Tėvo mokymas apie mūsų tobulinimą ir mums suteikiamus iššūkius, Rojaus Trejybės gyvoji šventovė, Kaunas, 2012 09 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs atsakyti Tavo perduodamu mokymu į savo dvasios sesės Laimos iš Velžio klausimus; ką reiškia dabar mums Tavo priesakas - būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš - ir kaip gali tvarinys būti tobulas kaip Kūrėjas?

Ir kada šiandien mes bendravom su Tavimi ryte, kada po garbinimo ir po maldos, Tu man suteikei savąjį mokymą ir tada taip pat pasakei, kad Tu kalbėsi ir mūsų gyvojoje Šventovėje, todėl aš taip pat dar esu pasirengęs perteikti ir tai, ką Tu buvai sumanęs pasakyti Pats.


Tėvas:

Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Tėvas – Pirmasis Šaltinis ir Centras. Tėvu jūs Mane vadinate dėl to, kad norėtumėte išreikšti savo betarpišką ryšį ŠEIMYNINIU požiūriu. Tačiau Aš esu VISAAPIMANTIS Šaltinis ir Centras, NESUTELPU į tokio asmens apibūdinimą, bet jums per daug SUNKU SUVOKTI Šaltinio ir Centro ASMENIŠKUMĄ ir ASMENYBĘ, todėl jums daug lengviau atsispirti nuo jūsų kasdienių sąvokų ir sampratų. Ir kada Aš su tavimi kalbėjau ryte, Aš tau sakiau, kad suteiksiu mokymą – mokymą, kuris labai siejasi ir su Mano mylimiausios dukros, tavo sesės, kaip ir visų kitų Mano mylimiausių vaikų, pateiktais dviem klausimais. Aš norėjau jums suteikti mokymą apie jūsų iššūkius, apie jūsų realias – JŪSŲ PROTUI – egzistuojančias problemas, apie jūsų fiziniam pavidalui sukeltus skausmus, kančias, kuriuos jūs iš tikrųjų patiriate. Tačiau Aš įpinsiu Savo mokymą atsakydamas į tuos du labai svarbius klausimus.

Taip, Aš suteikiau tą nurodymą jums visiems – ir KIEKVIENAM – būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš. Tas nurodymas jums yra DVASIOJE, tai nėra jūsų materialiam protui suprantamas nurodymas. Jūsų materialus protas iškart puola lyginti, kaip gali tvarinys prilygti Kūrėjui? Aš jūsų nelyginu su Savimi, kad jūs turėtumėte tapti VISAAPIMANČIAIS kūrėjais, tačiau jūs turite tapti tobulais Mūsų vaikais – sūnumis ir dukromis, kad atitiktumėte jums Mūsų JAU SUTEIKTĄ vaidmenį ir jį atliktumėte per visą ateities amžinybę. Ir būtent šio vaidmens atlikimas, SUTINKAMAI SU MŪSŲ PLANU IR MŪSŲ VALIA IR YRA JŪSŲ TOS AKIMIRKOS TOBULUMO PASIREIŠKIMAS.
Paimkite net ir jūsų planetoje esančią gamtą – šios akimirkos gamtą – joje esančią gyvybę. Toji gyvybė pulsuoja, kaip tą akimirką, tuo metu ir tegali išreikšti save. Nesvarbu koks bus žvėris – liūtas, tigras, zuikis , meška, antilopė, žirafa – jie visi tobulai turi savyje TAM gyvūnui numatytą funkciją, bet numatytą TIKTAI TAI AKIMIRKAI. Ir kadangi gyvūnai neturi laisvos valios, jie tą funkciją atlieka taip, kaip yra jiems sumanyta Mano evoliuciniame plane, kad jie ir pasireikštų šitame laikmetyje.
Tiktai Mano jums suteikta asmenybės dovana numato jūsų laisvos valios panaudojimą ir BŪTENT ČIA jūs nebegalite, net ir būdami aukštesnė kategorijos gyvybė negu žvėrys, pasireikšti taip, kaip gali pasireikšti gyvūnija, neturinti laisvos valios. JŪS TURITE GALIMYBĘ RINKTIS – rinktis Manosios valios vykdymą arba ją atstumti. Ją atstumdami jūs nepasiekiate Mano jums sumanyto evoliuciniame plane vaidmens įgyvendinimo – JŪS TAMPATE ŽEMESNI negu Mano sumanyta jums rolė.

Jūs turite asmenybės apvalkalą – žmogaus pavidalą – mirtingojo materialų pavidalą. Jie yra panašūs tiek struktūra, tiek fizine išraiška, Aš nekalbu apie odos atspalvius ar kokius nors bruožus – tai ne esminiai dalykai, bet jeigu jūs pažiūrėsite į jūsų kūnus – jie visų yra tokie patys – tie patys organai ir tai pačiai funkcijai sumanyti. Bet kaip skirtingai tie patys jūsų matomi materialūs kūnai elgiasi. Žvėris veda penkios Pagalbinės Proto Dvasios ir jos pasiekia žvėries protą daug lengviau. Ir žvėris gyvena pagal instinktus, kurie ir suformuoti tų Pagalbinių Proto Dvasių.
Jūs gi, turėdami septynias Pagalbines Proto Dvasias ir MANĄJĄ DVASIĄ, elgiatės visiškai skirtingai. Jums suteiktos DIDESNĖS GALIMYBĖS, bet jūs turite tada ir DIDESNĘ ATSAKOMYBĘ, kadangi jums palikta laisva valia pasirinkimui, jūsų pačių sprendimams. Štai kada jūs suliejate savo valią su Manąja valia ir atliekate BET KURIĄ AKIMIRKĄ atitinkamą veiksmą, kuris yra MANO JUMS SUMANYTAS, KAD AUGTUMĖTE DVASIOJE, štai jūs tada ir imate IŠ TIKRŲJŲ TOBULĖTI – jūs JAU VYKDOTE Mano jums suteiktą priesaką. Ir toje akimirkoje jūs negalite pasielgti geriau, KOL NEĮGYJATE DIDESNIO PATYRIMO. Bet jūsų troškimas – nuoširdus noras – atsiduoti Mano vedimui iš vidaus, jau jumyse liudija ASMENYBĖS pasireiškimą. O asmenybė Mano ir numatyta, kad ji eitų tobulėjimo keliu. JI NIEKADA NETAPS IŠTOBULINTA, TOKIA KAIP AŠ – TOBULUMO ŠALTINIS IR CENTRAS – DALINANTIS TOBULĖJIMĄ VISAI KŪRINIJAI.
Visumine prasme, jūs per visą amžinybę, net ir kiek yra mano vaikų, suvestų į vieną vietą – NIEKADA NEATSTOSITE MANO VISUMINIO TOBULUMO.
Todėl jūs turite suprasti šitą nuostatą DVASINE prasme – jūsų asmenybės pasireiškimas pagal Mano sumanytą planą yra TOS AKIMIRKOS JŪSŲ AUGIMAS IR TAS AUGIMAS TĘSIS KOL JŪS PASIEKSITE MANE – TOBULUMO ŠALTINĮ IR CENTRĄ, ESANTI VISOS KŪRINIJOS CENTRE – GEOGRAFINIAME CENTRE – MANOJOJE BUVEINĖJE – ROJUJE. Štai TADA jūs galėsite MAN ORIAI ištarti, kad jūs įgyvendinot savąjį likimą ir TAPOTE IŠTOBULINTI, NET IR TOKIE IŠTOBULINTI, KOKS TOBULAS ESU AŠ. Bet kiekvienas Mes būsime tobuli SAVOJOJE SFEROJE – jūs, kaip tvarinys, nuėjęs visą patyrimų kelią iki Manęs, atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, kada Aš jums suteikiau Savo dalelę, kuri jus ir atvedė, kaip tas gerasis locmanas, ir jūsų kapitonas-protas nesipriešino jo vedimui, štai jūs ir pasiekėte to patyrimų kelio viršūnę – stovite Mano akivaizdoje. Ir jūs, KAIP RIBINIS TVARINYS, ESATE IŠTOBULINTAS. Tačiau AŠ ESU TOBULAS KAIP KŪRĖJAS VISUMINE PRASME - jūs esate IŠTOBULINTI TIKTAI VIENA SIAURA PRASME – KAIP RIBINIS TVARINYS.
Ribinio tvarinio, įveikusio visą likimo kelią, tobulesnio būti negali, kada jis yra ribinis – turintis suteiktą PRADŽIĄ. Tačiau Manasis pažinimas nepasibaigia šituo lygiu. Aš turiu DAUGYBĘ lygių, kurių visų jūs NIEKADA neįveiksite. Ir kiekvienas naujas lygis suteiks vis gilesnį jūsų tobulumo įsisavintą pasireiškimą SAVOJOJE aplinkoje DRAUGE SU MANIMI. Reiškia, jūs VISĄ LAIKĄ SIEKSITE DAR DIDESNIO SAVOJO TOBULUMO ĮPRASMINIMO. Ir tai ATSISPINDĖS VISAME Mano evoliuciniame plane, kuris sumanytas VISAI Kūrinijai ir kurį Aš skaitau NUO PABAIGOS. Todėl Aš ir jūsų ateities darbus, veiksmus matau kaip jie spindės nuostabia žvaigždžių spindėjimo akimirka, nors toji akimirka užsitęs milijonus metų, bet po jų ateis NAUJAS LYGIS – ir vėl jūs suspindėsite naujos savosios žvaigždės akimirka, ir vėl tai bus to paties jums nurodymo įgyvendinimas – būkite tobuli, net ir koks tobulas ESU AŠ, bet jau AUKŠTESNIU MANĘS PAŽINIMO LYGIU. Bet jūs NIEKADA Manęs nepažinsite, kaip VISUMINIO KŪRĖJO.
Aš nenoriu jūsų dabar sudaužyti vilčių, bet net jeigu jūs ir pamąstysite, kiek Mane bemėgintumėte pažinti kaip Kūrėją, tai atrodys, jog net ir visus Mano vaikus, SIEKIANČIUS Mane pažinti - tiek per Mano pasireiškimą Kūrinijoje, tiek per GYVĄ komunijos ryšį su Manimi, ASMENIŠKAI IR KOLEKTYVIAI - paėmus kartu, tai visas šitas pažinimas neleis jums priartėti prie Manęs nė per nago juodymą, tarsi Aš būčiau atsiskleidęs jums ne daugiau negu per aguonos grūdelį.

MANASIS VISUMINIS PAŽINIMAS NEĮMANOMAS.

TVARINYS NIEKADA NEGALI PAŽINTI KŪRĖJO VISUMOS. Jis gali tyrinėti TIK Jo atskirus ASPEKTUS – ATSKIRAS SAVYBES. Tačiau jis NEPAJĖGUS – nei protu, nei patyrimu – aprėpti Manęs kaip VISUMOS.
Štai kodėl, net Mane pasiekus, ribiniai tvariniai, stovėdami Mano betarpiškoje akivaizdoje Rojuje, ne iki galo suvokia, kad jie stovi Mano akivaizdoje ir ne vienam iš jų dar reikia specialaus – papildomo – Mūsų Trijų apkabinimo, kad jis įgytų NAUJĄ ASMENYBĖS ASPEKTĄ ir suprastų, kad jisai iš tikrųjų stovėjo Mano betarpiškoje akivaizdoje, nes Mes gi NETURIME PAVIDALO – JOKIOS FORMOS, JOKIO KŪNO – TIK ENERGETINIS TRIJŲ ASMENŲ ABSOLIUTUS SUSILIEJIMAS DVASIOJE IR VIRPESIAIS MES ESAME PAŽĮSTAMI IR PATIRIAMI.
Todėl tvarinys, iš tikrųjų, kiek jis betobulėtų, NIEKADA NEPASIEKS MANO – KŪRĖJO – TOBULUMO, tačiau siekinys – visą laiką didesnis troškimas – vis labiau ir tobuliau pažinti Mane jumyse niekada nesilpnės, o tik AUGS. Čia jums gali būt panašus palyginimas, kada jūs studijuojate aukštojoje mokykloje, jau pasiekę atitinkamą supratimo lygį, dažnai jums būna didesnės interesų pasireiškimų sferos negu vien tiktai jūsų pačių profesijos studijos ir tada jūs ne visada galite nuoširdžiai pasiruošti vienam ar kitam užsiėmimui. Tuo tarpu NUOŠIRDŪS dėstytojai, kurie moko jus, jie aktyviai ir nuosekliai savo dėstomam dalykui ruošiasi, kaupia informaciją. Atrodytų, kam reikia dėstytojui dar ruoštis, juk jis moko studentus, kai studentas, kuris studijuoja, ne toks yra aktyvus, kad ruoštųsi užsiėmimui. Tai ir dabar, kada jūs esate tik PRADINIAME etape pažindami Mane, jūs dar ne tiek dedate pastangų Mane pažinti ir patirti, bet kada jūs pasieksite Mane Rojuje, tada, kada pažinimas jūsų bus tokiu laipsniu išplėstas, patyrimų bus prikaupta tokia gausybė, tada jūs tapsite kaip dėstytojas aukštojoje mokykloje – jūs dar su didesne energija ruošitės tiems užsiėmimams, kai žemesnio lygio dvasioms atrodys, kam čia dar tos papildomos studijos, kai ir taip jau jūs viską gerai įsisavinote, tačiau jūsų vidinė šviesa – ir gyvas ryšys su Manimi – ir stimuliuos didesnį troškimą patirti dar geriau Mane, ir tuo pačiu tobulėti, jums kiekvienam, kaip dvasinei asmenybei, ATITINKANČIAI Mano evoliucinį planą.


O štai čia Aš dabar galiu susieti su tuo, ką norėjau pasakyti, kada Aš tau ryte sakiau, kad Aš tarsiu Savo žodį.
Kada jūs turite daugybę skausmingų problemų, kančių, kurios kankina jūsų fizinį pavidalą, slegia jūsų protą, neleidžia išsiskleisti jūsų DVASINIAM skrydžiui, visi tie iššūkiai jums atrodo tokie sunkūs – žinokite, DŽIAUKITĖS DĖL KIEKVIENO IŠŠŪKIO. Kiekvienas sunkus JUMS ATRODYTŲ darbas skatina jus ieškoti, pirmiausia jūsų protui, SPRENDIMŲ. Jūsų protas TURI BŪTĮ AKTYVINAMAS. Jis nebuvo tiek aktyvintas ankščiau, todėl jis dažnai būdavo inertiškoje būsenoje, o Mano planas numato, kad jūsų protas turi būti SKVARBUS – SIEKIANTIS KOSMINĖS ĮŽVALGOS. Todėl bet kokie jums ir sunkūs darbai-iššūkiai, net ir jūsų dabartiniu apibūdinimu, fizinio kūno ligos – PADEDA JUMS AUGTI KAIP ASMENYBEI DVASIOJE, nes jeigu jūs nejaustumėte jokios įtampos, neturėtumėte tų problemų, JŪS NEIEŠKOTUMĖTE SPRENDIMŲ, jūs tiesiog poilsiautumėte. Palyginkite, jeigu jūs kopiate į kalną ir leidžiatės į pakalnę, kiek pastangų reikia įkopt į kalną ir įkopus jūs pajaučiate palengvėjimą - iškart raumenys atsipalaiduoja, kvėpavimas nurimsta ir galite apžvelgti tą panoramą nuo VIRŠAUS, ką jūs pasiekėte įveikdami šitą kalno etapą. Ir leidžiantis nuo kalno jums nereikia tų pastangų, nes jos jau buvo kopiant į kalną panaudotos. Dabar jūs lengvai atsipalaidavę galite eiti pasimėgaudami, tačiau šitas pasimėgavimas NEGRŪDINA JŪSŲ CHARAKTERIO – NEGRŪDINA JŪSŲ DVASINIO ASMENS. Tik tuo metu, kada jūs turite didelių, JUMS ATRODYTŲ, neįveikiamų kliūčių, jeigu jūs neišsigąstate tų kliūčių, o ATSIVERIATE MAN IR DRAUGE SU MANIMI ĮVEIKIATE JAS, jūs patys patiriate DIDESNĘ palaimą savo viduje, kad jūs štai šitą iššūkį įsisavinote-įveikėte.
Todėl niekada nevenkite, dabar jums atrodytų sunkių, neįveikiamų viršukalnių, tų sprendimų, kurie atrodytų jums neprieinami.
SU MANIMI yra įmanomi VISI sprendimai. Ir NEBIJOKITE klysti. KLAIDA JUS TAIP PAT LAVINA. Tas lavinimas reikalingas kaupiant jūsų patyrimą. Jūs negalite – būdami netobuli – naują patyrimą įsisavinti nesuklydus. Ir NEPERGYVENKITE DĖL KLAIDOS. NELIKITE KLAIDOJE, KAIP IR NELIKITE PROBLEMOJE arba savo fiziniame skausme, jeigu patiriate negalavimų savo kūne.
IŠKILKITE VIRŠ JŲ. Aš esu BŪTENT TAS, kuris iškelia jus virš jūsų ligos, virš jūsų skausmo, virš jūsų problemos. SUSILIEKITE SU MANIMI, KAD PATIRTUMĖTE, kaip jūs žvelgiate patys asmeniškai į savo paties negaluojantį kūną, arba kokią nors jums iškilusią problemą IŠ VIRŠAUS. Jūs nebesate TO lygio, nesate TOJE problemoje, nes likti problemoje, tai tas pats, kaip būti sūkuryje, kuris jus įtraukia ir negalite, kiek bedėsite pastangų, iš to sūkurio išsiveržti.
Štai kodėl jūsų visi iššūkiai yra JŪSŲ LABUI.
Ir kada jūs prašote naujų iššūkių, Aš jums juos suteikiu. TADA JŪS AUGATE, STIPRĖJATE DVASINIU STUBURU, ir patys įgyjate didesnį PASITIKĖJIMĄ tiek Manimi – Mano vedimu iš vidaus – tiek ir savo jėgomis, nes bet koks iššūkio įsisavinimas jums patvirtina, kad šitas patyrimas jums atnešė naudos, o ne žalos, nors prieš akimirką jūs negalėjote tuo patikėti ir buvote išsigandę, kad niekada negalėsite jo įsisavinti – įveikti šitos kliūties.


Štai kodėl, Mano mylimieji vaikai, žinokite, kokia bebūtų jums iškilusi sunki kliūtis, juk šitoji kliūtis yra NE ŠIAIP SAU – ATSITIKTINUMŲ MANO KŪRINIJOJE NĖRA. JŪS IKI ŠIOS KLIŪTIES PRIĖJOTE SAVO SPRENDIMAIS PRAEITYJE. Dabar šitą kliūtį reikia jums įveikti DRAUGE SU MANIMI. Tad ir PASINAUDOKITE Mano VISA jums suteikiama parama ir pagalba, ir drąsiai, ryžtingai siekite save atskleisti taip, kaip Aš numačiau Savo evoliuciniame plane, kad jūs būtumėte ištobulinti. Na, nenusiminkite, jeigu jūs nebūsite VISUMINE prasme kūrėjai, bet gi jūs žinote, jūs esate su Manimi BENDRAKŪRĖJAI, tai ne taip jau ir mažai, ar ne? Būkite bendrakūrėjais su Manimi savo KASDIENĖJE GYVENIMO AKIMIRKOJE, IR JŪS PATIRSITE NAUJŲ PRASMIŲ IR VERTYBIŲ HORIZONTUS, kurių šią akimirką jūs dar negalite įsivaizduoti.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą, ačiū Tau, myliu Tave. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Daliai, už šio mokymo įrašą ir išrašymą, kad jį galėtume studijuoti visi, kas tik nori mūsų Forume.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal