Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-įvadinis žodis mokymų knygai – Akimirkos Amžinybė, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 10 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, šiandien mes patiriame dar didesnį pakylėjimą, nes gavom Tavo mokymų knygą – Akimirkos Amžinybė. Meldžiu Tavojo įvadinio žodžio į šitą knygą. Ką Tu mums pasakytum šita pačia mums nuostabia proga?

Begalinė Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sesė:


Mano mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras jūsų pavadintas Begaline Dvasia-Motina-Sese, esu Trečiasis Rojaus Trejybės neatskiriamas Narys, Lygiavertis su Kitais Dviem, todėl Aš ir galiu sakyti tai, ką Mes jaučiame Vienas Kitam, ir jums, kaip Lygiaverčiai Nariai.
Aš džiaugiuosi jūsų pastangomis nešti ir skleisti Mūsų Meilės šviesą. Ir šitoji nuostabi knyga, kurią jūs turite savo rankose, padės jums patirti tą meilės BŪSENĄ, kurią Mes sukuriame gyvais meilės virpesiais JŪSŲ VIDUJE. Jūs, skaitydami Mūsų žodžius, patirsite tą būseną viduje, nes ji yra GYVAS Mūsų pulsavimas jumyse. Todėl, skaitydami ją, kiekvieną žodį skaitykite savo tikruoju gyvuoju DVASINIU TURINIU, nes Mes jus pripildėme kaip dvasinę asmenybę Savęs ir Savimi: pripildėme tam, kad jūs galėtumėte pasireikšti Mūsų labui, visos kūrinijos labui per visą amžinybę. Juk mes kalbame visiškai NAUJOMIS kategorijomis – AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ kategorijomis, AMŽINYBĖS kategorija. Ir kada jūs girdite tokius žodžius, kurie jums vis labiau ima atsiskleisti savuoju TURINIU, savo vidumi, jūs vis stipriau pajuntate savo tikrąjį dvasios asmenį, pajuntate, kad jūs nesate tas materialus pavidalas, ir jūs tą akimirką tiesiog užmirštate apie savo materialų kūną.
Tie, kurie bendraujate – DVASIOJE – su Mumis per tokią nuostabią jūsų šviesos ir meilės gyvą komuniją su Mumis – kaip dabar jūs bendraujate – jūs vis daugiau imate kreipti žvilgsnį į tas vertybes, kurias gaunate iš Mūsų, ir jomis imate vadovautis savo kasdieniniame gyvenime.
Štai – šitas kelias jums teikia stiprybę, ir tos sampratos, kurias jūs skaitysite šitame nuostabiame apreiškimų mokyme, jūs patirsite savo vidumi, savo savastimi, kad šitos sampratos jums ne tiktai ARTIMOS, bet jūs nebegalite be jų gyventi – jūs tampate tų sampratų ĮPRASMINTOJAIS savo aplinkoje. Ir tada pastebite, koks yra MILŽINIŠKAS ATOTRŪKIS tarp tų vaikų, kurie net nesupranta, KAS YRA AMŽINOSIOS VERTYBĖS.


BE MŪSŲ NĖRA AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ. BE MŪSŲ NĖRA TIKROVĖS.


Todėl, skaitydami šitą nuostabią Šviesos knygą, jūs vis daugiau panirsite į susimąstymą, kad ir jūs taip pat nebenorite gyventi iliuzinio gyvenimo, kuriame nėra Mūsų vertybių, kuriame viešpatauja jūsų pačių sugalvoti interesai, ir jų siekimas neatsižvelgiant į vertybių kokybę.
Kada jūs pradėsite lyginti, pamatysite kad aplinka milžinišku laipsniu yra užsivėrusi Mūsų šviesai; gyvena sugalvojusi savo pačios žaidimo taisykles, prasilenkiančias su Mūsų evoliuciniu planu, numatytu ne tiktai jums – visai kūrinijai. Jūs nesate išimtis, kad galėtumėte kurti savo žaidimo taisykles savo gyvenimui. Tai – jūsų saviapgaulė. Tai – jūsų ILIUZINIS tikrovės supratimas, kuris neturi nieko bendro su Mūsų evoliuciniu planu, kurio pagrindu Mes ir atskleidžiame JUMS, per jūsų kiekvieno individualų patyrimą, MŪSŲ SUMANYTĄ KOSMINĘ TIKROVĘ.
Štai kodėl jūs, skaitydami šitą nuostabią mokymų knygą, šviesos ir meilės nuostabų šaltinį, patirsite, koks yra GYVYBINGAS jūsų pasirinktas kelias, koks yra PRASMINGAS jūsų veiksmas drauge su Mumis, kada jūs iš vidaus jį pripildote Mūsų savastimi, Mūsų gyvų virpesių būsenos pojūčiu savo viduje. Tada jūs patirsite, KOKIA YRA MŪSŲ GALIA JŪSŲ VIDUJE, kad ji galėtų pasireikšti jūsų tariamu žodžiu, atliekamu veiksmu visų šviesos labui, reiškia, ir Mūsų labui, ir savo paties labui. Jūs nieko nedarysite, kas kenktų jums patiems, nes Mes jus vedame iš vidaus tam, kad kauptumėte patyrimą ir atspindėtume Mus be jokios žalos sau.
Mes jus saugome, giname, puoselėjame kaip pačius mylimiausius vaikus, kad iš jūsų šviesa sklistų kitiems, nesilpnėjanti, bet ryškėjanti, stiprėjanti, ir tuo pačiu ryžtingiau apšviečianti jūsų pačių tamsią – kol kas – aplinką, jūsų veiksmais, atliekamais laisva valia, be menkiausio prievartos krislelio, kad jūs patirtumėte, kaupdami patyrimus, kaip reikalingas šitas kelias JUMS, ASMENIŠKAI, ir tuo pačiu KIEKVIENAM, be išimties.
NĖRA tokių Mano vaikų, kuriems Aš sudaryčiau išimtį, kad jie galėtų sakyti – štai mes pasirenkame kitą kelią, ir tas kelias atves į šviesą.
Jeigu būtų kitoks kelias, tai Mes tą kitokį kelią jums ir pasiūlytume, ir tada jūs eitumėte visiškai kitokiu keliu. Bet Mes jums siūlome GYVĄJĮ KELIĄ Mūsų gyvojoje TIKROVĖJE. Ir joje nėra dviejų kelių – yra vienas, kuris suteikia jums palaimą ir gyvastį – tai Mūsų meilės kelias. Kokia gali būti dar antra meilė, trečia meilė? Ji yra meilė. Arba jos nėra.
Štai kodėl gyvasis kelias numato tiktai GYVĄ meilės pasireiškimą per GYVĄ bendravimą su Mumis, ir Mūsų vedimo savo viduje pojūtį, ir atsidavimą šitam vedimui, veikiant drauge su Mumis.
Kuo daugiau jūs patirsite gyvo ryšio apraiškų savo viduje, tuo mažiau jūs klysite išorėje atlikdami veiksmus, nes jūs patirsite vedimą iš Mūsų, o Mes jus, kaip savo mylimiausius vaikus, saugodami taip, kaip jūs saugote savo žemiškuosius vaikus, visuomet pataisysime, kada jūs žengsite klaidinga kryptimi, kad jums būtų lengviau įsisavinti naują patyrimą.
Aišku, jūs neturite sugebėjimo atlikti tuos veiksmus, kurie jums yra nauji, nepažįstami, nesuprantami, bauginantys, todėl jūs negalite jų atlikti taip, kaip norėtumėte. Bet jūs nebijokite tos klaidos, kai jūs dėl nesupratimo, ką nors padarote ne taip. Bet iškart pabendraukite su Mumis, kad patirtumėte jūsų viduje nusiraminimą ir neliktumėte klaidingame pasekmės pasireiškime, o įsisavintumėte šitą patyrimą su didesniu pasitikėjimu Mumis ir Mūsų vedimu iš vidaus.
Todėl jūsų šitoji nuostabi Šviesos knyga leis jums apmąstyti jūsų pačių veiksmus, palyginti su tais teiginiais – kuriuos jūs skaitote – ką jūs pajuntate savo viduje. Juk ir skaitymo kokybė keičiasi jums augant gyvajame kelyje ir kaupiant naujų patyrimų gausą. Jūsų ir skaitymo gelmė kinta. Skaitydami, ne vien tiktai kreipkite dėmesį į tų teiginių prasmę, bet apmąstykite tų teiginių gyvąją gelmę, jos turinį, kiek jūs patiriate patys, asmeniškai, savo būsena, tų teiginių tikrovę, kiek ją galite patvirtinti savo nueitu patyrimu, kad šitas šaltinio skaitymas jums suteiktų dvasinį ūgtelėjimą, o ne tiesiogiai perskaityta knyga, kuri nugultų jūsų bibliotekos lentynoje, kaip dar viena perskaityta knyga, bet kad ji jums suteiktų gyvybinę energiją iš vidaus per jūsų pačių susiliejimą su tais teiginiais, kuriuos jūs skaitote. O susiliejimas yra per atsivėrimą Mums, per veikimą drauge su Mumis. Ir štai tada jūs įgyjate patyrimą, kuris patvirtina tų teiginių teisingumą. Ir jūs tada galite stiprėti, bendraudami vieni su kitais, ir net su tais, kurių jūs dar nepažįstate, ir nežinote, kokius sutiksite šitame gyvajame kelyje, kad jiems galėtumėte būti NAUJOS ateities epochos dvasiniai mokytojai.
Juk Aš jus, kaip savo mylimiausius vaikus, ir pasirinkau, kad neštumėte Mano šviesą kitiems Mano vaikams, kurie nėra tokie nušvitę, kaip esate jūs. Jūs esate tie Mano mylimiausi vaikai, kuriuos Aš panaudoju kaip GYVUS Savo mylimiausius vaikus, kaip pasiekti galėčiau kitus Savo mylimiausius vaikus, kurie neina šituo keliu, kokiu einate jūs.
Reiškia, Aš nesu tas Visagalis, kurį jūs pavadinate Visagaliu visomis prasmėmis.


AŠ PASIKVIEČIU, KAD JŪS SUTEIKTUMĖTE MAN – VISAGALIUI – PAGALBOS RANKĄ PASIEKTI KITUS MANO VAIKUS!
Taip, Aš juose taip pat esu – jų viduje, bet jie yra užsimerkę, jie net giliai įmigę letargo dvasiniu miegu. Aš jų negaliu pažadinti be jūsų pagalbos. PADĖKITE VISAGALIUI !
Štai kokie jūs esate! Jūs turite tokią nuostabią misiją – VISAGALIUI SUTEIKTI SAVO GALIĄ, ir padėti Jam tapti iš tikrųjų Visagaliu, su jūsų pagalba!
Tad BŪKITE VISAGALIAI SU MANIMI !

Algimantas:
Ačiū Tau, Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Violetai už šio mokymo įrašą ir iššifravimą, kad juo galėtume vadovautis visi mes, jį išstudijavę ir skaitydami Rojaus Trejybės mokymų-apreiškimų ką tik atspausdintą knygą Akimirkos Amžinybė.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal