Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie Makiventos Melkizedeko naująjį statusą ir Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, atėjimą bei mūsų prisidėjimą prie šitos dvasinės ateities veiklos jau dabar, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 12 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį mokymą, atsakant į mano dvasios brolio Valdo klausimą, susijusį su Makiventos Melkizedeko naujuoju statusu ir taip pat Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, atėjimu. Kiek mes galime patys prisidėti prie šitos dvasinės ateities veiklos jau dabar, ir ar galime iš viso prisidėti?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:


Mano mylimieji vaikai, esu Aš jūsų dvasios Brolis, ir jūsų taip nuostabiai vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš esu Tas, kuris dalinu jums DVASINĘ energiją, tą vidinį galingą dvasinį užtaisą, kad pajaustumėte, jog dvasinė energija yra iš tikrųjų turinti svorį, ką jūs vadinate materialiais žodžiais, kada jaučiate jog yra kažkokia materiali masė, kažkoks materialus vidinis sunkumas ar lengvumas. Toji būsena jums padiktuoja, kad kažkas jus slegia arba priešingai – išlaisvina.
Lygiai taip pat jūsų ir fizinis pavidalas, jūs galite pajausti – ligos metu jis apsunksta, kada ligos nėra, yra visiškai kitoks pojūtis to paties materialaus kūno, kad jūs jau nebekreipiate dėmesio į jį kaip egzistuojantį jūsų apvalkalą. Todėl tai irgi yra tam tikras energijos sutrikdymas arba jos balanso, pusiausvyros-lygsvaros atstatymas, ir toji skirtinga jūsų būsena, kurią suvokiate jūs savo materialių smegenų dėka, taip pat paliudija, kad energija turi svorį. Todėl ir Manoji dvasinė energija yra taip pat turinti svorį, tiktai šito svorio jūs negalite pasverti materialia išraiška, materialiais prietaisais, jokia materialia įranga, bet jūs galite pajausti savo vidine būsena. Kada yra polėkis – viena jūsų būsena, kada jūsų yra apsunkusi mintis, kupina baimės, pergyvenimų, nerimo, tuomet jūs jaučiate savo viduje būsenos sunkumą. Dažnai net jūs galite pasakyti, kad neturite ir paaiškinančios priežasties, kodėl gi šitaip yra. Žmonės, patiriantys depresiją, gali iš vidaus jums pasakyti, koks sunkus tada tas atrodo kūnas, negalima rankos pakelti, o juk kūno masė nepakito, bet energija esanti jūsų viduje buvo tiek išsekusi, kad tas kūnas tapo tarsi neįveikiamas kalnas, kurio pakelti jūs neįstengiate.
Štai kodėl Aš jums dabar, kaip dvasinės energijos Šaltinis ir Centras, Antrasis Šaltinis ir Centras, tarp Mano LYGIAVERČIŲ Rojaus Trejybės Narių, jums noriu pasakyti, kad Mūsų sumanyta evoliucija – pagal Mūsų planą – yra taip pat skirta šitos dvasinės energijos skleidimui visuose pasauliuose, kad gyvenimas, kurio jūs meldžiate tokiais gražiais teiginiais, taptų REALYBE, kad jūs pajaustumėte tą DVASINĖS BROLYSTĖS BŪSENĄ, kurios šiandien jūs jūsų pasaulyje pajausti negalite. Jūs negalite būti ramūs išėję nakties metu – jums nepažįstama vieta – nes iškart jus apima baimė, o kaip gi bus po žingsnio ar kito, kada sutiksite savo dvasinį brolį ar sesę, kurio nepažįstate ir kuris gali jums sukelti fizinių kančių, ir net atimti jūsų fizinę gyvybę. Visa tai jus apvaldo pasąmoniniu lygiu žemo dažnio energetiniai virpesiai.
O Mes esame numatę savo evoliuciniame plane – nesvarbu kokiu paros metu jūs žengtumėte, kad jūs eitumėte ta pačia palaimos būsena: ar jums šviestų saulė, ar būtų mėnulio šviesa, ar tiktai žvaigždėtas dangus be mėnesienos, ar būtų aptraukta debesų padangė, ir ar toli jūs būtumėte nuo savų namų, ar arti – kad jūsų būsena būtų ta pati PALAIMA, kurią jūs geriate iš Mūsų. Tai šitoji brolystė ir pasireikštų Mūsų tikrąja DVASINE GYVĄJA ENERGIJA, kuri tekėtų jūsų vidinėje dvasioje, jūsų tikrajame asmenyje, jūsų asmenybėje.
Štai kodėl ir dabartinis jūsų dvasinis vadovas Makiventa Melkizedekas turi tą Planetos Princo rangą. Jūs esate jau supažindinti Mūsų epochinio jums perteikto apreiškimo Urantijos Knygos teiginių dėka, kad planetos vadovai, Planetos Princai, paprastai būna Lanonandekų kategorijos dvasios. Tačiau Mes, drauge su Savo Sūnumi Kūrėju, kuris yra jūsų Vietinės Visatos vienas iš dviejų aukščiausiųjų valdovų, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, ir jo partnerė, Vietinės Visatos Motina Dvasia, sutarėme Ištaisomojo Laikotarpio metu padaryti kai kurių korekcijų ir jūsų planetoje. Todėl Makiventa Melkizedekas gavo aukštesnį dvasinį statusą – iš prieš tai buvusio vicegerento Planetos Princo pilnąjį statusą, arba rangą, nors jis priklauso Melkizedekų kategorijos dvasioms. Tai šita prasme yra aukštesnė dvasinė kategorija, kadangi Melkizedekai turi aukštesnį parengimą – kaip dvasios – kaip veikti įvairių krizių metu, kaip galima šitas krizes įveikti. Dėl to jos turi didžiulę SAVIVALDOS laisvę – visas dvasinis Melkizedekų būrys – dvasios kategorija. Todėl Mes ir suteikėme, dvasine prasme, aukštesnio lygio vadovavimą šitai planetai per Makiventos Melkizedeko paskyrimą Planetos Princu. Tuo labiau, kad jis buvo sukaupęs žmogiškojo patyrimo gyvenimą šitame jūsų kol kas tamsiame pasaulyje. Todėl jo dvasinis statusas, kaip Mūsų Sūnų Kūrėjų, kurie turi visapusę valdžią ir galią savo Vietinėse Visatose, specialiųjų misijų Sūnų statusas, labai prisidės prie to, kad būtų atstatomas Šviesos gyvenimas jūsų krašte, jūsų visoje planetoje, kad jūsų dvasinė brolystė sužydėtų naujais žiedais tiek jūsų viduje, tiek jūsų išoriniais veiksmais.
Tad Makiventa Melkizedekas, turėdamas savo sampratą apie planetos valdymą, nes jis buvo taip pat vienas iš tų Melkizedekų komisijos narių, kuri turėjo prisiėmusi planetos valdymo visą įgaliojimą, kada buvo nušalintas jūsų puolęs Planetos Princas, todėl ir valdymo tam tikras kolektyvinis patyrimas jau buvo sukauptas, papildomai prie pačios Melkizedekų dvasinės kategorijos aukštesnės kvalifikacijos veikti kriziniais momentais.
Kada jūs žengiate evoliucijos numatytu keliu pagal Mūsų vedimą iš vidaus, ir kuris atitinka Mūsų evoliucinį planą jūsų planetai, jūs turite žinoti, kad visos pastangos yra dedamos tam, kad toji tamsa, kuri buvo apgaubusi jūsų pasaulį šimtus tūkstančių metų, savo skaudžiomis pasekmėmis turėtų kuo mažesnės įtakos ATEINANČIOMS kartoms, nes dabar planeta vėl atstatoma į evoliuciškai kryptingai ir be maišto besivystančių planetų statusą. Jinai nebėra ta, kuriai nebeprieinamos ryšio grandinės.
Todėl jūs taip pat, Mano mylimieji vaikai, turite galimybę pabendrauti su savo dvasiniu vadovu, kreipdamiesi taip pat mokymų, kaip kreipiatės į Mus, Tris Rojaus Trejybės Asmenis. Jūs nepatikėsite, kol kas, kol patys nepatirsite, kaip jūsų kreipimasis yra atsakomas, ir Makiventa Melkizedekas atsiliepia į jūsų prašymą suteikti jums mokymą. Ir jūs patirsite, tie, kurie iš jūsų išdrįsite kreiptis į jį, kokio nors patarimo, ar mokymo, ir jūs taip pat patirsite naują būseną, kaip DVASINĖ MŪSŲ ŠEIMA TAMPA PRIEINAMA IR JUMS. Ne vien tiktai Mes, kaip Kūrinijos Tėvai ir Dvasios Šaltiniai ir Centrai, bet ir Mūsų žemesni vaikai jums taip pat prieinami, kaip jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kad patirtumėte to jūsų bendravimo ir bendradarbiavimo gyvą ryšį ir gyvą bendravimą, kuris yra ir sumanytas dvasinei brolystei vystyti ir pasireikšti net ir tokiame kol kas dar toli nuo dvasinės brolystės pasaulyje, koks yra jūsų dabartinis pasaulis, kad ir jame taip pat būtų pirmosios apraiškos dvasinių veiksmų bendradarbiaujant tarpusavyje įvairioms dvasių kategorijoms su jumis, kaip Mūsų pačiais žemiausiais materialiais mirtingaisiais vaikais.
Štai kodėl jūs turite žinoti, kad mes panaudojame visas priemones, kad būtų atstatoma toji šviesa, kad žmonės, gyvenantys šitoje planetoje, po kurio laiko išvis turėtų sužinoti tiktai iš atitinkamų archyvų jiems pateikiamus teiginius, jog šitoje planetoje buvo kažkada ašarų ir tamsos pakalnė, kad čia buvo kažkoks maištas, kad čia vyravo savanaudiška gyvensena.
Mes dedame pastangas, kad šitos pasekmės būtų šalinamos jūsų gilesnio atsivėrimo dėka, kad jūs patys tą tamsą skrostumėte, kaip dabar jūsų ledlaužiai skrodžia ledus vandenyne, kurių tarp kitko neliks; ateis toji akimirka, kada neliks ledų – ledynų nebus. Bet jūs turite turėti minty, kad iki tos akimirkos dar laukia didžiulės jūsų pastangos įveikiant JŪSŲ LEDYNUS VIDUJE. Jums reikalingas tas ledlaužis, kuris TIRPINA ledus, o jūs patys žinote, koks yra kelias į tų ledynų tirpinimą, kurie jus sukausto, kelia baimę – tiktai per atsivėrimą Mums.
Kadangi dabar jūsų aplinka turi daug neteisingumo apraiškų, todėl natūralu, jūs negalite patys savaime pasiekti to teisingumo įsiviešpatavimo visos planetos lygiu, visos planetos mastu. Todėl Mes ir atsiųsime kitą Savo Sūnų – Sūnų Arbitrą – atstatyti teisingumo. Jis turi santykinį vardą – Mondžoronsonas. Tai nėra svarbu, koks jo vardas. Svarbu tai, kad jisai padės mirtingiesiems, ir toms dvasioms, tuo pačiu ir Planetos Princui, Makiventai Melkizedekui, net ir savo energetiniu dalyvavimu šitoje planetoje, pajusti didesnį teisingumą, kuris pasireikštų praktikoje.
Jūs galite patys patirti, kada yra grupė geranoriškų žmonių, jūs jaučiate ramybę. Tačiau jeigu grupėje atsiranda priekabiautojų, jūs patys pradedate pajausti, kaip yra darni aplinka suaižoma, ir nebėra tos ramybės, vidinės ramybės, ir jūs patiriate, kad yra mėgstami žmonės, kurie gali būti grupėje, ir yra tokie žmonės, kurių jūs nenorėtumėte, kad grupėje trikdytų bendrą veiklą.
Todėl Sūnaus Arbitro atėjimas į šitą planetą jau savojo aukščiausio rango dvasinio asmens buvimu suteiks būtent TĄ energetinę išraišką, kad jūs pradėsite patirti ramybę – būseną – kuri iš vidaus jus energetiškai pakylės, nors jisai neištars jums nė žodžio, bet ENERGETIŠKAI jūs JAUSITE poveikį. Todėl jūs turite suprasti, kad net ir atėjus su žmogiškuoju pavidalu, Mūsų vaikai, kurie ateina nuo Mūsų betarpiškai, jie skleidžia daug galingesnę energiją, kuri leis jums patirti su mažesnėmis pastangomis atsivėrimą Mums, ir tuo pačiu tapti jautresniems teisingumui pasireikšti tarpusavyje, jums, kada šiandien tiek daug yra neteisingumo apraiškų jūsų gyvenime.
Mondžoronsono atėjimas nėra numatytas konkrečia data arba konkrečiais metais. Tai priklauso nuo jūsų giluminio atsivėrimo Mums, nes dabartiniame pasaulyje jo atėjimas būtų per ankstyvas, nes jis neturėtų pakankamai pagalbininkų. Štai jūs ir esate tie pagalbininkai – jau pirmieji daigai – kad galėtumėte suteikti savo paramą jam.
Jeigu pasaulis aplinkui užsiima materialiais interesų tenkinimo įvairiausiais metodais ir būdais, ir labai rafinuotais, kad tik pasiektų tų interesų įgyvendinimą, tai jie nepastebės tokio dvasinio asmens atėjimo, ir labai greitai jį apšauks – net ir religiniai dabartiniai vadovai – kad tai yra Antikristas, kad jis atėjo supainioti jus, kad jis atėjo sukelti sąmyšį, kad jūs nebegalėtumėte būti ištikimi bažnyčiai. Todėl, kol yra aplinka dar tokios tamsos gniaužtuose, jo atėjimas neturėtų vaisingos veiklos. Štai kodėl jūs dabar ir galite būti ta dirva, kurioje jis galėtų jau pats berti savo atneštą grūdą. Jūs, kaip dirva, jau palaipsniui iš plėšinių tampate suarta dirva. Dabar jums ją reikia purenti, reikėtų išrinkti piktžoles taip, kad jūs patirtumėte, jog jūsų dirva tapo parengta sėjai. Būtent Mondžoronsonas ir galės būti tas sėjikas, kada dirva parengta.
O jūs žinote, KAIP parengti savo dirvą – per gilesnį atsivėrimą Mums, ir bendrą veikimą su Mumis.
Jūs neturite siekti kažkokių ekstazę jums keliančią kalnų viršukalnių, kad patirtumėte kvapą gniaužiantį kopimą, ir po to patirtumėte, kokia yra nuostabi jums atsivėrusi panorama. Jūs turite gyventi MŪSŲ jums suteikiamą GYVĄ gyvenimą, kad patirtumėte, jog kiekviena akimirka, kada jūs veikiate DRAUGE SU MUMIS, yra ŠVIESOS akimirka. Ji būtent iš vidaus pripildo Mūsų energija jūsų dvasią. Taip jūs galite tada patirti – net ir neatėjus Mondžoronsonui – ką reiškia tas dvasinis pripildymas Mūsų energijos, kai bus toji akimirka, kai bus šalia jūsų Mondžoronsonas, kaip jo energetika veiks jus. Todėl, kad jūs galėtumėte jausti jo energiją daug subtiliau, jūs turite būti atsivėrę Mums daug giliau, kad jūsų oda taptų elastinga, kad poros nebūtų užakusios, kad patirtų jūsų apvalkalas nuostabų kvėpavimą per kurį sklis ir Mondžoronsono energija, bet ne tiesiogine prasme per jūsų fizinį pavidalą, nors ir per tą fizinį pavidalą sklis, bet per jūsų DVASINĮ ATSIVĖRIMĄ, kuris vyksta jūsų materialių smegenų dėka, tai bet kokie išoriniai pojūčiai energijos padidėjusioje aplinkoje jums gali turėti ir neigiamo, ir teigiamo poveikio. Tai priklausys nuo jūsų PASIRENGIMO bendrauti su tokiais asmenimis. Jūs ir dabar pastebite, kada bendraujate su savo mažiau išlavėjusiais – dvasine prasme – broliais ar sesėmis, kaip jie pavargsta nuo jūsų šviesos teiginių, ir jie paprašo jau daugiau nieko nebepasakoti, nes jų mintis nutrūksta, jie nebegali išlaikyti dėmesio, ir jiems tai kelia baimę, ir net kai kuriems gali sutrikti ir fizinis organizmas, jo paties darni veikla. Vėl, tai bus tam tikras energijos lygsvaros-pusiausvyros sutrikimas neįpratusiam klausyti tokių teiginių, kurie turi daug aukštesnio dažnio energetinį krūvį.
Tai štai, jūs dabar turite puikiausią galimybę, atsivėrus Mums, rengtis ir Mondžoronsono atėjimui, ir tuo pačiu purenti savo dvasinę dirvą, kad jo sėkla nusėstų jūsų viduje, stipriau duotų šaknis, išleistų stipresnes ir gilesnes šaknis, kad galėtų stieptis į saulę stiebas. Ir tuo pačiu jūs galite bendrauti ir su Makiventa Melkizedeku, jums norint išgirsti ir jo žodį, ir jo mokymus.
O Makiventa Melkizedekas taip pat jums negali atsakyti, kada pasirodys Mondžoronsonas, kadangi Mes turime evoliucinį planą, kuris priklauso nuo kiekvieno iš jūsų atsivėrimo, ir pagal įvykius jisai koreguojamas, o ne pagal laiką arba konkrečias datas. Štai kodėl Mes datų jums nenurodome NIEKADA, kad jūs nesusikoncentruotumėte į konkrečias dienas, konkrečias datas, kad tos datos neužgožtų jūsų sąmonės, neįsiviešpatautų jūsų pasąmonėje, kad jūs vis daugiau ir daugiau kreiptumėte dėmesį kaip toli ar arti ta data, ir apleistumėte savo dirvos purenimą.
O pagrindinis jūsų darbas – DVASINĖS DIRVOS PURENIMAS. O kaip tą daryti, jūs jau puikiausiai žinote. Jau esate brandūs. Ir tai jūsų tam tikras paliudijimas, kad šitame dvasiniame kelyje jūs ūgtelėjote; ūgtelėjote dėl to, kad patyrėte daugybę būsenų drauge su Mumis, kurios jus stiprino iš vidaus. Ir dabar tomis būsenomis jūs galite stiprėti ir dvasine asmenybės išraiška – materialiais veiksmais – nes prisimindami tas būsenas jūs išdrįstate žengti tam tikrus žingsnius net ir sunkiomis aplinkybėmis. O dar labiau jus sustiprina atsivėrimas Mums. Ir kada jūs patiriate apraminimą, tada išauga jūsų pasitikėjimas Mūsų realiu buvimu jūsų viduje, ir jūs mažiau priešinatės Mūsų vedimui.
Štai kodėl jūs turite tą vienintelį patikimą ir tikrąjį realų vedlį – Mūsų dvasią – jūsų viduje, kuri niekada jums neįplukdys laivo į užutėkį, kaip tas locmanas, kuris norėtų jums pakenkti. Jis visuomet jus saugo iš vidaus. Kad patirtumėte jo apsaugą, jūs turite daugiau gilinti vidinį bendradarbiavimo ryšį su juo, nes šito laivo kapitonas esate jūs.
Todėl Aš jus visą laiką akinau, ir akinsiu – daugiau pasitikėkite savo locmanu, ir atsiduokite jo vedimui, nes jis žino to užutėkio, sąsiaurio, per kurį veda jūsų laivą, vagos povandeninį kiekvieną rifą, ir jis jums padės išlaviruoti laivą taip, kaip niekas kitas NIEKADA jums nesuteiks tokios kvalifikuotos pagalbos.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū už šio mokymo įrašą ir iššifravimą sakau Jurgitai ir Violetai, kad mes galime dabar jį skaityti Forume.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal