Tėvo mokymas apie pasąmonės paskirtį, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 01 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Jurgita:
Mylima Rojaus Trejybe, aš noriu kad Tu plačiau mums paaiškintum apie tikrąją mūsų pasąmonės paskirtį. Kada iš Tavo asmeninių mokymų aš girdėjau, kad ji turi tapti Tavo dvasinės šviesos talpykla, iš kurios mes semtumėmės išminties ir gerovės kūrimui kartu su Tavimi visų labui. Tačiau šiuo metu kol kas taip nėra.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs atsakyti, perteikti Tavo atsakymą iš bet kurių Rojaus Trejybės Narių, atsakant į šitą mano dvasinės sesės Jurgitos klausimą apie mūsų pasąmonės paskirtį.

Tėvas:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu Amžinasis Šaltinis ir Centras, esu jūsų Tėvas, esu visų Tėvas, esu Pirmasis Šaltinis ir Centras. Visiems aš jums suteikiu meilę. Toji meilė yra gyva, patiriama, ji jus globoja, saugo, palaiko gyvybingą materialaus kūno veikimą bendraujant su Manimi ir tarpusavyje. Kada jūs turite kupiną meilės būseną, jūs patiriate, koks yra pakylėjimas iš vidaus, jūs trokštate dalintis šituo pakylėjimu su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, Mano kitais vaikais, kurie gyvena tamsoje, nes jie nėra Manosios šviesos girdėję, matę, patyrę.
Kadangi jūs turite dabar materialų pavidalą savo pradiniame asmenybės atskleidimo, arba kaip jūs jau suprantate – iš Mano jums asmenybės suteikto potencialo pavertimo aktualu, etape, todėl jūsų pagrindinis veiklos variklis yra jūsų materialios smegenys. Kuo yra pripildytos jos, lemia jūsų pasireiškimą materialiu lygiu. Jūs turite tą valdymo centrą, kuris kontroliuoja jūsų materialaus kūno elgseną, tačiau tas, kuris laiko šitą materialų pultą savo įtakoje yra Mano suteikta jums dvasinė asmenybė. Būtent ji naudoja šitą pultą kaip jūs naudojate distancinį valdymo pultą perjunginėdami televizijos kanalus. Ir kada jūs matote įjungus vieną kanalą, kokia yra programa transliuojama vienos televizijos kompanijos, perjungus į kitą kanalą visiškai pasikeičia kitoks vaizdas, ir vienam vaizdui jūs galite pritarti, jausti vidinį pritarimą, tuo tarpu kitiems vaizdams jūs esate uždari. Jūs norėtumėte, kad tokių vaizdų nebūtų, kad jų negalėtų matyti kiti, tačiau jūs suvokiate, kad tie vaizdai, kurie jums kelia atstūmimą, kitiems yra priimtini. Jie nemato to, ką matote jūs iš vidaus, regėdami išorinį vaizdą. Jūsų vidus priešinasi tam vaizdui, kurį mato jūsų materialios akys, tačiau ir vienu ir kitu atveju, kada jūs jaučiate pritarimą vienos programos rodomiems vaizdams, kitu atveju matote tarsi pasipriešinimą tokiai programai – tą junta jūsų dvasinis asmuo materialių smegenų dėka. Materialios smegenys jaučia įtampą, toji įtampa negali viršyti atitinkamo lygio, kad smegenys nustotų suvokti, kas vyksta aplinkui, kad asmuo prarastų savimonę, tai yra supratimą, kas jis toks yra, kad nustotų suprasti kokie asmenys yra aplink jį, nustotų suprasti ryšius su kitais asmenimis. Savimonę praradęs Mano vaikas, patiriantis šitų smegenų sutrikimą, jis pats iš vidaus nejaučia šito sutrikimo. Jis gali liesti pavojingus objektus ir net tų objektų pavojų nukreipti savosios materialios gyvybės atėmimo kryptimi.
Todėl jūsų pradiniame etape žengiant link Rojaus Trejybės, link Mūsų, Mes jums sugalvojome evoliucinį apsaugos mechanizmą, kad smegenys turėtų atsargos informacijos saugyklą, kuri nebūtų visą laiką sąmonės lygiu juntama, kad jūsų smegenys galėtų susitelkti ties vienos ar kitos akimirkos veiksmu. Todėl šita saugykla, tos milžiniškos informacijos yra tarsi nematomas aruodas, iš kurio jūs galite pasisemti tiek šviesos, tiek ir baimės ir tamsos minčių, teiginių, kurie gali apsunkinti jūsų sąmonės lygiu atliekamus veiksmus, arba priešingai – jiems suteikti pastiprinantį impulsą.
Kadangi jūs jau pažengėte dvasiniame gyvajame kelyje nemažai – palyginus su jūsų dvasiniais broliais ir sesėmis jūsų aplinkoje – todėl jūs suprantate, kad Mes nesam tie stebukladariai, kurie galėtume šitą sujauktą atsargos informacijos saugyklą paversti iš karto į tvarkingą ir jums patiems prieinamą informaciją, kad iš jos jūs galėtumėte pasisemti šviesos teiginių, kurie sustiprintų jus, o šitų teiginių dėka jūs galėtumėte apšviesti ir kitus, kad apramintumėte jų aplinką, kad jie galėtų žengti teisingesnį žingsnį savojoje aplinkoje. Todėl pasąmonės tas milžiniškas aruodas turi būti tvarkomas, turi būti sisteminamas. Tačiau jūs negalite sisteminti to, ko jūs sąmonės lygiu nekontroliuojate. Jūs negalite pasąmonės suvaldyti, nes jūs negalite suprasti, ką ji talpina, iki galo. Tai čia būtų panašu, kaip milžiniškame materialiame pastate, kur yra sujaukta daugybė įvairių daiktų, nereikalingų, užgriozdinančių praėjimus, mėginti surūšiuoti ką nors sistemiškai, kai jūs net nežinote, kokie daiktai vienas už kito yra užkrauti. Juk savo namus jūs kartas nuo karto imate tvarkyti, ir kai kurių senų daiktų atsisakote, tiesiog jie jums jau nebereikalingi, jūs išmetate. Tuo tarpu PASĄMONĖ NIEKO NEATSISAKO, JI VISKĄ KAUPIA, nes jūs šito pasąmonės aruodo patys tvarkyti negalite. Tuo tarpu pats aruodas siurbia bet kokią informaciją, kuri yra aplinkoje. Jūsų niekas nemokė, kad reikėtų uždėti FILTRĄ tai informacijai, kurią jums pateikia aplinka, kad nebūtų pasąmonė teršiama, ir tuo pačiu tas CHAOSAS dar labiau augtų. O kadangi šita milžiniška sujaukta informacija yra dar fragmentuotai pateikiama atitinkamais teiginiais ir mokymais jūsų pačių draugų, mokytojų, dvasininkų, politikų, jūs iš tų fragmentuotų teiginių kuriate savo gyvenseną, jūs kuriate įvairias šventes, įvairias tradicijas. Juk niekas nesusimąsto apie tų tradicijų kilmę, kada jūs turite įvairias – jau apipintas įvairiais jūsų pasireiškimais materialiu pavidalu, įvairiais veiksmais – tas šventes, kurias švenčiate. Tuo tarpu jų pradžia nebūna tokia išdailinta; gali būti vienas teiginys, pateiktas kaip LAISVĖ – nepriklausomybė valstybės, asmens – ir to užtenka tą akimirką paskelbusiam tokį teiginį. Tuo tarpu kada ateina tos laisvės, nepriklausomybės paminėjimo diena, kiti prie šito teiginio prideda savo teiginius, KAIP reikėtų paminėti tokią dieną, ir atsiranda kiekvienam – pagal to asmens įtaką visuomenėje ir jo sąmonės ir pasąmonės to užteršto informacinio aruodo suteikiama teiginių samplaika jau visuomenėje. Tas pasireiškimas įprasminamas švenčių pavidalu, ir kada kartos imasi tokių švenčių arba tradicijų organizavimo, jos įneša savus niuansus, kurie kinta karta iš kartos, nors ir siekiama išsaugoti tai, kas buvo ankstesnėje kartoje, tačiau yra saviti niuansai, kurie būdingi kiekvienai kartai.
Todėl pasąmonė, suteikianti vienokį teiginį pradiniam impulsui, pateikia vienokius argumentus arba reikalavimus tam, kuris tokį teiginį pirmą kartą yra pagarsinęs, ir visiškai kitokius argumentus suteikia pasąmonė tiems, kurie jau po daugelio kartų yra išvystę, išpuoselėję, išdailinę to pirminio teiginio pateiktą sampratą, kuri dažnai neatitinka pradinio teiginio autoriaus sampratos. Tai panašiai būtų, kaip Jėzaus paskelbta evangelija ir dabartinė krikščionybės jūsų kartoje egzistuojanti bažnyčia, KAIP PRASILENKIA TOS SAMPRATOS NUO JĖZAUS LAIKŲ. Ir šita paklaida yra dėl to, kad pasąmonėje yra taip pat daug teršalų, kurie prasiveržia iki sąmonės lygio.
Tai toji apsauga, kurią Mes suteikiame jūsų materialioms smegenims, kad jos, jums suprantamu žodžiu tariant, NEPERKAISTŲ, kad būtų SAUGIKLIS, įsijungtų jis, apsaugantis jūsų centrinį valdymo pultą, pasąmonė būtent ir atlieka tokį vaidmenį.
Jūs taip pat žinote išeitį, kad visi tie egzistuojantys pasąmonės lygiu teršalai yra apvalomi tiktai per šviesos įsileidimą į tą patį sujauktą aruodą, sujauktą saugyklą. Tik ŠVIESA gali susisteminti visas esančias šitoje saugykloje informacines žinias, patirtinius pojūčius, o Aš jums dar papildysiu – NET IR TAI, KAS JŪSŲ NEPATIRTA, BET ATEITYJE BUS PATIRTA. PASĄMONĖ JAU TALPINA TAI, KAS BUS JŪSŲ ATEITYJE, tačiau per tą sujauktą ir užgriozdintą įvairių neužbaigtų teiginių, neišmąstytų minčių, garsų, signalų gausybę jūs patys negalite iš pasąmonės organizuotai, sistemiškai, ir veiksmingai šitos informacijos iškelt iki sąmonės lygio, kad galėtumėte ją panaudoti tiek jūsų, tiek visų augimui, šviesėjimui, Manosios evoliucijos vystymui. Todėl jūs negalite pasąmonei daryti šviesos ir raminančios įtakos, jeigu neturite GYVO ATSIVĖRIMO KANALO SU MANIMI.
Jūsų veikla priklauso nuo jūsų drąsos, ryžto, ramybės, ir natūralu – išminties, suvokimo, kokia yra svarba jūsų minčių, teiginių, veiksmų. Ir jeigu jūs būsite šitame kelyje veiklūs, aktyvūs, savaime suprantama, pasąmonė fiksuos visus jūsų žingsnius. Kuo tie žingsniai bus ryžtingesni, drąsesni, ir gilūs, visa tai stipriau bus kaip ĮSPAUDAI įspausta jūsų pasąmonėje. Ir ten, kur buvo sujaukta informacija, tiesiog bus į tą milžinišką neaprėpiamą klodą įspausta šitas susistemintas jūsų patyrimo antspaudas, įspaudas, ir tai chaotiškai informacijai nebeliks aktyvaus pasireiškimo, nes vis labiau ir labiau ims viešpatauti jūsų pasąmonėje Mano šviesa, kurią jau jūs būsite įprasminę savo patirtine veikla. Kuo aktyvesnė jūsų patirtinė veikla, tuo stipriau šitas įspaudas yra paliekamas jūsų pasąmonėje.
Pasąmonę gali apvalyti tiktai jūsų bendros pastangos su Manimi, Aš vienas esu Visagalis, bet Aš negaliu apvalyti jūsų pasąmonės, kuri priklauso jums asmeniškai. Aš jums galiu padėti – kaip Dvasinis Mokytojas – tačiau mokinys jūs esate kiekvienas. Ir jeigu jūs dėsite pastangas, tuomet turėsite atlygį, ir vaisius, kad jūsų pasąmonė bus iš sujauktos paversta nuostabia ir gyva, gyvybinga Mano jums suteiktos informacijos ir jūsų pačių patyrimo saugykla.
O jūs puikiausiai jau dabar suvokiate, kad Aš, per Savo dalelę, jūsų Minties Derintoją, perteikiu jums šviesos teiginius į jūsų pasąmonę. Jie yra jūsų viduje patalpinti. Tuomet Aš jums padedu kaip Dvasinis Mokytojas. Naudokitės ta šviesa. Kuo stipriau pasireikšite savo patyrimu, tuo labiau jūs susisteminsite visą tą sujauktą informacinę saugyklą, kad joje pradėtumėte patys geriau orientuotis, kaip tą informaciją, vienokiu ar kitokiu metu, pasiimti iš šitos nuostabios saugyklos. Ji yra gyva, ryšys yra visada veikiantis, jeigu jūs esate pasirengę juo naudotis.


Todėl, trumpai tariant, jūs turite turėti minty tokią nuostatą – pasąmonė yra jūsų begalinis, bekraštis, bedugnis informacinis aruodas, kurį Mes pripildome jums, kad galėtumėte juo naudotis, ir tuo pačiu tai yra jūsų patyrimų kaupimo aruodas, kurie jau yra jūsų praeityje, kuriuos patiriate šią akimirką, ir kurie BUS JŪSŲ ATEITYJE, pasąmonė jau yra tuo pripildyta. Ir jeigu jūs naudositės ja TAIP, KAIP AŠ SUMANIAU, jūs jausite kaip malonu jums iš jos paimti įvairius informacinius klodus, kad juos panaudotumėte visų labui. Ir tada pajausite, kad pasąmonė iš tikrųjų jums padeda eiti šviesos keliu. Jinai jums tampa nebe našta, bet papildomas variklis, pagalbininkas, kai jums stinga vienokios ar kitokios teiginio argumentacijos, jūs netikėtai sau tuos argumentus pateiksite iš jūsų pasąmonės. Dabar tą jums sunku padaryti, nes jūs nesuprantate pačios sistemos, ir tuo labiau ji pati yra per daug sujaukta ir užteršta, ir per daug yra jūsų seklus patyrimas. Štai, visi šitie segmentai, jeigu jūs juos aktyviai panaudosite, jie suteiks jums didesnį pasitikėjimą ir darną jūsų viduje.


Ir ateis toji akimirka, kada jūs pasąmonę naudosite taip, kaip šiandien naudojate savąjį kompiuterį materialiu pavidalu, nors prieš porą dešimtmečių jūs ir apie kompiuterį negalėjote pasakyti to, ką dabar laikote kasdienybe. Todėl ateis toji akimirka, kada ir PASĄMONĘ JŪS GALĖSITE SUVALDYTI TOKIU LAIPSNIU, KOKIU LAIPSNIU JŪS TURĖSITE GYVYBINGĄ IR GYVĄ RYŠĮ SU MANIMI.


Linkiu jums AKTYVAUS BENDRADARBIAVIMO SU MANIMI. BŪKITE VEIKLŪS ir patirsite, kokia nuostabi yra Mano sumanyta jums pasąmonės funkcija, ir vieta, jūsų asmenybės dabartiniame etape, kur valdymo centras yra jūsų materialios smegenys. Bet jūs visada turėkite minty, kad jį kaip valdymo pultą laikote jūs, dvasinis asmuo, neturintis jokių materialių smegenų.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Jurgitai už šio mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad su juo galėtume susipažinti mes visi Forume.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal