Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie agresyvumo geną, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 02 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Violeta:

Mylima Rojaus Trejybe, vienas profesorius, pasitelkęs daugybę tyrimų, savo straipsnyje – Revoliucinė žinia tėvams: vaiko charakterį formuoja genai, o ne auklėjimas. – tikina, kad auklėjimas turi kur kas mažesnę įtaką vaiko gebėjimams bei charakteriui. Kur kas svarbesni genai. Ateityje vis tiek pasireikš tikroji prigimtis.
Tai remiantis šituo teiginiu, didžiai daugumai mūsų dvasios brolių ir sesių, kol kas dar nenušvitusiems Jūsų Trijų Šaltinių ir Centrų meilės šviesa, protams yra suprantamas tas kito mokslininko, tyrusio vyrus – kalinius – atrastas agresyvumo genas, prieš kurį, taip išeina, kiekvienas šito geno paveldėtojas yra bejėgis keisti savo agresyvųjį paveldą į meilės ir gėrio geną.
O juk šitą agresyvumo geną turi kiekvienas Urantijos mirtingasis, ir apie tai mes sužinome iš Urantijos Knygos, kad tokia žmogaus gyvulinė kilmė būtent ir turi savyje tą agresyvumo pasireiškimą.
Mylima Begaline Dvasia, prašau, suteik mums mokymą praplečiantį dabartinį mūsų suvokimą.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš esu Lygiavertis Rojaus Trejybės Asmuo, ir jums sakau – Mano mylimieji, šlovinu ir garbinu Aš JUS. Tą darau BE PERSTOJO, liedama Savo meilę – drauge su Savo kitais Dviem Partneriais iš Rojaus Trejybės – ir visa tai darau, kad jūs patirtumėte šitą GYVĄ meilės vandenyną, patirtumėte savyje, ir išorėje. Šitas vandenynas pasireiškia visame kosmose DVASINIAIS virpesiais. Šitie virpesiai yra patiriami dvasių PER ATSIVĖRIMĄ MUMS – Dvasios Šaltiniui ir Centrui.
Štai kodėl jūsų dabartiniai materialūs moksliniai atradimai negali fiksuoti MŪSŲ MEILĖS VIRPESIŲ, nes jie pranoksta materialių prietaisų sugebėjimą juos užfiksuoti. Jūs galite pajausti, atsivėrę Mums – viduje – NAUJĄ BŪSENĄ negu prieš tai jūs ką nors buvote pajautę. Tai – visiškai KITOKIA BŪSENA. 
Ir jūsų materialus mokslas jau gali fiksuoti, kaip veikia jūsų materialios smegenys, siųsdamos atitinkamo dažnio energetinius impulsus, bet tai yra tiktai PASEKMĖ, išorinis pasireiškimas. Tačiau Mūsų MEILĖS VIRPESIŲ – kokius jaučiate jūs atsivėrę – šitie prietaisai nefiksuoja. Prietaisas – materialus. Jūsų materialios smegenys fiksuoja taip pat materialius impulsus, kaip instrumentas. Tačiau TAI, KĄ JAUČIATE – Mūsų dvasinius impulsus, Mūsų meilę, kurią jaučiate jūs – tai yra jūsų tikrojo asmens – TIKROSIOS DVASIOS – GYVAS RYŠYS SU MUMIS. Būtent jūsų tikroji dvasia ir pajunta Mūsų meilės virpesius, NEPRIEINAMUS jūsų materialiam mokslui juos užfiksuoti JOKIAIS materialiais prietaisais.
Jūs tyrinėjate materialius genus. Jūsų rasės turėjo milžinišką neigiamą paveldėjimą dėl ankstesniųjų jūsų dvasinių vadovų nusigręžimo nuo MŪSŲ evoliucijos TIKROJO plano. Jie mėgino jį iškreipti, priešpastatyti SAVO valią Mūsų sumanytam evoliuciniam planui. Todėl iš tikrųjų jūsų biologinis išsivystymas DEGRADAVO. Jis turėjo tą pradinį impulsą, kurį gavo jūsų materialus kūnas – pradinį materialų impulsą – viską daryti, kas yra priimtina toje aplinkoje, kas nekelia grėsmės tam darančiajam. Tai yra žvėries instinkto pasireiškimas, tai yra gyvulio instinkto pasireiškimas. 
Mes jums suteikėme asmenybės potencialą. Potencialas tai yra ateities akimirka. Asmenybę Mes papildėme Pagalbinių Proto Dvasių veikimu. Šitie instrumentai formavo jūsų protą. Tačiau jūsų biologinis-genetinis menkėjimas – dėl Mano jums suminėto jūsų planetos dvasinių vedlių nuopuolio – negalėjo būti atstatytas, atstatytas pakankamai, kad taptų IMLESNIS Mūsų DVASINEI meilei, tam DVASINIAM impulsui, kurio šiandien jūsų materialios SMEGENYS NENORI fiksuoti.
Žmogus negali gyventi be veiklos. Net ir gyvūnas, turėdamas savo materialias menkesnes smegenis, nuolat ieško sau pragyvenimo šaltinio, kad numalšintų alkį. Žmogus ieško – aukštesniu lygiu – sau kur pasireikšti. Kada nėra Mūsų šviesos viduje, tas pasireiškimas yra KITŲ sąskaita, ir kadangi jūs neturite dvasinio pagrindo savyje, todėl tie, kurie yra galingesni tiek fiziniu kūnu, fizine jėga, tiek materialia padėtimi, tiek materialiu turtu, tai jūs ir manote, kad jų žodis yra vertingesnis, jų mokymas yra svaresnis negu jūsų, kitų dvasinių brolių ir sesių, kurie nėra tokie, kad būtų pasiekę išskirtinių laimėjimų kurioje nors iš Mano minėtų sričių. 
Kada per kartų kartas klaidingai priimami sprendimai, tuomet klaidinga nužymima ir viso žmonijos vystymosi kryptis į tą ateitį, kurioje pasireikš klaidingo vystymosi pasekmės.
Jūs šiandien patys akivaizdžiai matote, kad iš tikrųjų jūsų fizinis pavidalas yra linkęs greitai išeikvoti energetinį, jam suteiktą, užtaisą ir palikti šitą pasaulį. Jis gyvena labai trumpalaikį gyvenimą, ir tas gyvenimas dar pripildytas daugybės nerimo, baimės, savanaudiškumo, agresijos, prievartos pasireiškimo veiksmų, kurie taip pat dar labiau silpnina jūsų fizinį pavidalą KITOJE kartoje, nes jūs jau dabar galite suvokti, kad kūdikis, pradėtas ne iš meilės, yra silpnesnis negu kūdikis pradėtas iš meilės. Kūdikis, pradėtas drauge su Mumis kurti kaip bendrakūrėjais to kūdikio, būsimojo Mūsų sūnaus ar dukros, bus dar stipresnis už tą kūdikį, kuris yra tėvų kuriamas su meile, bet BE MŪSŲ.
Štai kodėl materialus genetinis pagrindas, kokį dabar turi jūsų fizinis pavidalas, bus PAGERINTAS, kada jūs ATSIVERSITE MUMS, IR ATSISTOSITE ANT MŪSŲ DVASINIO PAGRINDO, KADA JŪS KURSITE NAUJĄ GYVYBĘ DRAUGE SU MUMIS. Kurdami šitą naują gyvybę, jūs veiksite įgyvendindami Mūsų sumanytą evoliucinį planą, kad šitoje planetoje niekada nebūtų jokių ligų pasireiškimo, kad joje viešpatautų šviesa, meilė, ir darna.
Jūs patys pastebite, KIEK SUSTIPRĖJO jūsų fizinis pavidalas, kada jūs pradėjote žengti šituo GYVUOJU DVASINIU keliu. Jūsų genai nuo to praeities akimirkos pasireiškimo taško, kada jūs įžengėte į šitą kelią, nepakito. Jūs turėjote tuos pačius protėvius, kurie per šimtus tūkstančių metų jums suteikė dabartinį pavidalą. Tačiau jūs dabar pastebite, lygindami net ir labai nedidelę atkarpą jūsų asmeniniame gyvenime, kiek sustiprėjo jūsų materialus fizinis pavidalas, ir sustiprino šį fizinį pavidalą jūsų dvasinis atsivėrimas, jūsų dvasios vis stipresnis ir galingesnis Mūsų jums siunčiamos meilės PATYRIMAS. Jūs patyrėte – ir toliau patirsite stipriau – Mūsų meilės gyvų virpesių poveikį jūsų materialiems genams, kurie turėjo tokį menką paveldėjimą iš protėvių; patirsite, kaip fizinis pavidalas stiprės, atsirėmęs į dvasinį pagrindą, kurį suteikiame Mes jums iš vidaus.
Štai kodėl mokslininkas, neatradęs Mūsų savo paties viduje – kaip aksiomą – pateikia, kad yra tas genas, turintis daug aršumo, žiaurumo, gyvuliško pasireiškimo savo aplinkoje, ir nulemia tolimesnį žmogaus vystymąsį – todėl auklėjimas netenka prasmės – taip pat prieina klaidingos išvados, ir priima tolimesnius klaidingus sprendimus.
Juk jūs savo asmeniniu patyrimu paliudijate, kiek jūs tapote geresni, atsirėmę į Mus, esančius kiekvieno iš jūsų viduje. Ir ŠIANDIEN jūs norite būti DAR GERESNI, norite pasireikšti Mūsų šviesa VISUMOS labui – VISOS planetos, ir net VISOS KŪRINIJOS šviesos labui.
O kas tai yra? Tai yra MŪSŲ AUKLĖJIMAS, kurį Mes suteikiame iš vidaus, ir jis PRANOKSTA jūsų menką geną, kurį jūs gavote iš savo protėvių. Bet atsivėrę Mums DVASIOJE, jūs kuriate NAUJĄ, KOKYBIŠKAI galingesnį geną BŪSIMOSIOMS kartoms, kad būsimosios kartos, iš jūsų gavusios tą DVASINĮ užtaisą, kuriant naują gyvybę DRAUGE SU MUMIS, suteikia ir to naujo geno pasireiškimą DVASINIU DIDESNIU IMLUMU MŪSŲ MEILEI IR ŠVIESAI.
Štai kodėl jūs turite ir savo pačių patyrimą, ir Mūsų jums suteikiamą apreiškimą, kad tiktai atsirėmę į dvasinį pagrindą, jūs galite sustiprinti savo pavidalą fizine išraiška, kuris yra labai laikinas, bet jis SKIRTAS tam, kad jūs kurtumėte gėrį drauge su Mumis VISŲ labui, kad jį puoselėtumėte, rūpintumėtės juo drauge su Mumis. Jūs neturite jam vergauti puošdami jį įvairiausiais pramanytais drabužiais, spalvindami įvairiausiais dažais, net ir lūpas dažydami. Jūs norite pagražinti tai, kas jūsų yra ir taip gražu, dėl to, kad jūs nepasitikite, kad Mes jums suteikiame grožį, todėl jūs mėginate prisiderinti prie aplinkos – neturėdami dvasinio stipraus pagrindo savo viduje – todėl ir mėginate IŠORIŠKAI puošti save, kada Mes jus papuošiame IŠ VIDAUS. Ir kuo toliau jūs žengsite gyvuoju keliu, tuo labiau gražės jūsų ir išorinis kūnas – keisis jūsų bruožai, kurie atitiks MŪSŲ sumanymą – į tai reaguoja kiekviena fizinė ląstelė, kiek jūs atsiveriate Mums, ir šitas reagavimas suaktyvina tas gyvybines jėgas, esančias ląstelėje.
Šito jūsų genetikai nežino. Jie nepripąžįsta proceso. Jie tyrinėja geną akimirkos atžvilgiu. Jie nemato to geno gyvybinės energijos Šaltinio. Jie nieko nežino apie Jį. Todėl genui jie suteikia pačią svarbiausią ir, jų supratimu, nepaneigiamą išvadą, kad genas nulemia žmogaus vystymąsi. O jūs žinote, kad šitas kūnas jums suteiktas labai laikinam pasireiškimui MŪSŲ atvaizdu.
Mes esame be materialaus kūno ir formos, be materialaus pavidalo, bet Mes pasireiškiame Savo SAVYBĖMIS. Ir kada tos savybės kyla iš meilės, tai yra tikra, pati galingiausia energija, pasklindanti iš Mūsų į visą kosminę erdvę, ir ji pasiekia jūsų dvasią-asmenybę. Ir šitai gyvybinei meilės energijai paklūsta net ir menkas genas; jis yra pavaldus Mūsų gyvybinei – iš Rojaus pateiktai – energijai.
Jūsų fizinis pavidalas yra gautas jūsų pačių pradiniame pasaulyje, bet jis – pavaldus Mūsų siųstam gyvybės spinduliui, apie kurį mokslininkai, tyrinėjantys atskirus genetinius reiškinius neturi ne tik supratimo, bet ir jokio patyrimo, kad šita gyvybinė energija yra tikra, reali, ir pasireiškia per genų veikimą jūsų fiziniame apvalkale.
Štai kodėl Mūsų sumanyta evoliucija, kada išeikvoja savo vidinį resursą – biologine prasme, rasine prasme – Mes suteikiame biologinius pagerintojus. Tačiau jūsų biologinis pagerintojas – Adomas ir jo partnerė Ieva – savosios misijos, deja, neįgyvendino. Todėl jūsų geno smukimas dar AKIVAIZDESNIS. Bet ir esant tokioms aplinkybėms, jūs vis tiek turite žinoti būtent tą Mano prieš tai pateiktą jums NAUJĄ teiginį, kad Mūsų gyvybinė energija – pasiekianti kiekvieną jūsų gyvą ląstelę – kiekvienas genomas priklauso nuo JOS pasireiškimo jūsų fiziniame organizme, ir jis yra pavaldus MŪSŲ šitam gyvybiniam-energetiniam spindėjimui. Ir jūs turite patirti šitą gyvybės spindulį kuo daugiau savo viduje, kuo stipriau, ir tada patirsite, kaip jūsų vidus, prisipildęs Mūsų gyvų meilės gyvybinių-energetinių spindulių, pagydo tokią ligą, kuri jūsų genetikui atrodo nepagydoma, nes ji yra genetiškai paveldėta. Jūsų genetikai mano, kad, per kartų kartas, perteikiamos genų sutrikusios veiklos formos ir toliau turi būti naujoms ateities kartoms suteikiamos.
O Aš jums sakau – MES NUSTELBIAME šitą sutrikdymą Savo MEILĖS GALIA, kuri yra gyva, reali energija, ir suteikiama jums tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Ją Mes daliname jums be perstojo. Ją jūs įsisavinate tiktai per gyvą atsivėrimą Mums, per gyvą veikimą drauge su Mumis. Ir tada atsiranda milžiniški pasikeitimai jūsų fiziniame organizme, kurių negali nei suprasti, nei paaiškinti jūsų materialūs mokslininkai.
Kada jūs kalbate apie genų stipresnį poveikį žmogaus elgesiui, ir tokiomis nuostatomis gyvendami, jūs dar daugiau degraduojate, nes pripažįstate save pralaimėtojais – jūs nieko negalite pakeisti, nieko negalite pasiūlyti geresnio – netgi šitokiu atveju paneigiate auklėjimo būtinybę, nes vis tiek yra toks genas. Tai yra klaidinga nuostata. Ir jūsų patyrimas su Mumis leis jums paneigti tokių netikrų mokslininkų teiginius. 
Iš viso jūs turite žinoti, kad genetika yra tokia veiklos rūšis, kuri iki šiol nebuvo tinkamai organizuota; ji yra uždara, o ten, kur yra uždarumas, ten visuomet yra klaidžiojimai. 
Štai kodėl jūs turite žinoti, jog genetikas – be Mūsų – yra bejėgis padaryti TEISINGĄ išvadą, kad ir kokia – šią akimirką – jam atrodytų reikšminga. 
Jūsų organizmas skirtas tam, kad veiktų kaip vientisa sistema, NEATSIETA NUO VISOS KOSMINĖS SISTEMOS. Visa MATERIALI KŪRINIJA remiasi į MŪSŲ DVASINĮ pagrindą. Todėl jūsų genai taip pat nėra išimtis. 
Jūs turite ATREMTI SAVE Į MUS – DVASINĮ PAGRINDĄ – kad galėtumėte KITOMS KARTOMS suteikti daug STIPRESNĮ materialų organizmą, kuris būtų IMLESNIS DVASINIAM vedimui, kurį Mes suteikiame jums IŠ VIDAUS. Ir Apvaizda jums demonstruoja daugybę apraiškų IŠ IŠORĖS, kad evoliucijos procesas būtų kuo greičiau atstatytas jūsų planetoje iš to nukrypimo, kuris truko – nei daug, nei mažai – du šimtus tūkstančių metų.
Todėl jūs, eidami gyvuoju keliu, savuoju patyrimu taisysite net ir ne vieną įvairių mokslo sričių teiginį. 
IR TĄ DARYSITE RYŽTINGAI, DRĄSIAI, IR ATVIRAI.

Algimantas:

Ačiū Tau, Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. 
Nuoširdus ačiū Violetai už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo susipažintų visi mūsų svetainės lankytojai.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal