Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie dvasinio proto įsiviešpatavimą mumyse, ir jo pasireiškimą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 05 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Jurgita:
Mylima Rojaus Trejybe, aš noriu paprašyti Tavęs mokymo, kad tu mums plačiau paaiškintum, kad Tu praplėstum mūsų suvokimą apie dvasinio proto įsiviešpatavimą mumyse, ir jo pasireiškimą mūsų ilgoje kelionėje link Tavęs, pradedant nuo šio mūsų žemiškojo gyvenimo.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, kad išgirstų jį mano dvasios broliai ir sesės, balsu tariamus Tavo mokymo žodžius.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimieji vaikai, patys mylimiausi iš visų mylimiausių, kurie yra visi Man mylimiausi vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš jus garbinu ir šlovinu per gyvą susiliejimą su jumis. Mes esame Tie Trys Lygiaverčiai Rojaus Trejybės Asmenys, Kurie pripildome jus išminties, dvasingumo, ir gyvybingumo, kada jūs patys atveriate SAVE MUMS.
Jūs turite nuostabų žengimą link Mūsų, pradėję pirmąjį žingsnį materialiu pavidalu, turėdami savo materialaus gimimo iš moters įsčių patyrimą, ir augimą, nuo kūdikystės per vaikystę, paauglystę iki brandos, ir pasiekę, jūsų vadinamąją žmogiškąją senatvę, jūs paliekate šitą pasaulį, kad pakiltumėte nauju pavidalu, be materialaus kūno. Tačiau visas šitas gyvenimas pradiniame pasaulyje buvo užpildytas jūsų minčių, sprendimų, ir jų įgyvendinimo veiksmų. Tie sprendimai jums kėlė ir skausmą, ir naujų problemų, ir pasitenkinimo, ir džiaugsmo akimirkų. Kada jūs džiaugiatės patirdami gėrį, kurį paskleidėte kitiems, reiškia jūs patiriate Mūsų jums suteikiamos šviesos, išminties vis stipresnes ir gyvybingesnes apraiškas jūsų prote. Jums patiems, esantiems materialiu pavidalu, ir turintiems kaip centrinį valdymo pultą materialias smegenis, yra suteikta galimybė patirti, ką reiškia tų materialių smegenų dėka valdyti jūsų dvasinio asmens gyvenimą.
Mes jums suteikiame DVASINĮ ASMENĮ KAIM AMŽINĄ ASMENYBĖS DOVANĄ SU VISA JŪSŲ ATEITIES POTENCIALO PASIREIŠKIMO VEIKLA, tačiau pradiniu savo žengimu materialiu pavidalu, šitoje planetoje, jūs neturit supratimo, KAS YRA JŪSŲ DVASINĖ ASMENYBĖ, KAS YRA JŪSŲ DVASINIO ASMENS PROTO POTENCIALAS, todėl jūs dažnai priimate tokius sprendimus, kuriuos diktuoja aplinka – aplinka, pati nesuvokdama savo pačios tapaties. Jūsų tapatis yra Mūsų suteikta jums DVASINĖ, ir jūsų asmenybės pasireiškimas, kad ir koks būtų materialus veiksmas, yra DVASINIS MEILĖS PAMATAS, PAGRINDAS.

TIKTAI TOKS ASMUO YRA GYVAS MŪSŲ KŪRINIJOJE, KURIS YRA ATRĖMĘS SAVO VEIKLĄ Į MŪSŲ DVASINĮ PAGRINDĄ.
Kadangi jums šito mokymo nebuvo suteikta nei šeimoje, nei aplinkoje, nei jūsų vadinamoje mokykloje, todėl jūs nežinojote, kaip formuoti jūsų mąstymą, kad jis būtų vientisas, nebūtų prieštaravimo tarp jūsų pačių asmens interesų tenkinimo ir visuomenės interesų tenkinimo, o DABAR jūs žinote, kad jūs turite net ir visos kūrinijos Mūsų Dvasinės Šeimos interesų tenkinimą. Todėl pradiniu žingsniu jūs laikote, kad tai yra vertingas jūsų sprendimas, kada jūs siekiate išmintingumo savo paties atžvilgiu, arba savo biologinės šeimos atžvilgiu, kada siekiate kilnių profesijų, kada siekiate tas kilnias profesijas įgyvendinti savo pačių pastangų dėka, kad jūs patirtumėte jūsų pačių augimą ir toje profesijoje, tai jau yra mažytė apraiška jūsų dvasinio asmens mąstymo.
Jums reikia sugebėti veikti materialią aplinką, kuri JUS veikia kaip kūjis – savo primetamomis problemomis, savo siekiais – tai tarp šito kūjo, ir savų interesų tenkinimo, kuris yra jūsų priekalas, kaip pasireikšti jūsų išminčiai, jūsų tam dvasiniam mąstymui. Jūs neturite pavyzdžių, neturite siektinų idealų, jūs neturite dvasinių mokytojų, kurie galėtų jums suteikti kosminės įžvalgos ir išminties, kaip savo gyvenimu pateiktų tą pavyzdį, kokį pateikė Mūsų Sūnus Kūrėjas gyvendamas Jėzaus iš Nazareto pavidalu, savo aplinkai. Dabar tokių pavyzdžių nėra šitame pasaulyje, todėl jūs turite patys tapti tais gyvaisiais Mūsų vaikais, rodydami savo dvasinį mąstymą, ir to mąstymo įgyvendinimą jūsų materialiais veiksmais, savo gyvenime ir savojoje aplinkoje.
Jūs jau patiriate, kaip skiriasi jūsų dabartinis požiūris, įžvalga į dabartinę jūsų aplinką, palyginus vos su kelerių metų praeitimi, o juk tai ir yra tų pačių jūsų materialių smegenų dėka performuotas jūsų dvasinio asmens gilesnis atsiskleidimas ir aplinkos suvokimas. Jūs jau suvokiate aplinką ne vien tiktai materialiu matu vertindami, ne vien tiktai matydami materialiu žvilgsniu, bet taip pat ir pajausdami tą aplinką savo vidumi. Jūs matote akimis – materialiu žvilgsniu – tą pačią aplinką, tačiau jūsų vidus tam matomam vaizdiniui suteikia daugybę kitokių vertinimų negu tos aplinkos kiti Mūsų mylimiausi vaikai, žvelgdami į tą aplinką ir nematydami tos aplinkos tokio pasireiškimo, kokį matote jūs. Tai yra skirtingi požiūriai į tą pačią aplinką – jie nejaučia to, ką jaučia jūsų DVASINIS ASMUO. Jie sutapatina save su matomu materialiu apvalkalu, kurį jie pavadina žmogumi, tuo tarpu jūs žinote, kad šitame apvalkale yra jūsų GYVASIS TURINYS, kurį jūs semiate iš Mūsų, jūsų DVASINIS ASMUO, kuris pasipildo Mūsų dvasine išmintimi. Ir nepaisant to, kad tiek vieni, tiek ir kiti – Aš turiu omenyje vienus, tuos, kurie aplinkos nemato jūsų žvilgsniu, ir jus, tuos, kurie žvelgiate jau dvasinės šviesos ir dvasinių vertybių požiūriu į tą pačią aplinką – naudojate tas pačias materialias smegenis, naudojate tą patį materialų protą, tačiau tai skirtingas matymas ir supratimas, bet dar daugiau – jūsų vidinė BŪSENA žvelgiant į tą aplinką, leidžia jums patiems pajausti, koks yra tų materialių smegenų skirtingas panaudojimas ir tų pačių smegenų vystymas, kad šitame, dabartiniame jūsų pirmajame žengimo į amžinybę gyvenimo pasaulyje, jūs galite taip skirtingai vertinti aplinką, ir joje patys atlikti skirtingus veiksmus, ir turėti skirtingą MOTYVĄ kaip tų veiksmų nesustabdomą varomąją jėgą.
Tai jūs patys pamėginkite atsakyti į tą klausimą – kaip gi paversti jūsų tas materialias smegenis, kad jose – ir jų dėka – įsiviešpatautų Mūsų dvasinė išmintis?
Jūs neturite kito instrumento. Mes jums negalime smegenų pakeisti kokiu nors dvasiniu varikliu, bet Mes jums suteikiame Save; suteikiame tas priemones, kurių dėka jūs galite patirti savo dvasine būsena, kaip jūsų materialios smegenys, gyvoje, betarpiškoje atsivėrimo aplinkoje Mums, ima skirtingai suvokti ir jūsų pačių asmenį, ir jūsų pačių gyvą ryšį su Mumis, ir to ryšio prasmę, ir tikslą, kada jūs sugrįžtate iš šito gyvo komunijos ryšio su Mumis į savąją aplinką, kaip toje aplinkoje jums reikėtų priimti naujus sprendimus, ir juos įgyvendinti, ir kokiu motyvu tą daryti, kaip formuoti jūsų gyvenseną, pasinaudojant tomis pačiomis smegenimis.
Bet jūs puikiausiai žinote, kad šitame pasaulyje jūs turite ieškoti kompromiso; kompromiso tarp to kas yra diktuojama jūsų aplinkos veiksmų, kad jūs išliktumėte kaip tas materialus fizinis pavidalas, bet kuriame yra jūsų dvasinis asmuo. Jūs negalite neišmintingai elgtis, jeigu aplinka formuoja jums veiklos atitinkamą kryptį arba lauką, jeigu jūs tiesmukiškai mėginsite paneigti šitos aplinkos jums taikomą poveikį. Todėl jūs galite, tiktai atsirėmę į Mus, tų pačių materialių smegenų dėka patirti Mūsų dvasinį vedimą iš vidaus, pajausti jį, ir atsidavus, drąsiai žengti į tą aplinką, kuri jums nėra palanki dvasiniam veikimui.
Jūsų materialių smegenų viduje DVASINIS ĮSIVIEŠPATAVIMAS YRA ĮMANOMAS TIKTAI PER JŪSŲ GYVĄ ATSIVĖRIIMĄ MUMS, PER GYVĄ BENDRAVIMĄ IR VEIKIMĄ SU MUMIS. Tik šitaip jūs matysite, kad aplinka negali jums PAKENKTI. Ir jūs stiprėsite šituo matymu, ir šita būsena, šita patirtimi, ir tuo pojūčiu, kuris iš vidaus jus vėl ir vėl kreips veikti būtent šita pačia kryptimi. Ir po kurio laiko jūs pamatysite, kad imate JŪS palaipsniui keisti APLINKĄ – JŪS palaipsniui imate turėti įtakos APLINKAI, kaip anksčiau, bijodami aplinkos, jūs patys buvote veikiami tos aplinkos.
Dvasinio mąstymo įsiviešpatavimas jūsų prote yra jums suteiktas nuostabus PATYRIMO PROCESAS, kada kartą gimę iš moters materialių įsčių materialiu pavidalu su materialiomis smegenimis ir materialiu protu jūs vis labiau ir stipriau pajuntate dvasinio proto pasireiškimą jūsų pačių tose pačiose materialiose smegenyse, ir vis stipriau pamatote jūsų pačių poveikį materialiai aplinkai, jūsų aplinkai, kurioje prieš kurį laiką buvo baugu tarti šviesos žodį, atlikti šviesos veiksmą, o dabar toks žodis, ir veiksmas, jums tapo įprastu. Ir jau jūsų viduje – tai naujas laiptelis dvasinio mąstymo įsiviešpatavimui aukštesniu lygiu. Ir kuo daugiau tokių laiptelių jūs įveiksite drauge su Mumis, tuo stipriau viešpataus dvasinio proto pasireiškimas jūsų gyvenime, tuo stipriau jūs veiksite aplinką, ir tuo labiau toji aplinka įsiklausys į jūsų tariamą žodį.
NEBIJOKITE APLINKOS. Aplinka taip pat yra Mano vaikai. Aš juos veikiu net ir taip, kaip veikiu ir jus, kiekvieną. Todėl bendradarbiaukite su Manimi, ir mes drauge keisime aplinką, kad dvasinis mąstymas įsiviešpatautų žmogaus prote pagal Mūsų sumanytą evoliucijos planą, kurį dabar – jūsų dėka – Mes ir koreguojame, nes Mūsų planas, grindžiamas dvasinės meilės šviesa, buvo truputėlį sujauktas, nusigręžusių nuo Mūsų, Mūsų mylimų, dvasinių vaikų. Todėl šitą evoliucinio plano sujauktą, supainiotą, ir tamsa pasireiškiančią aplinką Mes galime šviesinti tiktai drauge su jumis, Mano patys mylimiausi vaikai.
Kadangi Mūsų veikimas iš vidaus yra toks subtilus, švarus, tyras, kad apkerpėjusi žmogaus materialaus proto galia nėra taip lengvai išjudinama be išorinių matomų veiksmų, kurie priverstų tokį surambėjusį materialų protą, žvelgiantį į tokius veiksmus, užduoti sau klausimą – kodėl yra tokie skirtingi veiksmai, kuriuos mato jie, ir kuriuos atliekate jūs, ir kurių jie neatlieka – todėl jūs ir esate Mūsų mylimiausi vaikai, kad gyventumėte kitiems matomą Mūsų šviesos ir meilės gyvenimą. JŪS GYVENSITE TOKĮ GYVENIMĄ ŠVIESOJE IR TIESOJE VIS AIŠKIAU, IR RYŠKIAU MATOMĄ KITIEMS, KUO STIPRIAU REIKŠIS IR VIEŠPATAUS JŪSŲ MATERIALIOSE SMEGENYSE, MATERIALIAME PROTE DVASINIS MĄSTYMAS, DVASINIS MATYMAS, DVASINIS PATYRIMAS SU MUMIS, MUMYSE, IR JUS VISĄ LAIKĄ LAIKANT SAVAJAME DVASINIAME GLĖBYJE, O JŪS JAUSITE MŪSŲ DVASINĮ BUVIMĄ SAVO VIDUJE.

Štai tik TOKIOMIS BENDROMIS, IR SUVIENYTOMIS, PASTANGOMIS Mes ir padėsime Mūsų kitiems vaikams, jūsų dvasios broliams ir sesėms, su meile šviesėti, kad ir jų viduje dvasinis mąstymas suliepsnotų tąja šviesa, kuri jau įleidusi šaknis jūsų materialiame prote, kuris vis labiau dvasingėja, ir šitoji Mūsų dvasinė šviesa jums tampa vis artimesnė, vis labiau pažįstama, suprantama, vis labiau traukia jus iš vidaus. Ir šitokiu būdu Manasis evoliucinis planas bus įgyvendinamas šitoje planetoje, kada žmonija turės tą dvasios proto viešpatavimą savyje, kiekviename Mano mylimiausiame sūnuje ar dukroje.

Bendradarbiaukime kartu, ir jūs patirsite šito dvasinio proto įsiviešpatavimą savo viduje, ir mėgausitės šituo procesu. Ir šitą pasimėgavimą jūs kitiems apibūdinsite taip pat su milžiniška meile ir nuoširdumu. Siekite gyvo ryšio su Mumis iš meilės ir savo visu nuoširdumu. O jūs patys žinote – Mes viską matome nuo pabaigos.
Šita planeta bus DVASINIO MĄSTYMO VIEŠPATIJA net ir tarp materialių žmonių.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------------
Ačiū Jurgitai ir Violetai už šio mokymo parengimą, kad jį galėtume skaityti visi.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal