Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie žmogaus organizmo pasveikimą be vaistų, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 01 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kristė:
Mylima Rojaus Trejybe, aš noriu Tavęs paklausti vieno klausimo – aš skaičiau tokį straipsnį, kur vienas gydytojas nustatė, kad vėžio ląstelės, tai iš tiesų yra ne vėžys, o grybelis, kurį tiesiog organizmas, norėdamas apsisaugoti nuo to grybelio, pradeda gerosiomis ląstelėmis apkabinti, ir jo nuomone ir pagal jo žodžius, jisai padėjo nemažai žmonių paprasčiausiai gydydamas su soda. Noriu Tavęs paklausti, ar iš tiesų tai yra tiesa, ar tikrai taip galima lengvai padėti, nes aš suprantu, kad atsivėrimas Tau išgydytų nuo visų ligų, bet tas žmogiškasis protas dar reikalauja kažkokio materialaus dalyko, kuris padėtų patikėti, kad galima pasveikti be vaistų.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakant į šitą mano dvasios sesės Kristės pateiktą klausimą.

Begalinė Dvasia Motina-Sesė:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų pavadintas Begaline Dvasia Motina-Sese. Aš džiaugiuosi jūsų šlovinimais, džiaugiuosi, kada jūs atsiveriate ir susiliejate su Manimi.
Tai yra jūsų sveikatos šaltinis – jūsų fizinio pavidalo Sveikatos Šaltinis esu Aš. Tačiau jūsų fizinio kūno sveikata priklauso nuo jūsų DVASINIO stuburo tiesumo, nuo DVASINIO charakterio stiprumo. Jūs gaunate iš Mūsų visą dvasinę ir materialią energiją. Jeigu jūsų materialus kūnas yra pažeistas DVASIOJE, jis bus labai greitu laiku pažeistas ir jūsų INTELEKTUALIA prasme, o tada šitas pasireiškimas pasieks ir patį žemiausią materialų kokį nors organą, jūsų vadinamajame žmogiškajame kūne. Jūs gydote jį NE NUO TOS pusės. Žvelgdami į dvasią, jūs tuo pačiu apimate visą pavidalą jūsų materialaus kūno, jūs apimate kiekvieną ląstelę, tačiau kada jūs mėginate gydyti atskiras ligas ir tiktai tuos skaudamus organus, arba tas skaudamas vietas, visiškai nekreipdami dėmesio į patį šito materialaus pavidalo pagrindą – DVASIĄ, jūs niekada neišgydysite šitų ligų, kurios jūsų yra pavadinamos neišgydomomis. Daliai iš Mano vaikų pavyksta išvengti tų skaudžių pasekmių, kurias neišmintingas Mano vaikas pavadina mirtimi. Jūs jau žinote, kad MIRTIES kaip tokio reiškinio NĖRA, yra perėjimas iš vieno energijos apvalkalo į kitą. Tačiau jūsų Mano suteikta ASMENYBĖS dovana yra NEMIRTINGA, ji yra AMŽINA. Todėl jūs ir turite žadinti tikrąjį savo DVASINĮ asmenį, tik nuo jo pažadinimo jūs galite turėti sveiką materialų apvalkalą.


Pamąstykite logiškai, jeigu Mes suteikiame jums dvasinę asmenybę, kuri yra amžina, neturi jokių ligų, tai jeigu Mes suteikiame tokią jums neįkainojamą dovaną, tai argi Mes nesame pajėgūs pasirūpinti ir šitai dovanai vertu materialiu apvalkalu, kad jis neturėtų jokio skausmo, jokio ligos pasireiškimo, jeigu yra gyvame ryšyje su Manimi. Aš jums suteikiu sveikatą, net jums neprašius. Tačiau jeigu jūs nusigręžiate nuo Mūsų mokymų, nuo Mūsų vedimo, kurį Mes suteikiame jums iš vidaus, jūs jo neišgirstate, nepajuntate, ir mėginate savo valią priešpastatyti Mano valiai, tuomet natūralu, kad Mūsų sumanyta jūsų dvasinei asmenybei fizinio kūno ląstelė pradeda iškrypti iš to kurso, kurį numatėme Mes. Jūs PRIMETATE jai KLAIDINGĄ veiklos kryptį. Ji nėra sumanyta tokiai krypčiai, kurią jūs jai suteikiate – nuolatinių stresų, nuolatinės įtampos, nuolatinio karo, kurį jūs kariaujate savo viduje, ir labai dažnai išorėje, pradedant savo veiksmais artimiausių žmonių atžvilgiu, ką jūs vadinate šeima, savo kolektyvu, įvairių grupuočių atžvilgiu, jeigu jos susidaro, arba jums netinkamo asmens atžvilgiu, ir pabaigiant net atskirų grupių prieš grupes, atskirų valstybių prieš valstybes, jūs kariaujate ATVIRĄ fizinį karą – visa tai taip pat turi poveikio jūsų fizinio kūno kiekvienai gyvai ląstelei. Nesvarbu, kad jūs patys neprisidedate prie karinių veiksmų, kurie yra kitame pasaulio krašte, tačiau informacija, kuri jus pasiekia, turi įtakos, kad ji nusėda jūsų pasąmonėje, ir jau suteikia pakankamą stresą jūsų fizinei ląstelei, kad ji nebegali veikti tokiomis aplinkybėmis, kokiomis veikti buvo suteiktas jūsų šitas materialus kūnas, kad jisai prisidėtų prie jūsų dvasinės asmenybės atsiskleidimo ir gražesnio sužydėjimo įvairiais žiedais, kuriuos ir sudaro jūsų materialūs veiksmai.
Jūs puikiai žinote, kad viskas kūrinijoje tarpusavyje yra susieta. Todėl ir jūsų veiksmai, jūsų mintys – štai visiškai neseniai jūs meldėtės, kad būtų rodomi kūrybingi šviesos filmai, nes dabartiniai filmai jus tiesiog panardina į tamsą, ir kaip viena iš Mano dukrų maldoje išreiškė, kad kelia pasibjaurėjimą tokie filmai, tai rodo, koks yra jūsų vidinis dvasinis šviesos užtaisas, kokia yra įkrova dvasioje, kad jūs jau nebegalite pažvelgti į tuos filmus, kurie kitiems atneša milžiniškus materialius turtus – ir visi šitie vaizdiniai turi poveikio ne tiktai tiems, kurie žiūri šituos filmus, bet turi visos žmonijos, visos planetos aplinkai. Tie virpesiai, juk jūs puikiausiai žinote, pasklinda, tai iš tų kūrėjų, o iš tikrųjų teisingiau būtų juos pavadinti šviesos griovėjų ir kiekvieną siurbiančių į tamsos pelkę, tie virpesiai pasklinda į aplinką ir kiti Mano vaikai gali nieko nežinoti apie šitų filmų realų egzistavimą, bet tie virpesiai turi poveikio kiekvieno fizinio kūno ląstelės veiklos apsunkinimui visame pasaulyje, visuose šito pasaulio kraštuose. Ir dėl to, kuo žemesni virpesiai pasklinda iš jūsų mąstymo ir veiklos, tuo didesnė prievarta pasireiškia jūsų planetoje, nesvarbu kokiame krašte, ir tuo sunkiau yra veikti jūsų fizinei ląstelei, kurią Mes sumanėme, kad veiktų ne streso sąlygomis, bet palaimos būsenoje, kurią patiria gyva DVASINĖ asmenybė, būdama GYVOJE jungtyje su Manimi. Štai tada ji gauna tą gyvąjį vandenį ir gyvą maistą, kuris ir pamaitina tą fizinio kūno ląstelę.
O tai, kad jūs pavadinate įvairias fizines ligas įvairiais vardais, įvairiais pavadinimais, tai nekeičia pačios esmės.


Vieniems ligos dėl įvairių per kartų kartas perteiktų genetinių paveldėjimų silpnesnę grandį sudaro viename fizinio pavidalo organe, kitiems yra kitoks organas silpnoji jų grandis, Achilo kulnas. Štai kodėl jūs neturite vadovautis įvairiais parašymais, kuriuos jūs perskaitote ar išgirstate, ar tai yra grybelis, ar tai yra pelėsis, ar tai yra kokia nors kita apraiška. Juk jūs puikiai žinote, kad ir dabartinis mokslas neturi galutinių išvadų, jis labai dažnai paneigia tai, ką prieš akimirką taip užtikrintai teigė kaip naują mokslinio atradimo šviesą, viršūnę, laimėjimą.
Todėl gydymas soda ar gydymas vandeniu, apie kurį jūs jau puikiai žinote, ar gydymas bet kokia kita priemone – tai nėra TIKRASIS gydymas, kurį suteikiu jums Aš. Tai yra tiktai PAGALBINĖ materiali matoma kitam priemonė, ir jeigu tokią priemonę panaudoja autoritetingas toje sferoje Mano vaikas, ta priemonė ima padėti, ir žmonės ima patikėti, štai – užtenka panaudoti sodą ir šitos ligos bus išgydytos. TAI – NETIESA. Jos gydomos TIKTAI ATSIVĖRIMU MAN. Tačiau kaip pagalbinė priemonė TIEMS, kurie patiki tuo AUTORITETU, kuris nurodo šitą materialią priemonę, jam palengvina nusiraminimą, kaip toji fizinė STRESO APIMTA ląstelė galėtų pradėti veikti RAMYBĖS aplinkoje. O RAMYBĘ JUK SUTEIKIU AŠ. Jie žvelgia tiktai į TARPINĘ grandį, ir tai tarpinei grandžiai priskiria VISĄ gydymo procesą. JUK GYDAU AŠ, NE SODA, NE VANDUO. Jūs, panaudodami to autoriteto pasiūlytą materialų produktą, kuris tiesiogine prasme nėra vaistas, iš tikrųjų tai duoda teigiamų rezultatų, bet nevisiems. Tie, kurie tuo autoritetu patiki, ir tada pasitiki šituo metodu, kurį ima taikyti patys.
Juk jūs puikiai žinote placebo reiškinį, kada vietoj vaistų panaudojamas panašus į tą vaistą objektas, ir žmogus pasveiksta, tačiau pasveikimą suteikiu VIS TIEK AŠ, ne kas nors kita. Tačiau tam žmogui apsiraminus, gavus tokį materialų objektą, tas apsiraminimo akimirksnis leidžia jam priimti MANO suteikiamą pasveikimą. Tik jis nesuvokia, kad AŠ esu Sveikatos Šaltinis. Jis mano, kad tas panaudotas ar vaistas, ar panašus į vaistą objektas, ar dar autoriteto pasiūlytas kitas materialus objektas, suteikia sveikatą, suteikia pagijimą iš tos iki tol nepagydytos ligos, suteikia ir jau išbandytą daugybę įvairių procedūrų, ir vis tiek nebuvo sulauktas teigiamas rezultatas, kol galų gale įvairių aplinkybių dėka buvo pasiūlytas būtent toks sprendimas, ir šitas sprendimas pasiteisino.


Tačiau jūs puikiai žinote – NĖRA ANTRO Sveikatos Šaltinio be Manęs.
Todėl neeikvokite tuščiai energijos, kaip dabar jūs eikvojate, mėgindami ieškoti, kaip galima pasveikti be vaistų, kada jūs žinote Visuminį Šaltinį. Tai kodėl jūs dar siekiate NE ŠITO Visuminio Šaltinio, o siūlote, ar patys viduje mąstote, nusileisdami daugybę laiptelių žemyn, ir samprotaujate, ar tai gali padėti, ar ne. Aš jums atsakau – NE, TAI NEPADĖS. Tol, kol žmonija nebus gyvame ryšyje su Manimi, tol šitų ligų ji nepajėgs išgydyti, nė vienos, kurias šiandien vadina nepagydomomis. Ir dar bus daugybė kitų, taip pat nepagydomų, ir jos pasireikš daug agresyviau negu pasireiškia dabartinės jus taip gąsdinančios ligos.
Jūs puikiai žinote, kad tikrovė turi daugiaplanį procesą, ir šitame procese yra daugybė NEIGIAMŲ apraiškų, tačiau šitas apraiškas sukūrėte JŪS. Todėl SULIEKITE SAVO VALIĄ SU MANĄJA VALIA ir jūs turėsite nuostabų sveiką gyvenimą ne tiktai sau, bet padėsite ir kitiems jį pasiekti. Tačiau siekdami sveikatos materialiam pavidalui, jūs visada pagrindą turėsite DVASINĮ, ne kokį nors kitą.


Jūs negalite soda išgydyti to, KĄ AŠ IŠGYDAU DVASIA.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Kūrėjau, Begaline Dvasia Motina-Sese.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Jurgitai už šio mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad su juo susipažintų visi norintys giliau apmąstyti savo fizinio kūno sveiktos padėtį.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal