Tėvo mokymas apie gyvybinę konstantą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 04 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti Tavo mokymą-atsakymą į mano dvasinės sesės Marijos klausimą apie tą gyvybinę konstantą. Kas ji?

Tėvas:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Tėvas, jūsų visų taip mylimai nuostabiai pavadintas Visuotiniu Tėvu, visai kūrinijai vienas ir vienintelis. Aš esu tas Pirmasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs pradėjote garbinti, atsivėrę Man, atradę Mane savo viduje.
Jūs jau daug metų einate gyvuoju keliu liudydami PATYRIMU, KOKS YRA TAS GYVASIS KELIAS. Paprastai jūs kalbate apie kelią turėdami omenyje materialų kelią, tuo tarpu šitas GYVASIS kelias yra DAR TIKRESNIS UŽ JŪSŲ AKIMS MATOMĄ KELIĄ. Jūs matote, kiek dabartiniuose jūsų keliuose yra neužtaisytų duobių, kaip nesaugu jais važiuoti jūsų sukurta materialia technika, kiek jūs patiriate skausmo, ir žalos, kada jūsų automobilis yra sumaitojamas, ar kada neatsargiai jį vairuojate ir patiriate autokatastrofą su tragiškomis pasekmėmis. Ir daugybės šitų tragiškų pasekmių būtų galima išvengti, jeigu jūs turėtumėte KOKYBIŠKAI SUREMONTUOTUS kelius, kurie būtų pakankamai platūs, pakankamai tvirti, ir saugūs jūsų kelionei. Tuo tarpu jūsų GYVASIS kelias turi daug tvirtesnį pagrindą, daug platesnį – dvasine prasme – kelio pasireiškimą jūsų viduje. Tiktai jūs patys – asmeniškai – eidami šituo keliu galite nustatyti savo pačių ASMENINĮ SAUGUMĄ IR GYVYBINGUMĄ jame.
Sugrįžkite į praeitį, kada šitame pasaulyje dar nebuvo iš vis gyvybės, jau MANYJE buvo toji akimirka, kada šitoje planetoje žydės gyvybė ir gėrėsis tais materialiais vaisiais – pražydusiais vaismedžiais, pražydusiais sodais, teikiančiais atgaivą jūsų materialiam kūnui, teikiančiais nuostabų reginį jūsų materialioms akims, teikiančiais nuostabią aplinką jūsų dvasinei brolystei reikštis, nors šitame pasaulyje tuo metu nebuvo galimybės net kvėpuoti – anglies dvideginio tokia buvo aukšta koncentracija, kad jokia gyvybė negalėjo išlikti šitame pasaulyje, jeigu ji būtų kokiu nors pavidalu įterpta, kuriai reikalingas kvėpavimui deguonis. O juk Mano vaikai kūrė gyvybės plazmą, eksperimentavo, siekdami pagerinti gyvybę šitame pasaulyje, kaip ir bet kuriame kitame pasaulyje, kuriame Aš numačiau Savąjį Žaidimą, kad būtų VIS GERESNĖ gyvybė įdiegiama šitame pasaulyje, kad ji pasiektų dvasinę brolystę su mažesnėmis skaudžiomis pasekmėmis. Ir kada galų gale Manasis Sūnus patvirtino tokią cheminės formulės išraišką gyvybės plazmai, kad joje viešpatautų druskingas tirpalas, ir kada ji buvo įterpta į tos koncentracijos vandenyną, štai ir buvo VIENINTELĖ GYVYBINĖ KONSTANTA jūsų gyvybei.
Jeigu nors kiek pasikeičia jūsų viduje šitas pats druskingumas, jūsų visa fizinio organizmo veikla iškrypsta, iškrypsta dėl įvairiausių priežasčių. Jūs ir turite vienintelį savo veikimui šitame pasaulyje materialų kūną, kad galėtumėte būti matomi, kad jūsų veiksmai būtų matomi, kad jūs galėtumėte išgirsti vieni kitus, kad jūs galėtumėte pasireikšti laisva valia savo pačių nuostatomis to paties kūno atžvilgiu. Ir jeigu jūs savo gyvenimą klojate ant dvasinio pamato, ant Manojo jums suteikto dvasios laiptelio, tuomet jūsų kūnas ir turi tą gyvybinę konstantą, tą druskingą tirpalą, kuris maudo su meile kiekvieną jūsų fizinio kūno gyvą ląstelę, maudo iš vidaus, lygiai taip pat kaip visą gyvybės plazmą tuo metu, įdiegus ją šitame pasaulyje, maudė tos koncentracijos vandenyno vanduo, gelmės. Tas pats druskingumas, išlaikytas jūsų viduje, nors vandenyne jis jau yra pakitęs, o jūsų viduje išliko tas pats, nuo ano meto, kada dar nebuvo gyvybės šitame pasaulyje.
Štai ir yra ta gyvybinė konstanta, kurios nežino jūsų materialūs daktarai, ir ši gyvybinė konstanta yra suteikta Mano, nes Aš šitą formulę patvirtinau per Savąjį Sūnų Kūrėją, jums žinomą Jėzaus iš Nazareto vardu. Tačiau Aš jums daviau Save, kad kurtumėte civilizaciją – ir dvasinę brolystę – ant MANOJO DVASINIO MEILĖS PAGRINDO, kad jūs galėtumėte bendrauti vieni su kitais, patirdami tą dvasinę būseną savo viduje, ir atsirėmę į Mane, kaip realiai juntamą ir nepajudinamą pamatą jūsų asmenyje, kurį Aš jums padovanojau taip pat, kaip amžiną dovaną.
Jūs puikiai žinote, kad Mes esame TRYS LYGIAVERČIAI Rojaus Trejybės Centrai ir Šaltiniai, esame be pradžios ir pabaigos. Mes jums suteikiame pradžią, asmenybės dovaną iš Savęs, reiškia ir JŪS – GILUMINE PRASME – NETURITE PRADŽIOS, nes ją gaunate iš Šaltinio, kuris yra BE PRADŽIOS, nes Jis visą laiką egzistavo ir liejo Save, šitaip pasireikšdamas įvairove Savojoje kūrinijoje. Ir jūs lygiai taip pat NETURITE PABAIGOS būdami Manyje, būdami šitame Šaltinyje. Tuo tarpu Aš be pabaigos atverdamas Save, Savo vaikams siūlau tokią įvairiapusę dvasinę veiklą, kurdamas naujas visatas, kur bus nauja gyvybės forma, ir nauja – dar įvairiapusiškesnė – jūsų labui sumanyta, dvasinė veikla. Tai jūs ir šiandien, atsiverdami Man kaip Dvasios Šaltiniui ir Centrui, savojoje aplinkoje galite kurti tokią įvairiapusę dvasinę veiklą, kuri PAKEIS jūsų jau dabar sukurtą materialią civilizaciją be Manojo dvasinio pagrindo, ir jūsų materialus pavidalas įgys naujų polėkių, kokių jis dar neturi, ir kokių jis neturėjo iki šiol. Tai jums bus gyva, ir nesikeičianti, konstanta, gyvasties, gaunamos iš Manęs.
Kūnas jums yra suteiktas laikinai, jūs nesate šito kūno ŠEIMININKAI, reiškia, jūs turite jį PRIŽIŪRĖTI; prižiūrėti su meile, nes jums jisai suteiktas laikinam naudojimui; jūs negalite jo ignoruoti. Jeigu jūs gaunate kokį nors daiktą laikinam naudojimui, jūs jį puoselėjate, kad sugrąžintumėte tokį, kokį gavote – švarų, nesudaužytą. Ne visada pasiseka tai padaryti, bet jūs siekiate išlaikyti, nes jūs žinote, kad jį reikės sugrąžinti. Taip pat taikykite panašų požiūrį ir į savo kūną, kuris NĖRA JŪSŲ. Juk jūs esate DVASIA – ASMENYBĖ – Mano jums suteikta, nemokamai, dovana, o Aš panaudojau kitus Savo vaikus, kad jums suteikčiau fizinį pavidalą. Jį jūs gavote iš jūsų vadinamų materialių tėvų, biologinių tėvų. Tačiau jūs puikiai žinote, kada tėvai, per kartų kartas, gyveno nusigręžę nuo Manęs, paliego ir šitas materialus apvalkalas, išseko jo gyvybinės energijos, nes Aš jas suteikiu per DVASIOS atvėrimą Man. Net ir tie jūsų vaikai, kurie gauna gyvybinę energiją, pavadintą pranos vardu, arba saulės energija – ji neturi Mano GYVASTIES. Jie gauna tą energiją, ir iš tikrųjų gyvybingai gali kažkurį laiką egzistuoti, bet tai NEBUS ILGAS gyvenimas materialiu pavidalu šitame pasaulyje, nes gyvybinė pranos energija NEMAITINA JŲ DVASIOS. O juk Aš jums sakiau – jūsų pagrindas turi būti DVASINIS, pamatas turi būti pats tvirčiausias, nesikeičiantis. Saulė nėra tas pamatas, kuris nesikeistų, todėl tiktai jūsų atsivėrimas Man užtikrina KOKYBIŠKĄ jūsų energijos įsisavinimą šitame materialiame kūne, kurį jūs puoselėjate, prižiūrite, ir pamaitinate net ir materialiu maistu; kol dar nesate tokie, kad pasitikėtumėte Manimi, kad AŠ jums suteikiu GYVASTĮ IR ENERGIJĄ, tol jūs galite ją priimti iš Manęs ir iš maisto materialiu pavidalu.
Bet jūs taip pat turite austi mintį, kad šitame pasaulyje jūs gyvenate VARDAN KITŲ, vardan to, kad galėtumėte pasireikšti SU MEILE, kada jaučiate tos meilės gyvybingą energijos spaudimą IŠ VIDAUS, ir nebeištveriate jo, todėl ir NEŠATE GĖRĮ KITIEMS. Tik šitokia aplinka, kada jūs skleidžiate meilę be jokio atlygio – ir dar susilaukdami neigiamų įvertinimų – iš tikrųjų ir yra Manosios evoliucijos apraiška dabartinėje aplinkoje. Jūs nešate šitą apraišką savo materialiais veiksmais ir darbais, bet turėdami gyvybinį, ir gyvą, ryšį su Manimi, ir gaudami GYVYBINĘ energiją, kuri ir yra VIENINTELĖ KONSTANTA visoje kūrinijoje, maitinanti visą kūriniją – tiek dvasią, tiek ir jūsų materialų pavidalą. Ir šitas maitinimas yra realus, ir nesikeičiantis.
Štai todėl ir reikalingas jūsų gyvybingas kanalas, kad jis būtų nuolat valomas – ir nuolat naudojamas – kad neužaktų jame Manosios dvasinės gyvybinės meilės energijos virpesiai, todėl jūs turite būti veiklūs, veiklūs Manosios meilės judėjime.
Jūs turite veikti taip, kaip veikia Mano jums padovanota DVASIA, kurią jūs vadinate Minties Derintoju. Ji veikia jūsų viduje NUOLAT vesdama jus, vesdama VISŲ LABUI. Tai yra KONSTANTA, kurią jūs turite viduje – DVASINĖ KONSTANTA, kuri siekia SUSILIEJIMO su Mano jums padovanota asmenybės dovana, nes Aš jai, Manajai dovanai, Manajai dvasiai nesuteikiau asmenybės ne dėl to, kad Man jos būtų neužtekę, bet dėl to, kad Aš numačiau JŪSŲ susiliejimą su MANIMI per Manosios dvasios pažadintą jūsų viduje gyvą asmenybę, ir per meilės antplūdį jūsų viduje, ir gyvą susiliejimą, ir savosios asmenybės suteikimą Manajai dvasiai, esančiai jumyse.
Štai kokia yra konstanta – gyvybinė konstanta, veiklos konstanta – jūsų harmoningo gyvenimo konstanta, Mano evoliucinio plano visai kūrinijai šviesos konstanta.
Štai kodėl, Mano mylimieji vaikai, jūs skaitote įvairiausių skaitinių, bet nė vienas skaitinys nepranoksta jūsų gyvo atsivėrimo Man, ir susiliejimo su Manimi, jūsų būsena patiriamos konstantos. Patirkite ją!
Vartodamas terminą konstanta Aš sakau, kad tai yra PASTOVU, kad tai yra TIKRA, REALU, bet viskas – jūs žinote – yra judėjime. Todėl ir šitoji konstanta, ji kaip ryšys yra pastovus, tuo tarpu kaip jūs jį pripildysite Manimi yra judėjimas per atsivėrimą Man, per gyvą komuniją su Manimi. Ir šitoji konstanta, ji plečiama, arba priešingai, ima bliūkšti, nors ji yra jumyse, bet ji patiria subliuškimą dėl to, kad jūs nepamaitinate gyvastimi, gyvastimi, kurią suteikiu jums Aš.
Kaip negali būti jūsų sveikas materialus organizmas be gyvybingos kraujo apytakos, kuri negali būti be deguonies, kraujo, taip ir jūs negalite turėti veiklios ir gyvybingos dvasinės asmenybės be gyvo atsivėrimo Man, be gyvo veikimo drauge su Manimi – to dvasinio deguonies motyvo, meilės deguonies motyvo. Tai yra dvasinis jūsų pasireiškimas toje aplinkoje, kuri dar žvelgia materialiu žvilgsniu. Nors jūsų veiksmai yra matomi materialioms akims, bet motyvacija jūsų yra dvasinė meilė, kurią patiria jūsų vis giliau, plačiau, stipriau atsiverianti dvasinė asmenybė, gavusi save iš Manęs, Dvasios Šaltinio ir Centro, neturinčio pradžios.
Todėl siekite tos dvasinės konstantos iš Manęs, kuri jums suteikia gyvastį, gyvybingumą, meilę, ir amžinybę.


Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------
Ačiū Jurgitai už šio mokymo ĮRAŠYMĄ IR IŠRAŠYMĄ, KAD JĮ GALĖTŲ SKAITYTI IR STUDIJUOTI VISI.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal