaikų šitame pasaulyje, tačiau jie visi dar yra letarginio miego būsenoje, nors jie vaikšto fiziniu pavidalu, bet dvasia dar giliai miega. O JŪS jau esate PABUDĘ – GYVAI vaikštote savo DVASIA. Todėl jūs ir esate ta ŽEMĖS DRUSKA, kuri suteiks SKONĮ GYVENIMUI. Jūs jausite PASITENKINIMĄ veikdami, atsidavus Mūsų vedimui iš vidaus, ir šitas pasitenkinimas suteiks jums būtent tą GYVĄ skonį, kurį suteikia maistui druskos pavartojimas. 
Lygiai taip pat kiti, matydami jūsų materialius veiksmus, jūsų kasdienį gyvenimą, jūsų elgesį, NESUVOKDAMI, matys, koks yra jų viduje – pasąmonėje – suteikiamas noras jų DVASIAI elgtis TAIP PAT. Jie matys ir vertins jūsų veiksmus savo vidumi, ir jiems pritars. Tačiau išorėje jiems pristigs ryžto, TUO LABIAU – VALIOS, pritarti jūsų veiksmams garsiai, ir elgtis taip, kaip elgiatės JŪS, nes jų VIDUS pajaus tą skonį; skonį, kurį suteikia materialiam maistui druska, bet jie pajaus jūsų išorinių veiksmų skonį, kurį jie taip pat nori patirti savo viduje tokiu pat elgesiu, tokiu pat veiksmu, tokiu pat gyvenimu. Štai jūs ir esate ta ŽEMĖS DRUSKA, kuri suteikia prieskonį materialiam gyvenimui. 
Jūs žadinate, SAVO VEIKSMAIS, kitus savo dvasinius brolius ir seses – iš išorės matomu gyvenimu ir darbais – kaip Aš žadinu iš vidaus, žadinu nuolat. Tačiau materialų veiksmą jų akys greičiau užfiksuoja negu Mano žadinimą iš vidaus. Tuo labiau jie mato jūsų ne tiktai gyvenimą, jie mato jūsų išorę – kaip jūs atrodote sveikai, kaip jūs jaučiatės palaimingi. Tai atsispindi jūsų veido išraiškoje. Jų viduje lieka tam tikras nuoskaudos šešėlis, kodėl jie nėra tokie? 
Taigi, Aš jus panaudoju ne tiktai kaip ŽEMĖS DRUSKOS metaforą dabartiniame amžiuje, bet, tiesiogine prasme, Aš jus panaudoju kaip savo mylimiausius vaikus, kad padėtumėte Man žadinti letargo miegu dvasioje dar miegančius Mano, taip pat, pačius mylimiausius vaikus.
AŠ KVIEČIU JUS SAU Į PAGALBĄ! PADĖKITE MAN. AŠ ESU VISAGALIS, BET JŲ NEGALIU PAŽADINTI IŠ VIDAUS, NES JIE PERDAUG SUSITELKĘ TIES IŠORINIAIS MATERIALIAIS INTERESAIS, TIES SAVO SIEKIU VIEŠPATAUTI KITŲ ATŽVILGIU.
Štai Aš, ir būdamas Visagalis, kreipiuosi į jus pagalbos, paramos, kad jūs šitame TIKROVĖS kelyje spinduliuotumėte Manąja šviesa, meile, ir spindėjimu, būdami ŽEMĖS DRUSKA, GYVA ŽEMĖS DRUSKA; dar daugiau – DVASINE DRUSKA, kurios skonis yra SALDUS dvasiai, atsivėrusiai Man.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Violetai už šio mokymo įrašą ir išrašymą, kad jį galėtume skaityti visi. Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal