Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie organų donorystę, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 06 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs atsakyti į šį klausimą, kurį Tu išgirdai iš mano dvasios sesės apie donorystę. Tavo atsakymą aš pasirengęs perteikti garsiai, kad išgirstų visi, išplėstum mūsų požiūrį į organų donorystę.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji vaikai, patys mylimiausi – kaip ir visos kūrinijos visi Mano patys mylimiausi – vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas pilnų meilės virpesių teiginiais Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš šlovinu ir garbinu jus, kad jūs atsiveriate Man, garbinate Mane.
Mes esame VIENA dvasioje, Mes esam viena kūrinija, pripildyta Mano GYVŲ meilės virpesių. Jūs juos patiriate savyje BŪSENA, paliudijate Mano gyvą buvimą viduje, kiekviename iš jūsų. Šitas patyrimas jus stiprina, ir kiekvieną – net ir pažeistą – jūsų vidinį organą jis pripildo Mano gyvybinės energijos, kuri gaivina, net ir tą, kurio atgaivinti, jūsų samprata, neįmanoma jokiais dabar egzistuojančiais vaistais, materialiais išoriniais vaistais.
Jūs sugalvojote naują būdą, kaip pratęsti fizinio pavidalo egzistavimą šitame pasaulyje, suteikdami įvairius organus. Bet ar jūs išsprendžiate šitą pačią problemą? Jeigu jūs persodinate vieną organą, kurio veikla yra sutrikusi ir kuris yra gyvybiškai svarbus, be kurio veiklos negali egzistuoti visa organizmo sistema, ar jūs nors kiek prisidedate prie to, kad tas žmogus patirtų ŠVIESĄ? Jis toliau egzistuos materialiu pavidalu, bet jūs jam NESUTEIKIATE ŠVIESOS – mechaninio materialaus organo perkėlimas neišplečia jo DVASINIO ASMENS požiūrio – kokia yra prasmė šito gyvenimo?
Jūs labai dažnai skundžiatės, kad yra daug sergančiųjų, kuriems reikalingi organų persodinimai ir nėra tiek tų organų, tuo labiau ne kiekvienas organas atitinka to žmogaus, kuriam jis reikalingas, visą gyvojo organizmo struktūrą, priklausančią nuo to žmogaus smegenų veiklos. Smegenys, jų veikla, yra pagrindinis stabdys, kad organai yra atmetami. Tuo tarpu, kada jūs keliate pačią problemą, ar reikalingas organų persodinimas, Aš jums noriu išplėsti kontekstą – ar reikalinga liga? Ar reikalinga susirgimas, negalavimas? Jeigu jūs išplėsite kontekstą iki TOKIO klausimo, aišku, kiekviena IŠMINTINGA būtybė atsakys, kad liga nereikalinga, negalavimas nereikalingas. O kam gi sveikam reikalinga persodinti organus? Tuo labiau, kad ir dabar, kada jūs atliekate įvairias organų persodinimo operacijas, jūs negalite patenkinti visų poreikių – DAUGYBĖ yra jūsų dvasinių brolių ir sesių, Mano mylimiausių vaikų, kuriems jūs turėtumėte persodinti organus, JŪSŲ DABARTINE SAMPRATA. Bet iš kur paimti tų organų?
Kodėl jūs kalbate apie žmonių pardavimą į vergiją, vaikų pardavimą į vergiją, kad būtų galima panaudoti jų organus. Reiškia, jų yra milžiniškas pareikalavimas, dėl to mokami didžiuliai pinigai, ir tuo pačiu problema neišsprendžiama. Vis GAUSĖJA tų ir vaikų, kuriems reikalingi organų persodinimai, jūsų samprata, Aš vis pabrėžiu – JŪS taip manote. O AŠ jus akinu gyventi SU MANIMI, ir jūs būsite sveiki, jums nereikės atlikti materialiai-finansiškai brangių operacijų, ir niekas negarantuoja, kad jos pavyks, niekas negarantuoja, kad toks žmogus ir toliau gyvens, suaugs. Štai kodėl jūs turite palikti tą spręsti dabartinei jūsų materialiai civilizacijai, kuri mąsto materialiu žvilgsniu ir iškreiptai gyvendami tikrovėje sukuria iliuziją, kad jie daro gėrio darbą persodindami organus, tačiau ir toliau gyvendami savo pykčio tvirtovėje. Kiek yra pasireiškiančio pykčio tarp daktarų, tarp ligonių, kai vienam sudaromos geresnės gydymo sąlygos, kitam prastesnės, nes pinigų nėra pakankamai. Atsiranda nešvarūs metodai, intrigos tarp grupuočių, ir visa tai daroma pasipelnijimo tikslu. Jūs nepriimate nė vieno įstatymo, kuris būtų pastatytas ant MEILĖS pagrindų – JŪS NETURITE MANO MEILĖS PAMATO, todėl jūs mėginate sustabdyti – jau pajudėjusią nuo kalno viršūnės – sniego laviną, persodindami organus. O juk lavina sniego vis stiprėja, kai pačios priežastys nėra šalinamos, o jūs mėginate sustabdyti laviną. Šita lavina palaidos jus. Jūs nesate pajėgūs savo jėgomis išspręsti jūsų pačių sukeltų problemų, nes jos yra visuose žmonijos pakraščiuose, visose bendruomenėse, visose valstybėse. Ir jos yra tuo pačiu metu, o resursai – jie nėra gaunami tą pačią akimirką, kad patenkintų visus. Tuo labiau, kad jūs esate ATSTŪMĘ – PER KARTŲ KARTAS – Mano jums pasiūlytą GYVĄJĮ KELIĄ.
Tuo pačiu jūs sukuriate vis naujas ir naujas įtampos sferas, kurios vėl, kaip tas krentantis nuo kalnų sniego lavinos kamuolys, pavirsta jau į ištisą sniegyną, kuris palaidoja ištisus miestus po savimi. Tos naujos jūsų pačių visiškai neseniai dar nenumatytos priežastys taip pat sukelia stresą jūsų įvairiose gyvenimo sferose. Ir vėl atsiranda nauja, papildoma pažeistų jūsų dvasinių brolių ir sesių grupė. Ateis laikas, kada IŠTISOS KARTOS bus pažeistos. Iš kur jūs paimsite sveikų, iš kurių galėtumėte paimti organus ir persodinti tiems, kuriems reikia?
Jūs dabar nežinote, kaip tvarkyti savo namų ūkio, nežinote kaip tvarkyti valstybės ūkio, nežinote kaip tvarkyti pasaulio. Reiškia, tas nežinojimas yra visose sferose, ABSOLIUČIAI VISOSE SFEROSE: tiek mokslo, tiek šeimos, tiek švietimo, tiek politikos, tiek finansų. Nėra nė vienos sferos, kurioje jūs turėtumėte išminties. Ne išimtis yra ir šita sfera, kurią jūs pavadinate donoryste, organų donoryste, ir tų organų transplantavimu.

NIEKADA JŪS BE MANĘS NEIŠSPRĘSITE PROBLEMŲ.

O jūs tą mėginate daryti per kartų kartas. Juk jūs turite patarlę – nelipkite ant grėblio, nes gausite per kaktą. Ir jūs kas kartą stojatės ant to paties grėblio, atkakliai, Aš net sakyčiau, UŽSISPYRUSIAI NEIGIATE MANO BUVIMĄ. Sukuriate įvairias sąjungas, paneigdami Mano buvimą, priimate įvairius dokumentus, įstatymus, paneigdami Mano buvimą, Mano teisingumą, Mano meilę, Mano grožį, Mano gailestingumą. Jūs viską esate valstybėje iškraipę. Ir dabar tokių valstybių atstatyti Mano šviesą neįmanoma!
Aš jus mokau GYVOJO kelio, kuris VIENINTELIS yra sprendimas, išėjimas iš to užburto rato, kuriame jūs sukuriate problemų gausybę. Tačiau, mėgindami spręsti jas iškreiptu būdu – be Manęs – tų sprendimų įgyvendinimas sukelia vėl eilę problemų. Jos visos yra jūsų pačių sukeltos problemos. Tai – ne Mano jums sudarytos problemos. Aš jums siūlau SPRENDIMO kelią, kurį jūs KATEGORIŠKAI ATSTUMIATE, kaip maži vaikai, kurie labai išdidžiai pareiškia savo mylimai motinai ar tėvui, kada jis mėgina patarti – Man nereikia tavo patarimo; tu nemoki gyventi; tavo senos pažiūros. Jūs – suaugę, ir net fizine prasme jau nusenę, lygiai taip pat elgiatės mažvaikiškai, mėgindami Mano patarimus palaikyti svaičiojimais.
DONORŲ KELIAS, ORGANŲ TRANSPLANTAVIMO kelias – tai NĖRA Mano gyvasis kelias. Manajame kelyje, jūs jau puikiai žinote, kad kūnas sveiksta nuo jūsų pasąmonės ir sąmonės kuo aukštesnio dažnio Manųjų virpesių ĮSIVIEŠPATAVIMO. Ir tą jūs patiriate BŪSENA. Ir būtent šitoji būsena pasiekia kiekvieną fizinio kūno ląstelę, ir ją išgydo iš vidaus. Aš jums sakau – KIEKVIENĄ, reiškia, KIEKVIENO organo. Jūs dažnai pasakote, kad žmogus stebuklingai pasveiko. Tai – ne stebuklingas pasveikimas. Mano tikrovėje stebuklų nėra. Tai buvo natūralus pasveikimo procesas per atsivėrimą Man ir Manosios, jūsų vadinamos Apvaizdos, Mano suteiktą pagalbą.
Štai kodėl jūs turite kreipti dėmesį į GYVĄJĮ KELIĄ, ir neeikvoti energijos NET ir APMĄSTYMAMS apie organų persodinimą.
TAI – TAMSOS KELIAS!
Visi daktarai, kurie dalyvauja tokiame versle, yra nusigręžę nuo Manęs. Jie nėra ta Mano vaikų gailestingumo išraiška. Tai – GAILESČIO pasireiškimas, kuris mano, kad fizinis pavidalas – tai yra viskas, ką žmogus teturi. Ir klaidingai manoma, kad praradus kūną, prarandama gyvybė. Kūnas – tai yra tik apvalkalas. Juk jūs neverkiate, kada suplyšęs švarkas pakeičiamas nauju – ir gražesniu – pavidalu.
Štai kodėl, Mano mylimiausieji vaikai, neverkite dėl materialaus kūno praradimo. Raudokite, kada siela dar daugiau laidojama po materialios civilizacijos griuvėsiais.
Štai kodėl jūs turite drąsiai paaiškinti kitiems, kad organų persodinimas yra nukreiptas prieš Mano valią. Manoji valia grindžiama meile. Jeigu jūs savo gyvenimą grįsite meile, jūs gyvensite be baimės, ir nebijosite, jeigu atsitiko atitinkamos aplinkybės, kad prarandamas materialus kūnas.
MANO VAIKAS NEIŠNYKSTA.
Štai kodėl jūs turite kreipti dėmesį į gyvenimo KOKYBĘ, o ne į kiekybę – nesiekti kuo daugiau pragyventi metų, o žiūrėti, kad būtų gyvenimas gyvame ryšyje su Manimi, PRASMINGAI nugyventas, visų šviesos labui. Ir tada jūs gyvensite sveikoje visuomenėje, kuriai nebus reikalingas joks organo persodinimas. Jūs turėsite sveiką vedlį, sveiką šviesą, kurią suteiks jums jūsų gyvybinga komunija su Manimi. Ir šita šviesa jūs vis daugiau ir daugiau vadovausitės savo kasdienybėje. Ir patys paliudysite šitos šviesos gyvybingumą, kada jūsų pačių fizinis pavidalas vis stipriau pasireikš sveikatingumu, pasireikš gyvybingumu, energija, pasireikš Manąja meile. Ir jūs tada patys jausite šypseną, kad kažkada jums buvo kilęs toks klausimas – ar reikia organus persodinti.
KOKIE JŪS ESATE ŽIAURŪS.

Aš jums siūlau meilę, meilę iš meilės. Gyvenkite meilėje. Dalinkite meilę. Ir nepakeiskite gailestingumo gailesčiu, nes šitaip jūs pražudysite visą civilizaciją, kuri jau žudoma, ir žūsta.
Aš jus pasirinkau kaip Savo mylimiausius vaikus, kad jūs nušvistumėte Manimi, gyventumėte Manimi, ir šitaip suteiktumėte visai žmonijai druskos skonį, nes JŪS esate Mano GYVOJI DRUSKA. JŪS suteikiate tą apsaugą žmonijai, kad ji nežūtų iki galo. NEPRARASKITE DRUSKOS SKONIO.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą puikų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Daliai už šio puikaus mokymo įrašymą, o Jurgitai – už jo išrašymą, kad jis būtų patalpintas mūsų svetainėje VISIEMS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal