Tėvo mokymas apie mums suteikiamą Apvaizdos apsaugą, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 03 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs suteikti Tavo mokymą, kad girdėtų jį visi, atsakant į mano dvasios sesės Laimos iš Velžio klausimą; kaip gi Apvaizda suteikia mums apsaugą?
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Visuotiniu Tėvu. Aš skleidžiu jums savo Meilę iš paties Kūrinijos Centro, skleidžiu tam, kad meilė, pavirtusi jūsų PRIPILDYTA GYVENSENA, PILNATVE, spinduliuotų VISUMAI. Kada Aš sakau VISUMA, Aš turiu omeny visą Savąją Kūriniją. Neužtenka jums spinduliuoti jūsų aplinkai - betarpiškai aplinkai, net ir visam pasauliui – spinduliuokite kosminę įžvalgą, žvelgdami į VISĄ Kūriniją, spinduliuokite VISAI Dvasinei Kūrinijos Šeimai savo meilės patyrimus, dalinkitės jais vieni su kitais. Šitaip jūs taip pat spinduliuojate dvasinę savo BŪSENĄ – AUKŠTESNIO DAŽNIO VIRPESIUS.
Patyrimai labai svarbu ne tiktai tam, kad sužinotumėte, kaip gyvena kiti, bet svarbu, kad jūs juos atskleisdami kitiems pakylate į aukštesnių virpesių dažnį, ir tuo pačiu jūs šitaip gydote savo aplinką, šviesindami ją, švarindami ją. Tuo pačiu jūs gydote visuomenę nuo tų ligų, kurios ją kankina, nuo tos depresijos, kuri prispaudusi laiko ne vieną iš jūsų žmonijos.
Štai kodėl Mes taip džiaugiamės jūsų atsivėrusia dvasine Komunija su Mumis. Kokie nuostabūs pasigirsta jūsų žodžiai! Kokias išsakote jūs mintis! Tačiau jūs negalite ir suvokti, net menkiausios mažytės dalelės, ką išsako jūsų VIRPESIAI, kurie pasiekia Mus. Stinga jūsų kalboje tokių žodžių, stinga minčių-teiginių, kuriuos galėtumėte jūs materialiu smegenų instrumentu išreikšti Mums.
Todėl jūsų dvasia, užmezgusi gyvą ryšį su Mūsų maža dalele, KAIP MŪSŲ VISUMOS dalele, Mūsų Trijų Asmenų dalele – Minties Derintoju – tą pat akimirka pasiekia Mus tais virpesiais, kurie PRANOKSTA žodžius. Tai yra DVASIOS KALBA – ORI, IŠKILI – SU DVASIA, KAIP ASMENYBĖS SU ASMENYBE.
Štai kodėl Mes akinam jus – DALINKITĖS PATYRIMU, ATSIVERKITE MUMS, NES ŠITAIP JŪS AUGATE, ŠITAIP STIPRĖJA JŪSŲ DVASIA, YPAČ KADA VEIKIATE DRAUGE SU MUMIS. Ir tai stiprina jūsų fizinį kūną. Tik veikla su Mumis gydo jūsų kūną. BŪKITE RYŽTINGI IR VEIKLŪS. O kad galėtumėte patirti didesnį pasitikėjimą Mumis, Mes jums ir suteikiame pagalbininkų dvasinę pagalbą, ir materialią pagalbą – Apvaizdos bendradarbiavimo su Mumis pagalbą, kuri yra suteikta ir jums, kad bendradarbiautumėte ir bendrautumėte su Apvaizda VISŲ LABUI.
Kada Aš jums sakau, kad Apvaizda suteikia jums apsaugą, tai Aš tiesiogine prasme ir turiu minty jūsų fizinį egzistavimą šitame pasaulyje. Jeigu jūs šitame – gyvajame – kelyje einate PASITIKĖDAMI Mūsų vedimu iš vidaus, ATSIDAVĘ VISU savo dvasiniu GILUMU, VISA savo NUOŠIRDŽIA tos akimirkos BŪSENA ATSIRĖMĘ Į MUS – jūs būkite tikri, kad bet kokiom aplinkybėm, kokios begali įvykti tragiškiausios jūsų aplinkoje, jums nenukris nė plaukas nuo galvos. JŪS ESATE MŪSŲ ŠVIESOS GYVIEJI ŠVYTURIAI, kurie nešate iškėlę aukštai SAVO DVASINĘ VĖLIAVĄ – savo asmenybės spindėjimą, kuris spindi MŪSŲ šviesa. Todėl Mes jus ir globojame, ir saugome taip, kaip nesaugojome NĖ VIENO iki šiol PRANAŠO, buvusio istorijos evoliuciniame kelyje šitame pasaulyje. Kadangi jūs savyje talpinate tokią šviesą, kurios neturėjo ikišioliniai pranašai, todėl Mes turime saugoti jus KITOMS KARTOMS. Bet Aš kartoju – JŪS TURITE LAISVĄ VALIĄ ir jums yra suteikiama Apvaizdos apsauga tik tuo metu, kada jūs BŪNATE GYVAJAME kelyje savo ATSIVĖRIMO BŪSENA, kada VEIKIATE šitame gyvajame kelyje savo ATSIVĖRIMO BŪSENA MUMS, kada jūs ATSIREMIATE ĮMUS, kada jūs NEMĖGINATE PATOBULINTI šito gyvojo kelio SAVO SAMPROTAVIMAIS ir SAVŲ INTERESŲ TENKINIMU. Nors kiek mėgindami įterpti savąjį supratimą, ir plano koregavimą, jūs iškart susilauksite skaudesnių
pasekmių, nes Aš NEGALIU sustabdyti priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio veikimo. Tiktai veikdami DRAUGE SU MUMIS jūs NIEKADA nepatirsite tokio šio dėsnio pasekmės pasireiškimo, kuris jus pražudytų, suteiktų jums milžinišką skausmą, kančią tiek fizine išraiška, tiek dvasine. Todėl jūs – kiekvienas – turite unikalių, nepakartojamų, patyrimų. Kiekvieno aplinkybės skiriasi, kada jūs pasireiškiate Mūsų šviesa. Tačiau visada turėkite minty, kada einate kaip MŪSŲ ŠVIESOS SPINDULYS, reiškia jūs NIEKADA nebūsite užgesintas. Turėdami šitą mintį savo viduje, puoselėkite ją, kad eitumėte RYŽTINGAI IR DRĄSIAI, drauge su Mumis ir atsirėmę į Mus, jausdami Mūsų buvimą savyje. Štai kodėl jums reikalingas GILUMINIS atsivėrimas Mums – Mūsų kolektyvinis garbinimas ir šlovinimas; NE MUMS REIKALINGAS – JUMS, kad jūs patirtumėte tą atsivėrimo BŪSENĄ, kuri ir leistų jums veikti drauge su Mumis, patiriant Mūsų gyvą meilę savo viduje. Štai tik jūsų tokioje būsenoje jums Apvaizda ir suteikia apsaugą.
Gyvasis kelias nėra sumanytas tam, kad apie jį kalbėtų, skaitytų, ir jame niekas nežengtų nė žingsnio. Jis yra sumanytas tam, kad būtų juo vis ryžtingiau žengiama. Ir ten, kur dabar yra tankmė – gūdus miškas, tamsa – kad jūs pradėtumėte – palaipsniui – vis daugiau genėti tų medžių – nepraeinamų tankmės medžių – šakas, kad galėtumėte – palaipsniui – tarp tų medžių pamatyti nors mažytį spindulėlį šviesos, kurį jus patirsite iš vidaus, ir tada išdrįsite žengti išorinį žingsnį, atlikdami materialų veiksmą visų šviesos labui. Ir tada pajusite, kaip ta tankmė trupučiuką pašviesėjo, ir tarsi šiek tiek išretėjo. Ir jeigu jūs veiksite šitame kelyje atsirėmę į Mus, drauge su Mumis, ir jausdami Mus viduje, kiekvienas savyje, tai Apvaizdos apsauga jums yra suteikiama visose įmanomose jums išmąstyti ir neįmanomose jums net įsivaizduoti aplinkybėse, nesvarbu, kur jūs veiktumėte – savo tiesioginiame darbe, gatvėje, šeimoje – nesvarbu kur – visur jums yra suteikiama apsauga, kad drąsiai išsakytumėte šviesos teiginį, KOKS TAI AKIMIRKAI TINKAMAS TEIGINYS MŪSŲ SAMPRATA. Bet jūs turite atsiverti Mums, kad pajaustumėte to teiginio jau gyvą buvimą jūsų viduje ir kad jį išsakytumėte, ar veiksmą atliktumėte, tuo pačiu paliudydami ir kitiems, koks yra ŠVENTAS ŠVIESOS VEIKSMAS, nors tai gali būti purvo susėmimas nuo grindų net ir viešoj vietoj, jeigu tas purvas, jūsų dvasiniu žvilgsniu žvelgiant, toj vietoj tikrai turi būt susemtas. Jūs surasite išeitį, kaip tą purvą susemti, kada būsite MŪSŲ GYVI VAIKAI GYVAJAME KELYJE.
O dvasinė apsauga ir materiali pagalba jums yra suteikiama tam, kad galėtumėte šitame kelyje PALIUDYTI, jog Apvaizda jus globoja ir saugo. Kiekvienas paliudysite šitą apsaugą savuoju patyrimu – savose sąlygose. O pasidalinę patyrimu, pamatysite, kiek daug įvairialypių sąlygų pasireiškia jums, bet visose šitose sąlygose Apvaizdos apsauga yra jum suteikta. Todėl drąsiai važiuokite, skriskite, plaukite – niekada jūs nenukrisite, nenuskęsite, nesusidaušite tiek, kad išnyktumėte iš šito materialaus pasaulio PRIEŠ LAIKĄ. 
Mes sumanę jus panaudoti per ilgalaikę perspektyvą, kad ta šviesa, kurią jūs turite savyje, būtų perteikiama kitoms kartoms, ir šitai kartai, kad neišnyktų su jūsų PRIEŠLAIKINIU išėjimu. 
Jūs turite puikiausią galimybę pagydyti kūną, kuris turi, dėl jūsų klaidingo gyvenimo, fizinių sutrikimų, be jokių daktarų. Jūs darote klaidą atsiremdami į materialius daktarus. Tai tiktai rodo jūsų NEPASITIKĖJIMĄ. 
KIEKVIENAS einantis gyvuoju keliu turi liudyti GAVĘS PAGIJIMĄ IŠ MŪSŲ – ne iš materialaus daktaro; taip pat turi liudyti ir tai, kad įvairiose aplinkybėse GAVO APSAUGĄ IŠ MŪSŲ. 
Tad būkite šitame gyvajame kelyje, kad galėtumėte ir šitai kartai, ir ateinančioms kartoms, skleisti gyvą šviesą per ŠIMTMEČIUS. Kol jums tuo sunku patikėti, tai ir liudija, kad jūsų viduje yra daug BAIMĖS. Jūs dar nesate TOJE BŪSENOJE, bet jūs
žinote raktą – ATSIVERKITE GILIAU, ATSIDUOKITE VEDIMUI IŠ VIDAUS STIPRIAU, IR VEIKITE AKTYVIAU!
Evoliucija yra sumanyta tam, kad ji šviesėtų, kad šita žmonija, esanti tamsos aplinkoje, taptų ŠVIESOS VAIKŲ BROLIJA, kurioje viešpatautų MŪSŲ MEILĖ IR BROLYSTĖ materialių veiksmų išraiška.
Niekas į šitą planetą neatgabens naujų gyventojų, kurie pakeistų jus. Mes PASITIKIME jumis. Jūs esate tos IŠTAKOS, kurios paskleis – JAU PASKLEIDŽIA – MŪSŲ GYVĄJĄ ŠVIESĄ VISAI ŽMONIJAI. 
Todėl siekdami Apvaizdos Apsaugos, nesiekite, kad ji jums būtų suteikta – JINAI JAU YRA SUTEIKTA – bet NAUDOKITĖS JA, BENDRADARBIAUDAMI SU APVAIZDA VISŲ ŠVIESOS LABUI.
Žinokite, kokios bebūtų skaudžios pasekmės, įvairių aplinkybių pasireiškimu jūsų asmeniui, ar jūsų biologinei šeimai, jeigu jūs esate šitame gyvajame kelyje iš meilės, tos pasekmės visada bus daug silpnesnės, ir be skausmo jums, palyginus su tomis pasekmėmis, kurios būtų ir jūsų asmeniui, ir jūsų biologinei šeimai, jeigu jūs paliktumėte šitą gyvąjį kelią. 
Ne dėl to, kad Aš jus norėčiau perspėti, bet dėl to, kad jūs būdami šitame gyvajame kelyje atsirėmę į Mus – susiliedami su Mumis – savo būseną pakeliate į tokį aukštą energetinių virpesių dažnį, kad šitie virpesiai veikia aplinką, ir tos aplinkybės yra tarsi suminkštinamos, tarsi kaip automobilyje įvykus susidūrimui su kitu automobiliu išsiskleidžia apsauginė oro pagalvė. Taip ir jums Mes suteikiame Apvaizdos pagalbą kaip tą apsauginę oro pagalvę. Taip kad nebijokite – jūs turite tą gyvąjį kelią tam, kad jame skleistųsi šviesa, skleistųsi ne savaime, bet per jus, esančius Mano mylimiausius vaikus gyvajame kelyje, pažįstančius jau pirmuosius gyvojo kelio gyvuosius žingsnius, kai jūs patys tą matote – kiti nieko nėra girdėję apie gyvąjį kelią iš viso. Tai kaipgi Mes jūsų galime nesaugoti? Mes jus taip saugom – ir Aš tam turiu priemones - Apvaizdą, kuri ir suteikia jums apsaugą. 
Jeigu Aš jums pasakysiu, suminėdamas įvairius atvejus, kaip pagyja urantas iš sunkių ligų – pagyja Mano dėka – kaip išvengia autokatastrofos – Mano dėka – tai tie atvejai yra neesminiai. Kiekvienam, KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ, yra suteikiama Apvaizdos apsauga, o aplinkybės kiekvienam yra skirtingos, todėl Aš jums ir nevardiju atskirų atvejų, kada Aš kalbu jums apie patį principą, kad jūs žinotumėte – APSAUGA YRA JUMS SUTEIKTA, KOL JŪS ESATE GYVAJAME KELYJE. Pasirinkimas – jūsų. Tačiau žinodami, jūs galite būti tikri, kad saugomi esate ne tik jūs asmeniškai, bet ir JŪSŲ ŠEIMOS NARIAI, KAD JŪS GALĖTUMĖTE PATYS DAUGIU PASITIKĖTI MUMIS IR TUO
PAČIU ATSIDĖTI ŠITOS DVASINĖS ŠVIESOS PASKLEIDIMUI, nes jeigu jus ištiktų kančios, ligos, ir fiziniai negalavimai, jūs iškart netektumėte DRĄSOS, RYŽTO, IR VISĄ DĖMESĮ SUKONCENTRUOTUMĖTE Į TUOS RŪPESČIUS, kurie užgriūna jūsų dar – KOL KAS – gležnus dvasinius pečius.
Štai dėl ko Mes turime Apvaizdą, kad globotų net ir jūsų šeimų narius, kad jums nebūtų PAPILDOMA APKROVA JŪSŲ PROTUI, KAD NEJAUSTŲ JIS TOKIOS ĮTAMPOS PADIDINTA GALIA, nes ir taip jūs jaučiate, kokia yra įtampa, skelbiant dvasinį šviesos žodį, kada aplinka yra ypač nepalanki, ir kada jums reikalinga sutelkti papildomą dvasinį ryžta, atsirėmus į Mus iš vidaus.
Štai kodėl Mes jums suteikiame dvasinę, ir materialią, Apvaizdos apsaugą, kad jūsų PROTAS NEPATIRTŲ PERKROVOS, KURIOS NEGALĖTŲ ATLAIKYTI, nes Mes negalime sustabdyti evoliucijos šviesėjimo šitame pasaulyje. Ir taip žmonija turi daug kančių, daug tamsos, kuri gąsdina visuomenę dėl neužtikrinto rytojaus, dėl neteisingumo pasireiškimo, dėl ateities griūčių. 
Štai kodėl Mums reikalingi Mūsų patys ištikimiausi ir mylimiausi vaikai, kad šviestų ir ne tik šviestų, bet IŠSKLAIDYTŲ TAMSĄ SAVO RYŠKIU SPINDĖJIMU IŠ MEILĖS – IR VISIEMS – TUO PAČIU PASIREIKŠDAMI KAIP MŪSŲ ATVAIZDAS – SAVUOJU LYGIU – BE BAIMĖS IR PASITIKĖDAMI APVAIZDOS VEIKIMU IR MŪSŲ IŠMINTIES PASIREIŠKIMU KIEKVIENAME VEIKSME, KIEKVIENOJE APLINKYBĖJE.
Būkite su Mumis, būkite TOKIOJE BŪSENOJE, KAD PATIRTUMĖTE MŪSŲ GYVĄ BUVIMĄ JŪSŲ VIDUJE, ir Apvaizda bus pasiekiama, ir prieinama, jums VISADA.
Algimantas: Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Daliai už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, kad galėtume jį skaityti visi, ir pamąstyti.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal