Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės atsakymas-mokymas apie vandenį, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 12 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Violeta:
Mylima Rojaus Trejybe, aš prašau atsakymo-mokymo iš kurio nors Vieno iš Jūsų Trijų. Ne kartą man teko girdėti iš dvasinių brolių ar sesių, kad visa informacija yra vandenyje. Ir kai aš paklausdavau – tai kokia ta informacija, kas yra ta visa informacija? – nė karto neišgirdau atsakymo. Mokslininkai, tyrinėjantys vandenį, taip pat vadina vandenį gamtiniu kompiuteriu, sakydami, kad visa informacija yra vandenyje, bet aš taip ir negirdėjau iš jų, kokia yra ta informacija. Nors jie turi daug atsakymų, tačiau yra ir tokių klausimų į kuriuos jie negali atsakyti. Neseniai Britanijos Karališkoji chemijos draugija pasiūlė tūkstančio svarų premiją už atsakymą į tokį klausimą – kodėl karštas vanduo užšąla greičiau negu šaltas vanduo?
Mylima Rojaus Trejybe, paaiškink mums, kaip yra su tuo vandeniu, ir kokia gi ta visa informacija yra tame gamtiniame kompiuteryje.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš šlovinu ir garbinu jus, girdėdamas jūsų nuoširdžią gyvos komunijos išraišką iš jūsų atsivėrusių dvasinių gelmių. Mes susiliejame Mano gyvame virpesių vandenyne. Jūs tampate tiek kupini Manosios meilės Manieji vaikai. Kokia yra nuostabi harmonija, kada kalba jūsų viduje dvasinė gelmė. Aš pripildau visą kosmosą nuostabių dvasinių virpesių, kaip GYVĄ vandenyną. Sklinda tie virpesiai per kosmosą specialiomis energetinėmis grandinėmis; sklinda tam, kad pasiektų kiekvieną Kūrinijos kampelį, kiekvieną planetą, kiekvieną gyvybingą Manąjį vaiką.
Jūs puikiausiai žinote, kad jūsų evoliucija Urantijoje prasidėjo gyvybės plazmos implantavimu vandenyje. O iki to laiko buvo atlikta daugiau negu pusė milijono eksperimentų su gyvybės plazma, kuri būtų tinkamiausia jūsų planetoje pradėti evoliucinę gyvybės kelionę pas Mane. Šitie eksperimentai modeliavo tą cheminę formulę, kurios pagrindu būtų galima vystyti gyvybę jūsų planetoje atitinkančią tiek planetos tankį, dydį, atmosferos spaudimą, kad būtų galima tai gyvybei, kuo palankesnėmis sąlygomis, siekti dvasinės gelmės, atveriant save Man. Ir kada jūsų aplinka buvo pasirengusi priimti šitą nuostabią gyvybės plazmą, kurios pagrindu buvo patvirtintas vanduo – tai dviejų vandenilio atomų ir deguonies susijungimas – kad galėtumėte iš to PASIEKTI tai, ką Aš jums esu suteikęs čia, Kūrinijos, visos Kūrinijos centre – Rojuje, įsivaizduokite gyvybės plazmą, kurioje nėra jūsų laisvos valios, nėra jūsų dabartinės gyvybės formos išraiškos pasireiškimo, bet jau TOJI gyvybės plazma turėjo šitą potencialą, kurį jūs dabar matote savo akimis žvelgdami net į savo fizinį pavidalą, kuris beveik aštuoniasdešimt procentų pripildytas vandens. Ir visiškai natūralu, kad tokia jūsų fizinio kūno struktūra, kur viešpatauja vanduo – jūsų smegenyse yra net aštuoniasdešimt penki procentai vandens – turi daug informacijos jūsų mokslui.
Tačiau jūs gi sakote, kad Aš esu jūsų žinių ir proto Šaltinis ir Centras, AŠ ESU JŪSŲ INFORMACIJOS ŠALTINIS IR CENTRAS, ne materija, kokia bebūtų informatyvi vandens molekulė, esu AŠ VISAGALIS IR VISAIŠMINTIS informacijos Šaltinis ir Centras.
Reiškia, TAI, kas sudaro jūsų materialų apvalkalą – jūsų kūną – jūs galite puikiausiai suvokti tiktai materialia prasme. Tačiau, ką jūs patiriate per atsivėrimo akimirką, per gyvąją komuniją su Manimi ir su Kitais Dviem Mano Lygiaverčiais Rojaus Trejybės Partneriais, ir Nariais, kokią tai informaciją sudaro jūsų toji būsena? Koks vanduo gali išreikšti šitą informaciją?
Jūs atradote, ir net nufotografavote, kaip pasireiškia vandens molekulė, kada sakote gražius žodžius, maldos žodžius, ir kaip ta struktūra būna iškraipyta, kada jūs keikiatės šalia tos pačios vandens molekulės. Tai tik parodo, kad VIRPESIAI VEIKIA ir tą pačią materiją. Virpesiai, tie, kurie atitinka Mano valią, jie veikia vienaip, kurie prieštarauja Mano valiai, veikia kitaip. Jūs per vandens molekulės analizę galite suvokti, kaip jūs vieni su kitais bendraudami GĖRIO, GROŽIO teiginiais ir išraiška, veiksmais, galite skatinti sveikimo procesą, materialiame kūne pažeistos energetinės pusiausvyros atstatymą; arba priešingai – jūs galite uždelsti energijos pusiausvyros atstatymą. Tačiau vis tiek tai yra tik mažytė dalelė tos informacijos, kurią jums suteikia dviejų vandenilio ir vieno deguonies atomų perteikiama informacija.
Jūsų dvasinė gelmė ir atsivėrimas Dvasiniams Šaltiniams ir Centrams modeliuoja jūsų vandens struktūrą jūsų pačių ląstelėje. Jūs turite limfą, turite kraują, jūs perdaug nesusirūpinate, kad tai yra taip pat atitinkama vandens struktūra. Ir jeigu jūs palaikote gyvybingą dvasinį ryšį su Mumis – Trimis Šaltiniais ir Centrais – tai jūsų vandens išraiška fiziniame kūne turi vienokią struktūrą, be šito ryšio jūs turite kitokią struktūrą, ir toji informacija gali būti nuskaitoma jūsų materialių įvairių tyrinėjančių įrenginių.
Kada Mes kreipiamės į jus, esančius kol kas materialiu apvalkalu apvilktus dvasinius Mūsų vaikus, Mes vis tiek su jumis bendraujame kaip Dvasios Šaltinis ir Centras, ir į jus Mes kreipiamės kaip į dvasinius Mūsų vaikus, o ne kaip turinčius materialų pavidalą, ką jūs vadinate žmogiškuoju kūnu. Mes kreipiamės ne į jūsų kūną, kuris pripildytas vandens, bet į tai, kas šitame kūne turi DVASINĘ KIBIRKŠTĮ ir DVASINĘ GYVASTĮ. Štai kodėl jūs perdaug, būdami net ir mokslininkais, susitelkiate ties materijos išraiška ir ties ta informacija, kurią galite gauti įvairių materialių prietaisų dėka. Tada, analizuodami įvairią šitų prietaisų pagalba suteikiamą informaciją, jūs darote daugybę išvadų, kad vanduo suteikia jums VISĄ informaciją.
Jūsų gyvenimo – pradinio gyvenimo – terpė buvo vanduo. Įsivaizduokite, jeigu įterpus gyvybės plazmą vandenyno druskingumas buvo lygiai toks pat, koks dabar jūsų materialiu žmogiškuoju pavidalu esantis žmogaus kūnas suteikia tą pačią druskingą koncentraciją kiekvienos jūsų gyvos ląstelės skalavimui, prausimui – ta pati koncentracija. O juk kūnas jau yra tiek milijonų metų vystytas, o koncentracija nepasikeitė. Vandenyne koncentracija pasikeitė nuo tos akimirkos, kada buvo implantuota gyvybės plazma. Tuo tarpu jūsų kūne ji išliko pastovi, atitinkanti būtent tą gyvybinę cheminę formulę, kurią buvo patvirtinęs jūsų Vietinės Visatos Sūnus Kūrėjas prieš įdiegiant jau – kaip Aš jums minėjau – pusę milijono kartų eksperimentų dėka atrinktą gyvybės plazmos cheminę formulę, kurios pagrindu ir buvo būtent tas druskingas vandens tirpalas, atitinkantis tos akimirkos vandenyno druskingumo koncentraciją.
Kokią gali padaryti jūsų mokslininkas išvadą arba ką jis gali pasakyti, kokią informaciją pateikia tas jūsų kūnas, turintis vandens – tiek daug vandens – apie tą vandenyno druskingą koncentraciją prieš daugybę milijonų metų, kada buvo įdiegta šita gyvybės plazma? Jis apie tai nieko negali pasakyti.
Todėl, Mano mylimieji vaikai, informaciją talpina ne tiktai vanduo. Ją talpina kiekvienas elementas. Žiūrėkite, jeigu jūs paimsite vandenilį – jis degus, deguonis taip pat skatina degimą – tas procesas stiprėja – o kada jūs sujungiate du vandenilio atomus ir vieną deguonies atomą, atsiranda ta aplinka, kada tie patys, atskirai buvę ir skatinantys degimą atomai, sujungti į vieną naują elementą, vandeniu gesina ugnį. Kodėl taip yra? Jūsų mokslininkai perdaug nemąsto.
Lygiai taip pat ir dėl to karšto ar vėsaus vandens greitesnio užšalimo. Čia nėra paslaptis. Taip, kaip keičiasi vandens molekulės struktūra, kada jūs sakote gražius žodžius arba siunčiate prakeiksmus kam nors, taip reaguoja atomas. Lygiai taip pat ir turint karštą ar vėsų pavidalą, atsiranda atomo struktūroje pasikeitimų, išsidėstant tarp elektronų žiedų atitinkamu intervalu, kuris vienu atveju padidėja, kitu atveju sumažėja, ir tai turi įtakos šalimo procesui. Tai tas pats, jeigu būtų, jūsų palyginimui, kada yra aktyvus veikimas, kada kūnas jūsų yra įšilęs, jūs galite daug greičiau patirti bet kokio šalto gūsio poveikį, negu jūsų kūnas bus sustingęs, ir jūs dar mėginsite taip pat paveikti tą kūną kokiu nors šalto gūsio poveikiu. Tai bus tarsi INERTINIS kūnas, ir inertiniam kūnui daug ilgiau trunka, kad pajaustų šitokį šalto gūsio efektą, negu į tai reaguoja aktyvus kūnas, ne inertiškas. Tai jūs čia galite ir palyginti – tas karštas vanduo ir vėsus vanduo, jis turi kitokią atomo išraišką tarp elektronų žiedų ir branduolio protono, ir judėjimas atomo viduje taip pat įgauna kitokius greičius, ir tai skatina tokią reakciją atomo viduje, kad jis, būdamas tuo metu aktyvesnis, greičiau pasiduoda užšalimui, negu tas inertiškas atomas.
Siųskite Anglijos mokslininkams paaiškinimą ir pasiimkite tą tūkstantį svarų.
Linkiu jums ramybės. Mano meilė yra jūsų viduje. Patirkite ją BŪSENA, ir mėgaukitės ja, maudykitės joje.


AŠ ESU JŪSŲ VIDUJE VISADA. NIEKAS NEGALI ATSKIRTI MANĘS NUO JŪSŲ. TIK JŪS PATYS GALITE NUSIGRĘŽTI. AŠ – NIEKADA! AŠ MYLIU JUS VISUS, IR KIEKVIENĄ, IŠ VIDAUS.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Violetai už šito mokymo įrašą ir iššifravimą, kad pateiktume jį mūsų Forume.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal