Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas, ar reikia mums kreiptis į Apvaizdą ir melstis už kitus asmenis, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 08 12.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti Tavąjį mokymą, atsakant į Laimos iš Velžio klausimus. Ar mums reikia kreiptis į Apvaizdą? Ar mums reikia melstis už kažkokius konkrečius asmenis? Ar tai yra toks evoliucinis kelias mūsų planetai? Ar mes darome tai, ką Tu numatei mums?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mylimas Mano sūnau ir Mano mylimiausi vaikai, kaip ir VISI Kūrinijos – Mano Dvasinės Šeimos – mylimiausi vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs su meile vadinat Begaline Dvasia-Motina-Sese. Dar kai kas pavadina Mane ir Veiksmo Dievu. Taip, Aš veikiu, kaip ir veikia visa Mūsų Rojaus Trejybė. Aš jums – BE PERSTOJO – skleidžiu išmintį ir meilę, gailestingumą ir šviesą, veiklą ir tiesą, kad jūs galėtumėte patirti, kaip šitos, AMŽINOSIOS, vertybės gali pasireikšti jūsų aplinkoje. Aš suteikiu jums Apvaizdą – daugybę dvasių, kurios Mūsų yra pasiųstos tam, kad galėtų bendradarbiaudamos su jumis pratinti jus kasdieniame gyvenime veikti DRAUGE, kaip Manosios Dvasinės Šeimos BROLYSTĖS PASIREIŠKIMO meilės darbais išraiška, VISŲ LABUI.
Todėl jūs tikrai darote labai gerai kreipdamiesi į Apvaizdą, jūs taip pat darote labai gerai melsdamiesi už kitus, juk malda – tai yra ABIPUSIS ryšys –RYŠYS IŠ JŪSŲ, PASKLINDANTIS MUMS, PER TUOS, UŽ KURIUOS JŪS MELDŽIATĖS. Juk jūs meldžiatės iš MEILĖS, KURIĄ GAVOTE IŠ MŪSŲ, ir trokštate tą meilę padalinti kitiems. Štai MALDA – TAI YRA JŪSŲ MEILĖS IŠRAIŠKA, kam jūs tą akimirką trokštate tuos Mūsų jums suteiktus ir patirtus virpesius adresuoti-nusiųsti, ir jūs puikiai žinote MOTYVĄ, kodėl jūs šitą darote. O tai yra gyvas Mūsų
Meilės, PATIRTOS JŪSŲ VIDUJE, pasireiškimas visų šviesos labui. Ir jis Mus džiugina, kadangi šitaip jūsų meilė tampa AKTYVI – ne teorinė, vien tiktai apmąstoma kategorija, bet veikiantis TIKROVĖS REIŠKINYS, KURIS YRA PATIRIAMAS. Ir tie, kurie jūsų yra minimi maldose, taip pat patiria, tik jie nežino, kaip paaiškint tą naują patyrimą – jiems būna poveikis – vieniems didesnis, kitiems mažesnis. Tačiau VISADA poveikis būna juos NURAMINANTIS, SUSTIPRINANTIS IR PALYTĖJANTIS TAIP, KAIP MES PALYTĖJAM JUOS IŠ VIDAUS. Taip jūsų pasiųsti meilės virpesiai palytėja juos iš IŠORĖS, kad jie galėtų taip pat labiau pajaust ir Mūsų meilės vidinius virpesius.

Kada jūs bendradarbiaujate su Mūsų kitais vaikais, kuriuos Mes pavadiname jums suteikta Apvaizda, jūs įgyjate didesnį PASITIKĖJIMĄ VEIKTI – VEIKTI DRAUGE su kitais jūsų dvasiniais broliais ir sesėmis – VEIKTI ŠVIESOS LABUI – VEIKTI IŠ MEILĖS.
Dabar jūs kalbat – ir maldose, ir tarpusavyje – kaip Apvaizda jums padeda, tai kodėl jums kyla tik klausimas? Štai, ji pasireiškia vienokiu ar kitokiu veiksmu, jūs matote ne patį veiksmą, bet to veiksmo PASEKMES, viduje jūs patiriate pasitenkinimą, bet pasitenkinimą dar patiriate dėl savo nepasitikėjimo Mumis, kad štai, jūsų prašymas buvo įgyvendintas, išpildytas, jums džiugu dėl šito įvykusio veiksmo, kurio jūs nematėte, bet užfiksavote pasekmę, tačiau jūs turite vis daugiau patirti meilės jausmą tiems, kurie tuos reiškinius, dėl kurių jūs meldėte Apvaizdos įsikišimo…
[ PAUZĖ – Algimantas: Pastaba: nutrūko mano viduje sklidusių virpesių pojūtis, kuris ir leidžia mano patiriamus Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės energetinius virpesius paversti į materialius, ir girdimus kitiems, žodžius. Todėl turėjau vėl panirti į tą būseną, kad pajausčiau virpesius iš Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės ]
Jūs jaučiate pasitenkinimą, kada jūs matote tų veiksmų, kuriuos atliko nematomi jūsų pagalbininkai - Mūsų kiti vaikai – pasekmes, tačiau jūs DAR NEJAUČIATE TOS MEILĖS IŠRAIŠKOS SAVO VIDUJE – SAVO BŪSENA – TIEMS VAIKAMS, KAIP SAVO DVASINIAMS BROLIAMS IR SESĖMS.
Juk šitas bendradarbiavimas sumanytas jums ne šiaip sau, kad jaustumėte pasitenkinimą, jog yra tokios pasekmės, kurių jūs pageidavote – PAGEIDAVOTE IŠ MEILĖS, ne norėdami kitus nustebinti, ir tuo pačiu pasireikšti kaip jūsų asmenybės EGO išraiška, bet jūs jutote didžiulę meilę norėdami, kad būtų suteikta pagalba tiems, kurie patiria tų stichinių reiškinių milžinišką pasireiškimą, atnešantį skaudžių rezultatų, net ir fizinių gyvybių praradimą. JŪSŲ MEILĖ DIKTAVO JŪSŲ MINTIS,TROŠKIMUS, IR VEIKSMUS. Tačiau jūsų bendradarbiavimas su Apvaizda yra sumanytas tam, kad jūs pradėtumėte vis aktyviau veikti su jums, KOL KAS, dar nematomu, Mūsų vaikų jums suteiktu kolektyvu, kad PATIRTUMĖTE BROLYSTĘ – BROLYSTĘ SU JAIS, ne vien tik tarpusavyje. Kada jūs matote fizinius pavidalus savo dvasinių brolių ir sesių, tada jūs suprantate brolystę tiktai tarp MIRTINGŲJŲ, matomų jūsų fiziniam žvilgsniui. MANO sumanymas yra TOKS, KAD JŪS IŠTIRPDYTUMĖTE BAIMĘ BENDRADARBIAUTI su NEMATOMAIS jūsų broliais ir sesėmis, kad jums tai NEBŪTŲ keliantis BAIMĘ reiškinys.
Štai kodėl Aš jums esu ir suteikęs Tarpines Būtybes, KURIOS ĮSITERPIA TARP JŪSŲ IR DVASIŲ, tam, kad jūs galėtumėte lengviau pasiekti šitą bendradarbiavimą, ir užmegzti su jomis DVASINĮ RYŠĮ – BROLYSTĖS RYŠĮ. Ir todėl jūs galite su Tarpinėmis Būtybėmis daug lengviau, be tokios didelės baimės žemų virpesių išraiškos, pasiekti labai didelių ir teigiamų rezultatų VISOS ŽMONIJOS LABUI. Ir tada jūs patirsite viduje MEILĘ toms būtybėms, kurių nemato jūsų materialios akys; bet kai kurie iš jūsų ir jas pamatysite – pamatys jūsų materialios akys. Todėl, bendradarbiavimas su Apvaizda – tai ne tas, jūsų supratimu, stichinių jėgų nuraminimas, bet JŪSŲ BROLYSTĖS POŽIŪRIO IŠPLĖTIMAS – PAGILINIMAS IR JŪSŲ BŪSENOS – MEILĖS-BROLYSTĖS BŪSENOS UGDYMAS JŪSŲ DVASINIAME ASMENYJE.
O kada meilė viduje ima vis stipriau pasireikšti, tuomet jūs ir išreiškiate savo maldas už konkrečius Mano vaikus, kuriems, jūsų supratimu, reikalinga ir jūsų įsikišimas MALDOS FORMA.
Ir Aš jus taip pat ir malda UGDAU, kad jūs pajaustumėte didesnį BROLYSTĖS DVASINĮ ryšį su tais, už kuriuos meldžiatės.
VISKAS yra sumanyta tam, kad PADĖTŲ JUMS, tiek bendradarbiavimu su Apvaizda, tiek ir malda už kitus. O juk visa tai išsilieja JŪSŲ VEIKSMAIS, kuriuos patiriame MES.
Bendradarbiaudami su Apvaizda, jūs tuo pačiu bendradarbiaujate ir su MUMIS. MELSDAMIESI UŽ KITUS jūs taip pat LIEJATE MEILĖS virpesius ir jiems, ir TUO PAČIU JIE PASIEKIA MUS. Todėl GILINKITE savo dvasinį atsivėrimą, kad labiau PASITIKĖTUMĖTE MŪSŲ VEDIMU IŠ VIDAUS, ir tada patys PATIRSITE – BŪSENA paliudysite – kokia nuostabi yra jūsų dvasinė brolystė su jums nematoma, KOL KAS, Apvaizda, ir koks nuostabus yra jūsų DVASINIS VYSTYMASIS, ir SPINDESYS, kada jūs maldoje išreiškiate savo MEILĘ KITIEMS.
Žinokite, Mano mylimieji vaikai, taip, kaip jums suprantama malda – tai yra jūsų meilės pasireiškimas – PASIREIŠKIMAS, KOKĮ DIKTUOJA JŪSŲ VIDUS.

Tai jeigu ta – žmogiškąja – analogija lyginti, Mes esame NUOLATINĖJE GYVOJE komunijoje su JUMIS, Mes esame NUOLATINIAME GYVAJAME BENDRADARBIAVIME SU JUMIS. O tai reiškia – Mes esame NUOLATINĖJE MALDOJE SU JUMIS.

IMKITE PAVYZDĮ IŠ MŪSŲ, ir patirsite naujų pasireiškimų savo gyvenime.

LINKIU JUMS ŠVIESOS VIDUJE. O ramybę Aš palieku, kad imtumėte SAVUOJU ATSIVĖRIMU. NIEKADA jūs jos neišsemsite, nes ji yra tokia gausi Mūsų viduje ir jums PRIEINAMA. Todėl ją semkite DVASINIU SAMČIU, KURIS NETURI KRAŠTŲ, IR JIS VISĄ LAIKĄ GILĖS, IR PLATĖS NUO JŪSŲ DIDESNIO ATSIVĖRIMO, IR BENDRADARBIAVIMO SU APVAIZDA, IR MALDOS UŽ KITUS.

Algimantas
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Daliai už šito mokymo įrašą ir jo iššifravimą, kad ir visi jį galėtų studijuoti mūsų svetainėje.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal