Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie naftą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 10 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs suteikti Tavąjį mokymą apie naftą, atsakant į mano dvasios sesės Dalios pateiktą klausimą, kaip mes turėtume išvis vertinti tokį išgaunamą produktą?


Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Dvasia-Motina-Sese, dar kiti Mane vadina Veiksmo Dievu. Aš veikiu DRAUGE SU JUMIS, bet tuo pačiu veikia ir MANO DU LYGIAVERČIAI Rojaus Trejybės kiti Asmenys ir Nariai, todėl Mes esam NEATSIEJAMI VIENAS NUO KITO. Ir kada jūs savo veiklą – visą savo gyvenimą – pašvenčiate Mūsų valios vykdymui, tuomet toji veikla įgauna šviesos ir šventumo atspalvį - JI TAMPA MŪSŲ VEIKLA PER JUS.
Kadangi, žmonija vystosi nuo PATIES ŽEMIAUSIO laiptelio per visą, jums jau žinomą iš Mūsų DVASINIO apreiškimo – Urantijos Knygos – pateiktą žmonijos vystymosi istoriją, nuo laukinių iki dabartinių ypač aukštų – materialia prasme – civilizacijos viršūnių, tai jūs puikiai suvokiate, kuomet laukinis dar neturi supratimo, kas bus ateityje – ką jis, pažengęs evoliucinėmis kopėčiomis į viršų, atras, išmoks valdyti, net ir tą pačią energiją. Bet jis tuo pačiu – be visų šitų patogumų – gyveno savo gyvenimą, turėjo savo sampratą, kas yra laimė, džiaugsmas, kas yra kančia, skausmas, kas yra santarvė, kas yra priešiškumas, kas yra žūtys, kas yra bendrabūvis su aplinka. Dabar jūs turite nepaprastai išvystytą materialią civilizaciją, jūs turite savo pačių sampratas – TŲ PAČIŲ jų pojūčių –jūs jaučiate, kiekvienas, savotišką džiaugsmo ir laimės apraišką. Tai, kas vienam yra laimės apraiška, kitam gali būti visiškai menkniekis, priklausomai nuo jūsų kasdienio požiūrio, nuo kasdienės aplinkos. Tas kuris turi daug materialių turtų, jis nesidžiaugia kokiu nors menku suteiktu jūsų kitų dvasios brolių ir sesių mažyčiu materialiu daiktu, nes jis pats yra PERTEKĘS tų daiktų. Tuo tarpu tas, kuris gyvena nepritekliuje, net ir mažą dovanėlę gavęs, jaučia viduje tam tikrą džiugesio išraišką-impulsą, todėl JŪSŲ PAČIŲ POŽIŪRIS į jus pačius, į aplinką ir į Mus, leidžia jums daryti vienokius ar kitokius veiksmus ir tų veiksmų PASEKMĖS gali būti jaučiamos, tiek jūsų aplinkoje, tiek ir visame pasaulyje.
Kada Aš jums kalbėjau apie laukinio džiaugsmus ir kančias, dar nežinant kas bus atrasta, jo materialios civilizacijos vystymosi procese, Aš jums taip pat minėjau, kad tas gyvenimas buvo kupinas savų sampratų ir jos buvo TUOMETINIAM PROTUI TIKROS. Lygiai taip pat ir jūs laikote, kad dabartinė jūsų civilizacijos išraiška yra tikra, tik jeigu žvelgiate į praeitį, jums laukinio džiaugsmai neatrodo, kad tai turėtų būti tikri džiaugsmai ar palaima laukinio turėtų būti tai pat tikra palaima. Jums atrodo, kad štai kada jūs gyvenate materialioje gausoje, jau galite pajausti ir džiaugsmą ir palaimą, pasitenkinimą, o visa tai, kas buvo aplinkoje be materialaus komforto jūsų FIZINIAM pavidalui, JŪSŲ SUPRATIMU, negalėtų suteikti jokio pasitenkinimo ir palaimos. Taip, jūs įpratote gyventi komfortišką gyvenimą savo materialiam pavidalui, todėl tam panaudojate visas materialias priemones – pradėjote kurti savo ekonomiką nuo primityvios gamybos, tačiau gamybą išvystėte iki tokio lygio, kuris nešė jums milžiniškus turtus materiale prasme. Tačiau tais turtas naudojasi TIKTAI MAŽYTĖ GRUPELĖ ŽMONIŲ. Visų turtų paskirstymas yra NETOLYGUS ir NETEISINGAS. Jūs nepajaučiate, kas yra socialinis teisingumas – tą patausti gali tie, KURIE YRA NEPRITEKLIUJE, kada jų atžvilgiu yra didžiulis socialinis NETEISINGUMAS. Tuo tarpu tie, kurie tą socialinį neteisingumą vykdo, tokio pojūčio savyje NEJAUČIA. Todėl ekonomika yra vystoma KLAIDINGA kryptimi, siekiant kuo didesnių pelnų , nesvarbu kokia kaina, kieno sąskaita. Todėl šitokios ekonomikos sustabdyti NEĮMANOMA. Jūs negalite įtikinti savo kupinų materialaus turto dvasinių brolių ir sesių ATSISAKYTI tokios veiklos, kuri dabar juos veda kaip tik į DAR DIDESNES materialių turtų viršūnes. Be šitų materialaus turto viršūnių jie pasijaustų nuogi, beverčiai, niekam nereikalingi. Tuo tarpu jokios kitos veiklos jie NEPAJĖGIA vystyti.
Štai kodėl ir laukinio, ir ypač išvystyto materialaus žmogaus civilizacija, NĖRA toji civilizacija, kurią sumaniau Aš. VISADA MANO SUMANYMAS YRA GRINDŽIAMAS DVASINIU PAGRINDU. Jeigu laukinis dar negalėjo pakloti dvasinio pamato dėl savo menko intelekto ir menko pasitikėjimo Pagalbinių Proto Dvasių vedimu iš vidaus, tai jūsų intelektas tiek yra išvystytas, kad jūs nejaučiate to paties Pagalbinių Proto Dvasių ir NET MŪSŲ – Rojaus Trejybės – Paslaptingo Pagalbininko vedimo iš vidaus, nes esate NERIMASTINGI, IR SAVO POŽIŪRĮ NUKREIPĘ NE Į DVASINĮ PAGRINDĄ, KURIS GIMSTA IŠ MŪSŲ, bet į TŲ MATOMŲ materialių interesų patenkinimo galimybių kuo geresnį panaudojimą SAVO ASMENIŠKAM LABUI IR KITŲ, DEJA, NELAIMEI.
Todėl siekdami kuo LENGVESNIO pelno ir tuo pačiu – kuo DIDESNIO PELNO, jūs NUTOLOTE NUO NATŪRALIŲ GAMTOS RESURSŲ, kad tuos gamtos resursus jūs panaudotumėte savo namų ūkyje, kad tai būtų NATŪRALŪS GAMINIAI. Žiūrėkit, kiek jūs dabar esate, net iš tos pačios naftos prigaminę dirbtinių įvairių drabužių, kurie KENKIA JUMS – sukelia alergiją. Jūs negalite kvėpuoti dėvėdami tokius drabužius, bet tie drabužiai lengvai sukrovė didelius turtus SAUJELEI jūsų dvasinių brolių ir sesių. Tačiau kada palaipsniui – per kartų kartas – ėmė rastis vis daugiau alergiškų Mano vaikų tokių dirbtinių drabužių dėvėjimui, TADA jau pradėjote kreipti dėmesį, kad iš tikrųjų tokie pasiekimai, kurie kažkada buvo pateikiami kaip milžiniški cheminės pramonės pasiekimai ir pergalės, pradėjote matyti priešingą lazdos galą, kuris ėmė labai skaudžiai įsiremti į jūsų pačių fizinį pavidalą.
Todėl pati nafta kaip produktas visiškai neturi nei gero, nei blogo atspalvio. Priklauso KAIP JŪS su ją susitvarkote, KAM jūs ją panaudojate ir KOKIAIS kiekiais. Jeigu jūs vystote ekonomiką, kuriai dabar ypač reikalingi milžiniški energetiniai ištekliai, bet toji ekonomika yra VISA atsigręžusi PRIEŠ JUS, tai kam tokie energetiniai ištekliai reikalingi, kad jūs kurtumėte sau žalingą ekonomiką.
Štai kodėl tol, kol jūs neatsistosite ant MANOJO DVASINIO PAGRINDO, NEGALĖSITE SUVOKTI, KAIP TVARKYTIS su dabartine nafta, nes JOKIE įstatymai, JOKIE moralizavimai NEPAVEIKS tų dvasinių brolių ir sesių, kurie susikrovė – ir toliau kraunasi – milžiniškus materialius turtus iš tų pačių energetinių resursų, kurie priklauso VISIEMS, ne tik jiems. Tačiau jų veikla kelia grėsmę VISAI civilizacijai, tačiau valdžios svertai yra SAUJELĖS jūsų dvasinių brolių ir sesių rankose, todėl jūs poveikio jiems NETURITE, IR NETURĖSITE TOL, KOL NEPATIRSITE DAR DIDESNIŲ SUKRĖTIMŲ. Juk tie sukrėtimai PALIES VISUS, ir tuos, kurie turi gausybę turtų – jie gyvena ne vakuume, ne izoliuotoje planetoje, ar tos planetos izoliuotose erdvėse – PASEKMĖS APIMS VISĄ PASAULĮ. Todėl kuo ilgiau tokia jūsų materiali veikla vystys tokią civilizaciją, NEATREMTĄ Į MANĄJĮ DVASINĮ PAGRINDĄ, TUO SKAUDESNĖS IR PLATESNĖS PASEKMĖS BUS VISAI ŽMONIJAI. Jūs negalite nutolti nuo savo dvasinio pagrindo, kurį jūs turite iš MANĘS kaip dvasinę asmenybę. TIK JI, GYVAME RYŠYJE SU MANIMI, TEGALI PRIIMTI SPRENDIMUS, kokia gi energija turėtų būti panaudojama. Jūs dabar nežinote, kad ateis tą akimirka, kada žmonijos civilizacija pasieks naujų energijos rūšių įsisavinimą. Ir toms energijos rūšims nebus reikalinga nei nafta, nei atominė energetika. Tačiau iki tos akimirkos jūs turite turėti MILŽINIŠKĄ DVASINĮ PAGRINDĄ VISOJE ŽMONIJOJE, KAD NEBŪTŲ PRIEŠPRIEŠOS GRUPIŲ, kur siekdami savo savanaudiškų interesų patenkinimo, vieni siektų kiek įmanoma kovoti prieš dabartinę naftos gavybą, prieš atominės energetikos vystymą, o kiti priešingai – visomis išgalėmis stengtųsi PRIMESTI žmonijai, kad šitos abi energetinių resursų sferos yra pačios naudingiausios visiems.


Jeigu Aš jums galėčiau sakyti tą dvasios žodį, kaip jūs turėtumėte gyventi savo aplinkoje, tai Aš galiu tikrai jus nuvilti. Gyvenimas su Manimi yra labai PAPRASTAS, ir – jūsų požiūriu – atrodytų net labai primityvus, kadangi jums nereikia milžiniškų rūmų, nereikia jums didelių materialių turtų, nereikia jums prabangių drabužių, įvairiausių rūšių automobilių, įvairių agregatų, kokius jūs turite savo namuose. Pažiūrėkit, užėję į bet kurią prabangaus namo virtuvę, pamatysite, kad ten virtuvėje yra tiesiog kaip atskiras fabrikas – kiek elektronikos, kiek instrumentų, įrangos. VISA TAI NEREIKALINGA. JŪS GALITE VISKĄ PASIDARYT SAVO RANKOMIS IR PAJAUST, KAIP IŠ TŲ RANKŲ PASKLEIDŽIAMA ENERGIJĄ Į TĄ PATĮ JŪSŲ GAMINAMĄ MAISTĄ. Jeigu jūs turėsite GYVĄ ryšį su Mumis, jūs pamatysite, kad kiekvienas jūsų veiksmas buityje, kur jūs atliktumėte visus veiksmus PATYS, o ne sukurtiems, vardan didelių pelnų, aparatams atiduoti tie patys veiksmai jus ATITOLINA nuo paties proceso – jūs NEBEDALYVAUJATE procese, kaip MANO VAIKAI, kurie gamintumėte sau maistą DRAUGE SU MUMIS. Dabar jūsų maisto įvairūs ruošiniai yra gaminami NE JŪSŲ, o įvairių prietaisų, todėl jūs gaunate jau MAŽIAU ENERGETIŠKAI JUS AKTYVINANTĮ MAISTĄ. Dar liūdniau, kad nebemokate patys pasigaminti - kai kurie – be tokių prietaisų, o ką jau kalbėti apie jūsų pačių vaikų mokymą. JUK NUTRŪKSTA RYŠYS TARP JŪSŲ IR JŪSŲ VAIKŲ, KADA VAIKAI NEBEMATO JŪSŲ PAČIŲ DALYVAUJANČIŲ maisto ruošimo PROCESE , kada jie nori patys DALYVAUTI – MOKYTIS.
TODĖL GYVENIMAS PRASMĖJE, KURI KYLA IŠ MŪSŲ DVASINIO PAGRINDO, yra labai paprastas, bet jis KIEKVIENĄ AKIMIRKĄ PRIPILDO VEIKLOS DRAUGE SU MUMIS, IR TOJI VEIKLA – PER GYVĄ RYŠĮ SU MUMIS – TEIKIA JUMS PALAIMĄ – kiekviena diena, kiekvienas veiksmas, kurį jūs atliekate savo rankomis, ne įjungę kokį nors aparatą, bet PATYS, pajuntate, kokį kelia džiugesį jums patiems. Kodėl dabar jūs dar dažnai sakot – man kelia džiaugsmą tai, kad šitą darbą AŠ padariau – yra jūsų viduje PASITENKINIMAS.
Štai kodėl jūs neturite taip SIAURAI MĄSTYTI apie naftą – ar iš naftos sukurtus produktus – jūs turite žvelgti, kaip ATREMTI SAVE Į TVIRTESNĮ MŪSŲ DVASINĮ PAGRINDĄ SAVO VIDUJE, KAD GALĖTUMĖT TRANSFORMUOTI VISĄ SAVO GYVENSENĄ – materialią-buitinę gyvenseną, visus savo ryšius-santykius su savo aplinka Į MŪSŲ DVASINĮ PAGRINDĄ, IR TIK TADA jūs galėsite suvokti, KOKIE nereikalingi jums yra produktai ir kurių, be didelių pergyvenimų, jūs ATSISAKYSITE; kokie jums nereikalingi patogumai jūsų materialiam pavidalui, nes jie KENKIA jūsų fizinei sveikatai, ir tada jūs taip pat jų atsisakysite. O dabar jūs turite tokią gausą, kuri užvertusi jus daugiau negu jūsų materialus ūgis, ir per visą šitą ŠIUKŠLYNĄ JŪS NEMATOTE HORIZONTO, NEMATOTE AUŠROS, NEMATOTE GYVOS SAULĖS TEKĖJIMO IR NEJUNTATE GYVO MŪSŲ DVASINIO ŽADINIMO.
Todėl, ateities kartos, KURIOS PRASIDEDA NUO JŪSŲ, MANO MYLIMIEJI URANTAI - MANO MYLIMIAUSI VAIKAI, TURĖS tokią energetinę išraišką tiek savo fizinio kūno, kad MINTIES ENERGIJA sugebės padaryti tai, ką dabar jūs darote naftos pagalba arba branduolinės energetikos dėka.


ŽINOKITE, MINTIS YRA GALINGESNĖ NEGU BET KOKIA FIZINĖ REAKCIJA – MATERIALI-FIZINĖ REAKCIJA.


Tačiau jūsų pačių gyvenimo komfortas negali būti IŠ TIKRŲJŲ teikiantis jums palaimą, jeigu jūs tiktai gyvenate materialaus gyvenimo gausos apsuptyje. TIKTAI STOVĖDAMI ANT MŪSŲ DVASINIO PAGRINDO, JŪS GALITE KURTI SAVE – KOKĮ AŠ ESU SUMANĘS JUMS KIEKVIENAM – ŠVIESOS, GĖRIO, IR MEILĖS IŠRAIŠKA, IR APRAIŠKA, SAVO APLINKAI, IR SAVO APLINKOJE.
Todėl, kokia bebūtų ateitis SUSIJUSI su dabartine energijos išteklių panaudojimo galimybe, jūs vis tiek turite dėmesį kreipti į SAVO DVASINĮ PAGRINDĄ, nes šito pasaulio, koks egzistuoja šiandien, jūs vis tiek NEPAKEISITE, o tai reiškia, kad tie, kurie išgauna naftą, ir toliau dės DAR DIDESNES pastangas ją išgauti; tie, kurie trokšta pelnų iš branduolinės energetikos, ir toliau dės visas pastangas vystyti šitą sferą – tačiau visa tai nėra ŽMONIJOS ATEITIES energetika. Jūsų gyvasis ryšys su Mumis, jūsų dabar mažytis patyrimas su Apvaizdos bendradarbiavimu, apmaldant stichines jėgas ir jūsų pačių MINTIES ENERGIJA, KURI TAIP PAT APMALDO STICHINES JĖGAS, leidžia jums mažyte dalimi patikėti Mano žodžiu, kad ateityje jūs turėsite ir keliavimo, ir pastatų šildymo energiją, kuri PRANOKSTA jūsų pačią lakiausią vaizduotę – šios akimirkos vaizduotę – tačiau ji NEBUS SUSIETA nei su nafta, nei su branduoline energetika.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdžiai dėkoju Daliai už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo galėtume susipažinti ir apmąstyti jį mes visi, skaitantys ir studijuojantys Rojaus Trejybės mokymus.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal