Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mėnulio poveikį žmogaus organizmui, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 03 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mėnulio poveikį žmogaus organizmui, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 03 10

Violeta: 
Trys Šaltiniai ir Centrai, aš kreipiuosi į kurį nors Vieną iš Jūsų mokymo apie mėnulį, kuris dabar žmonėms šviečia pilnatimi, ir kuris daugybei žmonių atrodo kaip skaudžiausia rykštė, kaip baisiausias baubas, nes jie galvoja, patirdami baimę viduje-pasąmonėje, kad būtent mėnulis neleidžia vieniems ramiai miegoti, kitiems neleidžia pasielgti taip, kaip jie elgiasi tuo metu, kai mėnulis nešviečia pilnatimi, tuo labiau, kad tą mintį žmonijai palaiko ir daktarai aiškindami visus tuos agresyvius pasireiškimus, tas nemigas, kad būtent mėnulis taip veikia žmogų. Ir dar, vienas dvasinis brolis man sakė, kadangi žmogaus kūnas turi 70% vandens, tai mėnulio pilnatis turi žmogui poveikį potvyniais ir atoslūgiais, bet aš, sakiau jam, kad pati nepatiriu jokio mėnulio poveikio, ir aš manau, kad jis neveikia žmogaus organizmo. Bet kaip yra iš tikrųjų? Todėl ir prašau, kad Jūs paaiškintumėte mums, Savo dvasiniams vaikams.

Begalinė Dvasia- Motina-Sesė:
Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras. Jūs taip meiliai vadinate Mane Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese-Begaline Dvasia, dar kiti Mane vadina Veiksmo Dievu.
Aš esu nepaprastai susižavėjusi jūsų besiliejančia meilės virpesių banga, kada jūs Mus šlovinate ir garbinate, atsiveriate Mums tos akimirkos visa savo pilnatve, visa savo gelme; atsiveriate, ir jūs jau juntate tą BŪSENĄ viduje, kokia yra jūsų milžiniška gelmė, ne materialaus kūno, ne materialaus pavidalo, kuris yra toks pat – jo tūris nepasikeičia – bet jūs pajuntate KOSMOSO GELMĘ SAVYJE, VISATOS GELMĘ SAVYJE, MŪSŲ MEILĖS VIRPESIŲ GELMĘ, VANDENYNĄ SAVYJE PAJUNTATE.
Į tą reaguoja jūsų fizinis pavidalas, reaguoja ląstelė.
Kada jūs iš tikrųjų per daug dėmesio kreipiate į fizinius ir fizikinius reiškinius, jie jūsų pasąmonę tiek užpildo baimės žemo dažnio virpesiais, tuo labiau, kad jums dar yra antrinantys mokslo žmonės – gydytojai – kurie, taip pat, nežinodami tikrųjų reiškinių, kaip ląstelė – gyva ląstelė – jūsų kūne veikia, suveda grynai į fizikinių reiškinių negyvą pasireiškimą, į kurį reaguoja atitinkamo dydžio fizinis kūnas.
Taip, Mano mylimieji vaikai, kiek pastaruoju metu jūs girdite, kaip saulės energetinis ciklas, pasireiškiantis kas vienuolika metų – suaktyvėjimas – turi įtakos jūsų planetai; jūs taip pat kalbate ir apie mėnulio traukos poveikį jūsų planetai. Taip, šitie poveikiai egzistuoja; jie egzistuoja fiziniam pavidalui, jie egzistuoja tam, ką jūs vadinate negyvos gamtos pavidalo pasireiškimu. Kadangi potvynį ir atoslūgį gali įtakoti ir mėnulio fazės, tai jūs turite žinoti, kad ta įtaka yra tiktai tokiai materijos pasireiškimo energetinei būsenai, kuri yra ne tokio milžiniško tankio, kokį sudaro jūsų negyvoji vadinamoji gamtos materija. Jūsų kalnas, jūsų slėniai neturi jokios pasireiškimo kitokios išraiškos nepriklausomai nuo mėnulio fazės. Tačiau jūsų vanduo esantis įvairiuose telkiniuose sureaguoja į jūsų palydovo atitinkamą priartėjimą arba nutolimą nuo jūsų planetos.
Tuo tarpu jūsų fizinė gyva ląstelė yra pripildyta ne tiktai fizinio veiksmo, bet taip pat ir gyvybinės energijos, kurią suteikiame Mes. 
Gyvybinė energija – tai yra tas mechanizmas, kurio negali sukurti jūsų materialus protas, kad ir kiek jis būtų pripildytas intelekto, kad ir kiek stengtumėtės panaudoti tą intelektą naujų gyvybės formų kūrimui, jūs negalite sukurti nė vieno naujo atomo, kad jisai turėtų atitinkamą strūktūrą ir gyvybingumą, išlikdamas veiklus, kaip dabar išlieka jūsų gyvos ląstelės fiziniame pavidale, nes šita gyvastis, paskleista iš Mūsų, ne vien tik jums – VISAI dvasinei kūrinijai.
Ir jeigu jūs nuraminate savo vidų, nuraminate PER GYVĄJĮ ATSIVĖRIMĄ MUMS, per gyvą ryšį su Mumis, tuomet ta ląstelė gyvybinę energiją eikvoja taip, kaip Mes esame sumanę, kad ji eikvotų ją taupiai, išmintingai, ir be jokios įtampos ir streso sąlygų. Ta esanti vidinė ramybė, jums suteikiama iš vidaus, kada nurimsta jūsų pasąmonė, ji prisipildo šviesos, Mūsų gyvos meilė virpesių vandenyno bangos, ir tokia banga, užliedama jūsų visą pasąmonę, nebeturi tų baimės apraiškos formų, kurias ji patalpino klausydamasi įvairių pasakojimų, skaitytų įvairių nuogirdų iš kitų žmonių – ir visa ta informacija suteka į pasąmonę. Ir tokios pasąmonės – sujauktos – poveikis turi didžiulės įtakos KLAIDINGAI gyvos ląstelės elgsenai. Taip, tokia ląstelė, gali turėti nukrypimų – stipresnių atitinkamų mėnulio fazių apraiškos metu, kaip ir atitinkamų saulės ciklo pasireiškimų metu. Tačiau tokia ląstelė tik paliudija, kokia yra SUJAUKTA to Mūsų vaiko vidinė – pasąmoninė – būsena, kiek jinai yra pripildyta nerimo, nepasitikėjimo Mumis, ir savimi, nežinios, baimės, ir didžiulių autoritetų galios, kuriuos tokia žmogaus ir sąmonės būsena – ir ypač pasąmonės pasireiškimas – laiko nenuginčijamais autoritetais. Ir tai dar labiau sustiprina – ypač jau turinčių atitinkamų ligų apraiškų – ląstelės veikimą tame kūne.
Jūs turite, Mano mylimieji vaikai, žinoti patį pagrindinį dalyką, kad GYVYBĖ, kurią suteikiame kaip IMPULSĄ, kaip KIBIRKŠTĮ jums – kada jau yra sukurta gyvybės plazma, materiali gyvybės plazma – tai gyvybė yra suteikiama tam, kad ji evoliuciškai galėtų vystytis šitoje planetoje, pasiekdama tokį lygį, kokį pasiekia asmenybės kategorijos gyvastis, kuri gali atskirti gėrį nuo blogio, kuri gali pažinti Mus – Kūrėją – ir patirti Mūsų vedimą iš vidaus. TOKIA GYVYBĖ PRANOKSTA BET KOKĮ FIZINĮ REIŠKINĮ, KURIS GRYNAI VEIKIA FIZINĮ KŪNĄ, FIZINĮ PAVIDALĄ, nes tokia gyvybė, pulsuodama Mūsų gyvąja, bet realia, tikra GYVYBINE ENERGIJA savo viduje, būtent šita GYVYBĖS BŪSENA palaiko kryptingą ląstelių vystymąsi; ir būtent tokią kryptį, kokią Mes esame suteikę Savo evoliucijos plano įgyvendinimo jūsų planetoje atitinkamo amžiaus išraiška vienu ar kitu laikmečiu. Todėl jūsų dabartiniai materialaus fizinio pavidalo reagavimai į mėnulio fazę arba į saulės aktyvumo atitinkamą ciklą yra daugybei realūs ir turi poveikio ląstelės elgsenai. 
Tačiau jūs taip pat žinote, kaip PRANOKTI šitą įtampos, nerimo, ir klaidinančio ląstelės pasireiškimo būseną. Siekite to gyvo ryšio su Mumis, kad patirtumėte, jog gyvybinė energija, kurią Mes liejame jums be perstojo, tai – ne tas pats, kas yra pilnas vandens vandenynas, kuris savo apimtimi turi didžiulį tūrį ir reaguoja į mėnulio trauką. Tuo tarpu jūsų viduje esantis vanduo, kuris yra įvairiu pavidalu – tiek kraujo, tiek limfos, tiek kitų skysčių pavidalu – kada jūs turite gyvą ryšį su Mumis, šitokiai grynai fizinei reakcijai nebėra pavaldus. 
Štai kodėl jūs turite atskirti tą aplinką, kuri, jūsų supratimu, yra fizinė, nuo tos aplinkos, kuri yra FIZINĖ-GYVYBINĖ; tai yra jūsų materialus pavidalas. Bet dabar jūs turite net ir šitame pavidale atskirti ir tą aplinką, kuri yra ATVERTOS DVASIOS MUMS BŪSENOJE. 
Jūs turite suprasti, ko jūsų materialūs dvasiniai broliai ir sesės, daktarai, negali suvokti – Mums atsivėręs ir juntantis gyvą Mūsų meilės virpesių vandenį, ir gerdamas jį, ir turėdamas tą patį materialų pavidalą, tas pavidalas veikia visiškai kitokiu ritmu palyginus su tuo pavidalu, tokiu pat pavidalu, kuris priklauso Mums neatsivėrusiam Mūsų vaikui ir jūsų dvasiniam broliui ar sesei.
Štai kodėl, turėdami vis gilesnį ryšį su Mumis, jūs patirsite, kad jūsų kūnas PRANOKSTA materialius fizikinius reiškinius, kokius patiria kiti fiziniai kūnai, neturintys gyvo ryšio su Mumis. 
Tą jums dar sunku suprasti ir pripažinti. 
Tačiau jūsų vis didesnis patyrimas leis jums paliudyti, kad iš tikrųjų jūs PRANOKSTATE tuos fizikinius pasireiškimus, kuriuos kiti jums tikrai paliudys, kad jie patiria. Bet šiuo atveju jūs žinosite priežastį, KODĖL JIE PATIRIA, o KODĖL jūs esate NEPAVALDŪS šitų reiškinių pasireiškimui jūsų kūno viduje.

Algimantas:
Ačiū Tau, Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Violetai už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, ir už klausimą, kad mes visi galėtume ne tik studijuoti šį mokymą, bet ir patys juo vadovautis, ir atėjus patyrimui, paliudyti jo TIESĄ IR TIKROVĘ.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal