Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie Kabalą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 05 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline-Dvasia Motina-Sese aš esu pasirengęs perteikti Tavo atsakymą-mokymą į mano dvasinės sesės Nijolės klausimą apie Kabalą. Kokia jos kilmė ir prasmė?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimas sūnau, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, tavo ir jūsų visų Mano mylimiausių vaikų, einančių gyvuoju keliu, pavadintas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš šlovinu jus, girdėdamas jūsų nuostabią, šlovės, meilės virpesių gyvąją bangą, išreikštą jūsų nuostabiais žodžiais. Mes susiliejame viename dvasiniame neerdviame pavidale, kuris neturi jokio apribojimo, tiktai Mūsų dvasinis vidus suvienija kiekvieną iš jūsų su Manimi, ir su Mūsų Trejybe. Kokia yra nuostabi dvasinė VIDINĖ HARMONIJA, kada jūs esate susilieję su Mumis, jūsų dvasia yra prigludusi prie Mūsų krūtinės, neturinčios pavidalo, bet esančios tikresnės už jūsų materialių tėvų – motinos ar tėvo – krūtinę kūdikiui, kurią jis gali pajausti, patirti, prigludęs savo mažyčiu kūneliu.
KIEK jūs ŪGTELĖJOTE per pastaruosius žemiškus kelerius metus savo DVASINE KLAUSA, MINTIMI, SAVO DVASINĖS ASMENYBĖS ATSIVĖRIMO SKLAIDA!
Todėl jūsų klausimai, susiję su kitų jūsų dvasinių brolių ir sesių dvasiniais šaltiniais, nors jus ir gali dominti, bet jie neturi prasmės JUMS.
Kabala, kaip jūs ją turite dabartiniu metu, yra kilusi iš žydiškų Rašto teiginių, kaip juos supranta kai kurie žydai, Rašto aiškintojai, ir mokytojai. Tada jie stengiasi ankstesnio žydų Rašto, jų vadinamo šventojo Rašto, Toros, teiginius interpretuoti, išaiškinti, kaip jie gali paveikti dabartinį gyvenimą, kaip jis buvo jų sampratomis veikiamas ankstesniųjų kartų, todėl jie suteikia nepaprastą galią, ir net dieviškąjį aiškinimą tiek skaičiams, tiek atskiriems įvykiams, tiek ateities aiškinimui. Todėl jų teiginiai turi Mus IŠKREIPTUS, nes jie Mus vis tiek laiko baudžiančiais, ir už blogą darbą atlyginančiais bausmėmis, net ir sunaikinimu. Ir kiek yra Kabalos aiškintojų, tiek gali būti skirtingai interpretuojama šitie rašytiniai teiginiai. Todėl nuo atitinkamo dvasinio, jų samprata, mokytojo autoriteto priklauso, kaip yra išaiškinama Kabala, kiek ji atitinka jų iškreiptą tikrovės supratimą, todėl pats aiškintojas yra neatsiejamas nuo to teksto, kurį jis aiškina, nuo tų teiginių, kuriuos jis argumentuoja – tai yra logikos piramidė, loginiai išaiškinimai, mėginantys įsprausti iškreiptus dvasinius šaltinius.
Jeigu jūs skirsite daug laiko šituos teiginius įsisavinti jūsų protui, jūs prarasite energiją, kuri skirta jūsų dvasiniam augimui, jūsų dvasinės asmenybės atsiskleidimui. Tų loginių teiginių jūs vis tiek negalėsite iki galo suprasti, nes jie yra prieštaraujantys, nėra nuoseklūs, jau vien tuo, kad egzistuoju Aš, kuris kaip Jahvė, kaip Izraelio Tėvas, baudžiu prasikaltusius, kad Aš prakeikiu net atskiras kartas – MANĘS TOKIO NEEGZISTUOJA. Jie neturi jokio supratimo apie Mano Asmens kaip Amžinojo Sūnaus, arba Antrojo Rojaus Trejybės Šaltinio egzistavimą, todėl jų teiginiai ir sampratos nėra susietos su TIKROVE. Ir jeigu jūs mėginsite jų teiginius logiškai pagal jų aiškinimus prisiminti, jūs apkrausite savo smegenis nereikalinga informacija ir DAR DAUGIAU UŽTERŠITE savo pasąmonę, kurią jūs gi siekiate APVALYTI, kad joje įsiviešpatautų MANO MEILĖS GYVI VIRPESIAI, kad jūs galėtumėte drąsiai ir ryžtingai gyventi savo kasdienėje aplinkoje, gyventi TA ŠVIESA, kurią suteikiu Aš, kurią jūs gaunate iš apreiškimų, turinčių vis mažiau ir mažiau pasąmoninių teršalų.
Todėl sutelkite dėmesį ties savuoju DVASINIO STUBURO STIPRINIMU. Mėgindami studijuoti kitus šaltinius, kitų negyvų religijų šaltinius – jūs šitokiu būdu švaistote savo energiją, ir prasmingą laiką. Laikas turi prasmės tiktai tada, kada jūs šviesinate save, todėl kaupdami informaciją, neteikiančią jums didesnės šviesos, jūs dvasišku ūgiu nesustiprėjate.
Kada Mes jums sakome nuolat – ATSIVERKITE MUMS DAUGIAU, tai nemanykite, kad Mes jums sakome šitą frazę vien dėl mados, arba tuščiai. Mes PRAŠOME jūsų! Jeigu Aš pasakysiu jums suprantamą žodį, kaip jūs sakote: meldžiame gerovės planetai, šeimai, kūrinijai, net ir Mums jūs meldžiate gerovės, todėl Aš jums sakau: Mes jums sakome prašydami – atsiverkite Mums daugiau, tai yra, MES MELDŽIAME JŪSŲ, ATSIVERKITE MUMS!
O dabar susimąstykite, Kūrėjas MELDŽIA jus, Mūsų tvarinius, Savo dukras ir sūnus, ir nuolat meldžia to paties – ATSIVERKITE DAUGIAU! Reiškia, jūs nesate pakankamai atsivėrę, kad spindėtumėte Mūsų šviesa, kokia jau galite spindėti giliau atsivėrę. Todėl Mes ir meldžiame jūsų GILESNIO atsivėrimo, kad jūs galėtumėte drąsiau, ryžtingiau gyventi šviesos ir tiesos gyvenimą. O jūs norite sužinoti apie įvairių kitų iškraipytos Mūsų tikrovės religinių šaltinių teiginius, sampratas, juk tai visa jūsų pačių atsivėrimo sumažinimo sąskaita. Reiškia, jūs nesate tiek atsivėrę, kiek tą akimirką galėtumėte būti atsivėrę.
Jūs kuriate NAUJĄ RŪMĄ.
Nesidairykite į praeitį, nesižvalgykite į istorijos šaltinius, nestudijuokite to, kas yra praeities akimirka, nes žmonija nesimoko iš praeities klaidų. Ji kariavo per kartų kartas, nes tas bujojantis žmogiškojo savanaudiško charakterio proveržis reikalavo energiją kažkur išlieti, bet neturėdami dvasinio pagrindo savyje, jie išliedavo ją vieni kitus naikindami. Istorija nėra toji pamokanti įvykių seka, kad jūs nustotumėte švaistytis vėzdu, kuris iš laukinio vėzdo dabar tapo labai rafinuotu ginklu, net elektroniniu ginklu, kur gali sunaikinti per akimirką finansinius atsiskaitymus visame pasaulyje, ko negali padaryti branduolinė bomba. Todėl jūs turite atsiremti į gilesnį savo gyvą ryšį su Manimi, kad patirtumėte Mano meilės bangos gilesnį potvynį savyje, ir tik tada jūs nustosite kreiptis į istoriją, į praeities įvykius, save mėgindami intelektualiai apgaudinėti, kad galėtumėte iš jų pasimokyti. Juk jūsų istorija yra iškraipyta net ir praeities įvykių pateikimu, jūs negalite iš tų iškraipytų įvykių padaryti teisingos apibendrinančios išvados.
Todėl nešvaistykite be prasmės akimirkos, kada jūs turite tiek darbo šios akimirkos požiūriu – atsiveriant Mums, studijuojant dvasinius šaltinius, kurie jums yra nuolat papildomi, papildomi iš Mūsų, ir tam, kad jūs galėtumėte jais vadovautis, įsisavinti juos, reiškia – jais gyventi savo kasdienėje aplinkoje. Štai kokia yra jums sumanyta istorijos seka nuo praeities į dabartį, kad nuo jūsų šviesos gyvenimo kitos kartos turėtų neiškraipytą tikrovę savo aplinkoje, kuri užgoš tiek dabartinę Bibliją, tiek Torą, tiek Kabalą, tiek Koraną, tiek bet kokius kitus iškraipytus šaltinius, kurie dabar yra pavergę visą žmoniją. O JŪS TURITE GYVĄJĮ KELIĄ.
Kai aplinkui yra sausra dykumoje, jūs turite mažytį žolės daigelį, ir ant jo – rasos lašą. Ir iš šito daigelio ir lašo bus pagirdyta visa dykuma, kada jis sužaliuos. Jūs esate šitos žydinčios dykumos tas daigelis, žolės daigelis. Aš esu tas rasos lašas. Gerkite Mane!

Algimantas:
Ačiū tau mylimas Amžinasis Sūnau Motina-Broli už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū sakau ir Daliai – už šito mokymo įrašą Kaune, ir Jurgitai – už jo iššifravimą Vilniuje.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal